Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
28 min 50 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A monk gives a brief history of Zhalu Monastery.

该寺有976的历史,元朝时期,夏鲁扎巴坚参受元朝政府的重视。夏鲁寺的主要价值在于其壁画系整个藏区最为古老最为完整的壁画。 该寺有976的历史,元朝时期,夏鲁扎巴坚参受元朝政府的重视。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་བདག་ཚོ་ཞ་ལུ་དགོན་པ་དེ། ཕྱག་བཏབ་མཁན་དེ་བླ་མ་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞུ་མཁན་ཞིག་གིས་ཕྱག་བཏབ་པ། ཕྱག་བཏབ་ནས་ད་བར་ལ་ཡིན་ན། ལོ་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོད་པ། ལོ་ཁམས་དེ་གང་ལ་རད།ཟེར་ན། མེ་ཡོས་ལོ་དེ་ལ་ཕྱག་བཏབ་པ། ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་རབ་ལོ་དེ་ཚུགས་པ་དང་ཞ་ལུ་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་པ་རེད།དུས་མཚུངས་རེད། བྱས་ཙང་མེ་ཡོས་ལོ་ལ་ཕྱག་བཏབ་དུས་ཙ་ནས། ད་ལོ་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོའོ་རེད།ཟེར། དེ་ནས་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྐུ་ཐོག་ལ་འདུག་བཟོ་ཕྱག་བཏབ་ནས། ངས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག། དེའི་གཞུག་ལ་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་འདི་རུ་ཆིབས་འགྱུར་གནང་དུས་ཙ་ནས། ཨེ་གནས་སྐབས་དེའི་སྐབས་ལ། དཔོན་པོ་དེ་ཡིན་ན་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་ཐོག་ལ། རྒྱ་ནག་གོང་མ། ཡོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ལ།
  da bdag tsho zha lu dgon pa de/_phyag btab mkhan de bla ma lce btsun shes rab 'byung gnas zhu mkhan zhig gis phyag btab pa/_phyag btab nas da bar la yin na/_lo dgu brgya bdun cu don drug tag tag phyin yod pa/_lo khams de gang la rad/zer na/_me yos lo de la phyag btab pa/_nga tsho'i bod kyi rab lo de tshugs pa dang zha lu dgon pa phyag btab pa gnyis dus gcig pa red/dus mtshungs red/_byas tsang me yos lo la phyag btab dus tsa nas/_da lo dgu brgya bdun cu don drug tag tag phyin yo'o red/zer/_de nas lce btsun shes rab 'byung gnas sku thog la 'dug bzo phyag btab nas/_ngas lo rgyus mdor bsdus shig/_de'i gzhug la bu ston thams cad mkhyen pa chen po 'di ru chibs 'gyur gnang dus tsa nas/_e gnas skabs de'i skabs la/_dpon po de yin na sku zhang grags pa rgyal mtshan/_sku zhang grags pa rgyal mtshan gyi sku thog la/_rgya nag gong ma/_yon rgyal rabs skabs la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡོན་རྒྱལ་རབས་ལ་དེ་ནི། འདི་རུ་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔོན་པོ་ལ་ཕེབས། དེ་ནི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི། དེ་གང་ཟེར། དེའི་ཞ་ལུའི་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཨ་ཞང་ལགས་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་སྐྱའི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཡུམ་དེ་ཞ་ལུ་བ་རེད། བྱས་ནས། སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་མཆེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས་ཞ་ལུ་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱན་མཚན་དེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི། དེ་ཞང་པོ་ལ་ཕྱིན་ཨ་ཞང་ལ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཞ་ལུ་སྐུ་ཞང་ཟེར་ཡས་དེའི་མཚན་ཐོགས་ནས། ཨེ་ཞ་ལུ་སྐུ་ཞང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ། ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཐོགས་ནས། ཨེ་ད། སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རྒྱ་ནག་གོང་མ། ཡོན་རྒྱལ་རབས་ནས་ཧ་ཅང་གི་མཐོང་ཆེན་གནང་ནས། ཨ་ཞང་ཡིན་དུས་ཙ་ནས་མཐོང་ཆེན་གནང་བྱས་ནས། དེ་ནི་ཞ་ལུ་དགོན་པས་ད་ལྟ་རྩེ་ཐོག་གི་ཡ་གའི། རྒྱ་ཕིབས་བཞི་པོ་ཡ་གི་ཡིན་ན་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཐོགས་ལ། གནང་སྦྱིན། ཡ་གའི་འགྲོ་སོང་གང་ག་མར་ནས་ཡར་གསོལ་རས་གནང་སྟེ། སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཆ་ལ་ཡ་གི་སྐྱོན་པ་རེད།ཟེར།
  yon rgyal rabs la de ni/_'di ru sku zhang grags pa rgyal mtshan dpon po la phebs/_de ni yon rgyal rabs kyi/_de gang zer/_de'i zha lu'i sku zhang grags pa rgyal mtshan la a zhang lags zhu gi yo'o red/_gang yin zer na/_sa skya'i 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i yum de zha lu ba red/_byas nas/_sku zhang grags pa rgyal mtshan gyi sku mched/_de yin dus tsa nas zha lu sku zhang grags pa rgyan mtshan de yon rgyal rabs kyi/_de zhang po la phyin a zhang la/_de nas bzung ste zha lu sku zhang zer yas de'i mtshan thogs nas/_e zha lu sku zhang zer gyi yod pa/_yon rgyal rabs kyi thogs nas/_e da/_sku zhang grags pa rgyal mtshan la rgya nag gong ma/_yon rgyal rabs nas ha cang gi mthong chen gnang nas/_a zhang yin dus tsa nas mthong chen gnang byas nas/_de ni zha lu dgon pas da lta rtse thog gi ya ga'i/_rgya phibs bzhi po ya gi yin na yon rgyal rabs kyi thogs la/_gnang sbyin/_ya ga'i 'gro song gang ga mar nas yar gsol ras gnang ste/_sku zhang grags pa rgyal mtshan gyi cha la ya gi skyon pa red/zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨེ། རྫ་ཀོག་ཡི་རྒྱ་ཕིབས་ཀྱི་རྒྱབ་ཡ་གས་ཡ་གའི་ལག་རྩལ་དེ་གས་དེ། ཤར་རྒྱ་ཡི་ཡུལ་ནས་བཟོ་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དེ་ནི་ཡ་གི་བཞངས་༼བཞེངས་༽པ་ཡིན་ཟེར། ཡ་གི་ད་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཡང་ལག་རྩལ།ལ་རེད། རྒྱ་ནག་ལུགས་ཁོ་ར། རྒྱ་ཕིབས་ཡ་གས། དེའི་སྔོན་ལ་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འོག་ཐོག་དེ་གས་ལ་མ་གཏོགས་པའི། རྩེ་ཐོག་བཞེངས་མེད་པ། དེ་ནས་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ཡ་གི་བཞེངས་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཡང་ཡ་གི་གྲུབ་ནས། ད་ཞ་ལུ་དགོན་པ་དེ་ཉམས་གསོ་ཚར་སོང་། ད་འདི་རུ་ཆོས་དཔོན་བླ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཞིག་གི་བླ་མ་ཞིག་དགོས་ཀྱིས།ཟེར། དེའི་དུས་ལ་རྒྱ་ནག་རྩིས་མཁས་པོ་ཡོད་དུས་ཙ་ནས། རྩིས་སྐྱོན་ནས་ཡར། རྩིས་ཚད་གཏོང་དང་ཟེར། ཡ་ནས་མར་རྩིས་གཏང་ནས། བང་ཆེན་བཏང་། 
  e/_rdza kog yi rgya phibs kyi rgyab ya gas ya ga'i lag rtsal de gas de/_shar rgya yi yul nas bzo mkhas pa gdan 'dren zhus nas de ni ya gi bzhangs (bzhengs )pa yin zer/_ya gi da rgya nag rang gi yang lag rtsal/la red/_rgya nag lugs kho ra/_rgya phibs ya gas/_de'i sngon la lce btsun shes rab 'byung gnas kyi 'og thog de gas la ma gtogs pa'i/_rtse thog bzhengs med pa/_de nas sku zhang grags pa rgyal mtshan sku thog la de ni ya gi bzhengs bsgrubs nas/_de ni rgya nag rang la yang ya gi grub nas/_da zha lu dgon pa de nyams gso tshar song /_da 'di ru chos dpon bla ma mkhas btsun bzang gsum 'dzoms pa zhig gi bla ma zhig dgos kyis/zer/_de'i dus la rgya nag rtsis mkhas po yod dus tsa nas/_rtsis skyon nas yar/_rtsis tshad gtong dang zer/_ya nas mar rtsis gtang nas/_bang chen btang /_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བང་ཆེན་བཏང་ནས་དེ་ནི་བང་ཆེན་དེ་ཡར་འགྲོ་དུས་ཙ་ནས། རྒྱ་ནག་གི་རྩིས་པ་ཀིམ་ཧྭ་ཤང་ཟེར་མཁན་དེས་རྩིས་བརྒྱབ་ནས། ཀིམ་ཧྭ་ཤང་གི་རྩིས་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཨཱ། ད་ལྟ་མཚུར་ཕུའི་ཚོད་ཡ་གི་ན། བུ་སྟོན་ཞུ་མཁན་ཞིག་གི་དེ་ནི་བྱ་དབྱིབས་རྟགས་ཅན། བཟོ་དབྱིབས་དེ་འདྲས་བྱས་པ་ཞིག་འདུག།ཟེར་བྱས་ནས། ཤོག་བུ་ལ་སྒྲ་བྲིས་བྱས་ནས། དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ན་དེ་ནི། ཆོས་དཔོན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པའི་བླ་མ་དེ་འདུག།ཟེར། བྱས་ནས་མར་རྒྱ་ནག་ནས་ལུང་འབྱོར་ནས། ཀིམ་ཧྭ་ཞང་གི། དེ་ནས་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། དེ་ནི་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་ལ། ཁྲོ་ཕུ་ཕྱོགས་ལ་བང་ཆེན་བཏང་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ།
  bang chen btang nas de ni bang chen de yar 'gro dus tsa nas/_rgya nag gi rtsis pa kim hwa shang zer mkhan des rtsis brgyab nas/_kim hwa shang gi rtsis brgyab pa'i skabs la yin na/_de ni A/_da lta mtshur phu'i tshod ya gi na/_bu ston zhu mkhan zhig gi de ni bya dbyibs rtags can/_bzo dbyibs de 'dras byas pa zhig 'dug/zer byas nas/_shog bu la sgra bris byas nas/_de gdan 'dren zhus na de ni/_chos dpon bzang gsum 'dzoms pa'i bla ma de 'dug/zer/_byas nas mar rgya nag nas lung 'byor nas/_kim hwa zhang gi/_de nas sku zhang grags pa rgyal mtshan gyis/_de ni bu ston rin chen grub pa la/_khro phu phyogs la bang chen btang nas gdan 'dren zhus pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་ཁྲོ་ཕུའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཡིན་ན། ཁག་ཅིག་གི་ཡང་ཚུར་བཏང་གི་མིན་ཟེར། ཁོ་རང་ནི་མཁས་པ་གང་མིན་རེད། ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་ཡིན་ན། བཏང་གི་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་ཐུགས་མ་འཆམ་པའི་སྐབས་ལ། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རང་གི་དེ་ནི། ང་ཕར་སེམས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་དེ། བསྟན་པ་དེ།སེམས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཞ་ལུ་ལ་ཕྱིན་ན་ཡག་པ་ཡོང་ང་། ང་ཕར་ཐད་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་ནས། དེ་ནི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་སོ།
  de ni khro phu'i dge 'dun pa tshos yin na/_khag cig gi yang tshur btang gi min zer/_kho rang ni mkhas pa gang min red/_nyung shas shig gi yin na/_btang gi yin zer byas nas thugs ma 'cham pa'i skabs la/_bu ston thams cad mkhyen chen po rang gi de ni/_nga phar sems can gyi gdul bya de/_bstan pa de/sems can gyi gdul bya de zha lu la phyin na yag pa yong nga /_nga phar thad kyi yin gsungs nas/_de ni bu ston thams cad mkhyen pa chen po gdan 'dren zhus so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ད་བར་ལ་ཡིན་ན་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོའོ་རད།ཟེར་ན། བདུན་བརྒྱ་གྲངས་ཙམ་མ་ཟིན་ཕྱིན་ཡོའོ་རེད། བདུན་བརྒྱ་ཏས་ཙེ་༼རྟོག་ཙམ་༽ཕྱིན་ཡོའོ་མ་རེད། དེ་འདྲས་ཤིག་ཕྱིན་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་འདི་རུ་ཕེབས་ནས། ད་ཞ་ལུ་དགོན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་གང་རད་ཟེར་ན། བུ་ལུགས། བུ་སྟོན་གྱི་ལུགས།བུ་ལུགས་ཟེར་ཡས་ཁོ་དེ་རིང་ཁ་སང་། དེའི་གོང་ལ་བུ་སྟོན་ཕེབས་ཕེབས་ལ། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་བཏབ་ནས་བུ་ལུགས། གྲུབ་མཐའ་དེ་གང་རད་ཟེར་ན། དེ་རེད། བཀའ་གདམས་པ། ཇོའོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས། མར་ཞོར་ས་སྐྱ་ལ་ལུང་གསུངས། ས་སྐྱ་བོ་ཞེས་པ་དེ་རུ་མ་འོངས་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་འཕེལ་བར་འདུག་གསུངས་ནས་ལུང་གསུངས། ཞ་ལུ་ལ་མར་ཐད་ནས་དེ་ནི་ཞ་ལུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོངས་སུ་རྗོགས་པ་གྲུབ་ཡོད་པ།
