Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
11 min
Video Overview
Creators: 
Unknown

A visual representation of the Zhalu Monastery region from the top of Zhalu Monastery.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཏིག་ཙ་འོ་ན་ཏོག་ཙ་ངལ་གསོ་རྒྱབ།
  tig tsa 'o na tog tsa ngal gso rgyab/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  དེ་ནི་དགོན་པ་དེའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཏིས་ཙ་༼ཁ་སྐད་དེ་ཕྲན་ཞེས་པའི་དོན་༽བསྐྱོན་དང་གང་འདྲས།
  de ni dgon pa de'i skor la 'grel bshad tis tsa (kha skad de phran zhes pa'i don )bskyon dang gang 'dras/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ད་འདིའི་ང་ཚོ་ཞ་ལུ་དགོན་པའི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་གདན་ས་རེད།
  da 'di'i nga tsho zha lu dgon pa'i bu ston thams cad mkhyen pa bu ston rin chen grub pa gdan sa red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ཨ་ལས་འོང་།
  a las 'ong /
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ང་ཚོ་སྔར་ཡིན་ན་ཞ་ལུ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་དབྱར་ཁ་ཡར་རུ་བཞུགས་དགུན་ཁ་འདི་རུ་བཞུགས་དབྱར་ཁ་ཡར་ཕེབས་དགུན་ཁ་འདའི་བཞུགས་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་བསྡད་ས་རེད། ལྷ་ས་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་དུས་ས་དང་པོ་ཞ་ལུ་རིམ་པ་ས་གཉིས་པ་དེ་འདྲས་རེད་རྩ་ཆེན་པོ་རེད།
  nga tsho sngar yin na zha lu bu ston rin po che dbyar kha yar ru bzhugs dgun kha 'di ru bzhugs dbyar kha yar phebs dgun kha 'ad'i bzhugs bu ston rin po che bsdad sa red/_lha sa dga' ldan dgon pa phyag btab dus sa dang po zha lu rim pa sa gnyis pa de 'dras red rtsa chen po red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་གྱི་རེད་འོ་དེ་དུས།
  rtsa chen po yin gyi red 'o de dus/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འོ་འདུག་ཟེར་རེད།
  'o 'dug zer red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ།
  lags ze lags ze/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འདིའི་རྒྱང་ཤེལ་འདུག་རྒྱང་ཤེལ་མར་འདྲ་བུ་དེ་འདྲས་དེ་ནས་ཡར་ལ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་སྟོང་པ་སྔ་མའི། སྔ་མའི། སྔ་མའི་དགོན་པ་འཕྲོ་བརླགས་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོའོ་རེད་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་ལ།
  'di'i rgyang shel 'dug rgyang shel mar 'dra bu de 'dras de nas yar la mang po yo'o red stong pa snga ma'i/_snga ma'i/_snga ma'i dgon pa 'phro brlags mang po phyin yo'o red rig gnas gsar brje'i skabs la/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་ལ།
  rig gnas gsar brje'i skabs la/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ད་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་གསར་པ་བཞེངས་པ་རེད། ཏུན་ཧང་ཞེ་པོ་ཡོའོ་རེད། ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ག་ཙ་སླེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da gtsug lag khang 'di gsar pa bzhengs pa red/_tun hang zhe po yo'o red/_chu tshod phyed ga tsa slebs kyi yo'o red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  མོའོ་ཁྲེའི་༼རྒྱ་གར་སྐད་དེ་བོད་སྐད་ལ་རླངས་འཁོར་༽་བཏང་ལ།
