Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
37 min 33 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

An elder monk provides the history of Trashi Lhünpo Monastery in Zhigatsé.

该寺由宗喀巴大师之弟子更登珠巴于公元1447年建立。大约有五百多年的历史。 该寺由宗喀巴大师之弟子更登珠巴建立,大约有五百年的历史。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་འདི་དེ་ནི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་པ་ཅིག་༼ཞིག༽རེད། དེ་ནི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་དུས། ཨའེ། ཐོག་མ་ཡིན་ན་དགོན་དེ་ནི་སྒང་ཡར་རུ་སྣར་ཐང་ཟེར་མཁན་དགོན་པ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སྣར་ཐང་དགོན་པ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད། རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད། དགེ་འདུན་ཡའི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད།
  da bkra shis lhun po'i dgon pa 'di de ni rje dge 'dun grub kyis thog mar phyag btab pa cig (zhig)red/_de ni rje dge 'dun grub kyi thog mar phyag btab pa gnang dus/_a'e/_thog ma yin na dgon de ni sgang yar ru snar thang zer mkhan dgon pa cig yo'o red/_skabs de dus snar thang dgon pa ha cang gi chen po yo'o red/_rgya chen po yo'o red/_dge 'dun ya'i mang po yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེའི་ནང་རུ་ད་བཞུགས་པ་གནང་བའི་སྐབས་ལ། དེ་ནི་ཨའེ་ཁོང་གི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་རང་གི་དེ་ནི་བླ་མ་དེ། དེ་ནི། རྗེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ རེད། རྗེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དེ་ནི་རྗེས་ལ། དེ་ནི་དགོན་པ་བཞེངས་བྱེད་བྱས་འདུག་ཟེར་བྱུང་ཚར་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཁོང་གི་དེ་ཡ་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ད་མི་ཁོང་གི་རྟེན་ལ་ཡ་ད་གང་ཟེར་དགོས། ང་ཚོས་ཕ་གི་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ད་འཁྲུངས་རྟགས་ཟེར་དགོས་རེད། དེའི་ཁྱོན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་གསབ་བྱེད་དུ་དེ་ནི། ཐུབ་པའི་སྣང་བརྙན་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཅིག་བཞེངས་པ་གནང་བ་རེད།
  de'i nang ru da bzhugs pa gnang ba'i skabs la/_de ni a'e khong gi rje dge 'dun grub rang gi de ni bla ma de/_de ni/_rje shes rab seng ge_red/_rje shes rab seng ge de ni rjes la/_de ni dgon pa bzhengs byed byas 'dug zer byung tshar dus tsam pa/_de ni khong gi de ya da gang zer dgos red/_da mi khong gi rten la ya da gang zer dgos/_nga tshos pha gi nas zhus pa yin na da 'khrungs rtags zer dgos red/_de'i khyon bla ma'i bka' drin gsab byed du de ni/_thub pa'i snang brnyan ha cang gi chen po cig bzhengs pa gnang ba red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་ཙམ་པ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་དེ་ནི་དེ། ཡར་ཐུབ་པའི་སྣང་བརྙན་དེ་ད་ག་ས་ག་ལ་ཡ་ཅིག་ཐབས་ཤེས་ཅིག་གཏང་གནང་། བཞུགས་སའི་ཐོག་ལ་ཅིག་དགོངས་པ་ཅིག་བཞེད་ཚར་དུས། དེ་སྣར་ཐང་རུའི་བཞུགས་ས་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ། ཡང་གཞན་དག་རུའི་བཞུགས་ས་དེ་སྟབས་མི་བདེ་པ་རེད། གཅིག་ནས་འདུག་ཟེར་རེད།
  da skabs de dus tsam pa rgyal ba dge 'dun grub kyi de ni de/_yar thub pa'i snang brnyan de da ga sa ga la ya cig thabs shes cig gtang gnang /_bzhugs sa'i thog la cig dgongs pa cig bzhed tshar dus/_de snar thang ru'i bzhugs sa med pa'i bzo 'dra/_yang gzhan dag ru'i bzhugs sa de stabs mi bde pa red/_gcig nas 'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  གཉིས་ནས་དེ་ནི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་རང་ལ། དེ་ནི་ཐོག་མའི་ད་གང་ཟེར་པཱ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་ཁོང་ལ་ཡ་དེ་ནི། ལུང་བསྟན་གནང་ཡས་དང་། གཞན་ཡང་མནལ་ལམ་དང་། ཁོང་གི་རྟགས་མཚན་མ་གང་གའི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའི། ད་ས་ཆ་འདི་རུ། ས་ཆ་དེའི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ད་ལྟའི་ས་ཆ་དེའི་ཁར་ཐུག་དེ་རུ་ད་དགོན་པ་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་མཁན། གནང་ཡས་ཀྱི་ཐོགས་ལ་ད་ཁོང་ལ་མཚན་མ་མི་འདྲ་གི་ད་རྟགས་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཅི་བྱུང་བ་རེད།
  gnyis nas de ni rje dge 'dun grub rang la/_de ni thog ma'i da gang zer pA/_rje tsong kha pa chen po'i de ni khong la ya de ni/_lung bstan gnang yas dang /_gzhan yang mnal lam dang /_khong gi rtags mtshan ma gang ga'i thog nas cha bzhag pa yin na'i/_da sa cha 'di ru/_sa cha de'i bkra shis lhun po'i da lta'i sa cha de'i khar thug de ru da dgon pa cig phyag btab pa gnang mkhan/_gnang yas kyi thogs la da khong la mtshan ma mi 'dra gi da rtags mtshan khyad par can de 'dras mang po ci byung ba red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཐ་མ་ཁོ་ལ་ད་ཁོང་གི་དགོངས་པ་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བཞེད་པའི་ཡིན་ཁུལ་བཟོ་ལྟ་དེ་ལ་ད་དེ་རུ་ཐུབ་པའི་སྣང་བརྙན་དེ་བཞུགས་ས་དེ་ད་དེ་རུ། ས་ཆ་དེ་རུ་གཏན་འཁེལ། དེའི་ཐོགས་ལ་སྔན་མ་ད་གསུང་སྲོལ་ད་དེ་འདྲས་ཐོགས་ལ་དེ་འདྲས་འདུག། དཔེར་ན་སྣར་ཐང་ནས་མར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་ཙམ་པ། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་སྣར་ཐང་ནས་མར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས། བསམ་གྲུབ་རྩེ་དང་རྫོང་དང་དེ་འདྲས་ལ་མར་ཆིབས་བསྒྱུར་་ཡང་སེ་གནང་གི་ཡོད་པ་འདྲ།
  de la brten nas da tha ma kho la da khong gi dgongs pa phyogs gang ci'i thad nas bzhed pa'i yin khul bzo lta de la da de ru thub pa'i snang brnyan de bzhugs sa de da de ru/_sa cha de ru gtan 'khel/_de'i thogs la sngan ma da gsung srol da de 'dras thogs la de 'dras 'dug/_dper na snar thang nas mar chibs bsgyur gnang dus tsam pa/_rje dge 'dun grub pa snar thang nas mar chibs bsgyur gnang dus/_bsam grub rtse dang rdzong dang de 'dras la mar chibs bsgyur yang se gnang gi yod pa 'dra/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་འདྲས་སྐབས་ལ་དེ་ནི་གནང་བའི་སྐབས་ལ། ས་ཆ་དེའི་ཁར་ཐུག་དེ་རུ། ད་ཡེ་ནས་མར་ཆིབས་བསྒྱུར་་གནང་དུས། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཞལ་འདོན་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། དེ་དེའི་ཁར་ཐུག་དེ་རུ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་ལེགས་པར་བཙུགས་ཟེར་མཁན་དེ། ད་མར་དེ་དུ་དེ་འདྲས་ཅིག་གི། ཡང་མ་ནས་མར། སྐུ་དོན་འདྲ་ཡོད་མ་དེ་གས་དེ་སྒྲུབ་བའི་སྐབས་ལ་ཡར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས་ཡའི། ས་ཆ་དེའི་ཁར་ཐུག་དེ་འདྲས་ཅིག་རུ་ད། ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་ལེགས་པར་བཙུགས་ཟེར་མཁན་ཡས་འདི། ད་དེ་འདྲས་ཅིག་རྟག་པར་ཅིག་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཅིག་འདུག
  de 'dras skabs la de ni gnang ba'i skabs la/_sa cha de'i khar thug de ru/_da ye nas mar chibs bsgyur gnang dus/_'jam dpal mtshan brjod zhal 'don gnang gi yo'o red/_de de'i khar thug de ru/_chos kyi rgyan mtshan legs par btsugs zer mkhan de/_da mar de du de 'dras cig gi/_yang ma nas mar/_sku don 'dra yod ma de gas de sgrub ba'i skabs la yar chibs bsgyur gnang dus ya'i/_sa cha de'i khar thug de 'dras cig ru da/_chos kyi rgyan mtshan legs par btsugs zer mkhan yas 'di/_da de 'dras cig rtag par cig 'khel gyi yod pa byas/_de 'dras kyi gnas tshul cig 'dug
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཁོང་གི་གང་ལྟར། ད་གཅིག་ནས་ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་། གཉིས་ནས་ཁོང་རང་གི་ད་དགོངས་པ། དེ་རུ་ཐུབ་པའི་སྣང་བརྙན་དེ་བཞུགས་ཡས་ཀྱི་ཐོགས་ལ། ཐོགས་མའི་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ཡས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཟེར་དགོས་རེད་གླིང་གཞི་ཟེར་དགོས་རེད། ད་དེ་འདྲས་འདྲ་བ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ད་བོད་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མི་ཡོས་ལོ་ལ། མི་ཡོས་ལོ་བྱས། སྤྱི་ལོ་གཅིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ལོ་ལ། དེ་ནི་འདི་རུ་བཀྲ་ཤེས་ལྷུན་པོའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ནང་རུ་དེ་ནི། གཙང་ཁང་ཟེར་མཁན་ཅིག
  de la brten nas da khong gi gang ltar/_da gcig nas lha dang bla ma'i lung bstan dang /_gnyis nas khong rang gi da dgongs pa/_de ru thub pa'i snang brnyan de bzhugs yas kyi thogs la/_thogs ma'i dgon pa phyag btab yas kyi rmang gzhi zer dgos red gling gzhi zer dgos red/_da de 'dras 'dra ba gcig byung ba red/_de nas da bod rab byung brgyad pa'i mi yos lo la/_mi yos lo byas/_spyi lo gcig stong bzhi brgya zhi bcu zhe bdun lo la/_de ni 'di ru bkra shes lhun po'i tshogs chen 'du khang nang ru de ni/_gtsang khang zer mkhan cig
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་འདྲས་ཅིག། ཁོང་གི་གཏན་འཁེལ་གནང་བ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལ་ཡ་དེ་ནི། ཨའེ་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་ངོས་ཀྱི་སྐུ་རྒྱབ་དེ་རུ། བླ་བྲང་ད་འདི་ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་ཅིག་རེད། བླ་བྲང་། ད་བླ་མའི་བཞུགས། བཞུགས་ཁང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། འདི་དུས་གཅིག་ལ་ཡ། དེ་ནི་དེ་ཚོའི་ས་ཆོག་ཚུར་སྣང་བྱས་ནས། དུས་གཅིག་ལ། དེ་ནི་དེ་ཚོའི་ཐིག་སུ་སྐྱོན། ཁོང་རང་རང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། ཨཱ་དེ་འདྲས་གནང་བཞུགས་འདུག། སྤྱིར་སོང་བ་དང་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་བཀྲ་ཤེས་ལྷུན་པོ་ཐོག་མ་ཕྱག་བཏབ་ཡས་དེ་ལོ་གཅིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་ལོ་དེ་ལ། དེ་ནི་དེ་རུ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་པ་གནང་།
  da gtsug lag khang de 'dras cig/_khong gi gtan 'khel gnang ba dang /_de dang chabs cig la ya de ni/_a'e 'di'i tshogs chen 'du khang gi ngos kyi sku rgyab de ru/_bla brang da 'di khong gi bzhugs gnas cig red/_bla brang /_da bla ma'i bzhugs/_bzhugs khang zer gyi yo'o red/_'di dus gcig la ya/_de ni de tsho'i sa chog tshur snang byas nas/_dus gcig la/_de ni de tsho'i thig su skyon/_khong rang rang chibs bsgyur gnang /_A de 'dras gnang bzhugs 'dug/_spyir song ba dang de 'dras cig gi thog nas/_de ni bkra shes lhun po thog ma phyag btab yas de lo gcig stong bzhi brgya zhi bcu zhe bdun lo de la/_de ni de ru gtsug lag khang 'di bzhengs pa gnang /
 • དགེ་འདུན་པ།
  བཞེངས་པ་གནང་དུས་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ད། ཁོང་རང་ཡ་རུཨུ་དེ་ནི་ཨའེ། དུ་ད་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དང་གཞན་ཡང་ནང་རིག་པའི་ད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡ། ཧ་ཅང་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེན་བདེ་ཡོད་པ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཡ་རུ། སློབ་མ་ཡའི་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། རྩ་བའི་གོང་། ཁོང་གི་ད་བླ་མ་ཡར་བསྟེན་པ་གནང་ས་དེ། རྗེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་། དེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལའི་ཡར་ཞུས་བྱས་ནས་འདུག་ཟེར་ཡོའོ་རེད།