  bu ston thams cad mkhyen pa chen po gdan 'dren zhus nas da bar la yin na lo ga tshod phyin yo'o rad/zer na/_bdun brgya grangs tsam ma zin phyin yo'o red/_bdun brgya tas tse (rtog tsam )phyin yo'o ma red/_de 'dras shig phyin yo'o red/_byas tsang bu ston rin chen grub 'di ru phebs nas/_da zha lu dgon pa'i grub mtha' de gang rad zer na/_bu lugs/_bu ston gyi lugs/bu lugs zer yas kho de ring kha sang /_de'i gong la bu ston phebs phebs la/_lce btsun shes rab 'byung gnas kyi phyag btab nas bu lugs/_grub mtha' de gang rad zer na/_de red/_bka' gdams pa/_jo'o rje dpal ldan a ti sha rgya gar nas phebs/_mar zhor sa skya la lung gsungs/_sa skya bo zhes pa de ru ma 'ongs na rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi gdung rgyud 'phel bar 'dug gsungs nas lung gsungs/_zha lu la mar thad nas de ni zha lu'i gtsug lag khang yongs su rjogs pa grub yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕྱག་གནས་གནང་། ཨེ་ཇོའོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཕྱག་གནས་གནང་། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལ། ཨེ་ཕྱག་གནས་གནང་ནས་དེ་ནི་ཁོང་གི་བཞེད་པ། དེའི་བཀའ་གདམས་པའི་ཨེ་གྲུབ་མཐའ་བཀའ་གདམས་པ་གནང་དུས་ཙ་ནས། ཞ་ལུའི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཕེབས་པའི་རིང་ལ་ཡིན་ན། ཞ་ལུའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་བཀའ་གདམས་པ་རེད། ཟེར། དེ་ནི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཕེབས་ནས་ཁོ་རང་མཁས་པ་གང་མིན་ཚད་ཡིན་དུས་ཙ་ནས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ། སྔར་འདས་པ་ལ་དབྱེ་ན། ཨེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ཏོག་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ཟེར།
  phyag gnas gnang /_e jo'o rje dpal ldan a ti shas phyag gnas gnang /_gtsug lag khang 'di la/_e phyag gnas gnang nas de ni khong gi bzhed pa/_de'i bka' gdams pa'i e grub mtha' bka' gdams pa gnang dus tsa nas/_zha lu'i bu ston thams cad mkhyen pa ma phebs pa'i ring la yin na/_zha lu'i grub mtha' de bka' gdams pa red/_zer/_de ni bu ston thams cad mkhyen pa phebs nas kho rang mkhas pa gang min tshad yin dus tsa nas/_dus gsum sangs rgyas kyi sprul sku yin zer/_bu ston thams cad mkhyen pa de/_sngar 'das pa la dbye na/_e de bzhin gshegs pa rin chen tog zer mkhan de yin zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨེའེ། ད་ལྟ་མི་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཟེར། ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་རྒྱལ་བ་མི་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ། མ་འོང་པ་ན། རྒྱལ་བ་རབ་གསལ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར། ད་རྒྱལ་བ་རབ་གསལ་དེ་ཡིན་ན། ད།ས་སངས་རྒྱས་བདུན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཨེ། རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རེད་པ། ད་དེ་ནས་རྒྱལ་ནས་བདུན་པ་ལ་སླེབས་སོང་ན། དེ་ནི་བུ་སྟོན་ཐམསཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ངོ་མ་རང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། འདི་རུ་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཕེབས་དུས་ཙ་ནས། སྤྲུལ་པའི་མང་ཙམ་ཕེབས་པ་རེད། ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ནས། གང་ཟེར་དེའི། རྒྱལ་བ་རབ་གསལ་གྱི་བསྟན་པ་ཤར་དུས་ཙ་ནས། རྒྱལ་བ་རབ་གསལ་དེ་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་རེད། བྱས་ཙང་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་དབུས་གཙང་ཐམས་ཅད་རུ། མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་སོན་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས། གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ལའི་དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོ་ཞ་ལུ་དགོན་པ་དེའི་བུ་ལུགས་ཟེར་གྱིས། 
  e'e/_da lta mi grub pa'i sprul pa yin zer/_shar phyogs mngon par rgyal ba mi grub pa'i sprul pa yin pa/_ma 'ong pa na/_rgyal ba rab gsal pa'i sprul sku yin zer/_da rgyal ba rab gsal de yin na/_da/sa sangs rgyas bdun pa red/_da lta e/_rnam 'dren bzhi pa/_shAky thub pa'i bstan pa red pa/_da de nas rgyal nas bdun pa la slebs song na/_de ni bu ston thamasacada mkhyen pa chen po'i sku ngo ma rang phebs rgyu red/_'di ru bu ston thams cad mkhyen pa phebs dus tsa nas/_sprul pa'i mang tsam phebs pa red/_da sangs rgyas kyi bstan pa dar nas/_gang zer de'i/_rgyal ba rab gsal gyi bstan pa shar dus tsa nas/_rgyal ba rab gsal de bu ston thams cad mkhyen pa chen po red/_byas tsang bu ston thams cad mkhyen pa chen po dus gsum gyi sangs rgyas kyi sprul pa yin/_skabs de la yin na de ni bu ston thams cad mkhyen pa de dbus gtsang thams cad ru/_mkhas pa'iyng rtser son pa de 'dras shig red zer/_de yin dus tsa nas/_grub mtha' zhig la'i de ring kha sang nga tsho zha lu dgon pa de'i bu lugs zer gyis/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ང་ཚོས་བྱས་ན་ད་གྲྭ་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ། དུས་དེ་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ན་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ། དེ་གས་དེ་ཡོད་པ། ད།དེ་གས་དེ། ད་ལྟ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་དེ་མི་དེ་གས་རང་རེད། བུ་ལུགས་ཀྱི་དེའེ། དགོན་པ་ཡ་གྱལ་དེ་འདྲས་རེད། དགོན་ལག་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་འདྲ་པོ་ཡོའོ་རེད། རྒྱང་རྩེ་དགོན་པའི་རི་སྒྲེང་ང་ཡོའོ་རེད་ལ། ཁ་ཁ་སྦུབ་ན་ཨེན་ཙ་དགོན་ཡོད་པ། ཨེ་ཡང་ན་དབང་ལྡན་གླིང་ན་ཆོས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ཡོའོ་རེད། གཤམ་མ་གི་ན། དེ་ཡོད་པ། སྙེ་མོ་རུ་དགོན་པ། དེ་གས་དེ་ང་ཚོའི་བུ་ལུགས།ལུགས་གཅིག་པ་རེད། ཡིན་ནའི་དེ་ཚོ་ལ་གྲྭ་པའི་ཉུང་ཉུང་བྱས། གྲྭ་པའི་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བཅུ་དྲུག་ཙམ། ཉུང་བ་ལ་ནི་ད་ལྟ་དྲུག་ཙམ་བདུན་ཙམ་ལས་མེད་པ། དེ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས། བསྟན་པ་དེ་ཙང་ཚུགས་ཐུབ་མེད་པ། ད་དེ་དེའི། བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གཙོ་བོ་དེ་ཞ་ལུ་དགོན་པ་དེ་རང་ཡིན་ཟེར། ད་ལྟ་དེ་རིང་ཁ་སང་། དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས། དེ་ནི་རིག་གནས་གསར་རྗེ་ཡག་པོ་མཐར་བྱས་ནས། སླར་གསོ་བྱས་ནས། ད་དེ་དུས་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་རེད། བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་འཛིན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་ཡིན་ཟེར།
  nga tshos byas na da grwa pa de tsam zhig yod pa/_dus de ring kha sang yin na drug cu re lnga tsam yod pa/_de gas de yod pa/_da/de gas de/_da lta bu lugs kyi bstan pa 'dzin mkhan de mi de gas rang red/_bu lugs kyi de'e/_dgon pa ya gyal de 'dras red/_dgon lag zer yas de 'dras phra la phran bu 'dra po yo'o red/_rgyang rtse dgon pa'i ri sgreng nga yo'o red la/_kha kha sbub na en tsa dgon yod pa/_e yang na dbang ldan gling na chos 'khor grwa tshang yo'o red/_gsham ma gi na/_de yod pa/_snye mo ru dgon pa/_de gas de nga tsho'i bu lugs/lugs gcig pa red/_yin na'i de tsho la grwa pa'i nyung nyung byas/_grwa pa'i bco lnga tsam bcu drug tsam/_nyung ba la ni da lta drug tsam bdun tsam las med pa/_de yin dus tsa nas/_bstan pa de tsang tshugs thub med pa/_da de de'i/_bu lugs kyi bstan pa'i gtso bo de zha lu dgon pa de rang yin zer/_da lta de ring kha sang /_dmangs gtso'i bcos bsgyur byas/_de ni rig gnas gsar rje yag po mthar byas nas/_slar gso byas nas/_da de dus drug cu re grangs red/_bu lugs kyi bstan pa de 'dzin thub pa de 'dras shig yin zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྟ་སྔ་མ་ཡིན་ན། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཐོག་ལ་རྒྱུད་སྡེ་གསུངས་བ་ཁོ་རང་རང་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་གསུངས་ཡོད་པ། དེ་ནས་ཡང་ཁོ་ཉམས་གུད་ལ་ཕྱིན་ནས། དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཡོད་པ། དེའི་ནང་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ག་ཡོད་པ། བྱ་རྒྱུད་ཡོད་པ། སྤྱོད་རྒྱུད་ཡོད་པ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་བྱས་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་ག་ཡོད་པ། དེའི་ནང་ལ་དེ་མདོའི་ཆོ་ག་ཡོད་པ། ད་ལྟ་གནས་ལྷ་མདོ་ཕྱོགས་ད། དེ་བཞིན་གྱི་གནས་བཅུ་དེ་སོང་ཙང་། ད་མདོའི་ཁོངས་ནས་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད་ཟེར། ད་དེ་རིང་ཁ་སང་དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཡས་རང་ལ། ཆོ་ག་དྲུག་ཙ་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འདུག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར།
  da lta snga ma yin na/_bu ston thams cad mkhyen pa'i sku thog la rgyud sde gsungs ba kho rang rang la rgyud sde bdun cu don grangs gsungs yod pa/_de nas yang kho nyams gud la phyin nas/_dmangs gtso'i bcos bsgyur skabs la yin na rgyud sde chen po lnga bcu nga gnyis yod pa/_de'i nang la rgyud sde bzhi ga yod pa/_bya rgyud yod pa/_spyod rgyud yod pa/_rnal 'byor rgyud/_rnal 'byor bla med kyi rgyud byas rgyud sde chen po bzhi ga yod pa/_de'i nang la de mdo'i cho ga yod pa/_da lta gnas lha mdo phyogs da/_de bzhin gyi gnas bcu de song tsang /_da mdo'i khongs nas yod pa de 'dras shig red zer/_da de ring kha sang de'i nang nas da lta dngos su lag len bstar yas rang la/_cho ga drug tsa zhig lag len bstar nas 'dug bzo byed kyi yod zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་ཁར་རུ་དེ་ནི་ད། རྒྱུ་གཏན་གྱི་ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་ཟེར་མཁན་དེ་ཕོན་ཆེན་པོ་རེད། ཤོག་གྲངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཡོད་པ། དེ་གཅིག་གི་དེ་རིང་ཁ་སང་ཚང་མས་ངག་བསྐྱོར་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་མཆོད་བརྗོད་ཡོང་རྫོགས་ཀྱི་བསྐང་གསོ་ངག་བསྐྱོར་བསྐྱོར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ལ།དེའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཀྱི་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་ཆ་ཚང་ཁོ་ར་ད་བཙུགས་ཐུབ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de'i khar ru de ni da/_rgyu gtan gyi chos spyod rab gsal zer mkhan de phon chen po red/_shog grangs brgya dang lnga bcu nga gnyis yod pa/_de gcig gi de ring kha sang tshang mas ngag bskyor 'gro gi yo'o red zer/_de ni mchod brjod yong rdzogs kyi bskang gso ngag bskyor bskyor gyi yo'o red la/de'i zhi rgyas dbang drag kyi dbyangs dang rol mo cha tshang kho ra da btsugs thub yo'o red zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་ཆེ་བ་ལ་ཡིན་ན་ཞ་ལུ་རྣམ་སྲས་མཆོད་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཕྱི་རུ། འདི་རུ་བལྟས་མོ་སྟོན་ཡས། ཉི་མ་གཉིས་སྔ་མའི་སྲིད་རྙིང་པའི་སྐབས་ཁོ་རང་སླར་གསོ་བྱས་ནས། ཉི་མ་གཉིས་རྣམ་སྲས་མཆོད་པ་ཟེར་བྱས་ནས། །་དགུ་གཏོར་བཟོ་འདྲ་ཉི་མ་གཉིས་གནང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེའི་རྩ་བ་དེ་གང་ནས་རེད་ཟེར་ན།བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་བཙུགས་པ་གནང་། དེ་ནས་བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱ་དྲུག་ལོ་དེའི་སླར་གསོ་བྱས་ནས་བདག་ཚོས་དང་པོ་འཁྲབ་པ་ཡིན་ཟེར། དེའི་ཕྱི་རུ་འཆམ་འཁྲབ་ཐུབ་པ་དང་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཁག་དེ་རིང་ཁ་སང་ལག་ལེན་བྱས་པ་གཉིས་ཡིན་ཟེར།