  mo'o khre'i (rgya gar skad de bod skad la rlangs 'khor ) btang la/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འོང་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ། ཁྱེད་རང་པར་ཆས་འདི་རྒྱང་ཤེལ་དེས་ཚུར་འཐེན་ཐུབ་པ་འདུག་གས། འོ་ད་ཚུར་འཐེན་ད། གཏིང་རང་སོང་ད་ཡེ་འདྲས་ཅིག་ལས་མེད་པ་ཏིང་རང་ཁོ། འོ་ད་ཚུར་ལེན་དང་། འོ་ད་ཡག་པོ་བྱུང་སོ། འོ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།
  'ong chu tshod phyed ka/_khyed rang par chas 'di rgyang shel des tshur 'then thub pa 'dug gas/_'o da tshur 'then da/_gting rang song da ye 'dras cig las med pa ting rang kho/_'o da tshur len dang /_'o da yag po byung so/_'o yag po byung song /
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཨོང་འདིའི་གྲྭ་ཚང་གཅིག་རེད།
  ong 'di'i grwa tshang gcig red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འདི་ལ།
  'di la/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འོང་། གྲྭ་ཚང་ཅིག་རེད་ང་ཚོའི་གྲྭ་ཚང་དེ་འཕྲོ་བརླགས་ཕྱིན་ཡོའོ་རེད།
  'ong /_grwa tshang cig red nga tsho'i grwa tshang de 'phro brlags phyin yo'o red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ལྷ་སའི་བུ་ཁ་རིན་ཆེན་ཡའི་ད་གཞན་དག་ལ་ཡོའོ་མ་རེད། ལྷ་ས་སྒང་ག་ད་བོར་ཚར་པ་རེད་པ། བུ་ཁང་ངོ་མ་དེ་འདྲས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད།
  lha sa'i bu kha rin chen ya'i da gzhan dag la yo'o ma red/_lha sa sgang ga da bor tshar pa red pa/_bu khang ngo ma de 'dras ha cang dkon po red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཝ་ཡེ་ཡོང་ཕྱོགས་ལ་སྙམ་ས་གཟིགས་ཤེས། ལྕང་མ། ལྕང་མ་ཏིག་ཙ་རྒྱབ་ཤེས། ཁང་པ་ཕྱེད་ཀ་རྒྱབ་ལྕང་མ་ཕྱེད་ཀ་རྒྱབ་ཤེས། འོང་འདུག་ཟེར་རི་དང་འོང་ལུང་པ་ཆེན་པོ་འདུག་ག། མར་བརྒྱབ་ཤེས་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་ཤེས། ད་འདིའི་འདི་ནས་ཚུར་བརྒྱབ་ཤེས།
  wa ye yong phyogs la snyam sa gzigs shes/_lcang ma/_lcang ma tig tsa rgyab shes/_khang pa phyed ka rgyab lcang ma phyed ka rgyab shes/_'ong 'dug zer ri dang 'ong lung pa chen po 'dug ga/_mar brgyab shes mu mthud brgyab shes/_da 'di'i 'di nas tshur brgyab shes/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འོ་རེད་ཡང་ཅིག་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ན།
  'o red yang cig bskor ra brgyab na/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འོང་བསྐོ་ར། བསྐོ་ར་རྒྱབ་ནས་ཕན་སོ། ཧ་དགོད་ཤོར་སོ། ཨོའོ་ཁས་སྐུ་གྲུག།
  'ong bsko ra/_bsko ra rgyab nas phan so/_ha dgod shor so/_o'o khas sku grug/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འདི་འོང་ང་ཚོའི་དགོན་པ་རེད།
  'di 'ong nga tsho'i dgon pa red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འདི།
  'di/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཨོའོ་རེད། ཨོའོ་འདི་རེད། དགོན་པ་དེའི་སྔོན་ལ་མ་གི་རེད། ཨ་ཞ་ལུ་དགོན་པའི་སྔོན་ལ་དགོན་པ་འདི་ཕྱག་བཏབ་ཡོའོ་རེད། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་འཕྲོ་བརླགས་ཕྱིན་པ་རེད་ཡོད་ཧྲིལ་ཧྲིལ། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་མ་གི།
  o'o red/_o'o 'di red/_dgon pa de'i sngon la ma gi red/_a zha lu dgon pa'i sngon la dgon pa 'di phyag btab yo'o red/_rig gnas gsar brje'i skabs 'phro brlags phyin pa red yod hril hril/_rgya chen po yo'o red ma gi/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འདི་སྔོན་མག་སྔོན་མག་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་མ་རྒྱབ་གོང་དུ་རུ་འདི་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད་པ། ཨ་ནི་དེ་ནས་འདི་འཕྲོ་བརླགས་ཕྱིན་པ་རེད་པ།
