Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
18 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A doctor introduces the warehouse in which medicinal materials from around the world are stored.

西藏自治区藏药厂是在1696年、1916年分别建立的药王山医学利众院和拉萨“门孜康”(藏医星算院)藏药加工生产组的基础上逐步扩建而成。藏药厂漫长的发展过程中藏医老前辈们付出了艰辛的努力,也得到了党和政府大力的扶持。藏药厂现在生产350种藏成药,其中然纳桑培(珍珠七十)等十多种藏药为国家中药保护品种。为了更好地保护西藏地区藏药材的资源,对当地群众进行药材知识宣传. 西藏自治区藏药厂有300多年的历史。长期以来,为广大藏族同胞提供免费医疗服务。随着藏医药事业的发展,市场经济的繁荣,藏药走出西藏,走出国门,为西藏的经济发展和人类健康做出了贡献。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ང་ཚོའི་བཟོ་གྲྭ་ཡི།
  nga tsho'i bzo grwa yi/
 • བཟོ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ད་སྨན་རྩིས་ཁང་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བྱས་བྱས་བརྩི་དགོ་༼དགོས་༽རེད་པཱ།
  bzo grwa'i lo rgyus de da sman rtsis khang 'go tshugs pa nas byas byas brtsi dgo (dgos )red pA/
 • ད་ག་རེད།
  da ga red/
 • སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཐོག་མར་ལྕགས་པོ་རི་ནས་བརྩི་དགོས་རེད་པཱ།
  sman rtsis khang gi thog mar lcags po ri nas brtsi dgos red pA/
 • ལྕགས་པོ་རིའི་གོང་ལ་ཡ་འབྲས་སྤུངས།
  lcags po ri'i gong la ya 'bras spungs/
 • འབྲས་སྤུངས་ལའི་༼ལ་ཡང་༽།
  'bras spungs la'i (la yang )/
 • ཕོ་བྲང་ནང་མའི་ནང་ལ་ཡ་སྨན་གྱི་སློབ་གྲྭ་གཅིག།
  pho brang nang ma'i nang la ya sman gyi slob grwa gcig/
 • ཨ་ནི། བླ་སྨན་པ་བྱས་ཞུ་ཡན་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད་པཱ།
  a ni/_bla sman pa byas zhu yan yo'o (yod ) red pA/
 • ཏག་ཏག།
  tag tag/
 • ཨ་ནི། གཞུག་གུ་༼རྗེས་ལ་༽་ཡ་ལྷ་སར་ཡ་རྩ་བ་ཐོག་མར་འཚུགས་་ཡས་ད།ཨེ
  a ni/_gzhug gu (rjes la ) ya lha sar ya rtsa ba thog mar 'tshugs yas da/e
 • ༡༦༠༠འོང་། ༡༦༠༠ནང་ལོགས་ལ་ཡ།
  1a6a0a0a'ong/_1a6a0a0ananga logs la ya/
 • ལྕགས་པོ་རི་བཙུགས་པ་རེད་པཱ།
  lcags po ri btsugs pa red pA/
 • སྡོ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས།
  sdo srid sangs rgyas rgya mtshos/
 • ལྕགས་པོ་རི་བཙུགས་ནས་ལྕགས་པོ་རི་ཡི་ནང་ལོགས་ལ་ཡ་ཨ་ནི།
  lcags po ri btsugs nas lcags po ri yi nang logs la ya a ni/
 • ཨེམ་རྗེ་བྱས།
  em rje byas/
 • ཨ་ནི། སྨན་གྱི་སློབ་གྲྭ། 
  a ni/_sman gyi slob grwa/_
 • ཨི་ནེ་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱིས་སྨན་བཟོ་ཡས།
  i ne da ga nang bzhin gyis sman bzo yas/
 • འོ་དེ་ནས། ལྷ་སར་རྩ་བ་འཚུགས་ས་ར་དེ་ལྕོག་པོ་རི། ད་རྩ་བ་བྱེད་དགོ་༼དགོས་༽རེད་པཱ།
  'o de nas/_lha sar rtsa ba 'tshugs sa ra de lcog po ri/_da rtsa ba byed dgo (dgos )red pA/
 • ལྕགས་པོ་རི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་བྱས།
  lcags po ri 'phel rgyas phyin byas/
 • ད་ལྕགས་པོ་རིའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ནས་ད་བོད་ཀྱིའི་གསོ་རིག།
  da lcags po ri'i rmang gzhi'i thog nas da bod kyi'i gso rig/
 • ཡར་རྒྱས་ཀྱིའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་བྱས། ཨ་ནི།
  yar rgyas kyi'i dgos mkho dang bstun byas/_a ni/
 • ༡༩༡༦ལོ་ལ་ཡ།
  1916lo la ya/
 • སྨན་རྩིས་ཁང་བཙུགས་པ་རེད་པཱ།་
  sman rtsis khang btsugs pa red pA/
 • སྨན་རྩིས་ཁང་བཙུགས་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས༽། 
  sman rtsis khang btsugs byas byas (byas nas)/_
 • ཡང་སྨན་རྩིས་ཁང་ནང་ལའི་༼ལ་ཡང་༽སྨན་བཟོ་མཁན་དང།
  yang sman rtsis khang nang la'i (la yang )sman bzo mkhan dang/
 • ཨ་ནི་སྨན་གྱི་སློབ་གྲྭ།
  a ni sman gyi slob grwa/
 • ནད་པ་བལྟ་ཡས་བཅས་དེ་གྱད་་༼དེ་དག་༽ཆ་ཚང་གནང་གི་ཡོག་རེད་པཱ།་
  nad pa blta yas bcas de gyad (de dag )cha tshang gnang gi yog red pA/
 • ཏག་ཏག།
  tag tag/
 • ཨ་ནི་གཞུག་གུ་༼རྗེས་ལ་༽ཡ།་བོད་ལ་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས།
  a ni gzhug gu (rjes la )ya/ bod la bcings 'grol btang nas/
 • ཨ་ནི། ལྕགས་པོ་རི་དང་སྨན་རྩིས་ཁང། ཚུར་ཟླ་སྒྲིལ།
  a ni/_lcags po ri dang sman rtsis khang/_tshur zla sgril/
 • ཟླ་སྒྲིལ་ཚར་ནས། ལྕགས་པོ་རི་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་བཟོ་གྲྭ་དེ་གཉིས་ཡའི། ཚུར་ཟླ་སྒྲིལ་བ་རེད།
  zla sgril tshar nas/_lcags po ri dang sman rtsis khang gi sman bzo grwa de gnyis ya'i/_tshur zla sgril ba red/
 • ཟླ་སྒྲིལ་བྱས་ནས་དེའི་སྒང་ལ་ཡ།་
  zla sgril byas nas de'i sgang la ya/
 • ཨ་ནི། ང་རང་ཚོ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་གིའི།
  a ni/_nga rang tsho rtse'i pho brang gi'i/
 • སྨན་བཟོ་ཡས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་སྨན་དང་།
  sman bzo yas kyi yo byad dang sman dang /
 • ཨེམ་རྗེ་༼སྨན་པ་༽ཚང་མ་སྨན་རྩིས་ཁང་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་བ་རེད་པཱ།
  em rje (sman pa )tshang ma sman rtsis khang nang zla sgril ba red pA/
 • ལགས་ལགས་སེ།
  lags lags se/
 • ལྕོགས་པོ་རི་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་ཟླ་སྒྲིལ།
  lcogs po ri dang sman rtsis khang zla sgril/
 • ཨ་ནི་དེའི་སྒང་ལ་ཡཱ།
  a ni de'i sgang la yA/
 • འོང། ལྷོ་ཁ་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ལ་ཡོད་པ་དང་། 
  'ong/_lho kha smin grol gling la yod pa dang /_
 • ཚུར་ཕུ་དགོན་པ་དང་། དེའི་གཞུག་གུའི་༼རྗེས་ཀྱིའི་༽ཨ་ནི།
  tshur phu dgon pa dang /_de'i gzhug gu'i (rjes kyi'i )a ni/
 • སྨན་གྱི་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽ཚང་མ། སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་རུབ་རུབ་བཟོས་བྱས། 
  sman gyi de gyad (de rnams )tshang ma/_sman rtsis khang la rub rub bzos byas/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • སྨན་བཟོ་ཡས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་སྨན་གྱི་ལྷག་མ་དང་ཚང་མ།
  sman bzo yas kyi yo byad dang sman gyi lhag ma dang tshang ma/
 • ལགས་སོ། 
  lags so/_
 • སྨན་རྒྱུ་ལྷག་མ།
  sman rgyu lhag ma/
 • ཨ་ནི་རྩ་ཆེ་བ་དེར།
  a ni rtsa che ba der/
 • ད་ལྟ་ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་ནང་ལོགས་ལ་ཡོད་པའིཨི། འོང། བླ་སྨན་པའི་སྨན་གྱི་ལྷག་མ་དང་།
  da lta nor bu gling kha'i nang logs la yod pa'ii/_'ong/_bla sman pa'i sman gyi lhag ma dang /
 • ཨ་ནི་སྨན་གྱི་བཟོ་ཡས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཁ་ཤས། ལྷག་པ་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽་དེ།
  a ni sman gyi bzo yas kyi yo byad kha shas/_lhag pa de gyad (de rnams ) de/
 • ཨ་ནི། ཚུར་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཟླ་སྒྲིལ། 
  a ni/_tshur sman rtsis khang la zla sgril/_
 • ཟླ་སྒྲིལ་ཚར་ནས། ཨ་ནི་ད་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཞེས་བྱས་ནས།
  zla sgril tshar nas/_a ni da sman rtsis khang gi sman bzo grwa zhes byas nas/
 • ༡༩༦༢ལོ་ལ་ཡ།
  1962lo la ya/
 • དངོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྒོ་བྱང་བཀལ་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས༽། 
  dngos su rgyal khab kyis sgo byang bkal byas byas (byas nas)/_
