Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
2 min 35 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This noodle dish has many names including: ta ra noodles, sour noodles, and onion-fried noodles.

འོ་མ་ལས་མར་བླངས་རྗེས་ཤུལ་དུ་ལུས་ཡོད་པ་སྟེ་ད་ར་ཡི་ནང་དུ་སྐོལ་བའི་ཐུག་པ་དེའི་མིང་ལ་ད་ར་ཐུག་པ་ཟེར།

牛奶捞出酥油后煮在剩下的酪酱里的面叫乳清汤面。

ད་ར་ཐུག་པ་ནི་ཨ་མདོའི་རོང་བ་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཕྱེ་ཐུག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དར་བ་ནི་འོ་མ་ལས་མར་བླངས་རྗེས་ཤུལ་དུ་ལུས་ཡོད་པ་དེར་གོ་ཞིང་། རོང་འབྲོག་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་ཤོས་སུ་དར་བ་ཡིས་ཕྱུར་བ་རྐྱང་རྐྱང་བཟོ་བ་ལས་ད་ར་ཐུག་པ་སྐོལ་བའི་སྲོལ་མེད་པ་འདྲ།ཡིན་ཡང་རོང་བ་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་དེ་བའི་ནང་དུ་ཐུག་པ་སྣ་ཚོགས་སྐོལ་བའི་སྲོལ་ཡོད།

乳清汤面是一种流行于安多个别农区的面食。乳清汤面时在牛奶捞出酥油后剩下的酪酱中炖煮的一种面食。在安多地区,大部分农牧区用酪酱制作奶酪,而不会做乳清面,但是农区的有些地方就会用酪酱做乳清汤面