  'di sngon mag sngon mag rig gnas gsar brje ma rgyab gong du ru 'di rgya chen po red pa/_a ni de nas 'di 'phro brlags phyin pa red pa/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ད་གསར་པ་འདི་ཉམས་གསོ་ཏིག་ཙ་བྱས་པ་རེད།
  da gsar pa 'di nyams gso tig tsa byas pa red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འདི་གསར་པ་རེད་།
  'di gsar pa red /
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  གསར་པ་རེད་གསར་པ་གསར་རྐྱང་རེད། གསར་པ་གསར་རྐྱང་རེད་ཨ་ནི་འདི་དགོན་པ་འདི། ཨོའོ་འདི་རྒྱབ་པ་རེད་འདི་གསར་པ་རེད། དེ་གསར་པ་མ་རེད་དེ་རྙིང་པ་རེད། སྔར་གྱི་རྫ་འདི་ཚོ་རེད། དགོན་པ་འདིའི་དགོན་པ་འདིའི་སྔར་གྱི་རྫ་འདིའི་ཚོ་རེད་འདི་ཚོ་གསར་པ་རེད་མཐའ་དེ་གས་གསར་པ་རེད། གཏིང་རྙིང་པ་རེད། ཤིང་རྙིང་པ་རེད་ཤིང་།
  gsar pa red gsar pa gsar rkyang red/_gsar pa gsar rkyang red a ni 'di dgon pa 'di/_o'o 'di rgyab pa red 'di gsar pa red/_de gsar pa ma red de rnying pa red/_sngar gyi rdza 'di tsho red/_dgon pa 'di'i dgon pa 'di'i sngar gyi rdza 'di'i tsho red 'di tsho gsar pa red mtha' de gas gsar pa red/_gting rnying pa red/_shing rnying pa red shing /
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  དེ་གོ་པ་ཡོད་ད་ལྟ་གློག་བཏང་ཡས་བཏང་ག་ཨ་ནི་ཙེ་ཏན་འཕྲོ་བརླགས་འགྲོ་གི་མ་རེད་པ། མགྱོགས་དྲག་སོ། ད་འོ་ན་ཁྱེད་རང་གས། འགྲོ་གི་རེད་པ།
  de go pa yod da lta glog btang yas btang ga a ni tse tan 'phro brlags 'gro gi ma red pa/_mgyogs drag so/_da 'o na khyed rang gas/_'gro gi red pa/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འགྲོ་གི་རེད་ཙེ་ཏན།
  'gro gi red tse tan/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  སྔན་མ་ང་སོའི་རྩེ་རང་ལ་རྒྱལ་ལྔ་དྲུག་གཅིག་ས་ལ་སླེབས་སོ། འོ་ད་འདི་ན་སླེབས་སོང་།
  sngan ma nga so'i rtse rang la rgyal lnga drug gcig sa la slebs so/_'o da 'di na slebs song /
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ད་དེ་འདྲས་ག་རེད་འདུག།
  da de 'dras ga red 'dug/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཨ་མི་ཚེ་རིང་པ་ར་རེད། མི་ཚེ་རིང་།
  a mi tshe ring pa ra red/_mi tshe ring /
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  མི་ཚེ་རིང་། མི་ཚེ་རིང་ཤིང་གི་མི་ཚེ་རིང་ཧ་གོ་གི་ཡོད་འོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། རྒན་ཁོག་དེ་ཚོས་མི་ཚེ་རིང་།
  mi tshe ring /_mi tshe ring shing gi mi tshe ring ha go gi yod 'ong tshe ring don grub/_rgan khog de tshos mi tshe ring /
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཨོའོ་རེད། ང་ཚོ་དེ་ཚོ་བོད་པའི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་རིང་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། ངས་བཟོས་ཡོའོ་རེད་ད་ལྟ།
  o'o red/_nga tsho de tsho bod pa'i nang la bod kyi rten 'brel gyi mtshan nyid kyi tshe ring po yong ba'i ched du de 'dras bzos pa red zer gyi red/_ngas bzos yo'o red da lta/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ཁྱེད་རང་གས་བཟོས་གནང་པ་རེད།
  khyed rang gas bzos gnang pa red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འོང་།
  'ong /
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཨོའོ་འོང་། དཔེ་རེད་དཔེ་རེད་ད་ཡིན་ན།
  o'o 'ong /_dpe red dpe red da yin na/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ད་ཡང་ཕ་གི་བཟོས་ཡོའོ་རེད། ད་མི་འདུག། ད་ཏིང་པ་སླེབས་སོ་གསེར་གྱི་ཏིང་པ། ད་ཤོད་ཚུལ་ཟེར་འདྲ་རེད། གློག་ཁང་རེད་གློག་ཁང་། གློག་ཁང་གཉིས་ཡོའོ་རེད། དྲིལ་བུ་ཟེར་ཡས་དེ། དྲིལ་བུ་གཉིས་ཟེར་ཡས་འདྲ་ཅིག། ཨ་ད་ཚར་སོ་ཚང་མ།
