Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kelsang Kyi from Nyinshuk Township in Chentsa singing a song called "A Wish for Eternal Happiness." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་མནའ་མ་སྐྱེལ་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་ཨ་ཞང་རྣམ་པར་མཚམས་འདྲི་དང་བཅས་ཁ་གཡང་རེ་འབོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཨ་ཞང་རྣམས་ལམ་ནས་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་ལུས་དཀའ་ཚེགས་མ་མྱངས་སམ་ཞེས་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་དང་ཚོའུ་ཚ་བོ་རྣམས་གཉོམ་ལག་རྒྱས་པ་དང་སྐྱིད་རྟག་ནས་འདུག་པའི་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱིན་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0