  de ni che ba la yin na zha lu rnam sras mchod pa zer mkhan de phyi ru/_'di ru bltas mo ston yas/_nyi ma gnyis snga ma'i srid rnying pa'i skabs kho rang slar gso byas nas/_nyi ma gnyis rnam sras mchod pa zer byas nas/_/ dgu gtor bzo 'dra nyi ma gnyis gnang gi yo'o red zer/_de'i rtsa ba de gang nas red zer na/bu ston thams cad mkhyen pas btsugs pa gnang /_de nas brgya cu brgya drug lo de'i slar gso byas nas bdag tshos dang po 'khrab pa yin zer/_de'i phyi ru 'cham 'khrab thub pa dang nang du phyogs khag de ring kha sang lag len byas pa gnyis yin zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཅིག་ཡིན་ན་རྣམ་སྲས་གྲགས་པའི་མཆོད་བརྗོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྐང་གསོ། རྣམ་སྲས་གྲགས་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡས་དང་གཉིས་ནས་གདུགས་དཀར། གདུགས་དཀར་གྱི་གདུགས་གྲུབ་དེ་གས་དེ་བྱེད་ནས་ད་དེ་རི་ཁ་སང་རྣམ་སྲས་མཆོད་པའི་གདུགས་དཀར་ཆེན་པོ་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་དེ་རིང་ཁ་སང་ལག་ལེན་བསྐྱལ་དང་བསྐྱལ་བཞིན་པ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གཅིག་དེ་གང་རས་ཟེར་ན། གཞི་གསུམ་ཆོ་ག་བཙུགས་ནས། བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱ་དྲུག་ལ་བཙུགས་ནས་ད་བར་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཟེར།ཞི་སྲུང་ཆོ་ག་བཙུགས།
  gcig yin na rnam sras grags pa'i mchod brjod yongs rdzogs kyi bskang gso/_rnam sras grags pa'i klu sgrub byed yas dang gnyis nas gdugs dkar/_gdugs dkar gyi gdugs grub de gas de byed nas da de ri kha sang rnam sras mchod pa'i gdugs dkar chen po zer gyi red/_de de ring kha sang lag len bskyal dang bskyal bzhin pa yin zer/_de ni chos lugs kyi byed sgo gcig de gang ras zer na/_gzhi gsum cho ga btsugs nas/_brgya cu brgya drug la btsugs nas da bar la rgyun chad med zer/zhi srung cho ga btsugs/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་དེ་གས་དེ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡིན། དེ་གས་དེ་སྡོམ་བརྩོན་གྱི་གང་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་སྡོམ་བརྩོན་གྱི་བྲིས་བྱས། ད་ངས་ཨ་ལེ་མདོར་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔར་གྱི་མདོར་བསྡུས་ཞུས་པ་ན་དེ་འདྲས་ཤིག་ཡིན། དེ་གས་དེ་ཆོས་ལུགས་ད་དེ་བཞིན་གྱི། སྔར་གྱི་མིས་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་སྟངས་དང་གཞུ་གུ་༼རྗེས་ཀྱི་དོན་༽ལ་བུ་སྟོན་ཕེབས་ནས་སླར་གསོ་བྱེད་ཡས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཡིན།
  de ni rgyud sde de gas de btsugs tshar ba yin/_de gas de sdom brtson gyi gang nas/_dkyil 'khor sdom brtson gyi bris byas/_da ngas a le mdor bsdus zhus pa yin na/_sngar gyi mdor bsdus zhus pa na de 'dras shig yin/_de gas de chos lugs da de bzhin gyi/_sngar gyi mis dgon pa phyag btab stangs dang gzhu gu (rjes kyi don )la bu ston phebs nas slar gso byed yas kyi mdor bsdus shig yin/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། ཞ་ལུ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་ཐོབ་པ་རད། ཐ་སྙད་དེ།
  lags so/_zha lu zer yas de gang 'dras zer thob pa rad/_tha snyad de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཞ་ལུ་ཟེར་མཁན་དེ་ཐོབ་ཡས་དེ་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་མ་རུ། ང་ཚོ་ཞ་ལུ་ཕྱག་བཏབ་མཁན་དེ། རྒྱན་གོང་ཟེར་མཁན་མ་གི་དེ་ཕྱག་བཏབ་མཁན་དེ་ལོ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རེད། ལོ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དེ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སད་མི་བདུན་གྱི་གྲས་ནས་གཅིག་རེད། བགྲེས་བ། བགྲེས་ཤོས་དེ་རེད།
  zha lu zer mkhan de thob yas de lce btsun shes rab ma ru/_nga tsho zha lu phyag btab mkhan de/_rgyan gong zer mkhan ma gi de phyag btab mkhan de lo ston rdo rje dbang phyug red/_lo ston rdo rje dbang phyug de bstan pa phyi dar gyi sad mi bdun gyi gras nas gcig red/_bgres ba/_bgres shos de red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེས་མ་གི་ཕྱག་བཏབ་དུས་ཙ་ནས་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དེ་ལ། ཕ་གའི་ཨེ། ལྕེ་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་དུས་ཙ་ནས་དཔོན་པོ་བྱས་ནས་ལུང་པ་དེ་ལ་ཟིང་ཡོའོ་རེད། དེ་དུས་ཙ་ནས་གྱེན་ལོག་བྱས་ནས་ལྕེ་ཕམ་ནས། དེ་ནི་ཚུར་ལོ་སྟོན་སྐུ་མདུན་ལ་ཚུར་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཐད་ནས་འདི་རུ་རྒྱབ་བརྟེན་ཞུས་ནས།དེ་ནི་རྒྱན་དངོས་ཀྱི་མ་གའི། ཨེ་ཐུགས་འགན་བཞེས།
  des ma gi phyag btab dus tsa nas lce btsun shes rab 'byung gnas de la/_pha ga'i e/_lce zer mkhan de de dus tsa nas dpon po byas nas lung pa de la zing yo'o red/_de dus tsa nas gyen log byas nas lce pham nas/_de ni tshur lo ston sku mdun la tshur bros byol la thad nas 'di ru rgyab brten zhus nas/de ni rgyan dngos kyi ma ga'i/_e thugs 'gan bzhes/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱབ་དེ་ཐུགས་འགན་བཞེས། མ་གི་གྲུབ་ནས་དེ་ནི་ལོ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ལ་ང་རང་རང་གིས་མིང་ཡོད་པ་ཞིག་གི་དེ་ནི་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་ཀྱི་ཡིན་ཟེར། དེའི་རྗེས་ལ་བླ་མས་ལུང་སྟོན་གནང་དང་ཟེར་ཞུས་འདུག་ག།
  gtsug lag khang brgyab de thugs 'gan bzhes/_ma gi grub nas de ni lo ston rdo rje dbang phyug la nga rang rang gis ming yod pa zhig gi de ni dgon pa zhig btab kyi yin zer/_de'i rjes la bla mas lung ston gnang dang zer zhus 'dug ga/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་ལོ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་མདའ་ཞིག་འཁྱེར་ཤོག། ངས་མདའི་ལུང་མཛད་གོ་གསུངས་ནས། མདའི་ཁོག་པའི་ནང་ལ་གསེར་བླུགས་ནས། གསེར་བླུགས་ནས་ལྕེ་བཙུན་རང་དགོངས་པ་ཁོ་ར་གང་རད་ཟེར་ན།
  de ni lo ston rdo rje dbang phyug gis mda' zhig 'khyer shog/_ngas mad'i lung mdzad go gsungs nas/_mad'i khog pa'i nang la gser blugs nas/_gser blugs nas lce btsun rang dgongs pa kho ra gang rad zer na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བླ་མ་དེ་ད་ཉེ་འདབས་ཡོད་སའི་དགོན་པ་ཞིག་བརྒྱབ་དགོས་པ། བླ་མ་དེ་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་དེ་ཆེ་དྲག་ནས། ད་ནི་མདའ་དེ་རྒྱང་རིང་པོ་འགྲོ་གི་༼ཡི་༽དོགས་ཀྱི་གསེར་བླུགས་ནས། དེ་ནི་བཀང་དུས་ཙ་ནས། ད་དེ་རྟེན་འབྲེལ་གང་མིན་ཚད་བྱུང་ནས། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྗེ་གསུངས་ནས།
  bla ma de da nye 'dabs yod sa'i dgon pa zhig brgyab dgos pa/_bla ma de mthu stobs che de che drag nas/_da ni mda' de rgyang ring po 'gro gi (yi )dogs kyi gser blugs nas/_de ni bkang dus tsa nas/_da de rten 'brel gang min tshad byung nas/_lce btsun shes rab rje gsungs nas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མདའ་དེ་དེ་ནི་སྐྱོན་དུས་ཙ་ནས། འདི་རུ་དེ་རིང་ཁ་སང་ཞ་ལུ་འདི་རུ། ཕྱག་བཏབ་ས་འདི་རུ་དེ་དུས་ས་ཞིང་བྱས་ནས། དུས་ཚོད་དཔྱིད་ཀ་ཁེལ་ཡོད་པ། དཔྱིད་དུས་ཤིག་ལ་དེ་ནི་མ་ནས་ཡར་པད་ཀང་གི་ལོ་མ་དེ་འདྲས་ཡར་ཤར་ཡོང་དུས་ཙ་ནས་ཨ་ལོ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ།
  mda' de de ni skyon dus tsa nas/_'di ru de ring kha sang zha lu 'di ru/_phyag btab sa 'di ru de dus sa zhing byas nas/_dus tshod dpyid ka khel yod pa/_dpyid dus shig la de ni ma nas yar pad kang gi lo ma de 'dras yar shar yong dus tsa nas a lo zer gyi yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལ་ཤར་དུས། དེ་འདྲས་ཤིག་ལ་མདའ་དེ་ཡར་ནས་མར་འབབ་ནས་ལོ་མ་ཞིག་ལ་ཟུག་ནས། ལོ་མ་ཞིག་ལ་ཟུག་དུས་ཙ་ནས་དེ་ནི་ལོ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་དཔལ་ཞ་ལུ་གསེར་ཁང་ཁྲ་མོ་ཟེར་བྱས་ནས་གསུངས་འདུག་ག། བཏགས་པ་གནང་ནས་མིང་།
  da la shar dus/_de 'dras shig la mda' de yar nas mar 'bab nas lo ma zhig la zug nas/_lo ma zhig la zug dus tsa nas de ni lo ston rdo rje dbang phyug gi dpal zha lu gser khang khra mo zer byas nas gsungs 'dug ga/_btags pa gnang nas ming /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལྕེ་བཙུན་གྱི་འདི་བསྐྱོན། བསྐྱོན་རྒྱུའི་རྨང་གཞི་ཁོ་བཏིངས་ཚར་བ་རེད་པ་ལ། དེ་ཡི་ལུང་བསྟན་བྱས་ནས་ད་གསེར་གྱི་བཀང་པ་ན། གང་ཟེར། དཔལ་ཟེར་མཁན་དེ་མཆོད་བརྗོད་བྱས། ཞ་ལུ་ཟེར་མཁན་དེ་པད་ཀ་ཞ་ལུ་ལ་མདའ་ཞུས་པས་ཞ་ལུ།
  lce btsun gyi 'di bskyon/_bskyon rgyu'i rmang gzhi kho btings tshar ba red pa la/_de yi lung bstan byas nas da gser gyi bkang pa na/_gang zer/_dpal zer mkhan de mchod brjod byas/_zha lu zer mkhan de pad ka zha lu la mda' zhus pas zha lu/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གསེར་ཁང་ཟེར་མཁན་དེ་མདའི་སྦུབ་ལ་བླུགས་པ་དེ། གསེར་གྱི་བཀང་པའི་མདའ་ཟེར། གསེར་གྱི་བཀང་པའི་གསེར་ཁང་། ཁྲ་མོ་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་དུས་ཙ་ནས། དེའི་རྒྱུད་ལ་རྩི་ཚང་མ་བཏང་གི་ཡོའོ་རེད།རྩི་དམར་པོ་དང་སྔོན་པོ་དང་དཀར་པོ་བྱས། དེ་རིང་ཁ་སང་ས་སྐྱར་བཏང་གི་ཡོད་པ།
  gser khang zer mkhan de mad'i sbub la blugs pa de/_gser gyi bkang pa'i mda' zer/_gser gyi bkang pa'i gser khang /_khra mo zer mkhan de de dus tsa nas/_de'i rgyud la rtsi tshang ma btang gi yo'o red/rtsi dmar po dang sngon po dang dkar po byas/_de ring kha sang sa skyar btang gi yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས་དཔལ་ཞ་ལུ་གསེར་ཁང་ཁྲ་མོ་ཟེར་ནས་མིང་ཐོག་ཡས་ཁོ་འདུག་བཟོ་ཡིན་ཟེར། མདའ་གསེར་གྱི་བཀང་པས་ན་གསེར་ཁང་། པད་ཀང་གི་ཞ་ལུ་ལ་མདའ་ཟུག་པས་ན་ཞ་ལུ། རྩི་ཚང་མ་བཏང་ནས་ཁྲ་མོ་ཟེར་ཡས་དཔལ་ཞ་ལུ་གསེར་ཁང་ཁྲ་མོ་ཟེར་བྱས་ནས་འདུག་བཟོ་ལ་འདུག།
  de yin dus tsa nas dpal zha lu gser khang khra mo zer nas ming thog yas kho 'dug bzo yin zer/_mda' gser gyi bkang pas na gser khang /_pad kang gi zha lu la mda' zug pas na zha lu/_rtsi tshang ma btang nas khra mo zer yas dpal zha lu gser khang khra mo zer byas nas 'dug bzo la 'dug/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྟ་དེ་མདའ་བུམ་ཟེར་བྱས་ནས། མདའ་དེ་ལ་ལམ་སེང་ཆོས་སྡེ་ཆུང་ཆུང་འདི་ག་ཙམ་ཞིག་བསྐྱོན། དེའི་སྦུབ་དེ་ལ་སྔར་གྱི་སྲོག་ཤིང་འདི་རུ་བརྩིག་དགོ་རེད། 
  da lta de mda' bum zer byas nas/_mda' de la lam seng chos sde chung chung 'di ga tsam zhig bskyon/_de'i sbub de la sngar gyi srog shing 'di ru brtsig dgo red/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བྱས་ནས་ད་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་སྐབས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེའི། ཡིན་ནའི་ཁོའི་ས་ཆ་ཁོ་རང་ནང་ད་ལྟ་མདའ་བུམ་དེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ། འདི་ག་ཙམ་ཞིག་ཡོའོ་རེད། མཆོད་རྟེན།
  byas nas da rig gnas gsar rje'i skabs la gtor skyon phyin yod pa de'i/_yin na'i kho'i sa cha kho rang nang da lta mda' bum de brgyab yod pa/_'di ga tsam zhig yo'o red/_mchod rten/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོ་ད་དེ་མདའ་ཕབ་ས་དེ་ལ་རེད། དང་པོ་གཙང་ཁང་ཡ་གི། མདའ་འབབ་སའི་གཙང་ཁང་ཡའི་དང་པོ་དང་རྐྱང་ལྕེ་བཙུན་གྱི་བརྒྱབ་པ་གནང་། དེ་ནས་འདུ་ཁང་སྦུབ་ཀྱི་དེ་གས་དེ་བསྐྱོན་པ་གནང་། དེ་དུས་ཨེ། འོག་ཁང་འདི་གས་དེ་ལྕེ་བཙུན་གྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱོན། སྟེང་ག་ཡ་གས་དེ་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱོན། འདུག་བཟོ་བྱུང་འདུག་ལ།