 • ད་དེ། སྔ་མོའི་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽དེ་ཚུར་རུབ་རུབ་བཟོས་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས་༽།
  da de/_snga mo'i de gyad (de rnams )de tshur rub rub bzos byas byas (byas nas )/
 • ཨ་ནི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས་༽་སྒོ་བྱང་༦༢ལོ་ལ་བཀལ་བ་རེད་པཱ།
  a ni sman rtsis khang gi sman bzo grwa yin zhes zer byas byas (byas nas ) sgo byang 62lo la bkal ba red pA/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • དེ་ནས་༡༩༦༢ལོ་ལ་ཡ་ལྷ་ས་ཧྲི་ཡིས་༼གྲོང་ཁྱེར་༽ཡིས། 
  de nas 1962lo la ya lha sa hri yis (grong khyer )yis/_
 • ཨ་ནི་ཕ་གིར། ལྷ་སའི་ད་ལྟ་གཡུ་ཐོག་ཤར་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཟེར་ས་དེར་ཡ། 
  a ni pha gir/_lha sa'i da lta g.yu thog shar sman bzo grwa zer sa der ya/_
 • ལྷ་སའི་དེའི་སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་ཤོག་བུ་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ཡོག་རེད་ཟེར་ཟག་རེད་པའ།་
  lha sa'i de'i sngon gyi bod kyi shog bu bzo grwa zhig yog red zer zag red pa'/
 • འོང་འོང།
  'ong 'ong/
 • ཤོག་བུ་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཨ་ནི།
  shog bu bzo grwa de a ni/
 • འོང། ང་ཚོ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་སྤྲད་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས་༽། 
  'ong/_nga tsho sman rtsis khang la sprad byas byas (byas nas )/_
 • ཨ་ནི་དེའི་སྒོ་རའི་ནང་ལ་ཡ་ཨ་ནི།་ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་ཡས་ཡིན་ནའི་༼ཡིན་ནའང་༽རེད། 
  a ni de'i sgo ra'i nang la ya a ni/ khang pa gsar pa brgyab yas yin na'i (yin na'ang )red/_
 • ཤོག་བུ་བཟོ་གྲྭའི་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ཚོ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་བྱས་བྱས།
  shog bu bzo grwa'i 'phrul 'khor de tsho bzo bcos brgyab byas byas/
 • སྨན་བཟོ་གྲྭའི་སྨན་བཟོ་ཡས་ལ་  
  sman bzo grwa'i sman bzo yas la __
 • ཨ་ནི། རང་ཚོའི་ད་མེས་པོ་རྒན་རབས་ཚོས།
  a ni/_rang tsho'i da mes po rgan rabs tshos/
 • དཀའ་ལས་ད་མ་སོང་ནའི་གང་མིན་ཚད་སྐྱོན་བྱས་བྱས། 
  dka' las da ma song na'i gang min tshad skyon byas byas/_
 • ཕ་གིའི་ནང་ལོགས་ལ་ཡ། 
  pha gi'i nang logs la ya/_
 • ཨ་ནི། ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡས་ཡིན་ནའི་རེད།
  a ni/_khang pa brgyab yas yin na'i red/
 • འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཡས་ཡིན་ནའི་༼ཡིན་ནའང་༽རེད།
  'phrul 'khor bzo bcos brgyab yas yin na'i (yin na'ang )red/
 • ད་་དེ་འདྲས་འདྲ་མི་འདྲ་བྱས་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས་༽།
  da de 'dras 'dra mi 'dra byas byas byas (byas nas )/
 • ཨ་ནི་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་དེ་༦༢ལོ་ལ་ཕ་གའི་རྩ་བ་འཚུགས་པ་རེད་པཱ། 
  a ni sman gyi bzo grwa de 62lo la pha ga'i rtsa ba 'tshugs pa red pA/_
 • རྩ་བ་འཚུགས་བྱས་བྱས་བྱས་༼བྱས་ནས༽། 
  rtsa ba 'tshugs byas byas byas (byas nas)/_
 • ཨ་ནི། ད་མི་དམངས་ཀྱིས། 
  a ni/_da mi dmangs kyis/_
 • རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི་དམངས་ལ་ད།་སྨན་རིན་མི་དགོས་པར་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པཱ།
  rgyal khab kyis mi dmangs la da/ sman rin mi dgos par sman bcos byed yas kyi srid jus yo'o (yod )red pA/
 • སྲིད་ཇུས་ཡོད་ཙང་ད། སྨན་རིན་མི་དགོས་པར་སྨན་བཅོས་བྱོད་དགོས་ཡོད་ན། 
  srid jus yod tsang da/_sman rin mi dgos par sman bcos byod dgos yod na/_
 • ཨ་ནི། སྨན་དེ་ད་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཡས་དེ།
  a ni/_sman de da mkho 'don byed yas de/
 • ཨ་ནི་ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་བྱས་ན་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་ཚང་མར་ཡ་སྨན་ཟ་ཡས་འདང་གི་མ་རེད་པཱ། 
  a ni shugs chen po ma byas na rgya che'i mi dmangs tshang mar ya sman za yas 'dang gi ma red pA/_
 • དེ་འདྲས་ཡིན་དུས།
  de 'dras yin dus/
 • སྐབས་དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་སྨན། 
  skabs de dus phal cher sman/_
 • ཐོག་མར་ཡ། སྨན་སྣོ་ཁ་ལྔ་བཅུ་ཙ་༼ཙམ་༽ལས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ། 
  thog mar ya/_sman sno kha lnga bcu tsa (tsam )las bzo thub kyi med pa 'dra/_
 • ལྔ་བཅུ་ཙ་༼ཙམ་༽དེ་ཐོན་འབབ་ཡང་ཞེ་དྲག་༼ཧ་ཅང་༽ཆེན་པོ་མེད་པ་དེ་འདྲས་རེད། 
  lnga bcu tsa (tsam )de thon 'bab yang zhe drag (ha cang )chen po med pa de 'dras red/_
 • ག་རེ་ཟེར་ན། གཅིག་ཡིན་ན། ཚང་མ་ལོགས་ཕྱོ་མ་འཐག་ཡས་ཡིན་ནའི་རེད།
  ga re zer na/_gcig yin na/_tshang ma logs phyo ma 'thag yas yin na'i red/
 • རིལ་བུ་བཟོ་ཡས་ཡིན་ནའི་རེད། ཚང་མ་ལག་པས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད་པཱ། 
  ril bu bzo yas yin na'i red/_tshang ma lag pas byed kyi yo'o (yod ) red pA/_
 • འོ་དེ་འདྲས་སོང་ཙང་ཨ་ནི། 
  'o de 'dras song tsang a ni/_
 • འདང་གི་མི་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་མི་འཚམས་པ་ཡིན་ཙང་
  'dang gi mi 'dug_mang tshogs kyi dgos mkho dang mi 'tshams pa yin tsang
 • ཨ་ནི། ང་རང་ཚོའི་མེས་པོ་རྒན་རབས་ཚང་མས། 
  a ni/_nga rang tsho'i mes po rgan rabs tshang mas/_
 • ཧ་རུབ་སྦར་རུབ་བྱས་ནས། ད་དེ་བར། འོང་བོད་ལ་ཡ།
  ha rub sbar rub byas nas/_da de bar/_'ong bod la ya/
 • སྐབས་དེ་དུས་འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་པོ་ཞེ་དྲག་༼ཧ་ཅང་༽མ་ཆགས་པ་དང་། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འོག་ལ་ཡཱ། ཨི་ནི་སོ་སོས་ཤིང་གི་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་འདྲས་བཟོས། ཨི་ནི་ནང་ནས་ཟངས་ཀྱི་ཆུ་སྒྲོམ་མ་དེ་འདྲས་ཚུར་ཁྱོར་ཡོང་བྱས་ནས། དེ་བླངས་བྱས་ནས་ཟངས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་རིལ་བུ་བཟོ་ཡས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ལག་རྩལ་དེ་ཚོ་དེ་ལྟར་བཟོས།
  skabs de dus 'grim 'grul stabs bde po zhe drag (ha cang )ma chags pa dang /_de 'dra'i gnas tshul 'og la yA/_i ni so sos shing gi 'phrul 'khor de 'dras bzos/_i ni nang nas zangs kyi chu sgrom ma de 'dras tshur khyor yong byas nas/_de blangs byas nas zangs kyis da lta'i ril bu bzo yas kyi rmang gzhi'i lag rtsal de tsho de ltar bzos/
 • དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འོག་ལ་ཡཱ། 
  de 'dra'i gnas tshul 'og la yA/_
 • ཨ་ནི་སོ་སོས་ཤིང་གི་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་འདྲས་བཟོས།
  a ni so sos shing gi 'phrul 'khor de 'dras bzos/
 • ཨ་ནི་་ནང་ནས་ཟངས་ཀྱི་ཆུ་སྒྲོམ་མ་དེ་འདྲས་ཚུར་ཁྱེར་ཡོང་བྱས་ནས། 
  a ni nang nas zangs kyi chu sgrom ma de 'dras tshur khyer yong byas nas/_
 • དེ་བརྡུངས་བྱས་ནས་ཨ་ནི་ཟངས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་རིལ་བུ་བཟོ་ཡས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ལག་རྩལ་དེ་ཚོ་དེ་བཟོས།
  de brdungs byas nas a ni zangs kyis da lta'i ril bu bzo yas kyi rmang gzhi'i lag rtsal de tsho de bzos/