  da yang pha gi bzos yo'o red/_da mi 'dug/_da ting pa slebs so gser gyi ting pa/_da shod tshul zer 'dra red/_glog khang red glog khang /_glog khang gnyis yo'o red/_dril bu zer yas de/_dril bu gnyis zer yas 'dra cig/_a da tshar so tshang ma/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཚང་མཐུད་ཡོའོ་པོ་ད་དེའི་ནང་དའི། རེད་གོང་། དེ་ནས་དགོན་པ་དའི་ཡ་
  tshang mthud yo'o po da de'i nang da'i/_red gong /_de nas dgon pa da'i ya
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  དགོན་པ་གཞན་དག་དགོན་པ་གཞན་དག་གི་ཐོག་ལ་ཡ་་ཆུ་སྲིན་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པས། ཕལ་ཆེར་འདི་མ་གཞི།
  dgon pa gzhan dag dgon pa gzhan dag gi thog la ya chu srin de 'dras yo'o red pas/_phal cher 'di ma gzhi/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཕལ་ཆེར་ཞ་ལུ་མ་གཞན། བཀྲ་ཤི་ལྷུན་པོ་ལ་ཡང་ཅིག་ཡོའོ་རེད། རྒྱ་ཕིབས་གསེར་ཟངས་ཡོའོ་རེད། རྒྱ་ཕིབས་དང་དེ་ཚོ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་ཆུ་སྲིན་ཡོའོ་རེད། གསེར་ཟངས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གསེར་ཟངས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆུ་སྲིན་ཟིལ་ཡོའོ་རེད།
  phal cher zha lu ma gzhan/_bkra shi lhun po la yang cig yo'o red/_rgya phibs gser zangs yo'o red/_rgya phibs dang de tsho gser zangs kyi chu srin yo'o red/_gser zangs de 'dras kyi gser zangs de 'dras kyi chu srin zil yo'o red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ཨོའོ་རེད།
  o'o red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆུ་སྲིན་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ལའི་ཡོའོ་རེད་རྩེ་ལའི་ཡོའོ་རེད། བཀྲ་ཤི་ལྷུན་པོ་ལའི་ཡོའོ་རེད། ཕག་འདི་རྒྱབ་ན་རྙིང་པ་རེད། འདི་རྙིང་པ་རེད་། དེ་ལས་རྒྱབ། རྙིང་པ་དེ་འདྲས་རྒྱབ། རྙིང་པ་དེ་བྱུང་ན་ཨ་ནི་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད། རྙིང་པ་དེ་ཆ་ཚང་གཅིག་རྒྱག་རྒྱུ་རེད།
  de 'dras kyi chu srin lha sa gtsug lag khang la'i yo'o red rtse la'i yo'o red/_bkra shi lhun po la'i yo'o red/_phag 'di rgyab na rnying pa red/_'di rnying pa red /_de las rgyab/_rnying pa de 'dras rgyab/_rnying pa de byung na a ni yag po yo'o red/_rnying pa de cha tshang gcig rgyag rgyu red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  འདིའི་རྙིང་པ་མ་རེད་པ།
  'di'i rnying pa ma red pa/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  རྙིང་པ་རེད་རྙིང་པ་རྙིང་རྐྱང་རེད། ང་ཚོའི་རྫ་དེ་ཡ་རུ་བཟོས་པ་རེད།
  rnying pa red rnying pa rnying rkyang red/_nga tsho'i rdza de ya ru bzos pa red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  དུས་རབས་ག་གའི།
  dus rabs ga ga'i/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ད་དུས་རབས་ག་ཚོད་ཙམ་ཕྱིན་ཡོའོ་རེད། དགོན་པ་དེ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ཆིག་སྟོང་ད་ཉི་སྟོང་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཕྱག་བཏབ་ནས།
  da dus rabs ga tshod tsam phyin yo'o red/_dgon pa de phyag btab nas chig stong da nyi stong tsam 'gro gi yo'o red phyag btab nas/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  དེ་ནི་མིང་གི་དུས་རབས་ནས་མིང་གི་རྒྱལ་རབས་ནས་འདིའི་ཐོག་དེ་རྒྱ་ནག་ནས།
  de ni ming gi dus rabs nas ming gi rgyal rabs nas 'di'i thog de rgya nag nas/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  མ་རེད་འདིའི་ཐོག་དེ་ང་ཚོ་རང་གས་འདིའི་སྦུག་དའི་བཟོས་པ་རེད་རི་འདིའི་སྦུག་དའི་བཟོས་པ་རེད།