  'o da de mda' phab sa de la red/_dang po gtsang khang ya gi/_mda' 'bab sa'i gtsang khang ya'i dang po dang rkyang lce btsun gyi brgyab pa gnang /_de nas 'du khang sbub kyi de gas de bskyon pa gnang /_de dus e/_'og khang 'di gas de lce btsun gyi thog la bskyon/_steng ga ya gas de sku zhang grags pa rgyal mtshan gyi thog la bskyon/_'dug bzo byung 'dug la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། ཞ་ལུ་དགོན་པའི་དགོན་པ་དེ་དགོན་ལག་ག་ཚོད་ཡོའོ་རད། དགོན་ལག་དེ་ཚོ་ག་པར་ག་པར་ས་ཆ་ག་པར་ག་པར་ཡོའོ་རེད། དེ་སང་།
  lags so/_zha lu dgon pa'i dgon pa de dgon lag ga tshod yo'o rad/_dgon lag de tsho ga par ga par sa cha ga par ga par yo'o red/_de sang /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དགོན་ལག་གཅིག་རྒྱང་རྩེ་ན་རི་སྒྲེང་གྲྭ་ཚང་ཟེར་ཡན་དེ་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་བུ་ལུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་དའི་ད་གྲྭ་པ་ཁོ་རང་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།
  dgon lag gcig rgyang rtse na ri sgreng grwa tshang zer yan de red/_de ring kha sang bu lugs byed kyi yo'o red/_byed kyi yo'o red da'i da grwa pa kho rang bcu tsam zhig las yod kyi ma red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཅིག་དེ་ཡིན་ན་དབང་ལྡན་སྦུབ་ན་དབང་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ཟེར། དེ་ལ་ད་གྲྭ་པ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་པ། དེའི་བུ་ལུགས་རེད། བུ་ལུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
  gcig de yin na dbang ldan sbub na dbang ldan chos 'khor grwa tshang zer/_de la da grwa pa drug tsam zhig las med pa/_de'i bu lugs red/_bu lugs byed kyi yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཅིག་ཡར་ན། ཁ་ཁ་ཟེར་མཁན་དེའི་སྦུབ་དེ་ན་ཡང་ཨེན་ཙ་དགོན་པ་ཟེར་མཁན་ཞིག།
  gcig yar na/_kha kha zer mkhan de'i sbub de na yang en tsa dgon pa zer mkhan zhig/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  རྒྱལ་རྩེ་རེད་པས། ཁ་ཁ་ཟེར་ཡས་དེ།
  rgyal rtse red pas/_kha kha zer yas de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྒྱལ་རྩེའི་ཚུར་བྱང་ལ་རེད། ཁ་ཁ་ཟེར་མཁན་དེའི་སྦུབ་ན་ཡོད་པ།
  rgyal rtse'i tshur byang la red/_kha kha zer mkhan de'i sbub na yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁ་ཁ་ཟེར་མཁན་དེ་ལུང་ཚོ་དེ་རང་གི་མིང་རེད། དེའི་སྦུབ་ནས་ཨེན་ཙ་དགོན་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ན་གྲྭ་པ་ད་བཅོ་ལྔ་ཙ་ཡོད་ངེས། དེ་ནི་མ་ན། སྨད་མ་ན་སྙེ་མོའི་སྦུབ་མ་ན་རུ་དགོན་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ན་གྲྭ་པ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་འདུག། གང་ག་རྒས་ཁོག་དང་ཧྲིལ་དེ་བསྡོམས་ན།
  kha kha zer mkhan de lung tsho de rang gi ming red/_de'i sbub nas en tsa dgon pa zer mkhan de/_de na grwa pa da bco lnga tsa yod nges/_de ni ma na/_smad ma na snye mo'i sbub ma na ru dgon pa zer mkhan de/_de na grwa pa bcu gnyis tsam zhig 'dug/_gang ga rgas khog dang hril de bsdoms na/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  སྙེ་མོ་ལ་ལོའོ།
  snye mo la lo'o/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོང་། སྙེ་མོ་རུ་དགོན་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་རང་རེད། དེ་ལས་མི་འདུག་ད་ཉེ་འཁོར།
  'ong /_snye mo ru dgon pa zer mkhan de/_de rang red/_de las mi 'dug da nye 'khor/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཞ་ལུ་དེ་རང་རང་། བུ་ལུགས་ཀྱི་ད་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་ཁོ་འདི་གས་དེ་རང་ཡིན། འདི་ལ་ཡ་ད་བུ་ལུགས་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཞིག་རེད།
  da gtso che shos zha lu de rang rang /_bu lugs kyi da bstan pa 'dzin mkhan kho 'di gas de rang yin/_'di la ya da bu lugs kyi ming tsam zhig red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཞེ་དྲག་ཆ་ཚང་མེད་པ།འདི་ན། ང་ནི་བདག་ཚོའི་འདི་རང་ད་གོང་དུ་ཞུ་མཁན། གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་ཆ་བཞག་སོང་ན། རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ། དེའི་དཀྱིལ་ནས་གཙོ་བོ་དེ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་སྐུ་གསུངས་ཚོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆོ་ག། འོ་དེ་བཙུགས་ཡོད་པ། དེའི་གཞུག་ལ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཡིན་རྒྱུ་རེད།
  zhe drag cha tshang med pa/'di na/_nga ni bdag tsho'i 'di rang da gong du zhu mkhan/_gzhi gsum gyi cho ga btsugs yod pa dang /_de bzhin gyi rgyud sde la cha bzhag song na/_rgyud sde lnga bcu rtsa gnyis yod pa de/_de'i dkyil nas gtso bo de dpal dus kyi 'khor sku gsungs tsho yongs rdzogs kyi cho ga/_'o de btsugs yod pa/_de'i gzhug la rnal 'byor rgyud kyi gtso bo de rdo rje yin rgyu red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དཔའ་རྩེ་དབྱིངས་སུ་བྱས་ནས། དཔའ་འཇོག་བྱས། རྩེ་མོ་བྱས་རྡོ་དབྱིངས་སུ་ཡོད་པ་དེ། དེ་བྱས་ན་རྡོ་ཡིག་དེ་ད་དུང་དེའི་དཀྱིལ་ལ་ཆོག་ཁོ་ར་རྩིས་ཀྱི་རེད། བྱས་ནས་རྡོ་ཡིག་དེ་བཙུགས་ཡོད་པ།
  rnal 'byor rgyud la dpa' rtse dbyings su byas nas/_dpa' 'jog byas/_rtse mo byas rdo dbyings su yod pa de/_de byas na rdo yig de da dung de'i dkyil la chog kho ra rtsis kyi red/_byas nas rdo yig de btsugs yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་ནས་བདེ་མཆོག་གི་སྒོ་ནས་བདེ་སྒོ་བདེ་སྒོ་བསྡད་དུས་ཙ་ནས་ཡིན་ན། བདེ་སྒོ་དགུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ། ད་ཆོ་ག་མི་གཅིག་པ། དེའི་དཀྱིལ་ནས་དྲིལ་བུ་ལྷ་ཁང་དེ་བཙུགས་ཡོད་པ།
  da de nas bde mchog gi sgo nas bde sgo bde sgo bsdad dus tsa nas yin na/_bde sgo dgu tsam zhig yod pa/_da cho ga mi gcig pa/_de'i dkyil nas dril bu lha khang de btsugs yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨེའེ། དེ་ནི་མི་གྲུབ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། མི་གྲུབ་པ་འདིའི་ནང་ལ་གཉིས་ཡོད་པ། བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་གཅིག་ད་ལྟ། བྱ་རྒྱུད་སྦུབ་ནས་ཡོད་པ་དེ་ལྷ་དགུ་རེད། རྒྱུད་ཁོའི་བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་བདག་ཚོའི་འདི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་འདིའི་ནང་ལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཡིན་པ། 
  e'e/_de ni mi grub pa lha bcu gsum/_mi grub pa 'di'i nang la gnyis yod pa/_bya rgyud kyi gcig da lta/_bya rgyud sbub nas yod pa de lha dgu red/_rgyud kho'i bya rgyu red/_da bdag tsho'i 'di rnal 'byor rgyud/_rnal 'byor rgyud kyi 'di'i nang la lha bcu gsum yin pa/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་འདྲས་ཤིག་ལ་ཡོའོ་རེད། དེ་གཅིག་བཙུགས་ཡོའོ་རེད། དེ་རིང་གཏོང་གི་ཡོའོ་རེད། ཆོ་ག་ད་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེ་པོ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་སྨན་ལྷ་མདོ་ཕྱོགས། གཞན་ཕན་བདེ་འཇུག་ཟེར་གྱི་རེད་སྨན་ལ་བདེ་ཅན་ལ། དེ་བཙུགས་ཡོད་པ།
  de 'dras shig la yo'o red/_de gcig btsugs yo'o red/_de ring gtong gi yo'o red/_cho ga da byang chub pa zhe po yo'o red/_de ni sman lha mdo phyogs/_gzhan phan bde 'jug zer gyi red sman la bde can la/_de btsugs yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་ན་རོ་མཁའ་སྤྱོད། ད་ལྟ་ཚལ་ལུགས་དེ་ཚོ་ལ། བཤད་ན་ལུགས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་པ་ཁ་ཅིག་ནང་ལ། ད་ལྟ་ཁོང་གི་བྲིས་པ་དེ་རང་རེད། མང་ཆེ་གས་༼ཡིས་༽དེ་རིང་ཁ་སང་དེ་ལ་རིན་ཆེན་གང་གི་ཡོའོ་རེད།
  de nas na ro mkha' spyod/_da lta tshal lugs de tsho la/_bshad na lugs mang po yo'o red pa kha cig nang la/_da lta khong gi bris pa de rang red/_mang che gas (yis )de ring kha sang de la rin chen gnnggi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕ་གི། གང་ཟེར་རམ། དྷརྨ་བྷ་ཊའི་གསུངས་དེ། གང་ཟེར་དགོན་པ་དེའི། གཅིག་ཟེར། ང་ཚོའི་འདི་ཚལ་ལུགས་རེད།
  pha gi/_gang zer ram/_d+harma b+ha Ta'i gsungs de/_gang zer dgon pa de'i/_gcig zer/_nga tsho'i 'di tshal lugs red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། ཚལ་ལུགས།
  lags so/_tshal lugs/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོང་ལ།
  'ong la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ། དེའི་ཞ་ལུ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་བྱེད་དགོས་ན། ལོ་ག་ཚོད་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་ན།
  lags so/lags so/_de'i zha lu dgon pa'i mkhan po byed dgos na/_lo ga tshod tsam 'gor gyi yod na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལཱ་ལགས་༼ག་རེ་༽།
  lA lags (ga re )/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཞ་ལུ་དགོན་པོའི་མཁན་པོ་ཐོན་ན་ལོ་ག་ཚོད་བྱས་ནས་མཁན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  zha lu dgon po'i mkhan po thon na lo ga tshod byas nas mkhan po chags kyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་སྔོན་མ་བདག་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་མཁན་པོ་དེ་ལོ་ཚོད་ཟེར་མེད་པ། ལོ་ཚོད་ཟེར་མེད་པ། རི་སྤུག་ནས་ད་ཆེན་པོ་ཟེར་བྱས་གཉིས་ཡོད་པ། རི་སྤུག་ནས་རི་སྤུག་མཁན་པོ་བྱས། ཆེན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ཞ་ལུ་མཐིལ་གྱི་མཁན་པོ་བྱས། ད་གཉིས་སོ་སོ་རང་གི་ད།
  da sngon ma bdag tsho'i thog la yin na mkhan po de lo tshod zer med pa/_lo tshod zer med pa/_ri spug nas da chen po zer byas gnyis yod pa/_ri spug nas ri spug mkhan po byas/_chen po zer yas de zha lu mthil gyi mkhan po byas/_da gnyis so so rang gi da/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྐུ། ཨེ་་་་།སྐུ་གནས་དང་དེ་བཞིན་གྱི་སོ་སོའི་དབང་སྒོའི་ཁམས་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ད་ལངས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་སྒོམ་གྱི་ཡོད་ན་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དགོངས་པ་མ་ཞུས་བར་དུ་དེ་ནས་ཡར་སྐོས་མཁན་མེད་པ།
  sku/_e /sku gnas dang de bzhin gyi so so'i dbang sgo'i khams dang de la brten nas/_da langs thub thabs med pa'i sgom gyi yod na dgongs pa zhu rgyu red/_dgongs pa ma zhus bar du de nas yar skos mkhan med pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལགས་ལགས།
  lags lags/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལོ་ག་ཚོད་བྱས། མཁན་པོ་ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ན། མཁན་པོ་རེ་འགའ་ལོ་གསུམ་བཅུ་གནང་བ་དེ་འདྲས་ཡོད་པ།
  lo ga tshod byas/_mkhan po nga tsho'i lo rgyus la bltas na/_mkhan po re 'ga' lo gsum bcu gnang ba de 'dras yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་བཅོ་ལྔ་གནང་ཡོད་པ།ཉི་ཤུ་གནང་ཡོད་པ། དེ་འདྲས་མཁན་པོ་རིམ་པ་ནས་དེ་འདྲས་ཡོད་པ། གཙོ་བོ་ད་ང་ཚོ་གཉིས་པོ་དེ་ཡིན་ན་ལོ་རྩིས་རྩ་བ་ནས་མི་ཡོང་།
  de nas bco lnga gnang yod pa/nyi shu gnang yod pa/_de 'dras mkhan po rim pa nas de 'dras yod pa/_gtso bo da nga tsho gnyis po de yin na lo rtsis rtsa ba nas mi yong /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ། མཁན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་སློབ་གཉེར་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་དགོ་༼དགོས་༽རད་ལ།
  lags so/lags so/_mkhan po zer yas de slob gnyer ga re ga re byed dgo (dgos )rad la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སློབ་གཉེར་ད་དེ་འདྲས་གཙོ་བོ་དེ་རང་རེད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལེན་ད་ག། གཞི་གསུམ་ཆོ་ག་བྱས། གསང་སྔགས་ཕྱོགས་ལེན་དེ་རང་གནང་ཡོའོ་རེད།