 • ཨ་ནི་ཤིག་གི་འཁོར་ལོ་དང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མི་འདྲ་བཟོས་བྱས་ནས། 
  a ni shig gi 'khor lo dang che chung 'dra mi 'dra bzos byas nas/_
 • ཨ་ནི་སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་འཐག་ཡས་ཡིན་ནའི་རེད། རིལ་བུ་བཟོ་ཡས། རིལ་བུ་ཚགས་རྒྱག་ཡས་། 
  a ni sman gyi phye ma 'thag yas yin na'i red/_ril bu bzo yas/_ril bu tshags rgyag yas /_
 • ང་ཚོ་ཐོག་མར་སླེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཡ་༧༥ལོ་ལ་ཡའི་་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ཚོ།་ ད་དུང་བེད་སྤྱོད་བཏང་གིས། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན།
  nga tsho thog mar slebs pa'i skabs la ya 75lo la ya'i 'phrul 'khor de tsho/ _da dung bed spyod btang gis/_de yin dus de tshor bltas pa yin na/
 • ད་དུང་བེད་སྤྱོད་བཏང་གིས།
  da dung bed spyod btang gis/
 • ལའོ་ལགས་སེ།
  la'o lags se/
 • དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན།
  de yin dus de tshor bltas pa yin na/
 • དངོས་གནས་ཁོ་རྣམ་ཚོ་མེས་པོ་རྒན་པ་ཚོས་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་གང་ལ་གང་འཚམས་བརྒྱབ་བཞག།
  dngos gnas kho rnam tsho mes po rgan pa tshos dngos gnas dka' las gang la gang 'tshams brgyab bzhag/
 • པའི་འབྲས་བུ། ད་ལྟ་ཤིང་གི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཤུལ་དེ་འདྲས་ད་དུང་དེ་བར་བསྡད་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད། 
  pa'i 'bras bu/_da lta shing gi 'phrul 'khor gyi shul de 'dras da dung de bar bsdad yo'o (yod ) red/_
 • ལའོ་སེ།
  la'o se/
 • དེ་ཚོ་དེ་བྱས། ཨ་ནི། ག་ལེར་ག་ལེར་ནང་ལ་ཡ་ཨ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་ཡ།
  de tsho de byas/_a ni/_ga ler ga ler nang la ya a ni rgya nag la ya/
 • སློབ་སྦྱོང་ལ་འགྲོ་ཡས་དང་སོ་སོའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སོ་སོས་བསམ་བློ་བཏང་ཡས་དེ་བྱས་བྱས་བྱས། 
  slob sbyong la 'gro yas dang so so'i 'phel rgyas la so sos bsam blo btang yas de byas byas byas/_
 • ཨ་ནི་འཕྲུལ་འཁོར་རེ་རེ་བྱས་བྱས་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བྱས་བྱས།
  a ni 'phrul 'khor re re byas byas 'phel rgyas btang byas byas/
 • ཨ་ནི་་སྨན་གྱིའི་་ཐོན་འབབ་༨༤ལོ་ལ་ཡ་ཁྲི་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་རེད།
  a ni sman gyi'i thon 'bab 84lo la ya khri nyi shu tsam zhig bzo thub pa red/
 • རྒྱ་མ།
  rgya ma/
 • ལོ་རྒྱུས་ཀྱིའི་ཐོག་ལ་ཡ། ད་སྨན་བཟོ་ཡས་མང་ཤོས་རེད། ཨི་ནེ། དེ་བྱས་ནས། ཨི་ནེ་སྨན་གྱིས་དཱ་ལྗོངས་ཡོངས་ལ་དེ་ག་ནང་བཞིན་དེ་བར། གང་བྱས་དེ་བར་བོད་རིགས་སྡོད་པའི་གནས་ཁུལ་།་ཀ། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ལ།་ཁ། མཚོ་སྔོན། དེ་ག་ནང་བཞིན་གྱིས་ཤིང་ཅང་། ཟི་ཁྲོན། ཡུན་ནན་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་སྨན།
  lo rgyus kyi'i thog la ya/_da sman bzo yas mang shos red/_i ne/_de byas nas/_i ne sman gyis dA ljongs yongs la de ga nang bzhin de bar/_gang byas de bar bod rigs sdod pa'i gnas khul / ka/_bod rigs sa khul tshang ma la/ kha/_mtsho sngon/_de ga nang bzhin gyis shing cang /_zi khron/_yun nan de tsho tshang ma'i sman/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི་དེ་བྱས་བྱས། 
  a ni de byas byas/_
 • ཨ་ནི་སྨན་གྱིས་ད་ལྗོངས་ཡོངས་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱིས་དེ་བར། 
  a ni sman gyis da ljongs yongs da ga nang bzhin gyis de bar/_
 • གང་བྱས་ད་བོད་རིགས་བསྡད་སའི་གནས་ཁུལ། 
  gang byas da bod rigs bsdad sa'i gnas khul/_
 • འོང་ད་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ལ། 
  'ong da bod rigs sa khul tshang ma la/_
 • འོང། མཚོ་སྔོན། 
  'ong/_mtsho sngon/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • འོང་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱིས་ཤིང་ཅང།
  'ong da ga nang bzhin gyis shing cang/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • འོང་ཟི་ཁྲོན། ཡུན་ནན།
  'ong zi khron/_yun nan/
 • ལའོ་སེ།
  la'o se/
 • དེ་ཚོ་ཚང་མའི་སྨན་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད་པཱ། 
  de tsho tshang ma'i sman skabs de dus de tsho tshang mar sman gyi bzo grwa yo'o (yod )ma red pA/_
 • ད་ག་རང།
  da ga rang/
 • ཚང་མ་ལྷ་སར་ཡོང་བྱས་ནས་སྨན་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པཱ། 
  tshang ma lha sar yong byas nas sman nyo dgos kyi yo'o (yod )red pA/_
 • ཨ་ནི་གཞུག་གུ་ཡ་ད་ང་རང་ཚོའི་རྒན་ལགས་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་བྱས་བྱས།་
  a ni gzhug gu ya da nga rang tsho'i rgan lags tshos dgongs pa bzhes byas byas/
 • ཨ་ནི་ས་གནས་ཁག་གིའི་སྨན་བཟོས་
  a ni sa gnas khag gi'i sman bzos
 • དེ་ག་རེ་ཟེར་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽།
  de ga re zer dgo (dgos )ras (red dam )/
 • འོང་ཨེམ་རྗེ་ལྷ་སར་ཡར་སྐད་བཏང་བྱས། 
  'ong em rje lha sar yar skad btang byas/_
 • ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས། སྦྱོང་བརྡར་གྱིའི་འཛིན་གྲྭ་མང་པོ་བཙུགས་པ་རེད་པཱ། 
  ga re zer dgos ras/_sbyong brdar gyi'i 'dzin grwa mang po btsugs pa red pA/_
 • བཟོས་གཉེར་བྱས་བྱས་ཨ་ནི་ཁོ་རང་ཚོ་ག་ལེར་ག་ལེར་ད་སོ་སོས་སྨན་བཟོ་ཡས།
  bzos gnyer byas byas a ni kho rang tsho ga ler ga ler da so sos sman bzo yas/
 • སྐབས་དེ་དུས་སྤྱིར་བཏང་ངོས་ནས་བྱས་ན་བཟོ་གྲྭའི་མིང་བྱང་ཁོ་རར་ཡ།
  skabs de dus spyir btang ngos nas byas na bzo grwa'i ming byang kho rar ya/
 • རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཟེར་རེད། རེད་པཱ།
  rang skyong ljongs sman rtsis khang sman bzo grwa zer red/_red pA/
 • རེད།
  red/
 • སྨན་ཁང་རང་གི་ཁོངས་རེད་པཱ། 
  sman khang rang gi khongs red pA/_
 • རེད་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཟག།
  red bod rang skyong ljongs sman rtsis khang sman bzo grwa zag/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི་གཞུག་གུ་ཡ། ཨ་ནི་དགོས་་མཁོའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་སྨན་གྱི་ཁ་བྱང་སྒང་ལ་ཡ།
  a ni gzhug gu ya/_a ni dgos mkho'i ched du nga tsho'i sman gyi kha byang sgang la ya/
 • བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཟེར་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན། 
  bod rang skyong ljongs bod sman bzo grwa zer rgyab pa yin na/_
 • ཨ་ནི་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགྲོ་དུས་འགྲོ་བདེ་པོ་འདུག་ག། 
  a ni phyi logs la 'gro dus 'gro bde po 'dug ga/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི་འོང། འདུག་ཟེར་བརྒྱབ་པ་རེད། 
  a ni 'ong/_'dug zer brgyab pa red/_
 • ༨༦ནས་༨༧ནས་ང་ཚོ་ཁ་བྱང་དེ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། 
  8a6anasa 8a7anasa nga tsho kha byang de brgyab tshar ba red/_
 • སྨན་གྱི་སྒང་ལ་ཨཱ།
  sman gyi sgang la A/
 • བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་བཟོ་གྲྭ་ཟེར།
  bod rang skyong ljongs sman bzo grwa zer/