  ma red 'di'i thog de nga tsho rang gas 'di'i sbug da'i bzos pa red ri 'di'i sbug da'i bzos pa red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཨོའོ་མ་ནས་སླེབས་པ་ཡིན་ནའི་འདྲ་ཁྱེད་རང་ཁྲིད་ལ་སླེབས་སོང་། སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་གནངས་ཉིན་ང་ཚོ་ལྷ་ས་ལ་ལོག་འགྲོ་གི་རེད།
  o'o ma nas slebs pa yin na'i 'dra khyed rang khrid la slebs song /_sang nyin gnangs nyin gnangs nyin nga tsho lha sa la log 'gro gi red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཞ་ལུ་ལ་སླེབས་མེད་པ་རེད།
  zha lu la slebs med pa red/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ལྷ་རྩེ་ནི་དེ་ནི་དོ་དགོང་རྒྱང་རྩེ་ལ་ཕྱིན་ཨ་ནི་སང་ཉིན་ཞོགས་པས་རྒྱང་རྩེ་དགོན་པ་པར་ཅིག་རྒྱབ་རྫོང་ལ་ཡ་པར་ཅིག་རྒྱབ་ཨ་ནི་དེ་ནི་སང་ཉིན་དགོང་དག་ལྷ་སར་ལོག་འགྲོ་གི་ཡིན། དུས་ཚོད་ཞེ་དྲག་མི་འདུག་
  lha rtse ni de ni do dgong rgyang rtse la phyin a ni sang nyin zhogs pas rgyang rtse dgon pa par cig rgyab rdzong la ya par cig rgyab a ni de ni sang nyin dgong dag lha sar log 'gro gi yin/_dus tshod zhe drag mi 'dug
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  དཔེ་ཆ་རྩེ་དྲ་འདུག་ དགོན་པ་དེ་ཡ་གིའི་དེ་གཅིག་གོ་འདྲ་ཅིག་རེད། རང་གཅིག་གོ་འདྲ་ཅིག་རེད། སྐྱིད་ཉམས་འདུག་ག་ཡ་གི་རང་གཅིག་གོ་འདྲ་ཅིག་ཁང་པ་གཅིག་རེད། དགོན་པ་བཞངས་ས་དེ་དམར་པོ་ཅིག་རེད། གསང་སྔགས་ཀྱི། ཡ་ན་ཅིག་འདུག་ག། ཡ་གའི་ཐོས་ཀྱི་རི་ཡ་གི་འཛེགས། ཡ་གའི་ཨ་ན་ཡ་གའི་ཨ་ན། ཡ་གའི་འོག་ན་ལྕང་མ་ཏིག་ཙ་བྱས། ད་ཅིག་གི་ དེ་དགོན་པ་ནུབ་རེད། དགོན་པ་ཤར། ཤར་ནུབ།
  dpe cha rtse dra 'dug _dgon pa de ya gi'i de gcig go 'dra cig red/_rang gcig go 'dra cig red/_skyid nyams 'dug ga ya gi rang gcig go 'dra cig khang pa gcig red/_dgon pa bzhangs sa de dmar po cig red/_gsang sngags kyi/_ya na cig 'dug ga/_ya ga'i thos kyi ri ya gi 'dzegs/_ya ga'i a na ya ga'i a na/_ya ga'i 'og na lcang ma tig tsa byas/_da cig gi _de dgon pa nub red/_dgon pa shar/_shar nub/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཁྱེད་རང་གི་རོགས་པ་རོགས་པ་ང་ཚོ་རེད་པ། ཁྱེད་རང་གི་རོགས་པ་མ་གས་རེད་པ།
  khyed rang gi rogs pa rogs pa nga tsho red pa/_khyed rang gi rogs pa ma gas red pa/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  རེད་རེད་རེད།
  red red red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  རོགས་པ་མ་པ་གས།
  rogs pa ma pa gas/
 • ཁཱ་རི་ཧྲིས་ཝ
  ངའི་དགེ་རྒན། ཁོང་གི་བོད་ཀྱི་རིག་པ་རྒྱའུ་མཁྱེན་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  nga'i dge rgan/_khong gi bod kyi rig pa rgya'u mkhyen gyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  ཁོང་ཨས། ཁོང་ཚད་མ་ཡའི་བསྟན་པ་འདྲ། གཞུང་གཞུང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས། ཁྲི་གཉིས་ཙམ་ཅིག་རེད་གོང་མཐོ་བ་ལ། འོག་ག་དེ་གས་རེད་ཤིང་པར་དེ་གས།
  khong as/_khong tshad ma ya'i bstan pa 'dra/_gzhung gzhung chen po de 'dras/_khri gnyis tsam cig red gong mtho ba la/_'og ga de gas red shing par de gas/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འདི་གསར་པ་རེད་འདི་གསར་པ་རེད། འདི་གསར་པ་རེད།
  'di gsar pa red 'di gsar pa red/_'di gsar pa red/
 • སྐུ་ཞབས་རྣམས
  འདིའི་རྫ་དེ་ཚོ་གསར་པ་རེད། གཞན་དེ་རང་རྙིང་པ་རེད། ཤིང་ཆ་ད་སྒང་པོ།
  'di'i rdza de tsho gsar pa red/_gzhan de rang rnying pa red/_shing cha da sgang po/