  slob gnyer da de 'dras gtso bo de rang red gsang sngags kyi phyogs len da ga/_gzhi gsum cho ga byas/_gsang sngags phyogs len de rang gnang yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལོ་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་ན།
  lo ga tshod byed dgos na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལཱ་ལགས།
  lA lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལོ་ག་ཚོད་ཙ་ལས་༼ལུས་ཀྱི་༽ཡོད་ན།
  lo ga tshod tsa las (lus kyi )yod na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལོ་དེ་ལ་མཁན་པོ་ལ་ལོ་དུས་མེད་པ། དཔེར་ན་ལོ་བཅོ་ལྔ་གནང་སོང་ན། བཅོ་ལྔ་མཁན་པོ་དེས་ཚོགས་ལེན་གང་གོ་༼ཚང་མ་༽ཡི་འགན་འཁུར་ཐུབ་རྒྱུ་འཁུར་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།
  lo de la mkhan po la lo dus med pa/_dper na lo bco lnga gnang song na/_bco lnga mkhan po des tshogs len gang go (tshang ma )yi 'gan 'khur thub rgyu 'khur dgos kyi ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་ལགས།
  lags lags/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཙོ་བོ་བྱེད་ཡས་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། དུས་འཁོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡས་ད་དེ་ནི་རྡོ་ཡིག་ད་དེའི་འདི་དར་བཙུགས་བ་གནང་། ཨེ་དེ་ནི་ཚད་མ་རིགས་ཐིག། ཆོ་ག་རྒྱས་པོ་ཞེ་པོ་ཡོད་པ། ཚད་མ་རིག་ཐིགས་ཀྱི།
  gtso bo byed yas la dpal dus kyi 'khor lo/_dus 'khor sku gsung thugs yongs rdzogs kyi 'gan bzhes yas da de ni rdo yig da de'i 'di dar btsugs ba gnang /_e de ni tshad ma rigs thig/_cho ga rgyas po zhe po yod pa/_tshad ma rig thigs kyi/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨེ། དོན་བཞག་བླ་མ། མི་གྲུབ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། དེ་གས་དེ་འགན་འཁུར་དགོས་རེད། མཁན་པོས།
  e/_don bzhag bla ma/_mi grub pa lha bcu gsum/_de gas de 'gan 'khur dgos red/_mkhan pos/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། དེ་ནི་དགེ་བསྒོས་དང་ཨེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པས།
  lags so/_de ni dge bsgos dang e 'dras yo'o red pas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལགས་ཡོང་རེད། དབུ་མཛད་ཚོགས་ཆེན་ལ་དབུ་མཛད་གཉིས་བྱས། དགེ་བསྐོས་གཉིས་ཡོད་པ། སྲིད་གཉིས་ཀའི་སྐབས་ལ། གྲྭ་ཚང་། གྲྭ་ཚང་བླ་མ་གྲྭ་ཚང་བཞི་བྱས། གྲྭ་ཚང་བླ་མ་བཞི་ལ་མཁན་པོ་རེ་རེ་བྱས། གྲྭ་ཚང་བླ་མ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ། མཁན་པོ་བཞི་བྱས་འདུག་བཟོ་ཡོའོ་རེད།
  lags yong red/_dbu mdzad tshogs chen la dbu mdzad gnyis byas/_dge bskos gnyis yod pa/_srid gnyis ka'i skabs la/_grwa tshang /_grwa tshang bla ma grwa tshang bzhi byas/_grwa tshang bla ma bzhi la mkhan po re re byas/_grwa tshang bla ma zer gyi yod pa/_mkhan po bzhi byas 'dug bzo yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་ལགས། ཞ་ལུ་དེའི་ཁྲི་པ་ཡའོ་རེད་པས། དགོན་པ་དེའི་མཐོ་ཤོས་དེ།
  lags lags/_zha lu de'i khri pa ya'o red pas/_dgon pa de'i mtho shos de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁྲི་པ་དེ་ད། མ་གི་གང་ཟེར་དགོས། སྐུ་ཞང་ཟེར་ཡས་མ་ལ་ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་ཞེ་པོ་རེད་པ་ལ།
  khri pa de da/_ma gi gang zer dgos/_sku zhang zer yas ma la nga tsho lo rgyus ring po zhe po red pa la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོ་མ་ནས་མཁན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ། མཁན་པོ་ཟེར་གྱིས་ཁྲི་པ་གཅིག། ཨེ་ཞ་ལུ་ཁྲི་ཆེན་ཟེར་གྱི་རེད།མཚན་ཁོ་ལ། སྐུ་ཞང་ཁྲི་ཆེན།
  'o ma nas mkhan po zhig yod pa/_mkhan po zer gyis khri pa gcig/_e zha lu khri chen zer gyi red/mtshan kho la/_sku zhang khri chen/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་ཡང་ནུག་དེ་༼གཙང་སྐད་དེ་འདི་འདྲ་ཞེས་པའི་དོན་ལགས༽མ་ནས་ཕྱི་ཤོལ་གནང་གང་ག་ཁྲིའི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་རེད།
  de nas yang nug de (gtsang skad de 'di'adr zhes pa'i don lags)ma nas phyi shol gnang gang ga khri'i sgang la phebs kyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་བྱས་ནས། གཞན་ཡང་མཁན་པོ་གཅིག་ཐོག་གང་གི་མ་ནས་ཡར་གྲྭ་དཀྱུས་གནང་ནས། གྲྭ་དཀྱུས་ནས་ཡར་རིམ་པས་ཡར་འཛེགས་ནས། དེ་ནི་མཐའ་མ་འོ་ཡ་རུ་མཁན་པོར་སླེབས་པ་རེད།
  de'i lo rgyus la bltas byas nas/_gzhan yang mkhan po gcig thog gang gi ma nas yar grwa dkyus gnang nas/_grwa dkyus nas yar rim pas yar 'dzegs nas/_de ni mtha' ma 'o ya ru mkhan por slebs pa red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་ལགས། རིམ་པ་ཡར་འཛེགས་དུས་ཡིག་ཚད་བཏང་དགོ་རད། གང་འདྲས་བྱེད་དགོ་རད།
  lags lags/_rim pa yar 'dzegs dus yig tshad btang dgo rad/_gang 'dras byed dgo rad/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡིག་ཚད་བཏང་གི་མ་རེད། དེ་འདྲས་དཔེ་ཆ་ཁྲིད་ཡས་དེ་རང་། གསང་སྔགས་མཆོག་ལེན་བྱེད་ཡས་དེ་ཡར་རིམ་པས་ཐོན་གྱི་རེད་པ།
  yig tshad btang gi ma red/_de 'dras dpe cha khrid yas de rang /_gsang sngags mchog len byed yas de yar rim pas thon gyi red pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་ཁོ་རང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དེ་མཐོ་པོ་ཆགས་སོང་ན་དེ་ནི་མཁན་པོ་ལ་དེ། ད་དེ་རིང་ཁ་སང་ནས་འདེམས་ཤོག་དབྱུག་གི་ཡོད་པ། དེ་དུས་འོས་བརྒྱབ་པ་ཟེར་གྱི་རེད། འདེམས་ཤོག་དབྱུག་ནས་ཁྲི་ཕེབས་དེ་མཁན་པོ་གནང་།
  de ni kho rang chos lugs kyi shes bya de mtho po chags song na de ni mkhan po la de/_da de ring kha sang nas 'dems shog dbyug gi yod pa/_de dus 'os brgyab pa zer gyi red/_'dems shog dbyug nas khri phebs de mkhan po gnang /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  འོས་བརྒྱབ་པ་ཟེར་གྱི་རེད་པས། དེ་དུས་ཆོ་ག་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རད།
  'os brgyab pa zer gyi red pas/_de dus cho ga ga re ga re byed kyi yo'o rad/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལཱ།
  lA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  གཟན་རིལ་སྒྲིལ་བྱས་དབྱུག་གི་རེད་པས།
  gzan ril sgril byas dbyug gi red pas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཟན་རིལ་དེ་ཡང་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ།
  gzan ril de yang khag cig yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལས་ཟེའེ།༼ལགས་སོ་༽།
  las ze'e/(lags so )/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁག་ཅིག་དབུ་མཛད་འདེམས་ཡས་ལ་སོགས་པ། གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་འདེམས་ཡས་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ཡང་གྲྭ་ཚང་ཁོ་རང་རང་གི་བྱེད་སྒོ་དེ་གས་དེ་ཡང་གཟན་རིལ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ། 
  khag cig dbu mdzad 'dems yas la sogs pa/_grwa tshang gi slob dpon 'dems yas la sogs pa/_de tsho yang grwa tshang kho rang rang gi byed sgo de gas de yang gzan ril brgyab kyi yod pa/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྟ་མཁན་པོ་དེ་ཚོ་ལ་གཟན་རིལ་བརྒྱབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་གྲྭ་དམངས་ཁོ་ར་རང་གི་འདེམས་ཤོག་དབྱུག་རྒྱུ་རེད། བཀོད་སྟངས་འདུག་བཟོ་ལ་རེད།
  da lta mkhan po de tsho la gzan ril brgyab kyi ma red/_de grwa dmangs kho ra rang gi 'dems shog dbyug rgyu red/_bkod stangs 'dug bzo la red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། དེ་ཞ་ལུ་ཁྲི་པ་དེ་ཕ་རྒྱུད་བུ་འཛིན་རེད་པས།
  lags so/_de zha lu khri pa de pha rgyud bu 'dzin red pas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལཱ།
  lA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཁྲི་པ་དེ་ཕ་རྒྱུད་བུ་འཛིན་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད་པས། ཕ་ཡི་རྒྱུད་བུས་འཛིན་ཞིང་།
  khri pa de pha rgyud bu 'dzin bzo 'dra zhig red pas/_pha yi rgyud bus 'dzin zhing /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དིའེ་སྐུ་ཞང་དེ།
  di'e sku zhang de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཁྲི་པ་དེ་ཡིན་ལ།
  khri pa de yin la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྐུ་ཞང་དེ།
  sku zhang de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  འོང་ལ།
  'ong la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྐུ་ཞང་གི་ཁྲི་པ་དེ་ད། མ་ནས་ཡར་བུ་གཅིག་བྱུང་སོང་ན། བུ་གཅིག་མ་རུ་གདུང་པ་བྱས་ནས་རུས་ཀོག་དེ་སྤེལ་དགོ་རེད་པཱ།
  sku zhang gi khri pa de da/_ma nas yar bu gcig byung song na/_bu gcig ma ru gdung pa byas nas rus kog de spel dgo red pA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བུ་གཅིག་ཡར་ཞ་ལུ་ལ་ཡར་བསྐྱལ་ནས་ཁྲི་པ་བྱས་ནས། སྐུ་ཞང་ཁྲི་ཆེན་ཟེར།
  bu gcig yar zha lu la yar bskyal nas khri pa byas nas/_sku zhang khri chen zer/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས།
  a las/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འདུག་བཟོ་གཅིག་བྱས་པས། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་སོ་སོ་རང་གི་དངོས་སུ་སྦྱངས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་པས། དང་པོ་གྲྭ་པ་འཛུལ་དུས་ཙ་ནས་ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་གའི་མེད་པ། ཁོ་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་བྱས་ནས་ལམ་སེང་ཡར་བཀད་བཀོད་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཁོ་བྱས་ནས། ཁྲི་ལ་བསྐྱལ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  'dug bzo gcig byas pas/_de yang yon tan so so rang gi dngos su sbyangs dgos red ma gtogs pas/_dang po grwa pa 'dzul dus tsa nas yon tan che ba ga'i med pa/_kho lo rgyus la bltas byas nas lam seng yar bkad bkod rgyun 'dzin byed stangs kho byas nas/_khri la bskyal gyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས་ལས།
  a las las/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཞ་ལུ་དགོན་པ་དེའི་དང་པོ་ཕྱག་བཏབ་ཡས་དེ་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་རེད་པ། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་རུས་ཀོག་དེའི་སྐུ་ཞང་རེད། སྐུ་ཞང་གི་རུས་རྒྱུད་ཁོ་རང་རེད་ད་དེ་བར། ད་དེའི་ནང་ནས་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེའི་རེད་པ། དེ་བཞིན་གྱི་སྐུ་ཞང་གི་ད་ལྕེའི་གདུང་རབས་བཞེངས་པ་ལ་བལྟས་ན། སྐུ་ཞང་གི་ཡར་ནས་མར་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཞ་ལུའི་སྦུབ་ལ་བྱས་རྗེས་ཡོད་པ། 
  zha lu dgon pa de'i dang po phyag btab yas de lce btsun shes rab 'byung gnas red pa/_lce btsun shes rab 'byung gnas rus kog de'i sku zhang red/_sku zhang gi rus rgyud kho rang red da de bar/_da de'i nang nas sku zhang grags pa rgyal mtshan de'i red pa/_de bzhin gyi sku zhang gi da lce'i gdung rabs bzhengs pa la bltas na/_sku zhang gi yar nas mar rim pa mang po zhig zha lu'i sbub la byas rjes yod pa/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ཡོད་དུས་ཙ་ནས། སྐུ་ཞང་ཁྲི་པ་ཡོང་དགོས་ཡས་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་དེ་ལ་རེད། ཁོ་ར་རང་ལ་བཀོད་སྐལ་གྱོན་ག་ཞིག་ཡོའོ་རེད། ཞོག་མི་བདུན་ཟེར་བྱས་ནས་སྐུ་ཞང་གི་ཁྲི་པ་ལ་གྲྭ་པ་བདུན་ཙ་ཞིག་བཀོད་སྐལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ།