 • ༦༢ལོ་ལ་དང་ཐོག་ཕ་གའི་གཡུ་ཐོག་ཤར་ལ་བོད་སྨན་བཟོ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ།
  62lo la dang thog pha ga'i g.yu thog shar la bod sman bzo grwa 'go btsugs pa'i skabs la/
 • ལས་དོན་མི་སྣ་བསྡོམས་པས་གོང་གི་དབུ་ཁྲིད་ནས་འོག་བར་དུ་བསྡོམས་པས་མི་སྣ་ག་ཚད་༼ག་ཚོད་༽ཙ་༼ཙམ་༽་ཞིག་ཡོད་ན། ་
  las don mi sna bsdoms pas gong gi dbu khrid nas 'og bar du bsdoms pas mi sna ga tshad (ga tshod )tsa (tsam ) zhig yod na/_
 • ཐོག་མར་མི་བདུན་ལས་བཏང་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད།
  thog mar mi bdun las btang yo'o (yod )ma red/
 • འོང།
  'ong/
 • སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་གཉེར་དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་དང་། ད་ད་ཡོད་ཀྱི་སྨན་གཉེར་དགེ་རྒན་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽དང།
  sman rtsis khang gi sman gnyer dge rgan kha shas dang /_da da yod kyi sman gnyer dge rgan de gyad (de rnams )dang/
 • ཨ་ནི་དེའི་འོག་ལ་ཡ་བཟོ་པ་མི་ཁ་ཤས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། 
  a ni de'i 'og la ya bzo pa mi kha shas gcig yo'o red/_
 • མི་གཉིས་གསུམ་ཞིག། 
  mi gnyis gsum zhig/_
 • དེའི་སྒང་ལ་ཡཱ། སྐབས་དེ་དུས་གྲོང་ཁྱོར་ཟློས་གར་ཉིན་མའི་གུང་ལ་ཡ་ཟློས་གར་འཁྲབ་གར་ཕྱིན།
  de'i sgang la yA/_skabs de dus grong khyor zlos gar nyin ma'i gung la ya zlos gar 'khrab gar phyin/
 • ཟློས་གར་ཚར་ནས་ཨ་ནི། ང་ཚོའི་སྨན་བཟོ་གྲྭར་ཕྱིན། 
  zlos gar tshar nas a ni/_nga tsho'i sman bzo grwar phyin/_
 • ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ནང་ལོགས་ལ་བསྡད་པའི་ནང་ལོགས་ལ་གྲོང་ཁྱོར་ཟློས་གར་དེ་འདྲས་ཁ་ཤས་ལྷག་བསྡད་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  da lta nga tsho'i nang logs la bsdad pa'i nang logs la grong khyor zlos gar de 'dras kha shas lhag bsdad yo'o (yod )red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • མང་ཆེ་བ་སོ་སོའི་ཟློས་གར་འཁྲབ་པར་ཕྱིན། 
  mang che ba so so'i zlos gar 'khrab par phyin/_
 • གཡུ་ཐོག་ཤར་ནས་ས་འདིར་ཚུར་ད་ལྟའི་ས་ཆ་འདིའི་༼འདིར་༽ཉང་བྲན་ལམ་ལ་ཚུར་སྤོས་བྱས། 
  g.yu thog shar nas sa 'dir tshur da lta'i sa cha 'di'i ('dir )nyang bran lam la tshur spos byas/_
 • དེ་འདྲས་བྱེད་ཡག་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡིན་ན།
  de 'dras byed yag dus tshod ga dus yin na/
 • འོང། ད་གཡུ་ཐོག་ཤར་ལ་ས་ཆ་འདི་ག་ཙམ་གྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་མ་རེད་པཱ། 
  'ong/_da g.yu thog shar la sa cha 'di ga tsam gyi rgya chen po yo'o (yod ) ma red pA/_
 • འཕེལ་རྒྱས་བཏང་སའི་ཁུལ་མེད་ཙང་།
  'phel rgyas btang sa'i khul med tsang /
 • ཨ་ནི་ང་ཚོའི་སྨན་བཟོ་གྲྭའི་སྨན་གཉེར་ཆེན་མོ། 
  a ni nga tsho'i sman bzo grwa'i sman gnyer chen mo/_
 • རེད་པཱ།
  red pA/
 • ལྕགས་པོ་རི་ཡི། དེ་སྔོན་ལྕགས་པོ་རི་ཡི་སྨན་གཉེར་རྒན་ཐུབ་བསྟན་ལགས་དང་། 
  lcags po ri yi/_de sngon lcags po ri yi sman gnyer rgan thub bstan lags dang /_
 • ཨ་ནི་བྱམས་པ་ཡོན་ཀྲང་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ལ། 
  a ni byams pa yon krang gi dbu khrid 'og la/_
 • ཨ་ནི་ཤུགས་ཞེ་པོ་གང་ལ་གང་མཚམས་སྐྱོན། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་འདི་ཐུབ་བསྟན་ཡོན་ཀྲང་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  a ni shugs zhe po gang la gang mtshams skyon/_da ga nang bzhin gyi 'di thub bstan yon krang zhu mkhan gcig yo'o (yod )red/
 • ད་ལག་རྩལ་སྒང་ལ་ཡ། འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་ཡས་ལ་མཁས་པ་ཞེ་པོ་གཅིག་རེད།འོ། ཁོང་རྣམ་ཚོས་གཙོ་ཆེ་བའི་ཤུགས་སྐྱོན་བྱས། ཨི་ནེ། ༨༢་ནས་༨༣་ཙམ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ཨི་ནེ་ང་ཚོ་སྤོ་གི་ཡིན་ཞེས་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སྤོ་གི་ཡིན་ཞེས། ཨི་ནེ། བསམ་བློ་ཞེ་དྲག་བཏང་། པར་ཕྱིན་ཚུར་ཕྱིན་བྱོད་དུས། ཨི་ནེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གནས་པའི་སྨན་བཟོ་གྲྭ་འདི་དེ་སྔོན་གྱི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་རེད།
  da lag rtsal sgang la ya/_'phrul 'khor bzo yas la mkhas pa zhe po gcig red/'o/_khong rnam tshos gtso che ba'ishugs skyon byas/_i ne/_8a2anasa 8a3atsama la bsam blo btang nas i ne nga tsho spo gi yin zhes sa cha rgya che ba zhig la spo gi yin zhes/_i ne/_bsam blo zhe drag btang /_par phyin tshur phyin byod dus/_i ne da lta nga tsho gnas pa'i sman bzo grwa 'di de sngon gyi bod rang skyong ljongs kyi phyi lugs sman gyi bzo grwa red/
 • ལགས་སེ་ལ།
  lags se la/
 • འོང། ཁོང་རྣམས་ཚོས་ད་གཙོ་ཆེ་བའི་ཤུགས་སྐྱོན་བྱས། ཨ་ནི། 
  'ong/_khong rnams tshos dgtso che ba'ishugs skyon byas/_a ni/_
 • འོང། ༨༢། ༨༣ཙམ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བྱས་ད་ང་ཚོ་སྤོ་གི་ཡིན་ཟེར་རྒྱ་ཆེ་ས་གཅིག་ལ་ལ་སྤོ་གི་ཡིན་ཟེར།་
  'ong/_8a2a_8a3atsa (tsam )nas bsam blo btang byas da nga tsho spo gi yin zer rgya che sa gcig la la spo gi yin zer/
 • ཨ་ནི་བསམ་བློ་ཞེ་དྲག་༼མང་པོ་༽བཏང་། ཕར་ཕྱིན་ཚུར་ཕྱིན་བྱེད་དུས། ཨ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གནས་སའི་སྨན་བཟོ་གྲྭ་འདི་དེ་སྔན་གྱིའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་རེད།
  a ni bsam blo zhe drag (mang po )btang /_phar phyin tshur phyin byed dus/_a ni da lta nga tsho gnas sa'i sman bzo grwa 'di de sngan gyi'i bod rang skyong ljongs kyi phyi lugs sman gyi bzo grwa red/
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/
 • ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་དེ། ཨ་ནི། ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བྱས་བྱས་ད།་
  phyi lugs sman gyi bzo grwa de/_a ni/_khungs ma 'khyol byas byas da/
 • བཟོ་པར་ཡང་གླ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ། སྨན་ཡང་བཟོ་མ་ཐུབ།  
  bzo par yang gla brgyab ma thub/_sman yang bzo ma thub/__
 • འོ་དེ་འདྲས་ཟེ་བརྡིབ་ཕྱིན་ཙང་། 
  'o de 'dras ze brdib phyintsng /_
 • ཨ་ནི་ང་ཚོས་འདི་ཚུར་ཉོས་པ་རེད།
  a ni nga tshos 'di tshur nyos pa red/
 • སྐབས་དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་ཁྲི་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་སྤྲད་བྱས། 
  skabs de dus phal cher khri nyi shu tsam zhig sprad byas/_
 • སྒོ་ར་དང་། སྒོ་རྭ་ཉོས།
  sgo ra dang /_sgo rwa nyos/
 • ཁང་པ་ད་ཁོ་རང་ཚོའི་འཁོར་ཁང་དེ་འདྲས་ཏས་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽ཏས་ཙ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད། མང་ཆེ་བ་སྟོང་པ་རེད། 
  khang pa da kho rang tsho'i 'khor khang de 'dras tas tsa (tog tsam )tas tsa yo'o (yod )red/_mang che ba stong pa red/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽ཚུར་ཉོས་མི་ཚང་མ་རྩིས་ལེན།
  de gyad (de rnams )tshur nyos mi tshang ma rtsis len/
 • སྨན་རྩིས་ཁང་གིའི་མི་ཚང་མ་ཚུར་རྩིས་བླངས་པ་རེད།
  sman rtsis khang gi'i mi tshang ma tshur rtsis blangs pa red/