  bzhengs pa gnang dus skabs la yin na da/_khong rang ya ruu de ni a'e/_du da rig pa'i gnas lnga dang gzhan yang nang rig pa'i da de tsho'i thog la ya/_ha cang gi mkhyen rgya chen bde yod pa byas de 'dras red/_de 'dras yin dus tsam pa ya ru/_slob ma ya'i ha cang gi mang po yo'o red/_rtsa ba'i gong /_khong gi da bla ma yar bsten pa gnang sa de/_rje shes rab seng ge dang /_de ni rje tsong kha pa chen po la'i yar zhus byas nas 'dug zer yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་དེ་འདྲས་འོག་ལ། ཁོང་ལ་ཡའི་དགེ་ཕྲུག་ཡའི་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ། མཁས་པ་ཡའི་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཐོན་བྱས། ད་དེ་རུ་དགོན་པ་དེ་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་བའི་གང་ལ། དགེ་ཕྲུག་དེ་གས་དེ་མར་འཁྲིད་པ་གནང་བྱས། དེ་ནི་ཁོང་གི་དེ་རུ། བཞག་དགོས་གནང་ཡས་ཆ་ཚང་དེ་ཁོང་རང་རང་གིས་རྦད་དེ་ཐུགས་འགན་བཞེད་བ་གནང་། གཞན་དག་གི་ད་ཨ་འབྲི་ཐག་ཐག་དང་ཅིག་གི་རྡོ་བཟོ། ཤིང་བཟོ། དེ་འདྲས་དང་གི་མ་ཡིན་པ། བཟོ་བཀོད་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ད་འདུལ་བའི་ད་གཙུག་ལག་ཁང་། བསྐྱོན་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཅིག་དང་། ཁོང་གི་དེ་འདྲས་ཟེར་སྐྱོན་པ་གནང་ཡོའོ་རེད།
  de de 'dras 'og la/_khong la ya'i dge phrug ya'i ha cang gi mang po/_mkhas pa ya'i mang po de 'dras thon byas/_da de ru dgon pa de phyag btab pa gnang ba'i gang la/_dge phrug de gas de mar 'khrid pa gnang byas/_de ni khong gi de ru/_bzhag dgos gnang yas cha tshang de khong rang rang gis rbad de thugs 'gan bzhed ba gnang /_gzhan dag gi da a 'bri thag thag dang cig gi rdo bzo/_shing bzo/_de 'dras dang gi ma yin pa/_bzo bkod dang de tsho cha tshang da 'dul ba'i da gtsug lag khang /_bskyon phyogs dang mthun pa cig dang /_khong gi de 'dras zer skyon pa gnang yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སློབ་མ་དེ་གས་དེ་རེད། དེ་གས་དེས་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་བའི་་གང་ལ། དེ་རུ་ཨར་ལས་འདི། ད་ཁོང་གི་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་ཨར་ལས་དེའི་སྐབས་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཉིན་མོ་ཨར་ལས་གནང་ཡས་དང་། ཕྱོགས་གཞན་གཅིག་ནས་ད་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ད། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ད་བཀའ་ཁྲིད་གནང་ཡས་དང་། གསུང་ཆོས་གནང་ཡས། ཨེ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ད་མི། ཞལ་འདོན་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གནང་གི་ཡོད་ཟེར།
  da phyag las gnang mkhan ngos nas cha bzhag pa yin na/_slob ma de gas de red/_de gas des phyag btab pa gnang ba'i gang la/_de ru ar las 'di/_da khong gi dgon pa gsar bzhengs mdzad pa'i ar las de'i skabs la/_phyogs gcig nas nyin mo ar las gnang yas dang /_phyogs gzhan gcig nas da rgyun gtan gyi da/_slob ma rnams la da bka' khrid gnang yas dang /_gsung chos gnang yas/_e rgyun gtan gyi chos phyogs kyi byed sgo da mi/_zhal 'don gnang yas la sogs pa de tsho cha tshang gnang gi yod zer/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ཚོ་མ་ཆད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དགོན་པ་དེ་བཞེངས་གནང་བ་དང་དེ་འདྲས་ཅིག་གནས་ཚུལ་འདུག ད་དེ་དུས་ཙམ་པ། དཔལ་འབྱོར་ཐད་ནས་ཆ་བཞག་ནའི། ཨོང་ཧ་ཅང་གི། ད་ཁོང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཐད་ཧ་ཅང་གི་སྟབས་བདེ་པོ་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། སྦྱིན་བདག་ལ་བརྟེན་དགོས་ཡས། ད་སྦྱིན་བདག་དེ་ཚོའི་ག་ས་ག་ནས། ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཕུལ་མཁན་དང་དེ་ཚོ། ཁོང་རང་རང་ལ་ཅིག་འཕུལ་ར་དེ་ཚོ་བསགས་བསགས་གྲུང་གྲུང་འདྲ་ཅིག་གནང་།
  de tsho ma chad pa'i thog nas de ni dgon pa de bzhengs gnang ba dang de 'dras cig gnas tshul 'dug_da de dus tsam pa/_dpal 'byor thad nas cha bzhag na'i/_ong ha cang gi/_da khong gi dpal 'byor thad ha cang gi stabs bde po yin 'gro dus tsam pa/_sbyin bdag la brten dgos yas/_da sbyin bdag de tsho'i ga sa ga nas/_tog tsam tog tsam tog tsam phul mkhan dang de tsho/_khong rang rang la cig 'phul ra de tsho bsags bsags grung grung 'dra cig gnang /
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་འདྲས་བྱས་པ་མ་གཏོགས། ད་ཁོང་ལ་དེང་སྐབས་ནང་བཞིན་གྱི། ད་གང་ཟེར་དགོས་པཱ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དེ་འདྲས་མེད་པ་མ་ཟད། ད་བོད་རྙིང་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཀ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་དང་དེ་འདྲས་ཡའི་མང་པོ། ཡོའོ་མ་རེད། དེ་འདྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་སྐུ་རྒྱུ་ཁྱེར་རྫས་དེ་ཚོ་ཡའི། རེ་ཚགས་དམ་ཚགས་གནང་བྱས་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་དེ་ཕྱག་བཏབ་བ་གནང་། འདུག་ཟེར་དུ། དེ་འདྲས་གནང་ནས་ཐོག་མ་དེ་ལ་ད་གཙང་ཁང་ཕྱག་བཏབ་བ་གནང་ནས།
  de 'dras byas pa ma gtogs/_da khong la deng skabs nang bzhin gyi/_da gang zer dgos pA/_dpal 'byor gyi de 'dras med pa ma zad/_da bod rnying pa'i skabs la cha bzhag pa yin na/_gzhis ka chen po de 'dras dang de 'dras ya'i mang po/_yo'o ma red/_de 'dras la brten nas da sku rgyu khyer rdzas de tsho ya'i/_re tshags dam tshags gnang byas de ni bkra shis lhun po'i dgon pa de phyag btab ba gnang /_'dug zer du/_de 'dras gnang nas thog ma de la da gtsang khang phyag btab ba gnang nas/
 • དགེ་འདུན་པ།
  གཙང་ཁང་དེ་ཕྱག་བཏབ་དུས་དེ་ནི། ཨེ་ཧ་ཅང་གི་བཀྲ་ཤིས་པོ་དང་། གཙང་ཁང་གི་དེ་ནི་ཀ་དེ་ཚོ་བཙུགས་བྱེད་དུས། འཇའ་གཟུག་པ་དང་ལྟས་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི། མེ་ཏོག་ཚར་འབབ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་མ་ཡའི་ཧ་ཅང་གི་ཁོང་ལ་ལེགས་པོ་དེ་འདྲས། རྨིས་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་འདུག དེའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དེ་དེ་ནི་རིམ་བཞིན་བསྐྱོན་ནས། དེའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ད། ལོ་བཅུ་གྲངས་ཅིག་ལུས་དེ་འདྲས་ཅིག་འདུག དེ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཅིག་ནས་ཡང་། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་སྦུག་རུ་ཡང་བྱམས་ཁང་། ཆེན་མོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  gtsang khang de phyag btab dus de ni/_e ha cang gi bkra shis po dang /_gtsang khang gi de ni ka de tsho btsugs byed dus/_'ja' gzug pa dang ltas mtshan ma la sogs pa de ni/_me tog tshar 'bab yas la sogs pa de 'dras kyi bkra shis pa'i mtshan ma ya'i ha cang gi khong la legs po de 'dras/_rmis pa gnang byas de 'dras 'dug_de'i rjes la de ni tshogs chen 'du khang de de ni rim bzhin bskyon nas/_de'i nang la phal cher da/_lo bcu grangs cig lus de 'dras cig 'dug_de yang tshogs chen 'du khang de lo bco lnga tsam cig nas yang /_tshogs chen 'du khang sbug ru yang byams khang /_chen mo gcig yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  འདི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་སྦུག་རུ་ཡོའོ་རེད། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ནང་གི་བྱམས་ཁང་ཆེན་མོ་དེ་སྐུ་ཚད་ཕལ་ཆེར་ཡར་ང་རང་ཚོའི་ཀུང་ཁྲེ་ད་བཅུ་གཅིག་ཡས་མས། དེ་འདྲས་ཅིག་སྐུ་ཚད་ཡོའོ་རེད། ད་སྐུ་ཚད་དེ་འདྲས་ཅིག གསེར་ཟངས་ལས་བསྒྲུབས་པ། དེ་འདྲས་ཅིག་བཞེངས་གནང་བྱས། ད་དགོན་པ་བཞེངས་ནས་ཕལ་ཆེར་མིན་པ་ཐོག་མའི་དགོན་པ་བཞངས་ནས་བརྩིས་བ་ཡིན་ན། ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཅིག་གི་ནང་ནས་དེ་ནི་བྱམས་ཁང་དེའི་བཞེངས་གནང་།
  'di tshogs chen 'du khang gi sbug ru yo'o red/_tshogs chen 'du khang nang gi byams khang chen mo de sku tshad phal cher yar nga rang tsho'i kung khre da bcu gcig yas mas/_de 'dras cig sku tshad yo'o red/_da sku tshad de 'dras cig_gser zangs las bsgrubs pa/_de 'dras cig bzhengs gnang byas/_da dgon pa bzhengs nas phal cher min pa thog ma'i dgon pa bzhangs nas brtsis ba yin na/_lo bco lnga tsam cig gi nang nas de ni byams khang de'i bzhengs gnang /
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ནང་བཞིན་གྱི་ད་གཙང་ཁང་གི་ཤར་ཕྱོགས་དེ་རུ་སྒྲོན་མ་ལྷ་ཁང་ཟེར་མཁན་ཡང་སྒྲོན་མ་དཀར་པོ་གཅིག་དང་གཞན་དག་གི་སྒྲོན་མ་གཉིས་བྱས། ཁྱོན་སྒྲོན་མ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་འདུག་ཟེར་ཡང་ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་གནང་། ད་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དེ་རང་ཡའི། ཀ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྱི་ས། བཞེངས་གནང་འདུག དེ་ནི་དེའི་གང་ཟེར་པཱ་ད། བཟོ་བཀོད་དང་དེ་ཚོ་དེ་ནི་འདུལ་བའི་ལུགས་དང་ད་མཐུན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི། འདུལ་བའི་ནང་ནས་ད་གསུང་པའི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་པའི་དེ་ནི། ག་རེ་འདུལ་བའི་ཨའེ། གང་ཟེར་པཱ་ད། ཨའེ། གཙུག་ལག་ཁང་བསྐྱོན་སྟངས། ཆ་ཚད་དང་དེ་ནི་ཅིག་གི་བཟོ་བཀོད་དང་དེ་འདྲས། དེ་ཚོ་ད་རྦད་འཚམ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་རེད་ཟེར་ད་གསུང་རྒྱུན་་ཐོགས་ལའི་དེ་འདྲས་འདུག
  de nang bzhin gyi da gtsang khang gi shar phyogs de ru sgron ma lha khang zer mkhan yang sgron ma dkar po gcig dang gzhan dag gi sgron ma gnyis byas/_khyon sgron ma gtso 'khor gsum 'dug zer yang lha khang gcig bzhengs gnang /_da tshogs chen 'du khang de rang ya'i/_ka ba bzhi bcu zhe brgyad kyi sa/_bzhengs gnang 'dug_de ni de'i gang zer pA da/_bzo bkod dang de tsho de ni 'dul ba'i lugs dang da mthun che shos kyi/_'dul ba'i nang nas da gsung pa'i/_sangs rgyas kyi gsung pa'i de ni/_ga re 'dul ba'i a'e/_gang zer pA da/_a'e/_gtsug lag khang bskyon stangs/_cha tshad dang de ni cig gi bzo bkod dang de 'dras/_de tsho da rbad 'tsham che shos cig red zer da gsung rgyun thogs la'i de 'dras 'dug
 • དགེ་འདུན་པ།
  སྤྱིར་བྱས་ན་ད་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་དུས་ལ། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དེ་དེ་འདྲས་བྱས་གཅིག་བཞེངས། དེའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་བླ་བྲང་བཞེངས། བླ་བྲང་དེ་བཞེངས་མ་ཚར་གྱི་སྔོན་དེ་ལ། ད་ཁོང་རང་ཡའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གང་དེ་རུ་དེ་ནི་དབུ་གུར་ཏོག་ཙམ་བསྐྱོན་ནས། གུར་ཏོག་ཙམ་བསྐྱོན་ནས་དེའི་ནང་རུ་༼དུ༽། བཞུགས་བ་གནང་། དེ་སྐབས་སྐབས་ལ་དེ་ནི། སློབ་མ་ཚོ་ལ་མར་བཀའ་ཁྲིད་དེ་ཚོ་གནང་། ཡང་གསུང་ཆོས་གནང་། འདུག་བཟོ་གནང་། ཡང་ཨར་ལས་ཁོའི་གནང་གིན་གནང་གིན་བྱས།