  de yod dus tsa nas/_sku zhang khri pa yong dgos yas rgyu mtshan kho de la red/_kho ra rang la bkod skal gyon ga zhig yo'o red/_zhog mi bdun zer byas nas sku zhang gi khri pa la grwa pa bdun tsa zhig bkod skal 'gro yi yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁོ་མཐོང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། སྐབས་དེ་ལ།
  kho mthong chen po byed kyi yod pa/_skabs de la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  རེད།རེད།རེད།རེད། རེད།རེད། དེའི་དགོན་པའི་རྟེན་གཙོ་བོ་ག་རེ་རད་ལ། རྟེན་གཙོ།
  red/red/red/red/_red/red/_de'i dgon pa'i rten gtso bo ga re rad la/_rten gtso/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྟེན་གྱི་གཙོ་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་ཞིག་ཡོད་པ། རྡོའི་སྐུ་ཆུང་ཆུང་འདི་ག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ། དེའི་སྐུ་མདུན་དེ་རྡོ་དཀར་པོ་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་རང་བྱོན། སྐུ་བརྒྱབ་ལ་རྡོ་ནག་པོ་ལ་ཡིད་དམ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རང་བྱོན། རང་བྱོན་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད།
  rten gyi gtso rdo sku rang byon zhig yod pa/_rdo'i sku chung chung 'di ga tsam zhig yod pa/_de'i sku mdun de rdo dkar po la spyan ras gzigs kha sar+pa Ni rang byon/_sku brgyab la rdo nag po la yid dam rdo rje 'jigs byed kyi rang byon/_rang byon yod pa de 'dras shig red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་དང་པོ་མ་གི་ལ་ཡོད་པ། གཙང་ཁང་བྱེ་མའི་ལྷ་ཁང་། གཙང་ཁང་བྱེ་མའི་ལྷ་ཁང་བྱས། བདག་ཚོ་འདི་རུ་མཁན་པོ་མཁན་ཐོག་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ།
  de dang po ma gi la yod pa/_gtsang khang bye ma'i lha khang /_gtsang khang bye ma'i lha khang byas/_bdag tsho 'di ru mkhan po mkhan thog gsum pa'i thog la de ni yar gdan 'dren zhus pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཡུ་ཐོག་སྒྲ་གསེར་བཟང་ཟེར་ཡན་ཞིག་བྱུང་ནས། དེ་ཡང་ཕ་རྒན་པོ། རུས་ཀོག་གང་ག་ལྕེའི་རུས་ཁོག་རྐྱང་ལ་རེད། ད་ལྟ་སྐུ་ཞང་རུས་ཁོག་ནས། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་རེད། མཁན་པོ་གཉིས་པོ་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རེད། དེ་ནི་ཨེ། གཡུ་ཐོག་སྒྲ་གསེར་བཟང་གསུམ་པ་གསུངས།
  g.yu thog sgra gser bzang zer yan zhig byung nas/_de yang pha rgan po/_rus kog gang ga lce'i rus khog rkyang la red/_da lta sku zhang rus khog nas/_lce btsun shes rab 'byung gnas red/_mkhan po gnyis po lce btsun shes rab ye shes red/_de ni e/_g.yu thog sgra gser bzang gsum pa gsungs/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཡུ་ཐོག་སྒྲ་གསེར་བཟང་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ཞ་ལུའི་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་དེ་མར། ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུས་མར་སྐུ་ཚབ་བཞུགས་ས་ལ། གསེར་སྤྱོད་ཀྱི་འབུམ་ཆ་ཚང་ཞིག་བླུགས་ཡོད་པ། རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་པུ་ཏི་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ། འབུམ་རྒྱས་པ་དེ་ལ། པུ་ཏི་བཅུ་དྲུག་དེ་མར་བསྐུར། གསེར་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་པ། དེ་ནི་ཡར་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པ།
  g.yu thog sgra gser bzang thog la de ni zha lu'i rdo sku rang byon de mar/_yar gdan 'dren zhus mar sku tshab bzhugs sa la/_gser spyod kyi 'bum cha tshang zhig blugs yod pa/_rgyas 'bring bsdus gsum pu ti bcu drug yod pa/_'bum rgyas pa de la/_pu ti bcu drug de mar bskur/_gser kyi yi ge yin pa/_de ni yar rdo sku rang byon de gdan 'dren zhu thub pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས། ལགས་སོ།ལགས་སོ།་་་ དེ་མིན་པ་བསྟན་ཡས་ག་རེ་ཡོའོ་རད། གཙོ་བོ་དེ།
  a las/_lags so/lags so/ _de min pa bstan yas ga re yo'o rad/_gtso bo de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་དེའི་སྐུ་རྒྱབ་དེ་ན། ཇོ་བོ་རྒྱ་གར་བཞུགས་ནས་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཞ་ལུ་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ཚར་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནས་བཞེས་བ། རྒྱ་གར་ནས་བཞེས་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་ཡར་ན་སྐུ་བརྙན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་ཚད་ཅིག། ་བདག་ལོང་ང་ཙམ་ཞིག་ཡོའོ་རེད།
  de nas de'i sku rgyab de na/_jo bo rgya gar bzhugs nas rje btsun shes rab 'byung gnas zha lu dgon pa phyag btab tshar nas rgya gar la phebs nas/_dge slong gi sdom pa de rgya gar nas bzhes ba/_rgya gar nas bzhes nas/_rgya gar gyi yar na sku brnyan de bzhin gshegs pa dgung lo brgyad pa'i tshad cig/_ bdag long nga tsam zhig yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བྱས་ནས་དེ་དེ་རེད།སྐུ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་ཤ་ལི་རེད། ཨེ་རྟེན་གཙོ་དེ་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་གཙོའི་གྲས་ནས། རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་སོང་ཙང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པ་རེད། བྱས་ནས་ཡ་གི་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་ཕེབས་ཕེབས་ཡ་གིས་རྟེན་གཙོ་གནང་།
  byas nas de de red/sku rgyu de rgya gar sha li red/_e rten gtso de rgya gar rdo rje gdan gtsug lag khang rten gtso'i gras nas/_rje btsun shes rab 'byung gnas gzhan dang mi 'dra song tsang gdan 'dren zhu thub pa red/_byas nas ya gi rdo sku rang byon phebs phebs ya gis rten gtso gnang /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་མཁན་ཐོག་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས། ད་ཁོ་གཉིས་ཞ་ལུའི་རྟེན་གཙོ་རེད། རྡོ་སྐུ་རང་བྱོན་དེས་གསུངས་བྱོན་པ། ད་ང་ཚོ་གསུང་བྱོན་པ་ཟེར་ན། རེ་འགས་ཁས་ལེན་གྱི་མ་རེད་མ་གཏོགས། གསུང་བྱོན་ཡས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བླ་མ་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རེད།
  de ni rdo sku rang byon mkhan thog gsum pa'i thog la phebs nas/_da kho gnyis zha lu'i rten gtso red/_rdo sku rang byon des gsungs byon pa/_da nga tsho gsung byon pa zer na/_re 'gas khas len gyi ma red ma gtogs/_gsung byon yas de gang red zer na/_lce btsun shes rab 'byung gnas kyi bla ma de spyan ras gzigs kyi sprul pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྐུ་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་རེད་པ། དེ་ནི་ཞ་ལུའི་ཡོངས་རྫོགས་དེ་རང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀོད་པ་བྱས་ནས་རྦད་དེ་ཚང་ཡོད་པ། ལྷོའི་རི་ཡ་གི་གཙུག་ཏོར་ཡ་གའི་གཟིགས་དང་། ཐུབ་འོག་དེ་ན་ཞ་ལུ་དགོན་པ་ཆགས་ཡོད་པ། ལྟེ་བ་ན་རྒྱན་གོང་ཆགས་ཡོད་པ། ཞ་ལུའི་གཤམ་གྱི་ཚོང་འདུས་ཀྱི་མྱང་ཆུ་མ་གི་པདྨ་མའི་དེ་ཡིན་ཟེར། ཨེའེ་ཆུ་རི།
  sku de spyan ras gzigs kyi sku red pa/_de ni zha lu'i yongs rdzogs de rang spyan ras gzigs kyi bkod pa byas nas rbad de tshang yod pa/_lho'i ri ya gi gtsug tor ya ga'i gzigs dang /_thub 'og de na zha lu dgon pa chags yod pa/_lte ba na rgyan gong chags yod pa/_zha lu'i gsham gyi tshong 'dus kyi myang chu ma gi pad+ma ma'i de yin zer/_e'e chu ri/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཤར་གྱི་ཡར་ན་ཆུ་ཞིག་ཡོད་པ། ཕ་གི་ཕྱག་གཡས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ། གཡོན་གྱི་མེ་ཏོག་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་དེའི་དེ་ལ་རེད། གང་ཟེར། མེ་ཏོག་དེ་ཞ་ལུ་ཡན་གི་རེད་རི་སྦུབ་ཡ་གི། ཡ་གི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གི་ཞལ་ཀ་ཁོ་ཡ་གི་ཡིན་ཟེར། རི་སྦུབ་དགོན་པ་ཡ་གི།
  shar gyi yar na chu zhig yod pa/_pha gi phyag g.yas pa'i chu rgyun yin zer gyi yod pa/_g.yon gyi me tog de spyan ras gzigs kha sar+pa Ni de'i de la red/_gang zer/_me tog de zha lu yan gi red ri sbub ya gi/_ya gi spyan ras gzigs kyi me tog gi zhal ka kho ya gi yin zer/_ri sbub dgon pa ya gi/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡོངས་འདི་ག་རང་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཀོད་པ་དེ་རུ་ཚང་ཡོད་ས་ཆ་དེ་རང་རང་ལ། ད་ལྟ་མྱང་ཆོས་འབྱུང་ལ་གཟིགས་ནའི་ཞ་ལུའི་ས་ཡི་བཀོད་པ་འདུག། རིའི་ལྡེབས་ལ་གང་ག་ལོགས་ད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཞེ་པོ་གསུངས་ཡོད་པ། མྱང་ཆོས་འབྱུང་སྦུབ་ལ།
  yongs 'di ga rang la spyan ras gzigs bkod pa de ru tshang yod sa cha de rang rang la/_da lta myang chos 'byung la gzigs na'i zha lu'i sa yi bkod pa 'dug/_ri'i ldebs la gang ga logs da phun sum tshogs po zhe po gsungs yod pa/_myang chos 'byung sbub la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བདག་ཚོའི་འདི་ན་དེ་ཞིག་ཡོའོ་རེད། གནས་ཡིག་མདོར་བསྡུས་ཤིག། དེའི་སྦུབ་ལ་༼ནང་ལ་༽དེ་ཚོ་གསལ་ཡོད་པ། འདུག་བཟོ་བྱས་ནས་ད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། བླ་མ་དེའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པ། སྐུ་དང་པོ་དེའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཡིན་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ད་དུང་འདིའི་སྔོན་ལ་སྨན་ཐང་ལས་བཞེངས་པ་སྐུ་བརྙན་འདི་ག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ། ད་དེ་མེད་པར་ཕྱིན་སོང་མ་གཏོགས། དེས་གསུང་བྱོན་པ་རེད།
  bdag tsho'i 'di na de zhig yo'o red/_gnas yig mdor bsdus shig/_de'i sbub la (nang la )de tsho gsal yod pa/_'dug bzo byas nas da spyan ras gzigs kyi sprul pa/_bla ma de'i spyan rsgzigs kyi sprul pa yin pa/_sku dang po de'i spyan ras gzigs kyi yin pa/_spyan ras gzigs da dung 'di'i sngon la sman thang las bzhengs pa sku brnyan 'di ga tsam zhig yod pa/_da de med par phyin song ma gtogs/_des gsung byon pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས། དེ་ལ་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ལ། ཨེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་ཚད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་འདུག། གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤོག་གསུངས་ནས། དེ་ནི་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས། འདི་རུ་མཁན་པོ་མཁན་ཚབ་བཞག།
  spyan ras gzigs kyis/_de la lce btsun shes rab 'byung gnas la/_e rgya gar 'phags pa'i yul nas/_de bzhin gshegs pa dgung lo brgyad pa'i tshad spyan ras gzigs kha sar+pa Ni khyad du 'phags pa 'dug/_gdan 'dren zhus shog gsungs nas/_de ni lce btsun shes rab 'byung gnas rgya gar la phebs nas/_'di ru mkhan po mkhan tshab bzhag/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་སྐུ་བརྙན་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུས། ཕ་རུ་སྡོམ་པ་བསྐྱར་ནས་བཞེས། སྡོམ་པ་བསྐྱར་ནས་བཞེས་ནས་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་བཞི་གསུངས་ཡོད་པ། ཚུར་ཕེབས་ནས། ཆེ་བ་བཞི་པོ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ལྕེ། རིགས་རུས་ལྕེ་ཡིན་པས་ཆེ།ཟེར། ལྕེ་བཙུན་ཟེར་མཁན་དེ་རུས་ཁོག་མཐོ་པོ་ཞེ་པོ་རེད།
