Skip to main content Skip to search
04 Nov 2014
17 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Dorjé from Gartsé village in Repgong tells the story of the minister's ugly son and how he comes to learn of his serpent-spirit heritage.

 འདིར་རྒྱལ་བོའི་བློན་པོ་ཞིག་ལ་གཟུགས་མི་མཛེས་པའི་བུ་ཞིག་འཁྲུངས་པ་དང་དེ་དོན་དངོས་ནས་ཀླུ་སྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་ཡོད། 

འདིར་རྒྱལ་བོའི་བློན་པོ་ཞིག་ལ་བུ་ཞིག་འཁྲུངས་པ་དང་གཟུགས་མི་མཛེས་པས་དེ་གསོད་རྩིས་བྱས་ཀྱང་། ཨ་མས་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་སྒམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྐུངས་སུ་བཅུག་ནས། ཉིན་རེ་བཞིན་ཟས་ཟ་མ་བྱིན་ནས་ནར་སོན་པ་རེད། རེ་ཞིག་རྒྱལ་བོར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གིས་ཙི་གུ་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐུར་ཡོང་ནས་དེ་མ་ཤེས་ན་དམག་འདྲེན་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་བོས་བློན་པོ་ལ་གལ་ཏེ་ཉིན་བདུན་གྱི་ནང་དུ་མ་ཤེས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས། ཁྱིམ་ལ་ཐོན་རྗེས་བུས་ཨ་མ་ལ་བཀོད་པ་བརྒྱབ་ནས་དེ་ཙི་གུ་ཡིན་པ་ཤེས་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དེས་བློ་རིག་འགྲན་བྱེད་གང་མང་ཞིག་བསྐུར་ཡོང་ཡང་། བུས་བློ་རིག་ལ་བསྟེན་ནས་ཚང་མ་ཤེས་སོང་བ་རེད། དེ་ནས་བློན་པོའི་ཆུང་མས་ཀྱང་དོན་དངོས་དེ་བཤད་ནས། བུས་བློ་རིག་ལ་བསྟེན་ནས་ཁོ་ལ་ཆུང་མ་བླངས་པ་དང་ཆུང་མས་ཀྱང་ཁོའི་སྲོག་བསྐྱབས་པས། མཐའ་མར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བརྗོད་ཡོད།

这段视频讲述了一位国王的大臣生了儿子,但是长得特别丑陋而没告诉别人,最后才得知是个水神之子。

从前一位国王的大臣生了一个儿子,长相特别丑陋而想杀掉。但是母亲却觉得可怜就让他躲在家里一个箱子里,每天给悄悄地送他食物让他慢慢长大。有一次另一位国王养了一只特别肥的老鼠寄给国王,如果猜不到这是什么动物的话就会进行战争,宫廷里没有一个人能猜到,所以国王把这个任务叫给大臣,如果七天之内没完成就会要了他的命。当儿子知道后嘱咐自己的母亲该怎么做,确实知晓了是一只老鼠。这样经过很多次后母亲把真相告诉了大臣,最后也是通过他的才智娶了媳妇。媳妇最后也救了他的命后过上了幸福的日子。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0