  spyir byas na da rgyal ba dge 'dun grub kyi sku dus la/_tshogs chen 'du khang de de 'dras byas gcig bzhengs/_de'i rjes la de ni bla brang bzhengs/_bla brang de bzhengs ma tshar gyi sngon de la/_da khong rang ya'i tshogs chen 'du khang gang de ru de ni dbu gur tog tsam bskyon nas/_gur tog tsam bskyon nas de'i nang ru (du)/_bzhugs ba gnang /_de skabs skabs la de ni/_slob ma tsho la mar bka' khrid de tsho gnang /_yang gsung chos gnang /_'dug bzo gnang /_yang ar las kho'i gnang gin gnang gin byas/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཡང་དཔལ་འབྱོར་འདྲའི་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཡང་ཨེ་དེ། དེ་བར་ཡང་ཨེ་བཅག་བཅག་གྲུང་གྲུང་གནང་གིན་གནང་གིན་བྱས། དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས་བསྐྱོན། གཙུག་ལག་ཁང་། འདུག་ཟེར་བྱས་ནས་བསྐྱོན་འདུག། ད་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་དུས་ལ་གཙོ་ཆེ་བླ་བྲང་དེ་ལ་ཀ་ཉི་བཤུ་རྩ་བཞིའི་ས་ཡིན་གསུང་ཡས་འདུག ས་ཆ་དེ་ལ། ད་དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་ད་ཡོད་ན་དེའི་གང་ལ་དེང་སང་དེ་ནི། སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱུང་གི་རྗེས་ལ་ད་གང་ཟེར་དགོས་པ། རྒྱ་བསྐྱེད། ཨའེ་གནང་ཡོའོ་རེད། གཅིག་ནས་རྒྱ་ཆེར་རུ་གཏང་གནང་། གཉིས་ནས་ཡར་དཔངས་དེ་ཚོའི་མཐོ་རུ་གཏང་གནང་དེ་འདྲས་འདུག
  yang dpal 'byor 'dra'i tog tsam tog tsam yang e de/_de bar yang e bcag bcag grung grung gnang gin gnang gin byas/_de 'dras zer byas nas bskyon/_gtsug lag khang /_'dug zer byas nas bskyon 'dug/_da rgyal ba dge 'dun grub kyi sku dus la gtso che bla brang de la ka nyi bshu rtsa bzhi'i sa yin gsung yas 'dug_sa cha de la/_da de dus phal cher da yod na de'i gang la deng sang de ni/_sku phreng rim byung gi rjes la da gang zer dgos pa/_rgya bskyed/_a'e gnang yo'o red/_gcig nas rgya cher ru gtang gnang /_gnyis nas yar dpangs de tsho'i mtho ru gtang gnang de 'dras 'dug
 • དགེ་འདུན་པ།
  སྤྱིར་སོང་བ་དང་། དེ་ཚོར་ལ་ཚོད་རྩིས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་སྐབས་དེ་དུས་བླ་བྲང་དེའི་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཡིན་པ་འདྲ། དེ་འདྲས་ཅིག་འདུག དེ་ནས་འདི་མིན་པའི་ད་དགེ་འདུན་མའི་བཞུགས་ཤག་སྤྱི་ཁང་གྲྭ་ཤག་སྤྱི་ཁང་། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཁག་ཅིག་བྱས། དེ་ནས་རྗེས་ལ་ཡ་ཏོག་ཙམ་ཡང་གྲྭ་སྟོབས་འཕེལ་རུ་ཕྱིན་ནས། དེ་ནི་གྲྭ་ཚང་ཁག གཞན་ཟུར་བཅོད་པ་ཟེར་གྱི་འདུག དང་པོ་དེ་ལ། ཟུར་བཅོད་པ་ཟུར་བཅོད་པ། དེ་ཟུར་བཅོད་ཀ་གསུམ་ལ་དབྱེ་བྱས། ཟུར་བཅོད་ཀ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་རྗེས་ལ་ཟེར་དུས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གསུམ་པོ་དེ་རེད།
  spyir song ba dang /_de tshor la tshod rtsis byas pa yin na/_phal cher skabs de dus bla brang de'i thog brtsegs gsum yin pa 'dra/_de 'dras cig 'dug_de nas 'di min pa'i da dge 'dun ma'i bzhugs shag spyi khang grwa shag spyi khang /_o'o de 'dras khag cig byas/_de nas rjes la ya tog tsam yang grwa stobs 'phel ru phyin nas/_de ni grwa tshang khag_gzhan zur bcod pa zer gyi 'dug_dang po de la/_zur bcod pa zur bcod pa/_de zur bcod ka gsum la dbye byas/_zur bcod ka gsum po de la rjes la zer dus grwa tshang khag gsum po de red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  གྲྭ་ཚང་ཁག་གསུམ་པོ་དེ། ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་། དེ་ནི་དཀྱིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་། ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་། ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་ད་ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་དེ་ཀུན་མཁྱེན་ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མཚན་ཉིད་གཞུང་ལུགས་དེ་གཞི་འཛིན་ས་དེ། མ་གཞི་བླ་མ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་ཟེར་ན། ཀུན་མཁྱེན་གཤེན་འདེགས་ཆེན་པོས་གནང་། འདུག་ཟེར་རེད། དེ་ནི་ཐོས་བསམ་་གླིང་ཨེ་གྲྭ་ཚང་ཨེ་ཐ་ན་དགེ་འདུན་བློ་བཟང་གི་དེ་འདྲས་ཟེར་འདུག་ཟེར་གནང་བྱས། དེ་འདྲས་འདུག། ཨའེ། འདི་མིན་པའི་ཡང་དེ་འདྲས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད།
  grwa tshang khag gsum po de/_shar rtse grwa tshang /_de ni dkyil khang grwa tshang /_thos bsam gling grwa tshang /_shar rtse grwa tshang gi da yig cha gtso bo de kun mkhyen legs pa don grub kyi gnang gi yod pa red/_de mtshan nyid gzhung lugs de gzhi 'dzin sa de/_ma gzhi bla ma mang po yo'o red/_da ga nang bzhin gyi dkyil khang grwa tshang zer na/_kun mkhyen gshen 'degs chen pos gnang /_'dug zer red/_de ni thos bsam gling e grwa tshang e tha na dge 'dun blo bzang gi de 'dras zer 'dug zer gnang byas/_de 'dras 'dug/_a'e/_'di min pa'i yang de 'dras mang po gnang gi yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ནི་ད་སྐབས་དེ་དུས་གང་པ་ཟེར་སོང་ན། འདི་རི་ཨེ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་ཡ་ཉམས་ཞིབ་གནང་། འདིའི་ནང་ནས་ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཟོ་བལྟ་དེ་ལ་ད་ཚད་མ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ད། ད་གང་ཟེར་པཱ། ཤུགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་ད་གཟིགས་བསྐྱོར་གནང་ཡས་དེ་གོམས་གཤིས་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་འདུག
  de ni da skabs de dus gang pa zer song na/_'di ri e chos phyogs kyi thog nas gtso bo gzhung chen bka' pod rnam pa lnga la ya nyams zhib gnang /_'di'i nang nas da bkra shis lhun po la thun mong ma yin pa'i bzo blta de la da tshad ma de ha cang gi da/_da gang zer pA/_shugs chen po'i thog nas da gzigs bskyor gnang yas de goms gshis kyi bzo 'dra cig 'dug
 • དགེ་འདུན་པ།
  དའ། ད་ཚད་མའི་ད་གང་ཟེར་པཱ། ཨའེ་དགོན་པ། ངའི་དེ་རུ་ཡོད་ཟེར་མཁན་གྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་གསུང་རྒྱུན་འདྲ་ཡའི་འདུག བྱས་པར་སོང་བ་དང་། འདི་དེ་རུ་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་དེ་ཧ་ཅང་གི་དེ་རུ་ཨེ་སྦྱང་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག ཨེ་དེ་འདྲས་ཅིག་བྱས། ད་དེ་ནས་རྗེས་ལ་ཡང་ཨེ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་དེ་ནི་ཨོང་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འཐིམ་པའི་རྗེས་ལ། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་ནས་བཙོས་པའི་དེ་ནི་མཁན་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ། ད་འདི་ཁོང་གི་སློབ་མའི་གཙོ་གྲས་གཅིག་གིས་ཨ་ནི་འགན་བཞེས།
  da'/_da tshad ma'i da gang zer pA/_a'e dgon pa/_nga'i de ru yod zer mkhan gyi de 'dras kyi da gsung rgyun 'dra ya'i 'dug_byas par song ba dang /_'di de ru tshad ma'i gzhung lugs de ha cang gi de ru e sbyang brtson chen po gnang gi 'dug_e de 'dras cig byas/_da de nas rjes la yang e rje dge 'dun grub de ni ong dgongs pa chos dbyings su 'thim pa'i rjes la/_de ni paNa chen bzang po bkra shis nas btsos pa'i de ni mkhan rgyud bcu gsum/_da 'di khong gi slob ma'i gtso gras gcig gis a ni 'gan bzhes/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཐོག་མ་དེ་ལ་ད་མཁན་པོ་དེ་བཀོད། འདི་ད། པཎ་ཆེན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རིམ་པ་བྱས་ནས་ཁྱོན་མཁན་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་བྱུང་བ་རེད། མཁན་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་དེའི། ད་གང་ཟེར་པཱ། རྒྱུད་རིམ་དེ་ད་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རས་ཟེར་སོང་ན། དེའི་ནང་ལ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་ཅིག། ད་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་ནང་ལ། མཁན་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་གྱི་ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་དེ་མཛད་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མཁན་དེ་མཁན་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་གྱི་གནང་བ་རེད།
  thog ma de la da mkhan po de bkod/_'di da/_paNa chen bzang po bkra shis zer/_de nas rim bzhin rim pa byas nas khyon mkhan rgyud bcu gsum byung ba red/_mkhan rgyud bcu gsum de'i/_da gang zer pA/_rgyud rim de da dus tshod ga tshod tsam zhig 'gro gi yo'o ras zer song na/_de'i nang la lo brgya phrag gcig tsam cig/_da dgon pa phyag btab nas lo brgya phrag gcig tsam nang la/_mkhan rgyud bcu gsum gyi da bkra shis lhun po'i dgon pa de mdzad skyong spel gsum gnang mkhan de mkhan rgyud bcu gsum gyi gnang ba red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་མཁན་རྒྱུད་བཅུ་གསུམ་གྱིས་གནང་བའི་སྐབས་ལ། ད་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ད། བསླབ་པ་སློབ་མཁན་དེ་གཙོར་མཛད་པ་མ་གཏོགས། རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ཡས་ཐོགས་ལ། ཞེ་དྲག་གི་ཕར་རྒྱ་ཆེར་རུ་རང་གཏང་ཐབས་མེད་པའི་བཟོ་བལྟ་ཅིག དེ་འདྲས་ཅིག་མ་ཕྱིན་པའི་བཟོ་འདྲ་འདྲ་ཅིག་དེ་འདྲས་ཅིག་འདུག དེ་ནི་རྗེས་ལ་ད་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ནས། དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་སའི་ནང་ལ་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ། རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན། ད་མཚན་བསྡུས་པ་བྱས་ན་ཆོས་རྒྱན་ཆོས་རྒྱན་བཞུ་གི་ཡོའོ་རེད། པན་ཆེན་ཆོས་རྒྱན།
  da mkhan rgyud bcu gsum gyis gnang ba'i skabs la/_da gtso che shos da/_bslab pa slob mkhan de gtsor mdzad pa ma gtogs/_rgya bskyed gnang yas thogs la/_zhe drag gi phar rgya cher ru rang gtang thabs med pa'i bzo blta cig_de 'dras cig ma phyin pa'i bzo 'dra 'dra cig de 'dras cig 'dug_de ni rjes la da lo brgya phrag lhag tsam cig nas/_de ni bkra shis lhun po'i gdan sa'i nang la de ni paNa chen rin po che sku phreng bzhi pa/_rje btsun blo bzang chos kyi rgyan mtshan/_da mtshan bsdus pa byas na chos rgyan chos rgyan bzhu gi yo'o red/_pan chen chos rgyan/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཆོས་རྒྱན། ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་དེ་རུ་ཕེབས། དེ་ནི་མཚན་ཉིད་གསན་སྦྱོང་གནང་ལ། ཐོག་མ་ཨེ་རྙིང་དགོན་ནས་ཡར་དེ་རུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག་བཟོ་འདུག དེ་ནས་རྗེས་ལ་ད་ཁོང་། ད་ཕལ་ཆེར་དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་ཙམ། སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཙམ་མིན་ནམ་བསམ་པ་ཡོད། དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་ཡ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་པའི་སྐབས་ལ་ཡ་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་སའི་ཁྲི་པ་གནང་ཡས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཡ་གིར་ཡར་བརྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡར་བཞུས་བྱས། འདུག་ཟེར་རྗེས་ལ་དེ་ནི་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི། ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨའེ། སྤྲུལ་པ་ངོ་མ་ཡིན་པ་དང་། འཁྲུལ་མེད་རང་ཡིན་པ། ཨེ་གཞན་ཡང་དེ་ནི་ཁོང་གི་ད་གང་ཟེར་པཱ།
  da chos rgyan/_chos kyi rgyan mtshan de ru phebs/_de ni mtshan nyid gsan sbyong gnang la/_thog ma e rnying dgon nas yar de ru chibs bsgyur gnang 'dug bzo 'dug_de nas rjes la da khong /_da phal cher dgung grangs sum cu tsam/_sum cu so bdun tsam min nam bsam pa yod/_de 'dras cig la ya chibs bsgyur gnang pa'i skabs la ya de ni bkra shis lhun po'i gdan sa'i khri pa gnang yas kyi gsol 'debs ya gir yar brtse gcig tu yar bzhus byas/_'dug zer rjes la de ni pan chen sku phreng bzhi pa de ni rgyal ba dben sa pa chen po'i de ni/_da gang zer dgos red/_a'e/_sprul pa ngo ma yin pa dang /_'khrul med rang yin pa/_e gzhan yang de ni khong gi da gang zer pA/