  rgya gar la phebs nas sku brnyan tshur gdan 'dren zhus/_pha ru sdom pa bskyar nas bzhes/_sdom pa bskyar nas bzhes nas lce btsun shes rab 'byung gnas kyi che ba bzhi gsungs yod pa/_tshur phebs nas/_che ba bzhi po de gang red zer na/_nga lce/_rigs rus lce yin pas che/zer/_lce btsun zer mkhan de rus khog mtho po zhe po red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ང་རུས་ལྕེ་ཡིན་པས་ཆེ། སྡོམ་པ་རྒྱ་གར་ཡིན་པས་ཆེ། གསུངས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་དགེ་ལོངས་ཀྱི། སྡོམ་པ་རྒྱ་གར་ཡིན་པས་ཆེ༎ མངའ་འབངས་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་ཀ་བ་བཞི་ཡོད་པས་ཆེ། ཡོན་བདག་བཙད་པོ་ཡིན་པས་ཆེ། སྐབས་དེ་ལ་སྤྱིན་བདག་བལ་པོའི་རྒྱལ་པོས་བྱས་པ།
  nga rus lce yin pas che/_sdom pa rgya gar yin pas che/_gsungs nas rgya gar la sdom pa bzhes pa dge longs kyi/_sdom pa rgya gar yin pas che//_mnga' 'bangs la yul gru chen po ka ba bzhi yod pas che/_yon bdag btsad po yin pas che/_skabs de la spyin bdag bal po'i rgyal pos byas pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོ་དེའི་དུས་ཀྱི་སྤྱིན་བདག་དེ། བཙད་པོ་ཟེར་ན་རྒྱལ་པོ་ཟེར་གྱི་རེད་པ། ཆེས་ཆེད་ཆེ་བ་བཞི་གསུངས་ཡོད་པ། ད་སྡོམ་པའི་སྐབས་དེ་གསུངས་དགོས་བྱུང་ན། ཁོང་ཚོས་དེ་གནང་གི་ཡོད་བསྟན་མེད་འགྲོ། སྡོམ་པ་དེ་སྐབས་དེའི་སྡོམ་པ་དེ་གང་པོ་༼ཚང་མ་ཞེས་པའི་དོན་༽་སྨད་ནས་བླ་ཆེན་དགོང་པ་རབ་གསལ་གྱི། འདི་རུ་སྡོམ་པ་བརྟེན་ནས། དགེ་སློང་ཀྱི་སྡོམ་རྒྱུད་དེ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོའོ་རེད། དེའི་སྡོམ་རྒྱུད་རྐྱང་རེད།
  'o de'i dus kyi spyin bdag de/_btsad po zer na rgyal po zer gyi red pa/_ches ched che ba bzhi gsungs yod pa/_da sdom pa'i skabs de gsungs dgos byung na/_khong tshos de gnang gi yod bstan med 'gro/_sdom pa de skabs de'i sdom pa de gang po (tshang ma zhes pa'i don ) smad nas bla chen dgong pa rab gsal gyi/_'di ru sdom pa brten nas/_dge slong kyi sdom rgyud de bla chen dgongs pa rab gsal zer mkhan zhig yo'o red/_de'i sdom rgyud rkyang red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེའི་སྦུབ་དེ་ལ་སྡོམ་པ་སྟེར་དུས་ཙ་ནས་བཞི་ཆ་གཅིག་དགོས་པ་དེ། གཅིག་མ་ཚང་ན་ཧ་ཤང་དགེ་སློང་ཞིག་བཙུགས་པ་གནས་སུ། ཧ་ཞང་དགེ་སློང་ཟེར་མཁན་དེ་རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་རེད། དེ་བཙུགས་དུས་ཙ་ནས་ལྟ་བ་དེ་ལ་ཏིག་ཙམ་ཁྱད་ཡོད་པ། ལྟ་བ་དེ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་དུས་ཙ་ནས་དེ་ནི། དགེ་སློང་གི་ཆ་ཁོ་ཚང་པོ་མ་བྱུང་བ་རྐྱེན་བྱས་ནས། གང་ཟེར་མ་གི།
  da de'i sbub de la sdom pa ster dus tsa nas bzhi cha gcig dgos pa de/_gcig ma tshang na ha shang dge slong zhig btsugs pa gnas su/_ha zhang dge slong zer mkhan de rgya nag gi dge slong red/_de btsugs dus tsa nas lta ba de la tig tsam khyad yod pa/_lta ba de la skyon yod dus tsa nas de ni/_dge slong gi cha kho tshang po ma byung ba rkyen byas nas/_gang zer ma gi/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བླ་ཆེན་དགོང་པ་རབ་གསལ་གྱི་མདོ་སྨད་ཀྱི་སྡོམ་རྒྱུད་དེ་ལ་སྐྱོན་འདུག་ཟེར། འདི་རུ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས། དབུས་གཙང་རུ་དགོན་པ་མང་པོ་ཞིག་བཙུགས་ཚར་པའི་གཞུ་གུའུ།༼རྗེས་ལ་ཞེས་པའི་དོན་༽ དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རེབ་འབྱུང་གནས་རྒྱ་གར་ལ་སྐུ་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་ཕེབས་ནས།
  bla chen dgong pa rab gsal gyi mdo smad kyi sdom rgyud de la skyon 'dug zer/_'di ru skad cha mang po zhig byung nas/_dbus gtsang ru dgon pa mang po zhig btsugs tshar pa'i gzhu gu'u/(rjes la zhes pa'i don )_de ni rje btsun shes reb 'byung gnas rgya gar la sku de gdan 'dren zhu bar phebs nas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕ་རུ་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་ལ་སྡོམ་པ་ཞུས་ནས། ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་ཟེར་ན་དེ་རེད་མཁན་པོ་གནང་ནས། དེ་ནས་སྡོམ་པ་ཞུས་ནས་ཚུར་ཕེབས་ནས་ལྕེ་བཙུན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་མ་གཏོགས་པས། རྒྱ་གར་ནས་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་སྐབས་དེ་ལ་དབུས་གཙང་གཉིས་ཀ་ནས་མེད་པ། དེས་ན་ཆེ་བ་བཞི་གསུངས་ཡས་དེ་འདི་རེད།
  pha ru a b+h+ya ka ra la sdom pa zhus nas/_a b+h+ya ka ra zer na de red mkhan po gnang nas/_de nas sdom pa zhus nas tshur phebs nas lce btsun shes rab 'byung gnas ma gtogs pas/_rgya gar nas sdom pa bzhes pa skabs de la dbus gtsang gnyis ka nas med pa/_des na che ba bzhi gsungs yas de 'di red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྡོམ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ད། དེའི་སྦུབ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། འདུལ་བའི་སྦུབ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སྡོམ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར། དེའི་ཕྱིར། ང་སྡོམ་པ་རྒྱ་གར་ཡིན་པས་ཆེ། རིགས་རུ་ལྕེ་ཡིན་པས་ཆེ། མངའ་འབངས་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པོ་ཀ་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པས་ཆེ། སྤྱིན་བདག་བཙད་པོ་ཡིན་པས་ཆེ།གསུང་དུས་ཁོང་གི་ཆེ་བ་བཞི་གསུངས་ཡོད་པ།
  sdom pa de ha cang gi da/_de'i sbub nas bshad pa yin na/_'dul ba'i sbub nas bshad pa yin na/_sdom pa de ha cang gi rtsa chen po red zer/_de'i phyir/_nga sdom pa rgya gar yin pas che/_rigs ru lce yin pas che/_mnga' 'bangs la yul gru chen po ka ba chen po bzhi yod pas che/_spyin bdag btsad po yin pas che/gsung dus khong gi che ba bzhi gsungs yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས། དེ་ནི་རྗེས་མ་རྒྱན་གོང་ཟེར་མཁན་མ་རུ། ཕ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་དེ་ཕེབས་པ་རེད། གང་ཟེར། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲི་ཞུ་མཁན་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་མཁས་པ་གང་མིན་ཚད་ཅིག་ཡོད་པ། དེ་ཕེབས་ནས། རྒྱན་གོང་ལ་ཕེབས་ནས། རྒྱན་གོང་མ་ན་རྡོ་གཞོང་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡོད་པ། འོང་སྐབས་དེ་ལ་སྡོམ་པ་ཞུ་མཁན་བྱས་དེ་གྲས་མང་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་ནས། པན་ཆེན་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དར་པ་རེད།དེ་འདྲས། 
  rgya gar nas phebs/_de ni rjes ma rgyan gong zer mkhan ma ru/_pha nas rgya gar nas de phebs pa red/_gang zer/_kha che paNa chen shAky shri zhu mkhan de/_rgya gar gyi paNa grub mkhas pa gang min tshad cig yod pa/_de phebs nas/_rgyan gong la phebs nas/_rgyan gong ma na rdo gzhong chen mo zhig yod pa/_'ong skabs de la sdom pa zhu mkhan byas de gras mang po zhe po byung nas/_pan chen gdungrgyud gcig la dar pa red/de 'dras/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོང་པན་ཆེན་སྡོམ་རྒྱུད་དར་དུས་ཙ་ནས་དེ་ནི་མ་རུ། དེ་གང་ཟེར་དེའི། ཕ་གི་ས་སྐྱ་པཎྚི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དེ། སྡོམ་པ་ཞུ་ས་མ་རུ་རེད། རྡོ་གཞོང་མ་ལ་གཟིགས་དུས་ཙ་ནས། འཁྲུས་བརྒྱབ་ནས་གཟིགས་དུས་ཙ་ནས། ཁོང་ལ་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་ཞལ་གཟིགས་ནས། དེ་ནི་ལམ་སེང་དབུ་སྐྲ་བསིལ་ནས། བྱིན་རླབས་ཆེད་དུ་མ་གི་བཞག་ཡོད་པ།
  'ong pan chen sdom rgyud dar dus tsa nas de ni ma ru/_de gang zer de'i/_pha gi sa skya pN+Ti ta kun dga' rgyal mtshan de/_sdom pa zhu sa ma ru red/_rdo gzhong ma la gzigs dus tsa nas/_'khrus brgyab nas gzigs dus tsa nas/_khong la sangs rgyas sum cu so lnga'izhl gzigs nas/_de ni lam seng dbu skra bsil nas/_byin rlabs ched du ma gi bzhag yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བྱས་ནས་ས་སྐྱ་པཎྚི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མ་རུ་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་ནས། གནང་མཁན་དེ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲི་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་པན་ཆེན་སྡོམ་རྒྱུད་ཟེར་བྱས་ནས། དབུས་གཙང་ཉེ་ལ་ཆགས་གནས། དེང་སང་པན་ཆེན་གདུང་རྒྱུད་རེད། དེ་རྒྱ་གར་འཁྲུལ་མེད་རེད།
  byas nas sa skya pN+Ti ta kun dga' rgyal mtshan ma ru bsnyen rdzogs bzhes nas/_gnang mkhan de kha che paNa chen shAky shri red/_de nas bzung ste pan chen sdom rgyud zer byas nas/_dbus gtsang nye la chags gnas/_deng sang pan chen gdung rgyud red/_de rgya gar 'khrul med red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཞན་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་མ་ནས་ཡར་དར་དུས་ཙ་ནས་དང་པོ་དེ། དེ་ལ་སྡོམ་པ་དེ་དག་པོ་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ། མི་བཞི་ཙམ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དའི། གསུམ་ལའི་མེད་པ་བྱས་གཅིག་ཧ་ཤང་དགེ་སློང་བཙུགས། ཧ་ཤང་དགེ་སློང་དེའི་ལྟ་བ་དེ་ལ། ད་ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་ཟེར།སྐབས་དེ་ལ།
  gzhan bar skabs shig la ma nas yar dar dus tsa nas dang po de/_de la sdom pa de dag po med zer gyi yod pa/_mi bzhi tsam zhig dgos kyi yod pa da'i/_gsum la'i med pa byas gcig ha shang dge slong btsugs/_ha shang dge slong de'i lta ba de la/_da nang pa'i lta ba dang mi mthun pa zhig yod zer/skabs de la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོ་དེ་དུས་བྱ་ལ་༼གཙང་སྐད་དེ་སྐད་ཆ་ཞེས་པའི་དོན་༽མང་པོ་བྱུང་ནས། དེ་ནི་པན་ཆེན་གྱི་ཁ་ཆེ་པན་ཆེན་གྱི་སྡོམ་རྒྱུད་དེ་དང་། དེ་འདྲ་ཞིག་དབྱེ་འདོད་ན་དབུས་གཙང་གི་དགེ་བཤེས་གང་པོ་གི་༼ཡི་༽མཐུན་སྒྲུབ་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་སྐབས་དེ་ལ། མཐུན་སྒྲུབ་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་དགེ་བཤེས་གང་པོ་༼ཚང་མ་༽ཡི་མོས་མཐུན་བྱས།
  'o de dus bya la (gtsang skad de skad cha zhes pa'i don )mang po byung nas/_de ni pan chen gyi kha che pan chen gyi sdom rgyud de dang /_de 'dra zhig dbye 'dod na dbus gtsang gi dge bshes gang po gi (yi )mthun sgrub gan rgya bzhag yod pa skabs de la/_mthun sgrub gan rgya bzhag nas dge bshes gang po (tshang ma )yi mos mthun byas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་ལ་སུས་དེ་ནི་མི་སྙན་པ་འགྲིག་མིན་ཙམ་བཤད་ཆོག་མི་ཡོང་ཟེར། མཁས་པ་དེ་གས་ཀྱིས། བྱས་ནས་ད་པན་ཆེན་སྡོམ་རྒྱུད་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་དེ། དེ་ནི་དེ་ནས་ཆགས་པ་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་ཞ་ལུ་རང་ཨང་དང་པོ་རེད། ཨ་བྷཡ་ཀ་རས་གནང་སྟེ། ཆེ་བ་བཞི་གསུངས་དུས་ཙ་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནས། སྡོམ་པ་རྒྱ་གར་རེད། དེ་འདྲས་ཤིག་ལས་མེད།
  da de la sus de ni mi snyan pa 'grig min tsam bshad chog mi yong zer/_mkhas pa de gas kyis/_byas nas da pan chen sdom rgyud skad grags yod pa de/_de ni de nas chags pa red/_de'i sngon la zha lu rang ang dang po red/_a b+haya ka ras gnang ste/_che ba bzhi gsungs dus tsa nas de ni rgya gar nas/_sdom pa rgya gar red/_de 'dras shig las med/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ། ལགས་སོ། དེ་ནི་དེ་ག་རེ་ཟག་༼ཟེར་༽ཞ་ལུའི་ལྡེབས་རིས་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྡེབས་རིས་ཡོད་པ།
  lags so/lags so/_lags so/_de ni de ga re zag (zer )zha lu'i ldebs ris de dkyil 'khor ldebs ris yod pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལཱ།
  lA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ།ལྡེབས་རིས།
  dkyil 'khor yod pa/ldebs ris/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོང་རེད། ལྡེབས་རིས།
