Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A visual representation of the interior of a temple in Zhalu Monastery.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོའོ་ཁི།༼དབྱིན་སྐད་ཡིན༽ ད་དེ་ནི་དེ་ནས་ཡར། གསལ་བ་ལ་དྲེག་པོ་གཅིག་ལ། ད་གསལ་བ་ལ་གསལ་ཚོད་མི་འདུག
  o'o khi/(dbyin skad yin)_da de ni de nas yar/_gsal ba la dreg po gcig la/_da gsal ba la gsal tshod mi 'dug
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཅུའོ་ཧྲེ་པཎ་ཁྲན།༼རྒྱ་སྐད་དེ། པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕྲེང་དགུ་པ།༽ ང་གསལ་ཨ་ཡོད་ད་ལྟ། ཨོའོ་ད་སྐལ་བཟང་རང་ཨོའོ་ཁད་དང་མཉམ་དུ། གསལ་བ་ལ་གསལ་ཚོད་རང་མི་འདུག
  cu'o hre paNa khran/(rgya skad de/_paNa chen sku 'phreng dgu pa/)_nga gsal a yod da lta/_o'o da skal bzang rang o'o khad dang mnyam du/_gsal ba la gsal tshod rang mi 'dug
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨཱ་དེ་འདྲས་དེ་འདྲས་གསལ་ཨ་ཡོང་། རྩེ་གྲ་རང་གསལ་སོང་སྐལ་བཟང་། 
  A de 'dras de 'dras gsal a yong /_rtse gra rang gsal song skal bzang /_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོའོ་ད་ཨ་ལས་འདུག་བཟོ་བཞག་ཅིག ཨཱ། ད་ཨ་ལས་འདུག་བཟོ་བཞག་ཅིག བཞག་ཅིག ད་འདུག་བཟོ་བཞོག་ཅིག ད་འདུག་བཟོ་བཞོག་ཅིག
  o'o da a las 'dug bzo bzhag cig_A/_da a las 'dug bzo bzhag cig_bzhag cig_da 'dug bzo bzhog cig_da 'dug bzo bzhog cig
 • པུན་ཙོགས་དཔལ་ལྡེན
  ཁྱེད་རང་གཉིས་པོ། ཁྱེད་རང་གཉིས་པོ།
  khyed rang gnyis po/_khyed rang gnyis po/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁྱེད་རང་མཉམ་པོ་ཟེར། 
  khyed rang mnyam po zer/_
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  ཨཱ་དཔེ་ལ། 
  A dpe la/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དངས་རུ་དྲེག་པོ་གཅིག་ཕྱིན་འདུག་ག
  dangs ru dreg po gcig phyin 'dug ga
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  ད་གིན་ནས་དེ་འདྲས་གཅིག ད་ནི་ཚོན་ཁྲ་རང་། ཉིན་མ་རང་།
  da gin nas de 'dras gcig_da ni tshon khra rang /_nyin ma rang /
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  གྲོགས་པོ་ཚང་མ་རྙིང་པ་རེད་ཟེར། ཨ་ཞེ་པོ་བརྒྱབ་སོང་།
  grogs po tshang ma rnying pa red zer/_a zhe po brgyab song /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡར་གནམ་ལ་བརྒྱབ་ཀྱིས།
  yar gnam la brgyab kyis/
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  གནམ་ལ་རེད། ཁ་གཏུག་རང་རེད།
  gnam la red/_kha gtug rang red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨ། བསྟན་དང་། ད་ཚང་མ་བརྒྱབ་སོང་། ཚང་མ་བརྒྱབ་སོང་།
  a/_bstan dang /_da tshang ma brgyab song /_tshang ma brgyab song /
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  འདི་ནས་མར་དྲེག་པོ་རང་གསལ་པོ་མི་འདུག གསལ་གྱི་རེད། གློག་འདི་ན།
  'di nas mar dreg po rang gsal po mi 'dug_gsal gyi red/_glog 'di na/
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  གློག་གཏོང་ཅིག འདི་ན་འདི་ན། གསལ་ལ་འདི་ནས་མར་ལ་ཡང་། 
  glog gtong cig_'di na 'di na/_gsal la 'di nas mar la yang /_
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  གློག་དེ་སྤར་དང་། གློག་འདི་ན་གློག་སྒྲོག་ས་འདི་རེད།
  glog de spar dang /_glog 'di na glog sgrog sa 'di red/
 • པུན་ཙོགས་དཔལ་ལྡེན
  འོང་འོང་། ད་ལྟ་གློག་མེད།
  'ong 'ong /_da lta glog med/
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  ད་འདི་ལྟད་མོ་འདི་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ། ཡོད་པཱ།
  da 'di ltad mo 'di 'khor gyi yod pa/_yod pA/
 • པུན་ཙོགས་དཔལ་ལྡེན
  ལྟད་མོ་ཨས།
  ltad mo as/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཙེ་ཏད་འགྲོ་གི་རེད་པས།
  tse tad 'gro gi red pas/
 • པུན་ཙོགས་དཔལ་ལྡེན
  བླུག་གི་འདུག འོང་།
  blug gi 'dug_'ong /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཙེ་ཏད་འགྲོ་གི་འདུག་ཟེར།
  tse tad 'gro gi 'dug zer/
 • ཉི་མན་ལན་ཀ་ཤག་ལད་ཤག་ལད།༼འདི་ནི་རྒྱ་སྐད་དེ། ཁྱེད་རང་གཉིས་མར་འབབ་ཤོག་གི་དོན།༽
  nyi man lan ka shag lad shag lad/('di ni rgya skad de/_khyed rang gnyis mar 'bab shog gi don/)
 • སྐུ་ཞབས་རྒན་པ
  ལྷ་མོ་ཚར་སོང་། ད་འདི་ནས་ཡར་མུ་མཐུད་ཡིན་ས་རེད།
  lha mo tshar song /_da 'di nas yar mu mthud yin sa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕ་ནས་མར་རྒྱུགས་ཤིག རྒྱུགས་ཤིག དྲེག་པོ་གསལ་གྱིས། ད་གང་འདི་རུ་སྡོད་ཅིག དེ་རུ་སོད་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད། དེ་ནས་མ།ར་རྒྱུགས་ཤིག དེ་ནས་མར་ཤོག་ཅིག དེ་ནས་མར་ཤོག་ཅིག
  pha nas mar rgyugs shig_rgyugs shig_dreg po gsal gyis/_da gang 'di ru sdod cig_de ru sod rgyu yo'o ma red/_de nas ma/ra rgyugs shig_de nas mar shog cig_de nas mar shog cig