 • དགེ་འདུན་པ།
  གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གསན་སྦྱོང་གནང་ཡས་དང་། ཁོང་གི་རྣམ་དཔྱོད་གང་། གང་སྤྱིའི་སྟེང་ནས་ཁྱོན་མི་ཀུན་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ལྟ་བུ་ཅིག དེ་འདྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ཁོང་ལ་ཡ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་རེ་འབོད་ཅི་བདེ་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ཁོང་གི་འདི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་དེ་ཁོང་གི་ཁྲི་པ་གནང་བ་རེད། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་ཁོང་གི་ཁྲི་པ་གནང་བ་དེ་ནས་བཟུང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་དེ་ནི་ཨའེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་དེ་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱུང་གིས་དེ་ནི་ཡར་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་ནས། ད་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་གནང་ཡས་དང་གཅིག
  gzhung chen bka' pod lnga la gsan sbyong gnang yas dang /_khong gi rnam dpyod gang /_gang spyi'i steng nas khyon mi kun yid dbang 'phrog pa lta bu cig_de 'dras la brten nas da khong la ya de ni ha cang gi re 'bod ci bde zhus pa la brten nas/_de khong gi 'di bkra shis lhun po'i dgon pa de khong gi khri pa gnang ba red/_bkra shis lhun po'i dgon pa khong gi khri pa gnang ba de nas bzung /_dus de nas bzung de ni a'e bkra shis lhun po'i dgon pa de pan chen sku phreng rim byung gis de ni yar 'dzin skyong spel gsum gnang nas/_da ga re red zer na/_bkra shis lhun po'i dgon pa rgya bskyed gtang gnang yas dang gcig
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དགེ་འདུན་པའི་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་གནང་ཡས་དེ་ལ། དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་འཕར་ཡས་དང་། གཅིག་ནས་དགོན་པའི་ཨེ་ད་ཁོར་ཡུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དེ་ཚོ་ཡར་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡས། གཉིས་ནས་ད་དགེ་འདུན་པའི་འཚོ་བ་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི་ད་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་བྱས། འདུག་ཟེར་རེད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་གྱི་དེ་ནི་ཡར་ཆིང་གོང་མ་དང་མར་འབྲེལ་བ་གནང་ཡས་དང་། དེ་ནི། ཏ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་དེ་ནི་ཡོངས་འཛིན་གནང་ཡོའོ་རེད།
  phyogs gcig nas dge 'dun pa'i rgya bskyed gtang gnang yas de la/_dge 'dun pa'i zhal grangs 'phar yas dang /_gcig nas dgon pa'i e da khor yug gi gtsug lag khang dang /_de tsho yar de ni rgya che ru 'gro yas/_gnyis nas da dge 'dun pa'i 'tsho ba dang de tsho'i thog la yin na'i da stabs bde ru phyin byas/_'dug zer red/_de gang yin zer na/_paNa chen chos kyi rgyan mtshan gyi de ni yar ching gong ma dang mar 'brel ba gnang yas dang /_de ni/_ta la'i bla ma sku phreng lnga pa'i de ni yongs 'dzin gnang yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཏ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་ཡོང་འཛིན་གནང་། ཁོང་གཉིས་དེ་ནི་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཡ་ཆིང་གོང་མ་མ་རུ་ཨའེ་གོང་མ་ཤུལ་འཛིན་དེ་ནི་དབུ་བརྙེས་པའི་སྐབས་ལ་མར་རྟེན་འབྲེལ་བཞུ་མཁན་མི་མངགས་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། དེ་འདྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་གོང་མས་མེ་ནས་ཡར། ཐུགས་གསོས་དར་རྒྱན་དང་། དེ་འདྲས་ཧ་ཅང་གི་དེ་ནི་མང་པོ་ཅིག་གནང་། ཁོང་གཉིས་ལ། དེ་འདྲས་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆོས་སྲིད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས། ད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བྱུང་བ་དང་། གྲྭ་སྟོབས་འཕེལ་ལ། དེ་ནས་བཟུང་ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདི་ད་གང་ཟེར་པཱ། རྒྱ་བསྐྱེད་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ།
  ta la'i bla ma sku phreng lnga pa dang yong 'dzin gnang /_khong gnyis de ni lhan rgyas la ya ching gong ma ma ru a'e gong ma shul 'dzin de ni dbu brnyes pa'i skabs la mar rten 'brel bzhu mkhan mi mngags pa gnang byas de 'dras red/_de 'dras la brten nas da gong mas me nas yar/_thugs gsos dar rgyan dang /_de 'dras ha cang gi de ni mang po cig gnang /_khong gnyis la/_de 'dras la brten nas bkra shis lhun po'i dpal 'byor dang chos srid gang ci'i thad nas/_da yar rgyas gong 'phel byung ba dang /_grwa stobs 'phel la/_de nas bzung da bkra shis lhun po 'di da gang zer pA/_rgya bskyed che ru phyin pa/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཨེ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གིས། ད་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱུང་གི་ཡིན་ན་བྱས་ན་འདུག་ཟེར་རེད། དེ་ནི་ཐོག་མ་དེ་ལ་དེ་ན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་འདུག་རུ་ཨེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་ད་རྒྱ་ཕིབས་ཆགས་དུས་ཡའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སྐུ་དུས་ལ་དེ་ནི་རྒྱ་ཕིབས་དེ་ཚོའི་ཉམས་གསོ་གནང་། ཨེ་དེ་བཞིན་ད་ཁོང་སྐུ་བཞེངས་བྱེད་པའི་གང་ལ་ཁོང་གི་སྐུ་གདུང་དེ་ལ་ཡང་རྒྱ་ཕིབས་མགྲོན་ཡས་དང་དེ་འདྲས། ཁོང་གི་སྐུ་གདུང་དེ་ལ་ཆོས་ཁང་ཤར་ཟེར། དེ་ནི་ཡང་དེ་རྗེས་ལ་འདུག་ཟེར་བྱུང་བ་རེད།
  e paNa chen rin po che gis/_da sku phreng rim byung gi yin na byas na 'dug zer red/_de ni thog ma de la de na paNa chen sku phreng 'dug ru e bkra shis lhun po'i nang la da rgya phibs chags dus ya'i paNa chen sku phreng bzhi pa'i sku dus la de ni rgya phibs de tsho'i nyams gso gnang /_e de bzhin da khong sku bzhengs byed pa'i gang la khong gi sku gdung de la yang rgya phibs mgron yas dang de 'dras/_khong gi sku gdung de la chos khang shar zer/_de ni yang de rjes la 'dug zer byung ba red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ཙམ་མ་ཟད། ད་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་སའི་མཁན་པོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཞྭ་ལུ་དགོན་པ་དང་དེ་ནི་གངས་ཅན་དགོན་པ། གཞན་ཡང་དེ་ནི་ཨེ་སེར་འབྲས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཡའི་གནང་བྱས། མདོར་བསྡུས་ན་ཁོང་གྲུབ་མཐའ་རེ་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གཞན་ལ་ཡ། ད་སློབ་མ་ཡིན་ནའི་མིན་ནའི་དད་ལྡན་མི་སྣ་ལ་ཡ་སྐྱོང་སྟངས་ཧ་ཅང་གི་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  de tsam ma zad/_da paNa chen chos kyi rgyan mtshan gyi bkra shis lhun po'i gdan sa'i mkhan po gnang ba ma zad/_zhwa lu dgon pa dang de ni gangs can dgon pa/_gzhan yang de ni e ser 'bras la sogs pa de 'dras kyi mkhan po ya'i gnang byas/_mdor bsdus na khong grub mtha' re mos kyi thog nas de ni gzhan la ya/_da slob ma yin na'i min na'i dad ldan mi sna la ya skyong stangs ha cang gi gang zer dgos red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཨེ་གནང་ཡས་དེ་ལ་མཁྱེན་པོ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ཞིག་རེད། གཅིག་ནས་མར་ཆིང་གོང་མའི་སྲིད་གཞུང་ལ་བརྟེན་པ་གནང་ཡས་དང་ཐབས་ཤེས་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཡ་ཁོང་ཐུགས་རིག་ཧ་ཅང་གི་རྒྱས་པོ་ཡོད་པ། དེ་འདྲ་བྱས་རེད། དེ་འདྲས་ལ་བརྟེན་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདི་ད་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་བསྐྱེད་། ཨེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར།
  e gnang yas de la mkhyen po 'gran zla bral ba zhig red/_gcig nas mar ching gong ma'i srid gzhung la brten pa gnang yas dang thabs shes dang gang ci'i thog nas ya khong thugs rig ha cang gi rgyas po yod pa/_de 'dra byas red/_de 'dras la brten nas bkra shis lhun po 'di da de nas bzung rgya bskyed /_e che ru phyin pa red zer/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ནས་ད་དེའི་རྗེས་ལ་པཎ་ཆེན་དེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། ཁོང་སྐུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་ལ་པན་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། པན་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ལ་ཡའི་ད་མར་ཆིང་གོང་མ་དང་གོང་མ་ཁང་ཤྭི་དང་དེ་ཚོ་འབྲེལ་བ་གནངཡས་དང་དེ་འདྲས་གནང་ཡས་་དང་རྗེས་ལ། ཁང་ཤྭིས་མ་ནས་ཡར་དེ་ནི་ཨེ་པཎ་་ཆེན་ཨར་ཏི་ནི་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་། གསེར་གྱི་ཐང་ག་གནང་ཡས་དང་། འཇའ་ས་གསེར་དམ་ལ་སོགས་པ། གཞན་ཡང་ད་གོང་མོའི་བརྟེན་རྫས་དེ་འདྲས་ཡ་ཧ་ཅང་གི་ད་མང་པོ་ཅིག་འཕུལ་བྱས། འདུག་ཟེར་རེད།
  de nas da de'i rjes la paNa chen de chibs bsgyur gnang ba red/_khong sku gshegs pa'i rjes la pan chen blo bzang ye shes/_pan chen blo bzang ye shes kyi sku dus la ya'i da mar ching gong ma dang gong ma khang shwi dang de tsho 'brel ba ganangayasa dang de 'dras gnang yas dang rjes la/_khang shwis ma nas yar de ni e paNa chen ar ti ni zer yas kyi de ni /_gser gyi thang ga gnang yas dang /_'ja' sa gser dam la sogs pa/_gzhan yang da gong mo'i brten rdzas de 'dras ya ha cang gi da mang po cig 'phul byas/_'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ནི་རྗེས་ལ་ད་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གིས། སྐུ་གདུང་དེ་ལ་ད་ཡང་ད། ད་ལྟ་ཡིན་ན། ཆོས་ཁང་དཀྱིལ་ཟེར་ཡར་གི་རེད། ཆོས་ཁང་དཀྱིལ་ཡར་གི། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་། དེ་ནས་རྗེས་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ། དྲུག་པ་མར་ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། ད་འདི་གང་ཟེར་པཱ། གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་གདན་བཞུ་བྱས། གོང་མོའི་དབུ་བླ་གནང་། འདུག་ཟེར་རེད། དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའི། ཨེ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་ཡས་དང་། རིམ་པས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་ཡོའོ་རེད།