  'ong red/_ldebs ris/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  དེའི་གཞུང་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རད་ལ།
  de'i gzhung gtso bo de ga re rad la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨེ། སྐུའི་གཙོ་བོ་དེ་རྩེ་མོ་རིག་བསྡུས་རེད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་རྩེ་དབྱིངས་གསུམ་ཟེར་གྱི་རེད། རྩེ་མོ་བྱས། དཔལ་འཇོག་བྱས། རྡོ་དབྱིངས་དེའི་དཀྱིལ་ནས་གཙོ་བོ་དེ། དེ་ལ་རེད། རྩེ་མོ་ནུབ་གི་ད་ལྟ་དངུལ་གྱི་ཆོས་རྟེན་ཡོད་པ། ཡོད་ས་ཞིག་འདུག་ག་ལ། དེའི་གཙོ་བོ་དེ་དེ་རེད། གང་ཟེར་ རྡོ་དབྱིངས། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་རེད། དེའི་གཙོ་བོ་དེ། 
  e/_sku'i gtso bo de rtse mo rig bsdus red/_rnal 'byor rgyud kyi gtso bo dpal rtse dbyings gsum zer gyi red/_rtse mo byas/_dpal 'jog byas/_rdo dbyings de'i dkyil nas gtso bo de/_de la red/_rtse mo nub gi da lta dngul gyi chos rten yod pa/_yod sa zhig 'dug ga la/_de'i gtso bo de de red/_gang zer _rdo dbyings/_rdo rje dbyings red/_de'i gtso bo de/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལྷ་ཁང་བཞི་ག་ད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱང་རེད། ཤར་དེ་དེ་རེད། འཇམ་དཔལ་ཆོས་དབྱིངས་སོང་བ། ཆོས་དབྱིངས་སོང་བ་གཙོ་བོ་དེ། བྱང་དེ་ཞ་ཆང་ཟེར་མཁན་དེ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་རེད། སྤུན་རིགས་རྣམ་པ་སྣང་མཛད། དེ་གཅིག་ད་རྒྱལ་མོ་རྣལ་འབྱོར་རྐྱང་ལ་རེད། ད་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་སྡེ་ཞིག་གསུངས་བ་ལ། བཞི་ག་གསུངས་ཡོད་རེད་དའི། དེའི་དཀྱིལ་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེ་མང་ཆེ་བ་ཡོད་པ།
  lha khang bzhi ga da rnal 'byor rgyud kyang red/_shar de de red/_'jam dpal chos dbyings song ba/_chos dbyings song ba gtso bo de/_byang de zha chang zer mkhan de gtso bo de de red/_spun rigs rnam pa snang mdzad/_de gcig da rgyal mo rnal 'byor rkyang la red/_da bu ston thams cad mkhyen pa chen po'i rgyud sde zhig gsungs ba la/_bzhi ga gsungs yod red da'i/_de'i dkyil nas rnal 'byor rgyud de mang che ba yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ། རེད།རེད། ལགས་སོ།
  lags so/lags so/_red/red/_lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་གས་ནི་་་་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་གནང་པ།
  de gas ni bu ston rin chen grub kyi gnang pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དཀྱིལ་འཁོར་དེ་གས་དེ།
  dkyil 'khor de gas de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ། དེ་ནས་དེའི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཞིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན།
  lags so/lags so/_de nas de'i bka' 'gyur bstan 'gyur zhig yo'o red pA/_bu ston rin chen/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལཱ།
  lA/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  བཀའ་བསྟན། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་སྐབས་ཀྱི་བཞངས་ཀྱོག།
  bka' bstan/_bka' 'gyur dang bstan 'gyur/_bu ston rin chen don grub skabs kyi bzhangs kyog/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་བར་བཞུགས་མེད་པ། གཞི་ཡང་བཀའ་འགྱུར་ལ་གཞུ་དག་གནང་ཡོའོ་རེད། བསྟན་འགྱུར་ལ་ཞུ་དག་གནང་ཡོའོ་རེད། བུ་སྟོན་གྱི། ད་དེ་བར་བཞུགས་མེད་པ་མ་གཏོགས། གཞི་ཡོའོ་རེད། ད་ལྟ་སྔ་མ་བྱས་ནས་དངུལ་གདུང་ཟེར་མཁན་ཡར་ན་ཡོད་པ།
  da de bar bzhugs med pa/_gzhi yang bka' 'gyur la gzhu dag gnang yo'o red/_bstan 'gyur la zhu dag gnang yo'o red/_bu ston gyi/_da de bar bzhugs med pa ma gtogs/_gzhi yo'o red/_da lta snga ma byas nas dngul gdung zer mkhan yar na yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  དངུལ་གདུང་གི་སྒང་ལ།
  dngul gdung gi sgang la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལགས་འོང་། ཆོས། སྐུ་ཆོས་དང་། གཞུ་དག་གནང་། ཁོང་རང་གི་ད་བཀའ་རྩོམ་དེ་གསུངས་འབུམ་པུ་ཏི་དེ་ཡོད་བཟོ་རེད། ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག། དེ་ད་ལྟ་ལྷོའི་ཞ་ལུ་ཟེར་མཁན་ཡའི། ད་ལྟ་བུ་སྟོན་གྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག་ཡོའོ་རེད། དེའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་བྲིས་ཡོད་པ།
  lags 'ong /_chos/_sku chos dang /_gzhu dag gnang /_khong rang gi da bka' rtsom de gsungs 'bum pu ti de yod bzo red/_nyi shu rtsa drug/_de da lta lho'i zha lu zer mkhan ya'i/_da lta bu ston gyi snang brnyan zhig yo'o red/_de'i g.yas g.yon gnyis la bris yod pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡ་གི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་གསུངས་འབུམ་རེད། པུ་ཏི་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་དང་ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་མཁན་ཞིག་གསུངས་འབུམ་གཉིས་བྱས། ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ།
  ya gi bu ston thams cad mkhyen pa chen po'i gsungs 'bum red/_pu ti nyi shu rtsa drug dang thugs sras lo tsA ba rin chen rnam rgyal zhu mkhan zhig gsungs 'bum gnyis byas/_nyi shu rtsa brgyad yod pa la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།ལགས་སོ།
  lags so/lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ་ཟེར་མཁན་དེའི་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཟེར་ནའི་རེད། ཁོང་གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་རེད་པ།
  da thugs sras lo tsA ba zer mkhan de'i bu ston rin chen grub zer na'i red/_khong gnyis dgongs pa gcig mthun red pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མཁས་པ་གང་མིན་ཚད། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད།
  mkhas pa gang min tshad/_rje rin po che dang mnyam du yod pa de 'dras shig red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད། རེད།རེད།
  lags red/_red/red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྟའི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲི་ཟེར་མཁན་རྒྱན་གོང་ལ་ཕེབས་མཁན་དེའི་སྡོམ་པ། སྡོམ་པ་ཞེ་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ།ཟེར། ངས་བླ་མ་དེ། དེའི་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་གོང་མའི་གྲས་རེད།
  da lta'i kha che paNa chen shAky shri zer mkhan rgyan gong la phebs mkhan de'i sdom pa/_sdom pa zhe po zhig gnang yod pa/zer/_ngas bla ma de/_de'i bu ston thams cad mkhyen pa chen po sku gong ma'i gras red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕྱོགས་དྲུག་མཇལ་ཀ་ཕེབས་ནས། སྐྱེས་རབ་འདྲེན་དགོས་བྱུང་ན། དེ་ནི་དེའི་སྐབས་ལ་ཨེའེ་ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ་ཡོད་པ། པན་གྲུབ་དྷ་ན་ཤྲི་ཟེར། གང་ཟེར། ཁ་ཆེ་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲི་ཡི་སྐུ་ཐོག་ལ། ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་བའི་ཆེ་བ་ཁོ་ལ་པན་དྲུག་དྷ་ན་ཤྲི་ཟེར།
  phyogs drug mjal ka phebs nas/_skyes rab 'dren dgos byung na/_de ni de'i skabs la e'e thugs sras lo tsA ba yod pa/_pan grub d+ha na shri zer/_gang zer/_kha che pan chen shAky shri yi sku thog la/_thugs sras lo tsA ba'i che ba kho la pan drug d+ha na shri zer/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨཱ་ལས། ལས་ཟེའེ་ལས་ཟེའེ་༼ལགས་སོ་ལགས་སོ་༽།
  A las/_las ze'e las ze'e (lags so lags so )/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བྱས་ཙང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཚེ་རབས། སྐྱེས་རབ་མང་པོ་གནས་ཡོད་པ། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ད་ལྟ་བདག་གི་གདེང་འཇོག་ཆེ་པོ་གནང་མཁན་གསུམ་དེ། དེ་རེད་ཟེར། ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ་གསུམ་རེད་དའི། བུ་སྟོན་གསུང་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ།ཞུ་ཡས་དེ། ཁོ་ཚོའི་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད། འདུག་བཟོ་ལ་རེད།
  byas tsang khong rnam gnyis mnyam du tshe rabs/_skyes rab mang po gnas yod pa/_de'i rjes kyi da lta bdag gi gdeng 'jog che po gnang mkhan gsum de/_de red zer/_thugs sras lo tsA ba gsum red da'i/_bu ston gsung dang khyad par med pa/zhu yas de/_kho tsho'i gcig pa gcig rkyang red/_'dug bzo la red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ་ལགས་སོ། དེ་བུ་སྟོན། བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་ཡོད་པཱ། བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་གི་དེ་བུ་སྟོན། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་རང་གི་ཕྱག་བྲིས་ཡོའོ་རེད་པས། ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་ཏམ་མ་བྲིས་ཀྱོག།
  lags so lags so/_de bu ston/_bu ston chos 'byung yod pA/_bu ston chos 'byung gi de bu ston/_bu ston rin po che rang gi phyag bris yo'o red pas/_phyag bris phyag tam ma bris kyog/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨེའེ་བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་ད་ལྟ་བཀའ་འབུམ་ནང་ལ་ཡོའོ་རེད།
  e'e bu ston chos 'byung da lta bka' 'bum nang la yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལས་ཟེའེ།
  las ze'e/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བཀའ་འབུམ་ནང་ལ་ཡོའོ་རེད་དའི། བཀའ་འབུམ་ངོ་མ་དེ་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་ཙ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  bka' 'bum nang la yo'o red da'i/_bka' 'bum ngo ma de bu ston thams cad mkhyen pa chen po'i phyag tsa yin zer gyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨཱ་ལས། ལགས་སོ།
  A las/_lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ང་ཚོ་ལ་ཡོའོ་རེད།
  de nga tsho la yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ད་ལྟ་ཡོའོ་རེད་པས།
  da lta yo'o red pas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡོའོ་རེད་དའི་མཛོད་ཁང་ནང་ལ་བཅུག་བྱས་ནས། ད་བསྟན་གྱི་མེད་པ། སུ་ལ་ཡང་།
  yo'o red da'i mdzod khang nang la bcug byas nas/_da bstan gyi med pa/_su la yang /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས། ལས་ཟེའེ། ཧ་ཧ་ཧ་་་།
  a las/_las ze'e/_ha ha ha /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་ནས་ཕབ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ཡ་གི་པར་རེད།
  da de nas phab byas nas da lta ya gi par red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ་ལགས་སོ།
  lags so lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕབ་ནས། དེ་ནས་ཕབ་བྱས་ནས་པར་བཏབ་ནས། མ་རུ་གཞུང་རེ་བཏབ་ནས། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་པར་བཏབ་ནས། དེ་ན་ཡོའོ་རེད་པར་གཅིག། རྩེ་པར་ཁང་ལ།
  phab nas/_de nas phab byas nas par btab nas/_ma ru gzhung re btab nas/_sku phreng bcu gsum pa'i thog la par btab nas/_de na yo'o red par gcig/_rtse par khang la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྩེ་པར་ཁང་ན་ཡོའོ་རེད། པར་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་གྱི།
  rtse par khang na yo'o red/_par ma Ni bka' 'bum gyi/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས། ལགས་སོ། ལགས་སོ།
  a las/_lags so/_lags so/