 • ཁ་ཤས་ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ལ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད། ཁ་ཤས་ད་ལྟ་སྨན་བཟོ་གྲྭར་བསྡད་ཡོའོ་༼ཡོད༽རེད།
  kha shas da lta sman khang la yo'o (yod )red/_kha shas da lta sman bzo grwar bsdad yo'o (yod)red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • འདུག་ཟེ་བྱས་བྱས་ཨ་ནི་ང་ཚོ་འདའི་༼འདིར་༽གཞི་ནས་སྒོ་རྭ་འདིའི་ནང་ལ་ཡ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས།
  'dug ze byas byas a ni nga tsho 'ad'i ('dir )gzhi nas sgo rwa 'di'i nang la ya 'dzugs skrun byas/
 • ཨ་ནི་གཅིག་གིའི་ནགས་ཚལ་བཏབ།་
  a ni gcig gi'i nags tshal btab/
 • དེ་བྱས་བྱས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་བྱས་ཨ་ནི་༨༤ལོ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་དངོས་སུ་འཛུགས་སྐྲུན་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཨོའོ་ཙ་༼ཨའོ་ཙམ་༽བྱས་ཚར་བ་རེད། 
  de byas byas 'dzugs skrun byas byas a ni 84lo la ya a ni dngos su 'dzugs skrun rtsa ba'i cha nas o'o tsa (a'o tsam )byas tshar ba red/_
 • ཨ་ནི། ༨༤ལོ་ལ་ཡ་ང་ཚོ་ཡར་སྤོས་ཡོང་བ་རེད། 
  a ni/_84lo la ya nga tsho yar spos yong ba red/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི་གཡུ་ཐོག་ཤར་གི་དེ། སྨན་བཟོ་གྲྭ་དེ། བོད་སྨན་སློབ་གྲྭ་གཉེར་ས་ཕར་སྤྲད་པ་རེད་པཱ།
  a ni g.yu thog shar gi de/_sman bzo grwa de/_bod sman slob grwa gnyer sa phar sprad pa red pA/
 • ལགས་ཏག་ཏག།
  lags tag tag/
 • དེ་བྱས་བྱས་ད་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོན་བསྐྱེད་འདིའི་ནང་ལ་ཡ་བྱས་པ་རེད། བྱས་པའི་ནང་ལོགས་ལ་ཐོན་བསྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས།
  de byas byas da da lta bar du thon bskyed 'di'i nang la ya byas pa red/_byas pa'i nang logs la thon bskyed 'phel rgyas/
 • ད་གང་བྱས་ཁྲོམ་རྭའི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་བྱས་བྱས། 
  da gang byas khrom rwa'i gnas tshul la bltas byas byas/_
 • བོད་མི་དམངས་དང་ད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱིའི་ཁྲོམ་རྭའི་སྒང་ལ་ཡ། 
  bod mi dmangs dang da rgyal yongs kyi'i khrom rwa'i sgang la ya/_
 • འགྲོ་རྒྱུགས་ལ་བལྟས་བྱས་བྱས་། ཐོན་སྐྱོད་བྱས་ཙང་། 
  'gro rgyugs la bltas byas byas /_thon skyod byas tsang /_
 • ལོ་གཅིག་ལ་ཡ་ད་ཐོན་འབོར་རྒྱ་མར་ཕབ་ན་ཁྲི་བཅུ་ཙམ། བརྒྱད་ཙམ། 
  lo gcig la ya da thon 'bor rgya mar phab na khri bcu tsam/_brgyad tsam/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • འོང། སྨན་མང་པོ་འགྲོ་དུས་ཁྲི་བཅུ་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད།
  'ong/_sman mang po 'gro dus khri bcu tsam 'gro gi yo'o (yod ) red/
 • སྨན་ཉུང་ཉུང་འགྲོ་དུས་རྒྱ་མ་ཁྲི་བརྒྱད་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད། 
  sman nyung nyung 'gro dus rgya ma khri brgyad tsam 'gro gi yo'o (yod )red/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི་ང་ཚོས་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཡ་སྨན་སྦྱིན་བཏང་ཡས་ལོ་རེ་རེར་ཁྲི། 
  a ni nga tshos de mang tshogs la ya sman sbyin btang yas lo re rer khri/_
 • དེའི་སྔོན་ལ་ཡིན་ན་སྨན་གོང་ཆུང་བའི་སྐབས་ལ་ཡ། སྨན་ཁྲི་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བརྒྱ་ཙམ་དེ་འདྲས་སྨན་སྦྱིན་བཏང་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད། 
  de'i sngon la yin na sman gong chung ba'i skabs la ya/_sman khri nyis brgya tsam brgya tsam de 'dras sman sbyin btang gi yo'o (yod )red/_
 • དེ་ནས་༨༣། ༨༤ནས་༩༨། ༩༩དེའི་བར་ལ་སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་གོང་འཕར་བྱས་ལོ་རེ་རེའི་ནང་ལོགས་ལ་ཡ་མང་ཚོགས་ལ་སྨན་སྦྱིན་ཁྲི་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ། 
  de nas 8a3a8a4anasa 9899de 'i bar la sman gyi rgyu cha gong 'phar byas lo re re'i nang logs la ya mang tshogs la sman sbyin khri drug brgya tsam/_
 • བདུན་བརྒྱ་ཙམ། ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དེ་འདྲས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  bdun brgya tsam/_lnga brgya tsam de 'dras 'gro gi yo'o (yod )red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • དེ་ནས་ང་ཚོ་ཨ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་སྤྲད་ཡས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ནས་བྱས་ཏེ་ཨ་ནི། 
  de nas nga tsho a ni rgyal khab kyi dpya khral sprad yas kyi srid jus lag bstar byas pa nas byas te a ni/_
 • ང་ཚོ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡ་དཔྱ་ཁྲལ་ཕུལ་ཡས།
  nga tsho gtso bo rgyal khab la ya dpya khral phul yas/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • དེ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད་པཱ།
  de 'go tshugs pa red pA/
 • འོ་དེ་འདྲས་སོང་ཙང་། ད་ང་ཚོ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡ་དཔྱ་ཁྲལ་ལོ་རེ་རེར་ཁྲི་ཉིས་བརྒྱ་ནས་མ་ཆགས་པར་ཕུལ་གྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  'o de 'dras song tsang /_da nga tsho gtso bo rgyal khab la ya dpya khral lo re rer khri nyis brgya nas ma chags par phul gyi yo'o (yod )red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • འོང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞི་ལ་འདའི་༼འདིར་༽ཚུར་སྤོས་གནང་བ་རེད་པཱ།་
  'ong brgyad cu gya bzhi la 'ad'i ('dir )tshur spos gnang ba red pA/
 • རེད་ལ།
  red la/
 • དེ་བྱེད་དུས་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞི་ནས་ད་ལྟའི་་པ་རུག་༼བར་དུ་༽ད་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་ཉེ་བ་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད་པཱ།
  de byed dus brgyad cu gya bzhi nas da lta'i pa rug (bar du )da lo nyi shu la nye ba 'gro grabs byed kyi yo'o (yod ) red pA/
 • རེད།
  red/
 • དེ་བྱེད་དུས་ཙམ་པར་དང་ཐོག་འདའི་༼འདིར་༽སྤོ་དུས་དང་ད་ལྟའི་པ་རུག་༼བར་དུ་༽ལའི་༼ལ་ཡང་༽ཕལ་ཆེར་སྨན་བཟོ་གྲྭའི་མི་འབོར་རེད། 
  de byed dus tsam par dang thog 'ad'i ('dir )spo dus dang da lta'i pa rug (bar du )la'i (la yang )phal cher sman bzo grwa'i mi 'bor red/_
 • ལས་བཟོའི་མི་འབོར་རེད། དེ་མིན་གྱི་སྨན་སྦྱོར་བཟོའི་ལག་རྩལ་རེད། 
  las bzo'i mi 'bor red/_de min gyi sman sbyor bzo'i lag rtsal red/_
 • ཨ་ནི་སྨན་བཟོ་ཡས་ཀྱི་སྣེ་གྲངས་རེད། 
  a ni sman bzo yas kyi sne grangs red/_
 • འབོར་ཚད་རེད་དེ་ཚོ་གང་གའི་སྒང་ལ་༼ཡོངས་རྫོགས་༽ཕལ་ཆེར་དང་ཐོག་སྤོ་དུས་དང་བྱས་ན་ད་ལྟ་འཕེལ་རྒྱས་ཞེ་དྲག་༼ཧ་ཅང་༽ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད་པཱ། 
  'bor tshad red de tsho gang ga'i sgang la (yongs rdzogs )phal cher dang thog spo dus dang byas na da lta 'phel rgyas zhe drag (ha cang )phyin yod kyi red pA/_
 • དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ། ཨ་ནི།
  de tsho'i skor la/_a ni/
 • ད་དཔལ་འབྱོར་སྒང་ལ་ཡ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཞེ་དྲག་༼ཧ་ཅང་༽ཕྱིན་པ་རེད།