  de ni rjes la da paNa chen rin po che gis/_sku gdung de la da yang da/_da lta yin na/_chos khang dkyil zer yar gi red/_chos khang dkyil yar gi/_paNa chen blo bzang ye shes kyi sku gdung /_de nas rjes la paNa chen sku phreng drug pa/_drug pa mar yang rgya nag la chibs bsgyur gnang /_da 'di gang zer pA/_gong ma chan lung gi gdan bzhu byas/_gong mo'i dbu bla gnang /_'dug zer red/_de ni bkra shis lhun pa'i nang la yin na'i/_e 'dzin skyong spel gsum gnang yas dang /_rim pas kyi lha khang rgya bskyed gnang yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  འདུག་ཟེར་བྱས་ནས་ད་འདི་རེད། ཨེ་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་འདིའི་རྒྱ་རྒྱུད་འདི་ད་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་དུས་ལ་བྱས། དེ་ནས་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་དང་། པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ། དེ་ནས་དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། ད་འདི། འདི་གས་འདིའི་སྐབས་ལ་ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པའི་ནང་ལ་མདོར་བསྡུས་ན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོའོ་རེད། ད་ལྷ་ཁང་། ད་ཞིབ་ཕྲ་རང་བྱས་ན། རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ནས་བྱས་ན། ད་ལྷ་ཁང་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  'dug zer byas nas da 'di red/_e tshogs chen 'du khang 'di'i rgya rgyud 'di da rgyal ba dge 'dun grub kyi sku dus la byas/_de nas paNa chen chos kyi rgyan mtshan dang /_pan chen sku phreng lnga pa/_de nas drug pa/_bdun pa/_brgyad pa/_da 'di/_'di gas 'di'i skabs la da bkra shis lhun po'i dgon pa'i nang la mdor bsdus na de tsam zhig yo'o red/_da lha khang /_da zhib phra rang byas na/_re re gnyis gnyis nas byas na/_da lha khang drug bcu tsam cig yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་འདི་གས་དེ་ཆ་ཚང་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བྱས། ཨའེ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་གཙུག་ལག་ཁང་ཞལ་གྲངས་དེ་ག་ཙམ་ཅིག་དང་། སྣང་བརྙན་འབུར་ག་དང་དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ད་ཁྲི་ཚོ་གཉིས་ལས་འགལ་ཡོའོ་རེད། ད་རྒྱ་གར་ཤར་ལི།ཟེར་ཡས། ནུབ་ལི་ཟེར་ཡས། རྒྱ་ནག་ལི་མ་ཟེར་ཡས། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་གང་ཟེར་པཱ། ད་ང་རང་ཚོའི་དེ་རུ་སྤྲེལ་ལི་ཟེར་ཡས་དང་། ཨའེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ལི་མའི་རིགས་སྣ་ཚོགས། ཨའེ་བྱས་འདུག་ཟེར་རེད།
  da 'di gas de cha tshang de ni paN chen sku phreng rim byon gyi thog la ya rgya bskyed gnang byas/_a'e mdor bsdus pa'i thog nas zhus pa yin na/_da gtsug lag khang zhal grangs de ga tsam cig dang /_snang brnyan 'bur ga dang de 'dras thog la cha bzhag na'i da khri tsho gnyis las 'gal yo'o red/_da rgya gar shar li/zer yas/_nub li zer yas/_rgya nag li ma zer yas/_gzhan yang bod kyi de ni gang zer pA/_da nga rang tsho'i de ru sprel li zer yas dang /_a'e de 'dras kyi da li ma'i rigs sna tshogs/_a'e byas 'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་གས་འདི་ཡིན་ན་གང་པཱ་ཟེར་སོང་ན། ལྷ་ཁང་སོ་སོའི་ནང་ལ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཟད། དེ་ནི་གོང་མས་མར་ནས་ཡར་རྟེན་བཅས་རིམ་པ་ཅིག་ན་ཕུལ་ལ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། རྟེན་རྫས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཕུལ་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་དེ་ནི་ལྷ་ཁང་སོ་སོའོ་ཆོས་རྫས་ལ་བསྒྲིགས་པ་གནང་ཡས་དང་། འཇའ་ས་གསེར་དམ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁོང་རྣམས་ཚོས་ཡར་དོ་དམ་གནང་བ་དང་། དེ་མིན་ད་ཆོས་རྫས་དང་དེ་ཚོ་མང་པོ་ཅིག་ལྷ་ཁང་སོ་སོའི་ནང་ལ་བསྒྲིགས་བྱས། འདུག་ཟེར་རེད།
  de gas 'di yin na gang pA zer song na/_lha khang so so'i nang la bzhugs su bcug pa ma zad/_de ni gong mas mar nas yar rten bcas rim pa cig na phul la gnang gi yo'o red/_rten rdzas ha cang mang po phul gyi yo'o red/_de tsho yang de ni lha khang so so'o chos rdzas la bsgrigs pa gnang yas dang /_'ja' sa gser dam de tsho yin na/_de ni khong rnams tshos yar do dam gnang ba dang /_de min da chos rdzas dang de tsho mang po cig lha khang so so'i nang la bsgrigs byas/_'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་དཔེར་ན། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པོའི་སྐུ་དུས་ལ་དེ་ནི་འདི་ཡོའོ་རེད། ཡ་རུ་རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་ཟེར་མཁན་ཅིག རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་མར་ནས་ཡ་གོང་མོའི་སྐུ་ཚབ་ཨན་པན་གྱིས་དེ་ནི་མར་ནས་ཡ། ཨེ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་གོང་མས་རྟེན་རྫས་ཕུལ་བ་དེ་གས་དེ་རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་རུ་ཡར་ཡ་རུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ནི་གོང་མའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་མཇལ་འཛོམས་ཅིག་གནང་། ལྷ་ཁང་དེ་ལ་ཡའི་ད་ལྟ་ལྷན་འཛོམས་གཟིམ་སྦུག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  de ni bkra shis lhun po'i nang la dper na/_paNa chen sku phreng bdun po'i sku dus la de ni 'di yo'o red/_ya ru rgya nag lha khang zer mkhan cig_rgya nag lha khang zer mkhan de/_de mar nas ya gong mo'i sku tshab an pan gyis de ni mar nas ya/_e phebs dus tsam pa gong mas rten rdzas phul ba de gas de rgya nag lha khang ru yar ya ru paNa chen sku phreng bdun pa chen po dang /_de ni gong ma'i sku tshab gnyis mjal 'dzoms cig gnang /_lha khang de la ya'i da lta lhan 'dzoms gzim sbug zer gyi yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེའི་ནང་ལ་ཡ་དེ་ནི་གོང་མའི་རྟེན་རྫས་ཚོ་ཕུལ། ཁོང་ཚོ་ཡ་ད་དེ་རུ་ཏོག་ཙམ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་ཞལ་མོལ་ཚོ་གནང་། དེ་ནི་གོང་མའི་ཨེ་བཀའ་དེ་ཚོ་ཡའི་ཡར་རྒྱུད་བསྒྲགས་དེ་ཚོ་གནང་བྱས་འདུག་ཟེར་རེད། འདི་ད་ལྟ་ལྷ་ཁང་འདིའི་ཐོག་ལའི་འདུག་ཟེར་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད། སྤྱིར་སོང་བ་དང་། འདི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སྐུ་དུས་ལ་འདུག་ཟེར་རེད།
  de'i nang la ya de ni gong ma'i rten rdzas tsho phul/_khong tsho ya da de ru tog tsam lhan 'dzoms gnang nas zhal mol tsho gnang /_de ni gong ma'i e bka' de tsho ya'i yar rgyud bsgrags de tsho gnang byas 'dug zer red/_'di da lta lha khang 'di'i thog la'i 'dug zer zhu gi yo'o red/_spyir song ba dang /_'di paNa chen sku phreng bdun pa'i sku dus la 'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  མདོར་བསྡུས་ན་ད་ལྷ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་མང་ཆེ་འདི་འདུག་ཟེར་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ད་རིམ་པས་འདུག་བཟོ་བྱས་ནས། ཨེ། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་སྐུ་དུས་ལ། ད་༡༩༥༩ནང་ལ་སླེབས་དུས་ཙམ་པ། ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་ས་འདི་ཐོག་མའི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་ད་བཟོ་བསྐྲུན་དེ་འདྲས་གཅིག་ནས་མགོ་བཙུགས་ནས་ད་༡༩༥༩ནང་ལ་སླེབས་དུས་དགོན་པ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་འདི་ཨེ་ ཕིང་ཕང་༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་༽ད་གང་ཟེར་པཱ། སྤྱི་ཁྲི་གྲུ་བཞི་མ་ཟེར་ཞུ་དགོས་པཱ།
  mdor bsdus na da lha khang rgya bskyed mang che 'di 'dug zer byung ba red/_de nas da rim pas 'dug bzo byas nas/_e/_paNa chen sku phreng bcu pa'i sku dus la/_da 1959nang la slebs dus tsam pa/_da bkra shis lhun po'i gdan sa 'di thog ma'i rje dge 'dun grub kyi da bzo bskrun de 'dras gcig nas mgo btsugs nas da 1959nang la slebs dus dgon pa khyon yongs kyi spyi'i rgya khyon 'di e _phing phang (rgya skad kyi sgra )da gang zer pA/_spyi khri gru bzhi ma zer zhu dgos pA/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་དེ་ནི་ཁྲི་བདུན་བཅུ་ཙམ་ཅིག་༼ཞིག༽ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཨའེ་ད་དགེ་འདུན་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དགེ་འདུན་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱའི་ཚད་གཞི་རེད་དེའི། སྐབས་དེ་དུས་ཙམ་པ་དགེ་འདུན་ཨེ་ད་ལྔ་སྟོང་བརྒལ་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་ད་བཅུ་གྲངས་ཡོའོ་རེད། དེ་ནས་གྲྭ་ཚང་གསུམ་གྱི་མཁན་པོ་ཨོའོ་འདུག་བཟོ་ཡོའོ་རེད།
  da de ni khri bdun bcu tsam cig (zhig)o'o de 'dras cig yo'o red/_a'e da dge 'dun nas cha bzhag pa yin na/_dge 'dun sum stong brgyad brgya'i tshad gzhi red de'i/_skabs de dus tsam pa dge 'dun e da lnga stong brgal gyi 'dug_de bzhin gyi bla sprul khag da bcu grangs yo'o red/_de nas grwa tshang gsum gyi mkhan po o'o 'dug bzo yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་ད་ཆོས་ཕྱོགས་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ད་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་གནང་བ་དང་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ཨེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་གྱི་སྐུ་དུས་ལ། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཡང་། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་ཐོགས་མར་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་་ཀྱི་ཨའེ། བཙུགས་་་་གནང་མེད་པ་རེད། དེ་ནི་རྗེས་ལ་ཡ་དེ་དུས་ཐུགས་རེ་ཏོག་ཙམ་མ་འགྲིག་པ་རེད། མ་ཡར་རུ་གྲ་སྒྲིག་ཅིག་གནང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། ཨའེ་ད་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱན་མཚན་གྱི་སྐབས་དུས་ལ་དེ་ནི་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་བཙུགས།
  da bkra shis lhun po'i lam lugs thog nas da chos phyogs dang de 'dras kyi thog la/_da bka' pod chen po rnam pa lnga la sbyangs brtson gnang ba dang de ni paNa chen sku phreng e chos kyi rgyan mtshan gyi sku dus la/_sngags pa grwa tshang de byung ba red yang /_sngags pa grwa tshang de thogs mar rje dge 'dun grub kyi a'e/_btsugs gnang med pa red/_de ni rjes la ya de dus thugs re tog tsam ma 'grig pa red/_ma yar ru gra sgrig cig gnang gi yod pa 'dra/_a'e da paNa chen blo bzang chos kyi rgyan mtshan gyi skabs dus la de ni sngags pa grwa tshang de btsugs/
 • དགེ་འདུན་པ།
  སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་ལ་དེ་ནི། དགེ་འདུན་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཅིག་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡ་རུ་བྱས། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཡ་རུ་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་གྲྭ་ཚང་བཞི། བཞི་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་བརྩིས་ཀྱི་རེད། གཞན་རྩ་བའི་གྲྭ་ཚང་འདི་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང་།  ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་། དཀྱིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་ཟེར་འདུག་ཟེར་བརྩིས་ཀྱི་རེད།
  sngags pa grwa tshang gi nang la de ni/_dge 'dun sum brgya tsam cig de 'dras cig ya ru byas/_sngags pa grwa tshang ya ru 'dug zer/_de nas bkra shis lhun po'i nang la grwa tshang bzhi/_bzhi brtsis pa yin na sngags pa grwa tshang de brtsis kyi red/_gzhan rtsa ba'i grwa tshang 'di da gin zhus pa nang bzhin gyi shar rtse grwa tshang dang /__thos bsam gling grwa tshang /_dkyil khang grwa tshang zer 'dug zer brtsis kyi red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པོའི་སྐུ་དུས་ལ་ཡང་འདི་རུ་རྩེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཟེར་ཡས་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཆགས་པ་རེད། འདི་ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་རུ་མེད་པ་བྱས། ད་དགོན་པའི་ནང་རུ་དེ་གྲྭ་ཚང་དེ་སྐབས་དེ་དུས་དགོན་པའི་ནང་རུ་མེད་པ། ད་ཕོ་བྲང་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་དང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནང་རུ་ད་འདི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གི་ད་གང་ཟེར་པཱ། ཕྱོགས་གྲྭ་བ་དང་དེ་འདྲས་ནང་བཞིན་ཅིག་བྱས་ནས་འདུག་ཟེར་རེད།
