Skip to main content Skip to search
16 Mar 2015
3 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Dawa Tshering

The song "Tshenden Tshopai Tshoglu" is considered to be a Zhungdra song, which is an accompaniment for traditional line dance. According to locals, the people of Wang (the old name for the Thimphu region) originally presented the song and dance as a form of praise to Zhabdrung Rinpoche when he first arrived in Thimphu. While this song can be performed by both men and women, on the 108th National Day celebration in Gasa depicted in this video, the only performers were women of Laya in traditional dresses. Tshenden Tshopai Tshoglu is said to be the most popular song in the Laya community as it praises the locally born Zhabdrung.

༉  འབྲུག་གི་གླུ་གཞས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྐྱབ་ཐངས་དང་འཐེན་ཐངས་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་གྲས་ལས་ གླུ་གཞས་མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་སྒྲ་ཨིནམ་ད་ ཞབས་བྲོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁ་ཁལ་གཅིག་ག་རའི་ནང་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དུས་ཆེན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ག་ཏེ་ཡང་ རྐྱབ་སྲོལ་དང་འཐེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞས་དེ་ འགོ་དང་པ་ ཞབས་དྲུང་བོད་ལས་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ཝང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བླམ་ལུ་དད་མོས་ཀྱིས་བསྟོད་པའི་མཆོད་པ་འབད་འཐེན་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ གླུ་གཞས་དེ་ ཕོ་མོ་ག་གིས་ཡང་འཐེན་ནི་དང་རྐྱབ་ནི་གི་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ཁྲོམ་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༠༨ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ད་ལུ་ ལ་གཡག་གི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་འབད་ ཁོང་རའི་རང་ལུགས་གྱོན་ཆས་གྱོན་ཐོག་ལས་སྤྱན་འབུལ་ཞུཝ་ཨིན་མས། ལ་གཡག་གི་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གླུ་གཞས་དེ་ འགོ་དང་པ་ཝང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་ལུ་བསྟོད་པ་འབད་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་གཡག་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་དང་ བརྩི་མཐོང་ཅན་ཅིག་སྦེ་གནས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འཆི་མེད་དབང་མོ་དང་ཆ་རོགས། Chimi Wangmo & Friend
  མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གླུ་བཤད་མི་དགོ །མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གླུ་བཤད་དགོས་ན།
  It is not necessary to explain this beautiful feast song. Even if i could express this beautiful feast song.
 • འཆི་མེད་དབང་མོ་དང་ཆ་རོགས། Chimi Wangmo & Friend
  དབུ་ཞྭ་གནམ་ལ་མ་རེག་རེག་གི་སྡོམ་པ་གཅིག །ཤམ་ཐབས་ས་ལ་མ་གཞོལ་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཉིས།
  If your crown did not touch the sky, you could reach to the one vow. If your lower robe did not reach or touch the ground, you could reach to the two vows.
 • འཆི་མེད་དབང་མོ་དང་ཆ་རོགས། Chimi Wangmo & Friend
  ན་བཟའ་བར་ལས་ལྷུག་དར་འཕྱར་བ་གསུམ་ཟེརཝ་ད་ཡ།། ཨོ་ལོ་དད་པའི་མཚན་ལྡན།
  If the middle of your the dress easily lifted up three times, a young child was endowed with special qualities.
 • འཆི་མེད་དབང་མོ་དང་ཆ་རོགས། Chimi Wangmo & Friend
  སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐོབ་པ་ལགས་སོ།། ལགས་སོ་ལས་མོ་ཡ།
  To attained one thousand Buddhas manifestation. Goodbye, see you.