  da dpal 'byor sgang la ya shugs che ru zhe drag (ha cang )phyin pa red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ང་ཚོ་ཐོག་མར་སྤོ་དུས་ཀྲང་སྒང་ལ་ཡ་དངུལ་གཅིག་ཀྱང་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད།
  nga tsho thog mar spo dus krang sgang la ya dngul gcig kyang yo'o (yod )ma red/
 • དེ་དུས་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་མཉམ་དུ་རེད་པཱ། 
  de dus sman rtsis khang dang mnyam du red pA/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཀྲང་སྟོང་པ་རེད།་
  krang stong pa red/
 • རྩིས་ཕྲ།རྩིས་ཕྲའི་སྒང་ལ། 
  rtsis phra/rtsis phra'i sgang la/_
 • འོང་རྩིས་ཕྲའི་སྒང་ལ་ཡ། 
  'ong rtsis phra'i sgang la ya/_
 • དཔལ་འབྱོར་དངུལ་གྱི་རྩིས་པྲའི་སྒང་ལ།
  dpal 'byor dngul gyi rtsis pra'i sgang la/
 • སྨན་ལ་ཡ་ང་ཚོ་ཡར་སྤོ་དུས་ཁྲི་ལྔ་བརྒྱ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  sman la ya nga tsho yar spo dus khri lnga brgya yo'o (yod )red/
 • ལགས་སེ། 
  lags se/_
 • སྐབས་དེ་དུས་ཨ་ནི་འདུག་ཟེ་བྱས་བྱས་༨༤ནས་བྱས་བྱས་ད་ལས་ཀ་བྱས་བྱས་༩༣ལོ་ལ་སླེབས་དུས་ང་ཚོ་རྩིས་གཅིག་བརྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་ཁྲི་ལྔ་བརྒྱ་དེ།
  skabs de dus a ni 'dug ze byas byas 8a4anasa byas byas da las ka byas byas 93lo la slebs dus nga tsho rtsis gcig brgyab dus tsam pa khri lnga brgya de/
 • ཁྲི་གསུམ་སྟོང་ནང་ལོགས་ལའི་༼ལ་ཡང་༽སླེབས་བསྡད་ཡོའོ༼ཡོད་༽རེད།
  khri gsum stong nang logs la'i (la yang )slebs bsdad yo'o(yod )red/
 • ལགས་སེ་ལགས།
  lags se lags/
 • ད་ད་ལྟ་དགུ་བཅུ་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལོ་ལ་ཡ་སླེབས་དུས་ང་ཚོ་ད་མ་གནས།
  da da lta dgu bcu spyi lo nyis stong lo la ya slebs dus nga tsho da ma gnas/
 • མ་རྩ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ཟིན་གྲབས་ཡོད།
  ma rtsa khri bdun stong zin grabs yod/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ད་དཔལ་འབྱོར་སྒང་ལ་ཡ་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་པ་རེད།
  da dpal 'byor sgang la ya yar rgyas zhe drag phyin pa red/
 • ལགས་སེ་ལགས།
  lags se lags/
 • ཨ་ནི་སྨན་གྱིའི་རྒྱུ་ཆའི་སྒང་ལ་ཡིན་ནའི་གཅིག།
  a ni sman gyi'i rgyu cha'i sgang la yin na'i gcig/
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཞེ་དྲག་༼ཧ་ཅང་༽ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  phun sum tshogs po zhe drag (ha cang )yo'o (yod )red/
 • ད་དེང་སང་འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་པོ་རེད་པཱ།
  da deng sang 'grim 'grul stabs bde po red pA/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ག་རེ་བྱས་ནའི་ལའི།
  ga re byas na'i la'i/
 • ད་ག་རང།
  da ga rang/
 • ཨ་ནི་སྨན་ད་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་སྨན་གཙོ་བོ་གཙོ་བོ་ག་རེ་ག་རེ་བཟོས་གནང་གི་ཡོད་ན། 
  a ni sman da rgyal khab phyi nang la skad grags yod pa'i sman gtso bo gtso bo ga re ga re bzos gnang gi yod na/_
 • དེ་མིན་རྒྱུན་དུ་བོད་སྨན་ཨ་ནི་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡས་སྣ་ཁ་༼སྣེ་ཁ༽ག་ཚད་༼ག་ཚོད་༽ཙ་༼ཙམ་༽ཞིག་བཟོས་གནང་གི་ཡོད་ན།
  de min rgyun du bod sman a ni bed spyod btang yas sna kha (sne kha)ga tshad (ga tshod )tsa (tsam )zhig bzos gnang gi yod na/
 • ད་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྨན་ད།
  da da lta nga tsho sman da/
 • སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་ནང་ལ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་མུ་ཏིག་བདུན་བཅུ་དང་གྲང་སྦྱོར།
  skad grags che ba'i nang la gtso che shos mu tig bdun bcu dang grang sbyor/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • གཡུ་སྙིང་ཉེར་ལྔ་བཙོ་བཀྲུ་ཟླ་ཤེལ་མང་སྦྱོར།
  g.yu snying nyer lnga btso bkru zla shel mang sbyor/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • དེའི་གྲས་ཁ་སྨན་སྣེ་ཁ་བཅུ་གཅིག།
  de'i gras kha sman sne kha bcu gcig/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིའི་སྲུང་སྐྱོབ་ལག་ཁྱེར་རགས་བསྡད་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པཱ། 
  de gyad (de rnams )rgyal khab kyi'i srung skyob lag khyer rags bsdad yo'o (yod )red pA/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ད་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽ང་ཚོའི་སྨན་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽
  da de gyad (de rnams )nga tsho'i sman da ga re zer dgo (dgos )ras (red dam )
 • འོང། འགྲོ་རྒྱུགས་ཆེན་པོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་པོ་བྱེད་ཡས། 
  'ong/_'gro rgyugs chen po mang tshogs kyi dga' po byed yas/_
 • གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽རེད་།
  gtso che ba zhig de gyad (de rnams )red /
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི། མང་ཚོགས་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡག་སྨན་ནང་ལོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  a ni/_mang tshogs la sman bcos byed yag sman nang logs la cha bzhag na/
 • སྨན་སྣེ་ཁ་སུམ་བརྒྱ་ཙ་༼ཙམ་༽་ད་གྲངས་ཀ་གསུམ་བརྒྱ་ཙ་བཟོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པཱ། 
  sman sne kha sum brgya tsa (tsam ) da grangs ka gsum brgya tsa bzo gi yo'o (yod )red pA/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ད་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡས། 
  da rgyun du nga rang tshos bed spyod btang yas/_
 • བོད་ཡོངས་ཀྱི་ཨེམ་རྗེའི་ནང་ལོགས་ལ་ཡ། རྒྱུན་དུ་སྨན་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡས་བརྒྱ་ཡས་མས་གཅིག།
  bod yongs kyi em rje'i nang logs la ya/_rgyun du sman bed spyod btang yas brgya yas mas gcig/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  bed spyod btang yas shugs che ba yo'o (yod )red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ད་ད་ལྟ་བཟོ་གྲྭ་རང་ལ་ལས་བཟོ་བསྡོམས་ན་གྲངས་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཟིན་གྱི་ཡོད་ན།
  da da lta bzo grwa rang la las bzo bsdoms na grangs 'bor ga tshod tsam zhig zin gyi yod na/
 • དང་པོ་ང་ཚོ་༨༤་ལོ་ལ་སྤོས་ཡོང་དུས་ལས་བཟོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙ་༼ཙམ་༽གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  dang po nga tsho 84lo la spos yong dus las bzo sum cu lhag tsa (tsam )gcig yo'o (yod )red/
 • ལགས་སེ་ལགས།
  lags se lags/
 • ད་ད་ལྟ་ལས་བཟོ་ངོ་མ་བདུན་བཅུ།་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད།་
  da da lta las bzo ngo ma bdun bcu/ bdun cu don bzhi yo'o (yod ) red/
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/
 • དེའི་སྒང་ལ་ཡཱ། ང་རང་ཚོའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གླ་པ་ཡར་རྒྱབ་ན།
  de'i sgang la yA/_nga rang tsho'i gnas skabs kyi gla pa yar rgyab na/
 • མི་གྲངས་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  mi grangs brgya dang bzhi bcu lhag tsam zhig yo'o (yod )red/