  de ni paNa chen rin po che sku phreng bdun po'i sku dus la yang 'di ru rtse rnam rgyal grwa tshang zer yas cig 'dug zer chags pa red/_'di da bkra shis lhun po'i nang ru med pa byas/_da dgon pa'i nang ru de grwa tshang de skabs de dus dgon pa'i nang ru med pa/_da pho brang kun khyab gling dang bde chen pho brang nang ru da 'di paNa chen rin po che gi da gang zer pA/_phyogs grwa ba dang de 'dras nang bzhin cig byas nas 'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  བཙན་སྒོའི་དབུ་འོག་གྲྭ་ཚང་ཟེ་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད། ད་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་དེ་འདྲས་ཆིབས་རྒྱུན་གནང་བ་དང་དེ་འདྲའི་སྐབས་ལ་ད་ཕྱོགས་བཞི་བར་ལ་ཡར་སྐྱེར་ཡས་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་རེད། བྱས་བར་སོང་བ་དང་། འདི་དེ་འདྲས་ཅིག་ལེན་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ནི་གཟིགས་མོ་ཆེན་མོ་ཟེར། བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་དེ་ནི་ཨའེ་ཉི་མ་གསུམ་དེ་ནི་འཆམ་རྒྱབ་ཡས་དང་འདུག་བཟོ་དེ་ནི་སྟོན་མ་ཕབ་ཡས། འདུག་ཟེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  btsan sgo'i dbu 'og grwa tshang ze zhu gi yo'o red/_da paNa chen rin po che phyogs kun la de 'dras chibs rgyun gnang ba dang de 'dra'i skabs la da phyogs bzhi bar la yar skyer yas dang de 'dras kyi de red/_byas bar song ba dang /_'di de 'dras cig len mkhan yin pa ma zad/_de ni gzigs mo chen mo zer/_bod zla brgyad pa'i nang la de ni a'e nyi ma gsum de ni 'cham rgyab yas dang 'dug bzo de ni ston ma phab yas/_'dug zer byed kyi yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  འདིའི་ཕྱག་བཞེས་གནང་མཁན་དེ་བཙན་སྒོའི་གྲྭ་ཚང་གི་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། ད་དགོས་གཏོར་གནང་མཁན་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཡང་། དགོས་གཏོར་གནང་ཡས་འདི་དེ་ནི་བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ཨ་ནི་འདིས་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་ནས། དེ་ནི་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ལ་ཡང་གོས་སྐུ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཟེར། ད་ཡར་རུ་ད་ལྟ་གོས་སྐུ་ཟེར་བྱས་ནས་ཡིན་ན་མཐོ་ཚད་ལ་ཡ་ཀུང་ཁྲི་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཡོད།
  'di'i phyag bzhes gnang mkhan de btsan sgo'i grwa tshang gi gnang gi yo'o red/_da dgos gtor gnang mkhan cig yo'o red yang /_dgos gtor gnang yas 'di de ni bod zla bcu gnyis pa'i nang la a ni 'dis gnang gi yo'o red/_sngags pa grwa tshang nas/_de ni bod zla lnga pa'i nang la yang gos sku 'grems spel zhus zer/_da yar ru da lta gos sku zer byas nas yin na mtho tshad la ya kung khri sum cu tsam cig 'dug zer yod/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེའི་ནང་ལ་ཡ་གོས་སྐུ་འགྲན་སྤེལ་གནང་ཡས་འདི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐབས་ལ་དེ་ནི་གོས་སྐུ་དེ་ཚོ་ཡར་གསར་བཞེངས་གནང་ཡས་དང་འདུག་ཟེར་གནང་ཡོའོ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་ལ་ད་ཉིན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ད་དེ་ཚོ་འདི་རེད། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་དེ་འདྲས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཅིག་རེད།
  de'i nang la ya gos sku 'gran spel gnang yas 'di paNa chen sku phreng rim byon gyi skabs la de ni gos sku de tsho yar gsar bzhengs gnang yas dang 'dug zer gnang yo'o red/_de la brten nas bod zla lnga pa'i nang la da nyin gsum bkra shis lhun po'i da chos lugs kyi da de tsho 'di red/_chos phyogs kyi mdzad sgo'i de 'dras rnam grangs kyi bzo lta cig red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་སྤྱིར་སོང་བ་དང་། དེའི་ནང་ལ་ད་གོས་སྐུ་འགྲེམས་སྤེལ་འདི་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔ་བཅོ་དྲུག་ཟེར་ཉིན་མ་གསུམ་ལ་གནང་། ཉིན་མ་གསུམ་ལ་གོས་སྐུ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་ནི་དགེ་འདུན་དེ་གས་དེ་ད་མར་རུ། སྔ་མ་ཡིན་ན། འཆམ་གཙང་ཁང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེང་སང་ཡིན་ན་ད་སྐྱིད་སྐྱིད་གནང་མཁན་མར་རུ་ཆིབས་རྒྱུན་གནང་བྱས། དེ་ནི་མར་ནས་ཡར་དེ་ནི་ཕྱག་མཆོད་དང་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ད་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རུ་ཨའེ་དགོན་པོར་བཞུགས་ཡས་ཁར་ཐུག་ལ་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བྱས་མར་གདན་འདྲེན་བཞུས། མར་ནས་ཡར་དེ་ནི་ཐོག་མའི་གནས་ཤར་དུ་སྤོ་འདུག་ཟེར་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  bkra shis lhun po'i spyir song ba dang /_de'i nang la da gos sku 'grems spel 'di bod zla lnga pa'i tshes bcu bzhi bco lnga bco drug zer nyin ma gsum la gnang /_nyin ma gsum la gos sku 'grems spel gnang ba dang chabs cig de ni dge 'dun de gas de da mar ru/_snga ma yin na/_'cham gtsang khang zer gyi yo'o red/_deng sang yin na da skyid skyid gnang mkhan mar ru chibs rgyun gnang byas/_de ni mar nas yar de ni phyag mchod dang mchod 'bul zhus pa dang /_da paNa chen rin po che de ru a'e dgon por bzhugs yas khar thug la de ni paNa chen rin po che byas mar gdan 'dren bzhus/_mar nas yar de ni thog ma'i gnas shar du spo 'dug zer byed kyi red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་རེས་ད། ཨའེ། པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོའི་གོས་སྐུ་གསར་བཞེངས་གཅིག་མཛད་ཡོའོ་རེད། ད་ལྟ་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཆེན་པོའི། ཨའེ། རྒྱལ་བ་ཤཀྱ་ཐུབ་པོའི་དེ་ནི་གོས་སྐུ་གཅིག་ད་ལོ་དེ་ནི། ཨའེ་ཁོང་དགུང་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཕེབས་པའི། ད་ཐ་མ་ཙམ་ཞིག་ཟེར་ན་དགུང་ལྐག་ཀྱི་འདི་གཙོ་བོ་དེ་རེད། ཁོང་གི་ད་གོས་སྐུ་གཅིག་ཡར་གསར་བཞེངས་གནང་ཡས་ཅིག་འདུག་ཟེར་གནང་སོང་། ད་ལོ་གནང་ནས་ཡར་རུ་ཉི་མ་དཀྱིལ་མ་དེ་རེད། ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའི་གོས་སྐུ་དེ་ད་ལོ་ཡར་རུ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་། ཁོང་རང་གི་དེ་ནི་རབ་གནས་ཆེན་མོ་ཡའི་ཁོང་རང་གི་གནང་ཡས་དང་། སྦྱིན་བསྲེགས་གནང་ཡས་དང་དེ་ཚོ་འདུག་ཟེར་གནང་བྱས་འདུག་ཟེར་བྱུང་སོང་།
  da res da/_a'e/_pan chen sku phreng bcu pa chen po'i gos sku gsar bzhengs gcig mdzad yo'o red/_da lta de ni sku phreng bcu gcig pa chen po'i/_a'e/_rgyal ba shakya thub po'i de ni gos sku gcig da lo de ni/_a'e khong dgung grangs bcu gsum la phebs pa'i/_da tha ma tsam zhig zer na dgung lkag kyi 'di gtso bo de red/_khong gi da gos sku gcig yar gsar bzhengs gnang yas cig 'dug zer gnang song /_da lo gnang nas yar ru nyi ma dkyil ma de red/_tshes pa bco lnga'i gos sku de da lo yar ru 'grems spel gnang /_khong rang gi de ni rab gnas chen mo ya'i khong rang gi gnang yas dang /_sbyin bsregs gnang yas dang de tsho 'dug zer gnang byas 'dug zer byung song /
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་བཞིན་གྱི་ད་ཁོང་གི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་དེ་ནི་མཛད་སྲོལ་ལྟར། སྔར་རྒྱུན་གྱི་མཛད་སྲོལ་ལྟར་ད་ཡར་ན་བྱམས་ཁང་གི་ཤར་དེ་རུ། ཨའེ། སྐལ་བཟང་གཟིམ་སྦུག་ཟེར་ད་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཡོའོ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ལྷ་ཁང་གཅིག་ལ་ད་བླ་མ་ལྷ་ཁང་ཟགས། དེའི་ནང་ལ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་སྣང་བརྙན་སྟོང་ཕྲག་གཅིག། ཡར་འདུག་བཟོ་བཞེངས་གནང་བྱས། འདུག་ཟེ་ཡིན་ད་ཡེ་ན་ལྷ་ཁང་གསར་པ་གཅིག་དང་། ཚུར་ཕྱོགས་དེ་རུ་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་ཁང་ཟེར། ཡང་འཇམ། འཇམ་དབྱངས་རིགས་གསུམ་ཞུ་བའི་ལྷ་ཁང་གཅིག། དེ་ཚོ། གཉིས། ད་ལོ་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཆེན་པོས། དེ་ནི་འདུག་དེ་ཡར་ད་ལོ་འདུག་ཟེ་གསར་བཞེངས་མཛད་འདུག་ཟེར་བྱུང་སོང་།
  de bzhin gyi da khong gi paNa chen sku phreng rim byon gyi de ni mdzad srol ltar/_sngar rgyun gyi mdzad srol ltar da yar na byams khang gi shar de ru/_a'e/_skal bzang gzim sbug zer da lha khang gnyis yo'o red/_de'i nang la lha khang gcig la da bla ma lha khang zags/_de'i nang la rje tsong kha pa chen po'i snang brnyan stong phrag gcig/_yar 'dug bzo bzhengs gnang byas/_'dug ze yin da ye na lha khang gsar pa gcig dang /_tshur phyogs de ru 'jam dbyangs lha khang zer/_yang 'jam/_'jam dbyangs rigs gsum zhu ba'i lha khang gcig/_de tsho/_gnyis/_da lo de ni paNa chen thams cad mkhyen pa de ni rje btsun blo bzang byams pa lhun grub sku phreng bcu gcig pa chen pos/_de ni 'dug de yar da lo 'dug ze gsar bzhengs mdzad 'dug zer byung song /
 • དགེ་འདུན་པ།
  འདུག་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་ལ་རབ་གནས་རྒྱས་པ་གནང་ཡས་དང་། གནས་གཟིགས་གང་གཟབ་གནང་ཡས། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ད་མཛད་སྲོལ་ལྟར་འདུག་བཟོ། ཁོང་གི་ཡའི་འདུག་ཟེར་གནང་བྱས་འདུག་ཟེར་བྱུང་སོང་། དེ་ནི་གཞན་དག་ད་འདུག་བཟོ། དེ་རུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་གཞན་དག་གི་ད་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཟེར་ཡས་ཀྱི། དེ་འདྲས་ཅིག་གིས་ཡང་མཛད་སྒོ་གཅིག། མཛད་སྒོ་འདི་གང་པཱ་ཟེར་སོང་ན། ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་ལ། བོད་ཟླ་དང་པོའི་ནང་ལ་དེ་ནི། ཨའེ། ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ད་ཉིན་མོ་བཅོ་ལྔ། ཨའེ། ཚེས་གཅིག་གཉིས་གསུམ་དེ་གས་དེ་ལ་དེ་ནི་ཡར་འདི་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  'dug zer byas nas de tsho la rab gnas rgyas pa gnang yas dang /_gnas gzigs gang gzab gnang yas/_de yang paNa chen sku phreng rim byon gyi da mdzad srol ltar 'dug bzo/_khong gi ya'i 'dug zer gnang byas 'dug zer byung song /_de ni gzhan dag da 'dug bzo/_de ru bkra shis lhun po'i nang la gzhan dag gi da cho 'phrul smon lam zer yas kyi/_de 'dras cig gis yang mdzad sgo gcig/_mdzad sgo 'di gang pA zer song na/_zla ba dang po'i nang la/_bod zla dang po'i nang la de ni/_a'e/_cho 'phrul smon lam da nyin mo bco lnga/_a'e/_tshes gcig gnyis gsum de gas de la de ni yar 'di byed kyi red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དགུང་གསར། རྒྱུན་གཏན་གྱི་དགུང་གསར། ལོ་གསར་ད་དེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་དང་འདུག་ཟེར་བྱས། ད་ཚེས་བཞི་དང་གསུམ་དེ་བར་ཡིན་ན་དེ་ནི། བཀའ་ཆེན་བཞེངས། མཚན་རྟགས། ད་ལྷ་སར་བྱས་ན་ལྷ་རམ་པ་བཞེངས་ཡས་དེ། ད་ང་རང་ཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དེ་རུ། གཙང་གི་ཁུལ་ལ་ཟེར་ན། བཀའ་ཆེན་བཞེངས་ཟེ། ད་འདུག་ཟེ་ཡང་དེ་ཡ། ཨའེ། སྐལ་བཟང་ཁྱམ་རྭ་ཆེན་པོའི་ནང་ལ་ཡ་རུ། དེའི་ནང་ལ་འདུག་ཟེར་ཅིག་བཞངས་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་མཛད་སྒོ་བྱས།