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/
 • ད་སྨན་དེ་རྒྱུ་ཆ་དེ་ལ་བོད་སྨན་སྨན་གྱིའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་ལ་དཔེར་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྔོ་སྨན་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྨན་དང་ཟེར་མང་པོ་གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པཱ།
  da sman de rgyu cha de la bod sman sman gyi'i rgyu cha de la dper na rin po che dang sngo sman dang srog chags kyi sman dang zer mang po gcig yo'o (yod )red pA/
 • རེད།
  red/
 • དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། གཏེར་དངོས་ཀྱི་སྨན་རྫས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་ཙམ་པ།
  de yin dus tsam pa/_gter dngos kyi sman rdzas red/_de nang bzhin mang po zhig yod dus tsam pa/
 • བོད་རང་ནས་ཐོན་པའི་ཨ་ནི། སོ་སོ་བོད་རང་གི་ལུང་པ་ནས་ཐོན་ཁུངས་ཡོད་པའི་སྨན་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཨ་ནི་དའི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚད་ཙ་༼ག་ཚོད་ཙམ་༽ཟིན་གྱི་ཡོད་ནཱ།
  bod rang nas thon pa'i a ni/_so so bod rang gi lung pa nas thon khungs yod pa'i sman rdzas kyi rgyu cha a ni da'i brgya cha ga tshad tsa (ga tshod tsam )zin gyi yod nA/
 • བོད་རང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་བདུན་ཅུ་ཟིན་གྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད།་
  bod rang nas thon pa'i sman gyi brgya cha da bdun cu zin gyi yo'o (yod ) red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོག་རེད།
  brgya cha bdun cu tsam zin gyi yog red/
 • དེ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཙ་ཨ་ནི།་
  de min gyi brgya cha sum cu tsa a ni/
 • བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོག་རེད། 
  brgya cha sum cu'i nang nas brgya nyi shu rgya gar dang bal yul nas yong gi yog red/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • བརྒྱ་ཆ་བཅུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་གི་ཡོག་རེད།
  brgya cha bcu rgya nag nas yong gi yog red/
 • འོང་འོང།
  'ong 'ong/
 • སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་འོང་འདུག་ཟེ་རེད།
  spyir btang byas na 'ong 'dug ze red/
 • ཕ་གི་སྨན་ཡོད་ས་བསྡོད་ཁང་མཛོད་ཁང་རང་གི་སྨན་ཕ་ཚོའི་གྲས་ནས་ང་ཚོར་གསལ་བཤད་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུས་ན་གཅིག་དཔེར་མཚོན་བཞག་བྱས་གཅིག་ཡོང་གི་རེད་པས་ལ།
  pha gi sman yod sa bsdod khang mdzod khang rang gi sman pha tsho'i gras nas nga tshor gsal bshad zhig gnang rogs zhus na gcig dper mtshon bzhag byas gcig yong gi red pas la/
 • རེད། ད་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་བར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ལི་ཤི་དང་། ཨ་རུ། བ་རུ། འབྲས་བུ་གསུམ་དང་། རྩ་བ་ལྔ། ཤིང་མཆོག་གསུམ། དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་པཱ། 
  red/_da nga tsho rgya gar nas yong bar cha bzhag pa yin na li shi dang /_a ru/_ba ru/_'bras bu gsum dang /_rtsa ba lnga/_shing mchog gsum/_de gyad (de rnams )rgya gar nas yong gi yo'o (yod )red pA/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • རྒྱ་ནག་ནས་ད་ཟེ་མ་ར་མགོ་བཟོ་འདྲ་དེ་འདྲས་བོད་ནས་མ་བྱུང་པ་བྱསཡང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ཡོང་ཡས་ཤུགས་ཆེ་བ་རུ་རྟ་ཡག་པོ་ཡོག་རེད།
  rgya nag nas da ze ma ra mgo bzo 'dra de 'dras bod nas ma byung pa byasayanga lhag par du rgya nag yong yas shugs che ba ru rta yag po yog red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • རྒྱ་ནག་གིའི་རུ་རྟ། 
  rgya nag gi'i ru rta/_
 • ཕར་ཞལ་གཟིགས་གནང་།
  phar zhal gzigs gnang /
 • དེ་ཚོ་གང་ག་༼ཚང་མ་༽རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཡིན་པ་ཡིན་ནམ།
  de tsho gang ga (tshang ma )rgya gar gyi sman yin pa yin nam/
 • རེད། འདི་ཚོ་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་བའི་ཛ་ཏི་བྱས། 
  red/_'di tsho rgya gar nas yong ba'i dza ti byas/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཙན་དན་དཀར་པོ་དང།
  tsan dan dkar po dang/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་གི་ཡོག་རེད་པཱ། 
  'di tsho tshang ma rgya gar nas yong gi yog red pA/_
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/
 • རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་སྨན་གྱི་གྲས།་
  rgya nag nas yong ba'i sman gyi gras/
 • རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་སྨན་གྱི་གྲས་ལ་ཡཱ། ད་གཙོ་བོ་རུ་རྟ་དང་། མ་ནུ།་
  rgya nag nas yong ba'i sman gyi gras la yA/_da gtso bo ru rta dang /_ma nu/
 • དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སུག་སྨོལ་ཏིག་ཙམ་ཏིག་ཙམ་ཡོང་གི་རེད།
  de nas rgya nag gi sug smol tig tsam tig tsam yong gi red/
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/
 • གཙོ་ཆེ་ཤོས་རུ་རྟ་དང་། མ་ནུ་སུག་སྨོལ་སེར་པོ། དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནས་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོག་རེད།
  gtso che shos ru rta dang /_ma nu sug smol ser po/_de tsho rgya nag nas yag po yong gi yog red/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ད་དེ་ཚོ་གང་ག་༼ཆ་ཚང་༽བོད་རང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་གྱི་གྲས་མིན་འགྲོ་།་
  da de tsho gang ga (cha tshang )bod rang nas thon pa'i sman gyi gras min 'gro /
 • རེད། ད་བོད་རང་ནས་ཐོན་པའི་གོ་སྙོད་ཀྱི་འབྲུ་དང་གཅིག་གིས་དེ་འདྲས།་
  red/_da bod rang nas thon pa'i go snyod kyi 'bru dang gcig gis de 'dras/
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་དང་། ཧོང་ལེན་བ་ཤ་ཀ་དང། 
  ut+pl sngon po dang /_hong len ba sha ka dang/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • གཡའ་ཀྱི་མ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་བོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནུས་པ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པའི་སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆའི་གྲས་རེད་པཱ། 
  g.ya' kyi ma dang de tsho tshang ma da bod kyi dmigs bsal khyad chos nus pa zhe drag yod pa'i sman gyi rgyu cha'i gras red pA/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ཨ་ནི། བོད་རང་ནས་བྱུང་བའི་སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽་ཡར་བཟོ་གྲྭས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རེད་པཱ།
  a ni/_bod rang nas byung ba'i sman gyi rgyu cha de gyad (de rnams ) yar bzo grwas mkho sgrub byed kyi red pA/
 • རེད། 
  red/_
 • དེ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས། བཟོ་གྲྭས་མར་ཨ་ནི་མི་དེ་འདྲས་བཏང་བྱས། ལོ་རེ་རེ་བཞིན་བཀོག་གར་་བཏང་བྱས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་་ཡོད་ནཱ། ཡང་མིན་ན་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་ག་རེ་གནང་བྱས། 
  de mkho sgrub byed stangs kyi thabs shes/_bzo grwas mar a ni mi de 'dras btang byas/_lo re re bzhin bkog gar btang byas mkho sgrub byed kyi yod nA/_yang min na thabs shes gzhan dag ga re gnang byas/_
 • སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དེ་ནས་ཡར་རགས་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་གི་ཡོད་ན།  
  sman gyi rgyu cha de nas yar rags yas kyi thabs shes gnang gi yod na/__
 • དེའི་སྔོན་ལ་ཡ་ང་ཚོས་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད་པཱ། 
  de'i sngon la ya nga tshos de byed kyi yo'o (yod ) red pA/_
 • སོ་སོས་ཕྱིན་བྱས་བཀོག་གི་ཡོག་རེད་པཱ།
  so sos phyin byas bkog gi yog red pA/
 • སྨན་ཕོན་ཆེན་པོ་མེད་པའི་སྐབས་ལ་ཡ།
  sman phon chen po med pa'i skabs la ya/
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • ད་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྨན་ཐོན་བསྐྱེད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་དུས་ཙ་ན། སོ་སོས་བཀོག་ནའི་༼ན་ཡང་༽བཀོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། 
  da da lta nga tsho sman thon bskyed shugs chen po byed dgos dus tsa na/_so sos bkog na'i (na yang )bkog thub kyi ma red pA/_
 • བཀའ་གནང་རང།
  bka' gnang rang/
 • དེ་འདྲས་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་ཤང་ལ་མར་ཕྱིན། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་སྨན་དེ་ནམ་དུས་དང་། བཀོག་ཡས་ཀྱི་ཟླ་བ་ག་ཚོད་རས་༼རེད་དམ་༽། 
  de 'dras yin tsang nga tshos shang la mar phyin/_zhing 'brog mang tshogs la sman de nam dus dang /_bkog yas kyi zla ba ga tshod ras (red dam )/_
 • བཀོག་པའི་སྐབས་ལ་ཡ། རྩ་བ་བཀོག་དགོ༼དགོས་༽་རས༼རེད་དམ་༽། མེ་ཏོག་བཀོག་དགོས་རས། ལོ་མ་བཀོག་དགོས་རས།
  bkog pa'i skabs la ya/_rtsa ba bkog dgo(dgos ) ras(red dam )/_me tog bkog dgos ras/_lo ma bkog dgos ras/
 • དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽ཁོང་ཚོར་གསལ་པོ་ལབ།
  de gyad (de rnams )khong tshor gsal po lab/
 • ཨ་ནི་སྐམ་དུས་་སྐབས་ལ་ཡ་ཉི་སྐམ་བཏང་དགོས་རས།
  a ni skam dus skabs la ya nyi skam btang dgos ras/
 • སིལ་སྐམ་བཏང་དགོས་རས། 
  sil skam btang dgos ras/_
 • དེ་དག་ཁོ་ཚོར་གསལ་པོར་སློབ། 
  de dag kho tshor gsal por slob/_
 • གསལ་པོ་བསླབ་ཁོ་ཚོས་ཤེས་ཤེས་བྱས་ནས། ཁོ་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སོ་སོ་སོའི་མི་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ངལ་རྩོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད་པཱ། 
  gsal po bslab kho tshos shes shes byas nas/_kho tsho'i dpal 'byor gyi so so so'i mi so so'i las ka byas pa'i ngal rtsol gyi thob thang gcig yo'o (yod ) red pA/_
 • ཏག་ཏག་རེད།
  tag tag red/
 • དེ་འདང་བའི་ནང་ལོགས་ལ་ཡཱ་ཨི་ནེ་ང་ཚོས་གན་རྒྱ། ཁོ་རང་ཚོར་གན་རྒྱ་བཞག།
  de 'dang ba'i nang logs la yA i ne nga tshos gan rgya/_kho rang tshor gan rgya bzhag/
 • གན་རྒྱ་བཞག་ཚར་སོང་ན་ཨ་ནི་ཟླ་བ་ག་ཚོད་ནང་ལོགས་ལ་ཡར་བསྐྱལ་གར་ཡོང་ག།
  gan rgya bzhag tshar song na a ni zla ba ga tshod nang logs la yar bskyal gar yong ga/
 • འོ་དེ་དུས་ཡར་བསྐྱལ་གར་ཡོང་ཨ་ནི་ང་ཚོས་སྤུས་ཚད་དེ་གྱད་༼དེ་རྣམས་༽་ཕར་བསླབ་པ་ནང་བཞིན་ཡག་པོ་བྱས་འདུག་བྱས་མིན་འདུག།
  'o de dus yar bskyal gar yong a ni nga tshos spus tshad de gyad (de rnams ) phar bslab pa nang bzhin ygpo byas 'dug byas min 'dug/
 • བྱས་འདུག་ན་ཨ་ནི་ང་ཚོའི་འདི་ནས་ཉོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད། 
  byas 'dug na a ni nga tsho'i 'di nas nyo gi yo'o (yod )red/_
 • ཨ་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལག་པར་དངུལ་དམར་སྤྲད།
  a ni mang tshogs kyi lag par dngul dmar sprad/
 • ལགས་སེ་ལ།
  lags se la/
 • དེ་བྱས་བྱས། སྨན་ཕོན་ཆེ་དུས་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ལ་ཡ་ང་ཚོས་འདི་ནས་ཁྲི་ཉིས་བརྒྱ་ཙ་སུམ་བཅུ་ཙ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད་ད།  
  de byas byas/_sman phon che dus zhing 'brog khul la ya nga tshos 'di nas khri nyis brgya tsa sum bcu tsa zhig 'gro gi yo'o (yod ) red da/__
 • མང་ཚོགས་ཀྱི་ཇ་ཉོ་ཡས་ཟེར་ནའང་འདྲ། དེ་འདྲས་འཚོ་བའི་སྒང་ལ་ཕན་ཡས་ཡོའོ་རེད་པཱ། 
  mang tshogs kyi ja nyo yas zer na'ang 'dra/_de 'dras 'tsho ba'i sgang la phan yas yo'o red pA/_
 • ལགས་སེ།
  lags se/
 • ད་སྨན་གྱི་རྒྱུ་ཆའི་མཛོད་ཁང་ད་ག་རང་རེད་རེད་པཱ།
  da sman gyi rgyu cha'i mdzod khang da ga rang red red pA/
 • ཨ་ནི་་སྨན་དངོས་སུ་སྦྱར་དུས་ཙ་ན། ད་འདི་ནས། སྨན་སྦྱོར་ཁང་ནས་ཡར་མི་ཡོང་བྱས།
  a ni sman dngos su sbyar dus tsa na/_da 'di nas/_sman sbyor khang nas yar mi yong byas/
 • ལེན་བྱས་མར་རྒྱ་མར་བཀྱག་ཏེ་མར་འཁྱེར་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རས་༼རེད་དམ༽། 
  len byas mar rgya mar bkyag te mar 'khyer 'gro gi yo'o (yod )ras (red dam)/_
 • འདིའི་མི་གས། མཛོད་ཁང་གི་མི་གས་མར་དབོར་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རས་༼རེད་དམ་༽ང་འདྲས་ཟེ།་ 
  'di'i mi gas/_mdzod khang gi mi gas mar dbor 'gro gi yo'o (yod )ras (red dam )nga 'dras ze/ _
 • དེ་དེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་༼ཡོད་༽་རེད། 
  de de 'dras byed kyi yo'o (yod ) red/_
 • སྨན་སྦྱོར་ཁང་ནས་ད་སྨན་སྦྱར་ཡས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡོའོ་རེད་པཱ། 
  sman sbyor khang nas da sman sbyar yas kyi 'char gzhi yo'o red pA/_
 • ལགས་རེད།
  lags red/
 • འཆར་གཞི་དེ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་མཛོད་ཁང་ལ་སྨན་འདི་གྱད་འདི་གྱད་དགོས་ཀྱིས་ཟེར་བྱས་ནས་རེ་འདུན་གྱི་ཞུ་ཡིག་སྐྱེལ་དགོས་རེད།
  'char gzhi de gzhir bzung byas nas mdzod khang la sman 'di gyad 'di gyad dgos kyis zer byas nas re 'dun gyi zhu yig skyel dgos red/
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/
 • རེའུ་མིག་འཐེན་བྱས་ནས་རེའུ་མིག་ནང་ལ་བྲིས། བྲིས་ཚར་སོང་ན་སྨན་ག་རེ་ག་རེ་རྒྱ་མ་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག།
  re'u mig 'then byas nas re'u mig nang la bris/_bris tshar song na sman ga re ga re rgya ma ga tshod dgos kyi 'dug/
 • མཛོད་ཁང་ལ་ཞུ་ཡིག་བསྐྱལ། ཞུ་ཡིག་བསྐྱལ་ཚར་སོང་ན། ཨ་ནི། མཛོད་ཁང་ནས་ཞུ་ཡིག་དེའི་ཁ་གྲངས་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་མར་བླངས། 
  mdzod khang la zhu yig bskyal/_zhu yig bskyal tshar song na/_a ni/_mdzod khang nas zhu yig de'i kha grangs gzhir bzung byas nas mar blangs/_
 • ཨ་ནི་དེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཐོ་རྒྱབ་ཐོ་རྒྱབ་ཚར་སོང་ན་ཨ་ནི།
  a ni de mdzod khang nas tho rgyab tho rgyab tshar song na a ni/
 • མཛོད་ཁང་ནས་རྩིས་རྒྱབ་ཡས་ཀྱི་ཁོངས་ལ་དེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་པཱ།
  mdzod khang nas rtsis rgyab yas kyi khongs la de byed kyi red pA/
 • ཨ་ནི་སྨན་མར་འཁྱེར་ཚར་སོང་ན་ཨ་ནི་སྨན་སྦྱོར་ཁང་ལ་གད་རྒྱབ་རྒྱུ་རེད་པཱ།
  a ni sman mar 'khyer tshar song na a ni sman sbyor khang la gad rgyab rgyu red pA/
 • འོང་ལགས་སེ།
  'ong lags se/