  dgung gsar/_rgyun gtan gyi dgung gsar/_lo gsar da de 'dras 'dra cig dang 'dug zer byas/_da tshes bzhi dang gsum de bar yin na de ni/_bka' chen bzhengs/_mtshan rtags/_da lha sar byas na lha ram pa bzhengs yas de/_da nga rang tsho'i bkra shis lhun po'i de ru/_gtsang gi khul la zer na/_bka' chen bzhengs ze/_da 'dug ze yang de ya/_a'e/_skal bzang khyam rwa chen po'i nang la ya ru/_de'i nang la 'dug zer cig bzhangs yas kyi de 'dras kyi da mdzad sgo byas/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཚེས་ལྔ་ཉིན་དེ་ནི། དགོན་པོའི་ནང་ལོགས་ཀྱི་དར་ཆེན་དང་དགོན་པའོ་མཐའ་འཁོར་གྱི་དར་ཆེན། དེ་བཞིན་གྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་པའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་དེ་ནི། ཨའེ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཕོ་བྲང་ཡས་མས་ཀྱི་དར་ཆེན་དེ་ཚོ་ཡར་སྐུ་བཞེངས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་ནི་དེའི་ཉིན་མོ་དེ་དེ་ནི་སྔར་ཡ་རུ་གང་ཟེར། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་པ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་གི་དུས་ཚོད་ཡར་དུས་དྲན་བཞུས་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ད་མཛད་སྒོ་དེ་ཚུགས་ཀྱི་རེད། འདི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་དུ་འདུག་ཟེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་མཛད་སྒོ་དེ་འདྲས་གྲགས་བྱས།
  da tshes lnga nyin de ni/_dgon po'i nang logs kyi dar chen dang dgon pa'o mtha' 'khor gyi dar chen/_de bzhin gyi phyi phyogs kyi dgon pa'i khongs gtogs kyi de ni/_a'e/_skye bo thams cad mkhyen pa'i pho brang yas mas kyi dar chen de tsho yar sku bzhengs zhus pa dang chabs cig_de ni de'i nyin mo de de ni sngar ya ru gang zer/_thub pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi de ni cho 'phrul gyi mdzad pa/_de dang bstun nas cho 'phrul gi dus tshod yar dus dran bzhus nas cho 'phrul gyi da mdzad sgo de tshugs kyi red/_'di tshes pa bco lnga du 'dug ze bkra shis lhun po'i nang la mdzad sgo de 'dras grags byas/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ད་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་་མཁན་གནང་མཁན་ཚོས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་ཟེར་མཁན་དེ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་རེད། གཞན་དག་གི་ད་ལྷ་ཁང་ཁག་དང་། དེ་གས་དེ་ལ་ལྷ་ཁང་ཁག་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་གས་དེ་ལ་དོ་དམ་གནང་མཁན་གྱི་ཞལ་གྲངས་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཙམ་ཅིག གཞན་ཡང་སྐུ་གཟུགས་ཐུགས་རྟེན་ནས་མཚོན་པའི་དགོན་པའི་ནང་ལ་ད་རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་བཞུ་མཁན་གྱི་དེ་ནི་རིག་རྩལ་བལྟ་མཁན་ཚོགས་ཆུང་དང་འདུག་ཟེར་བྱས་འདུག་ཟེར་ཡོའོ་རེད།
  de rgyun gtan gyi da bslab pa slob gnyer mkhan gnang mkhan tshos mtshan nyid grwa tshang zer mkhan de bslab pa slob gnyer gnang mkhan red/_gzhan dag gi da lha khang khag dang /_de gas de la lha khang khag mang po yo'o red/_da de gas de la do dam gnang mkhan gyi zhal grangs dge 'dun pa brgya tsam cig_gzhan yang sku gzugs thugs rten nas mtshon pa'i dgon pa'i nang la da rtsa che'i rig dngos srung skyob bzhu mkhan gyi de ni rig rtsal blta mkhan tshogs chung dang 'dug zer byas 'dug zer yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་རྩ་འཛུགས་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དམངས་གཙོ་གཏང་མཁན་ཨོ་ཡུན་ལྷན་ཁང་དེ་རྩ་འཛུགས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་རེད། དགོན་པོའི་ནང་རུ།༼དུ་༽དེ་དེའི་གཤམ་ལ་དེ་ནི་ཆོས་སྟོན་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གནང་ཡས་འདུག་ཟེ་བྱས། དེ་ནས་རིག་དངོས་བདག་གཉེར་དང་། གཞན་ཡང་གི་ད་བདེ་སྦྱག་ཟེར་ཡས་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཅིག་ཁྱོན་བསྡོམས་པའི། དེའི་གཤམ་ལ་ལས་ཁུངས་ལྔ་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། 
  da bkra shis lhun po'i nang la rtsa 'dzugs nas cha bzhag pa yin na/_dmangs gtso gtang mkhan o yun lhan khang de rtsa 'dzugs mtho shos cig red/_dgon po'i nang ru/(du )de de'i gsham la de ni chos ston chos phyogs kyi las ka gnang yas 'dug ze byas/_de nas rig dngos bdag gnyer dang /_gzhan yang gi da bde sbyag zer yas dang de 'dras kyi da tshogs chung khag cig khyon bsdoms pa'i/_de'i gsham la las khungs lnga tsam cig yo'o red/_
 • དགེ་འདུན་པ།
  འདུག་ཟེར་རེད། ལགས་རེད། དེང་སང་དུས་སྐབས་བྱས་ན། དེ་ནི་ཨའེ་གཞན་དག་གི་ད་དགེ་འདུན་པའི་འཚོ་བ་དང་དེ་འདྲས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ། དེང་སང་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད་ཨའེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་བལྟས་བ་ཡིན་ན། རྩེ་གྲ་རང་དེ་འདྲས་ཀྱི། འོས་སླངས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་འདྲས་མེད་ཀྱང་། གང་ལྟར་ལྡང་ངེས་ཐུབ་ངེས་དང་ད་དེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  'dug zer red/_lags red/_deng sang dus skabs byas na/_de ni a'e gzhan dag gi da dge 'dun pa'i 'tsho ba dang de 'dras gang ci'i thad la/_deng sang da ga re zer dgos red/_da a'e spyi tshogs kyi cha rkyen dang bltas ba yin na/_rtse gra rang de 'dras kyi/_'os slangs kyi de 'dras kyi de 'dras med kyang /_gang ltar ldang nges thub nges dang da de 'dras 'dra cig yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  གཅིག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། གཉིས་ནས་ད་དེའི་དེ་བར་དགོན་པ་རང་གིའི་ད་རང་ཁ་རང་གསོས་དང་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་མཛད་ཕྱོགས། ཨའེ་མཛད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་གངས་རྒྱན་ཀུང་སེ་བཙུགས་ཡས་དང་། གངས་རྒྱན་ཀུང་སེ་བཙུགས་ཡས་དེའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོས་བཙུགས་པ་གནང་བ་རེད། སྤྱིར་སོང་བ་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དགོན་པོའི་འཚོ་བའི་ཐོགས་དང་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། 
  gcig nas chos lugs kyi yong 'bab dang /_gnyis nas da de'i de bar dgon pa rang gi'i da rang kha rang gsos dang da de 'dras kyi thog la da mdzad phyogs/_a'e mdzad phyogs srid jus gangs rgyan kung se btsugs yas dang /_gangs rgyan kung se btsugs yas de'i paNa chen rin po che sku phreng bcu pa chen pos btsugs pa gnang ba red/_spyir song ba dang de 'dras kyi dgon po'i 'tsho ba'i thogs dang de 'dras cig red/_
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་བཞིན་གྱི་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་འདི་ཡོའོ་རེད། སྨན་པ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག། སྨན་པ་ཚོགས་ཆུང་དེ་ད་དགོན་པའི་ནང་ལ་ད་དགེ་འདུན་པའི་ད་ནད་གཞི་ལ་སྨན་བཅོས་གནང་བ་མ་ཟད། ད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་ཐོགས་ལ་ཡ་གྲོང་གསེབ་དང་དེ་ནི་ལས་བྱེད་དང་། གཞན་དག་དེ་འདྲས་ད་སུ་ཡོང་ནའི་ད་མར་རུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡས་དེའི་ཐོགས་ལ་ཞེ་དྲག་གི་ད་ཁོང་ཚོའི་ནུས་པ་སྟོན་པ་གནང་། དེ་དམངས་གཙོ་བདག་གཉེར་གྱི་བཙུགས་པ་གནང་ང་རེད། སྨན་ཁང་དེ།
  de bzhin gyi dgon pa'i nang la yang tshogs chung 'di yo'o red/_sman pa tshogs chung gcig/_sman pa tshogs chung de da dgon pa'i nang la da dge 'dun pa'i da nad gzhi la sman bcos gnang ba ma zad/_da spyi tshogs kyi phan bde'i thogs la ya grong gseb dang de ni las byed dang /_gzhan dag de 'dras da su yong na'i da mar ru sman bcos byed yas de'i thogs la zhe drag gi da khong tsho'i nus pa ston pa gnang /_de dmangs gtso bdag gnyer gyi btsugs pa gnang nga red/_sman khang de/
 • དགེ་འདུན་པ།
  སྤྱིར་སོང་བ་དང་དེའི་ཁོང་ཚོས་དེའི་ལས་མི་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ནུས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གྱི་གཤམ་ལ་ད་པར་ཁང་། ཕྱག་དཔེ་པར་རྒྱབ་ཡས་དང་། ཡང་ལྷ་བྲིས་འབྲི་མཁན། ཐང་ག་འབྲི་མཁན་དེ་འདྲས་དང་། ཡང་པར་ཤིང་རྩབ་མཁན་དེ་འདྲས་དང་། གཞན་ཡང་ད་སློབ་གྲྭ་གཅིག་ཡའི་བཙུགས་བྱས་འདུག་ཟེར་ཡོའོ་རེད། སློབ་གྲྭ་དེའི་ད་གང་པཱ་ཟེར་སོང་ན། 
  spyir song ba dang de'i khong tshos de'i las mi tshos tshogs chung de nus pa de ha cang gi chen po yod pa red/_de bzhin gyi gsham la da par khang /_phyag dpe par rgyab yas dang /_yang lha bris 'bri mkhan/_thang ga 'bri mkhan de 'dras dang /_yang par shing rtsab mkhan de 'dras dang /_gzhan yang da slob grwa gcig ya'i btsugs byas 'dug zer yo'o red/_slob grwa de'i da gang pA zer song na/_
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཨའེ། སྔ་མ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། ད་ང་རང་ཏོག་ཏོག་སྒང་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་ནས་དེ་ནི་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ཟེར་དེ་འདྲས་གཅིག་འདུག། འདིའི་ད་རྒྱུན་དེ་བསྐྱང་། ད་ལྟ་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཡའི་སློབ་གྲྭ་བྱས་འདུག་ཟེར་རེད།
  a'e/_snga ma nas paNa chen sku phreng bcu pa/_da nga rang tog tog sgang la paNa chen sku phreng bcu pa chen po'i sku dus nas de ni rtse slob grwa zer de 'dras gcig 'dug/_'di'i da rgyun de bskyang /_da lta dgon pa'i nang la ya'i slob grwa byas 'dug zer red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་དགོན་པོའི་ནང་ལ་ཆོས་བཞུགས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཐོགས་ལའི་ཨ་ནི་མར་ནས་ཡར། གཅིག་ནས་མིའི་ཆོག་མཆན་རྒྱུད་དགོས་པ་དེ་གས་དེ་རྒྱུད། དེ་རྒྱུད་ཚར་རའི་རྗེས་ལ་དེ་ཡང་གཞི་ནས་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ། སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ད་གྲྭ་བཞུགས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། ཨའེ་དེ་ནི་ད་པུ་ཏི་གཅིག་ཙམ་ཅིག་ཡར་ཕྱག་དཔེ་ངག་ཟིན་གྱི་ཐོགས་ནས། ཡར་ངག་སྐྱོར་ཐུབ་པ།
  de dgon po'i nang la chos bzhugs byed yas kyi thogs la'i a ni mar nas yar/_gcig nas mi'i chog mchan rgyud dgos pa de gas de rgyud/_de rgyud tshar ra'i rjes la de yang gzhi nas slob grwa de'i nang la 'dzul/_slob grwa de'i nang la 'dzul nas da grwa bzhugs byed pa'i skabs la/_a'e de ni da pu ti gcig tsam cig yar phyag dpe ngag zin gyi thogs nas/_yar ngag skyor thub pa/
 • དགེ་འདུན་པ།
   དེ་ནས་བོད་ཡིག་དགོས་པ། དེ་ནས་དག་ཡིག ཨའེ་དེ་གས་འདི་ཁྱོན་ཡར་རྒྱུགས་ཚད་ཀྱི་ཐོགས་ལ། དེ་གས་དེ་ལོང་པ་ཡིན་ན། ད་གྲྭ་སར་འཇུག་བྱས་འདུག་ཟེར་རེད། ད་ད་ལྟ་དགེ་འདུན་མ་ཞལ་གྲངས་ཁྱོན་བསྡོམས་པའི་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཅིག དགོན་པའི་ནང་ལ་འདུག་ཟེར་ཡོད་ཟེ། ད་གཞན་དག་ང་ལ་ཞེ་དྲག་གི་བཤད་ཡས་ཟེར་མི་འདུག
  _de nas bod yig dgos pa/_de nas dag yig_a'e de gas 'di khyon yar rgyugs tshad kyi thogs la/_de gas de long pa yin na/_da grwa sar 'jug byas 'dug zer red/_da da lta dge 'dun ma zhal grangs khyon bsdoms pa'i brgyad brgya lhag tsam cig_dgon pa'i nang la 'dug zer yod ze/_da gzhan dag nga la zhe drag gi bshad yas zer mi 'dug
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  འདི། ཕར་ནས། དེ་བྱམས་ཁང་རེད་རེད་པཱ་ལགས།
  'di/_phar nas/_de byams khang red red pA lags/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཕ་གི་བྱམས་ཁང་རེད། བྱམས་ཁང་ཕ་གི་བཞེངས་ཡས་འདི་དུས་ཚོད་༡༩༡༤ནང་ལ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཆེན་པོས་ད་བཞེངས་པ་གནང་བ་རེད། བྱམས་ཁང་དེའི་སྐུ་ཚད་ལ་་ཡ་ད་ཀུང་ཁྲེ་ཉིས་ཤུ་རྩ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ད་ཁང་པའི་མཐོ་ཚད་ལ་ཡ་ཀུང་ཁྲེ་སུམ་བཅུ་ཙམ་ཡོའོ་རེད། འདི་སྐུ་རྒྱུ་དེ་གསེར་ཟངས་ལས་བསྒྲུབས་པ། ད་ཁོང་ལ་ཡ་ནམ་བཟའ་གཅིག་གྲོན་པ་ཡིན་ནའི་ཕལ་ཆེར། ད་ཀུང་ཁྲེ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཅིག་འཕེལ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  da pha gi byams khang red/_byams khang pha gi bzhengs yas 'di dus tshod 1914nang la/_paN chen rin po che sku phreng dgu pa chen pos da bzhengs pa gnang ba red/_byams khang de'i sku tshad la ya da kung khre nyis shu rtsa drug lhag tsam cig yo'o red/_da khang pa'i mtho tshad la ya kung khre sum bcu tsam yo'o red/_'di sku rgyu de gser zangs las bsgrubs pa/_da khong la ya nam bza' gcig gron pa yin na'i phal cher/_da kung khre nyis stong lhag tsam cig 'phel gyi yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
   ད་འདི་གསེར་ཟངས་འདི་དེང་དུས་འདུག་ཟེར་བལྟ་དུས། འཛམ་གླིང་གང་ལ་གསེར་ཟངས་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྣང་བརྙན། ད་གང་ཟེར་དགོས་པཱ། གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཟེར་དགོས་རས། ད་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཡར། སྐུ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལ་ཡར་སླེབས་འདུག་ཟེ། དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར། ད་འདི་འདུག་ཟེར་གཅིག་རེད། བྱམས་ཁང་དེ།
  _da 'di gser zangs 'di deng dus 'dug zer blta dus/_'dzam gling gang la gser zangs las bsgrubs pa'i snang brnyan/_da gang zer dgos pA/_grags che shos zer dgos ras/_da tshad gzhi mtho shos cig yar/_sku tshad mtho shos la yar slebs 'dug ze/_de 'dras cig red zer/_da 'di 'dug zer gcig red/_byams khang de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  དེ་ནས་གདུང་། མཆོད་རྟེན་དེ་གས་གདུང་རྟེན།
  de nas gdung /_mchod rten de gas gdung rten/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཨ་ནི་དེ་ནས་གདུང་རྟེན་འདི་དབེན་སྡུམ་མཆོད་རྟེན་རེད་ལགས། དབེན་སྡུམ་མཆོད་རྟེན་ཞེས་པ་དེ། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སྐུ་དུས་ལ་ཡ། མཆོད་རྟེན་དེ་ཡར་བསྐྱོན་པ་གནང་འདུག། གཙོ་བོ་དེ། ད་འདི་གང་པཱ་ཟེར་སོང་ན། དགེ་འདུན་དབེན་སྡུམ་ཡས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན། མཆོད་རྟེན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེའི་ནང་ནས་དབེན་སྡུམ་མཆོད་རྟེན་ཟེར་འདུག་ཟེ། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ལའི་ཡང་མཆོད་རྟེན་གཅིག་བསྐྱོན་པ་གནང་། འདུག་ཟེར་རེད། དབེན་སྡུམ་མཆོད་རྟེན་འདི་འདུག་ཟེ།
  a ni de nas gdung rten 'di dben sdum mchod rten red lags/_dben sdum mchod rten zhes pa de/_de ni paNa chen rin po che sku phreng bzhi pa'i sku dus la ya/_mchod rten de yar bskyon pa gnang 'dug/_gtso bo de/_da 'di gang pA zer song na/_dge 'dun dben sdum yas kyi mchod rten/_mchod rten rnam pa brgyad yo'o red pA/_de'i nang nas dben sdum mchod rten zer 'dug ze/_de ni paN chen blo bzang yi shes kyi sku dus la'i yang mchod rten gcig bskyon pa gnang /_'dug zer red/_dben sdum mchod rten 'di 'dug ze/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  དེ་ནས་འདི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་གདུང་རྟེན་རེད་པཱ་ལགས།
  de nas 'di paNa chen sku phreng bcu pa'i gdung rten red pA lags/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་གདུང་རྟེན་ད་ད་ལྟ་ཕ་ནས་ཚུར་བྱམས་ཁང་ནས་བརྩིས་པའི་རྒྱ་ཕིབས་དང་པོ་འདི། ད་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་གདུང་རྟེན་རེད། འདི་དེ་ནི་༡༩༩༠ལོ་ལ་ཡ་བྱས། ད་དགུ་གསུམ་ལོ་ལ་ཡིན་པ། ཡིན་པ་ཡོད། དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་ལེགས་བསྒྲུབ་བྱུང་། འདུག་ཟེར་རེད། དེའི་ནང་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་དེ་ནི་འགྲོ་དངུལ་དེ་ཚོ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ཅིག་གཏང་གནང་ང་ཡོད། དེ་འདྲས་ཅིག་བྱས། ད་གདུང་རྟེན་དངོས་གཞི་གསེར་གདུང་ལས་བསྒྲུབས་པ། དེ་འདྲས་རེད།
  da paNa chen sku phreng bcu pa'i gdung rten da da lta pha nas tshur byams khang nas brtsis pa'i rgya phibs dang po 'di/_da paN chen sku phreng bcu pa'i gdung rten red/_'di de ni 1991lo la ya byas/_da dgu gsum lo la yin pa/_yin pa yod/_de 'dras cig la legs bsgrub byung /_'dug zer red/_de'i nang la de ni rgyal khab nas de ni 'gro dngul de tsho stong phrag drug lhag tsam cig gtang gnang nga yod/_de 'dras cig byas/_da gdung rten dngos gzhi gser gdung las bsgrubs pa/_de 'dras red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  བྱམས་ཁང་དང་གདུང་རྟེན། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་གདུང་རྟེན་པར་ར་༼བར་དུ༽དེ་ག་རེ་རས་ལོའོ།
  byams khang dang gdung rten/_sku phreng bcu pa'i gdung rten par ra (bar du)de ga re ras lo'o/
 • དགེ་འདུན་པ།
  པར་ར་༼བར་དུ༽འདི་ད་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ཟེ། རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་འདི་ད་དེ་རེད། རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་དེའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པའི་སྐུ་དུས་ལ་ཡ་བཞེངས་པ་གནང་འདུག དེའི་ནང་ལ་ད་སྨན་འཇིམ་ལས་བསྒྲུབ་པའི། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་སྣང་བརྙན། རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་བྱས་པ་ཅིག། བཞུགས་པ་ཅིག་དེ་འདྲས་ཅིག། བཞེངས་པ་གནང་ཡོའོ་རེད། དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་དེ་ནི་ཡང་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་བཞེངས་བྱས། ད་ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་།
  par ra (bar du)'di da yang rnam rgyal lha khang ze/_rnam rgyal lha khang 'di da de red/_rnam rgyal lha khang de'i paNa chen rin po che sku phreng dgu pa'i sku dus la ya bzhengs pa gnang 'dug_de'i nang la da sman 'jim las bsgrub pa'i/_rje tsong kha pa chen po'i snang brnyan/_rje yab sras gsum byas pa cig/_bzhugs pa cig de 'dras cig/_bzhengs pa gnang yo'o red/_de'i g.yas g.yon la de ni yang byams 'jam dbyangs gnyis bzhengs byas/_da lha khang gi mtshan la rnam rgyal lha khang /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  དེ་ནས་དེའི་པར་ར་༼བར་དུ་༽འདི།
  de nas de'i par ra (bar du )'di/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་འདི། དཀར་པོ་ཡི་གི་རེད། དཀར་པོ་ཡི་གི་ད་འདི་རེད། ཀུན་གཟིགས་ཕོ་བྲང་། ད་ཡ་གི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སྐུ་དུས་ལ་ཡ་བཞེངས་པ་གནང་བཞག སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སྐུ་དུས་ལ་ཡ་གི་བཞེངས་པ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་ཡ་གིའི་གང་ཡ་ན། དེ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ད་ལྟ་པིང་རྒྱན་ལ་གསེར་ཟངས་བསྐྱོན་པ་ཅིག་འདུག་གང་། རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྱི། ད་ཡ་གི་འདོན་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཟེ། ད་ཡ་གི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཆེན་པོས། དེ་ནི་ཡ་རུ་བཞེངས་པ་གནང་བ་དང་། དེའི་ནང་ལ་དུས་འཁོར་གྱི་ད་ཆོ་ག་གནང་མཁན་གྱི་ད་ལྷ་ཁང་། དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་བའི་སྡོམ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱོན་པ་གནང་ཡས་ཀྱི་དེ་རེད།
  da 'di/_dkar po yi gi red/_dkar po yi gi da 'di red/_kun gzigs pho brang /_da ya gi paNa chen rin po che sku phreng bdun pa'i sku dus la ya bzhengs pa gnang bzhag_sku phreng bdun pa'i sku dus la ya gi bzhengs pa gnang ba ma zad/_da ya gi'i gang ya na/_de cig yo'o red/_da lta ping rgyan la gser zangs bskyon pa cig 'dug gang /_rnam bcu dbang ldan gyi/_da ya gi 'don 'khor lha khang ze/_da ya gi paNa chen sku phreng dgu pa chen pos/_de ni ya ru bzhengs pa gnang ba dang /_de'i nang la dus 'khor gyi da cho ga gnang mkhan gyi da lha khang /_dkyil 'khor bris ba'i sdom tshon gyi dkyil 'khor bskyon pa gnang yas kyi de red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  འདིའི་འོག་དེ། དམར་པོ་འདི།
  'di'i 'og de/_dmar po 'di/
 • དགེ་འདུན་པ།
  འདིའི་འོག་འདི། དམར་པོ་ཡོད་ས་འདི། ད་གིན་ངས་ཞུས་པའི་དེ་ནི་ཨའེ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་ཟེ། ད་འདིའི་དེ་ནས་ཚུར་ལྷ་ཁང་དེ་ན་དམར་པོ་དེ་ན། བྱམས་ཁང་ནས་ཚུར་ཏོག་དི་བྱས་ནས། ད་དེ་དུ་རྦད་དེ་རྒྱུན་མཐུད་པ་ཡོའོ་རེད། བྱམས་ཁང་གི་ཕ་གི་སྐལ་བཟང་གཟིམ་ཁང་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་བྱུང་ང་འདི་བྱས། ཉམས་གསོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ལྷ་ཁང་གཉིས་བཞེངས་པ་རེད་ཟེར། ཞུས་བྱུང་ང་། འདི་བྱས། ད་དེ་ནས་ཚུར་རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་བྱས། དེ་ནས་ཚུར་ད་ད་ལྟའི་ཀུན་གཟིགས་ཀྱི་ལྷ། ཕོ་བྲང་གི་མདུན་ཕྱོགས་ཡ་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཏོག་ཏོག་བྱས་པ་ཡ་གི། དགའ་ལྡན་ལྷ་ཁང་ཟེར། དགའ་ལྡན་ལྷ་ཁང་།
  'di'i 'og 'di/_dmar po yod sa 'di/_da gin ngas zhus pa'i de ni a'e de red/_rgya nag lha khang ze/_da 'di'i de nas tshur lha khang de na dmar po de na/_byams khang nas tshur tog di byas nas/_da de du rbad de rgyun mthud pa yo'o red/_byams khang gi pha gi skal bzang gzim khang da gyin ngas zhus byung nga 'di byas/_nyams gso sku phreng bcu gcig pa'i thog la de ni lha khang gnyis bzhengs pa red zer/_zhus byung nga /_'di byas/_da de nas tshur rgya nag lha khang byas/_de nas tshur da da lta'i kun gzigs kyi lha/_pho brang gi mdun phyogs ya gi rgya phibs tog tog byas pa ya gi/_dga' ldan lha khang zer/_dga' ldan lha khang /
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཚུར་ཕྱོགས་འདི། དེ་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སྐུ་གདུང་། ད་ལྟ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སྐུ་གདུང་བཞུགས་ཡོད། སྔོན་མ་ལྔ་པའི་གི་ཅི་བཞུགས་ས་ཡ་གི་རེད། ད་རྗེས་ལ་ཡ་ཉམས་གསོ་བཞུས་བྱས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སྐུ་གདུང་དེའི་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་བཞུས་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་མདུན་ཕྱོགས་དེ་གཡུ་ལོ་སྒྲོན་མ་ལྷ་ཁང་དང་ཟེ། ཡང་ལྷ་ཁང་དམར་པོ་ཐོག་བརྩེགས་དམའ་བ་དེ་གས་དེ། གཡུ་ལོ་སྒྲོན་མ་ལྷ་ཁང་དང་། ལྷོ་བྲག་ཕྱག་རྡོར། ལྷོ་བྲག་ཕྱག་རྡོར་ཟེར་ཡས་དེ་ཡང་། ཨའེ་ལྷོ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱན་མཚན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྟེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཅིག། ད་བྱིན་རླབས་ཧ་ཅང་ཚང་ག་ཆེན་པོ་ཅིག་བཞུགས་ཡོའོ་རེད། དེ་འདིའི་ནང་ལོག་ལ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད། དེ་རེད།
  da tshur phyogs 'di/_de ni paNa chen rin po che sku phreng bzhi pa'i sku gdung /_da lta sku phreng bzhi pa'i sku gdung bzhugs yod/_sngon ma lnga pa'i gi ci bzhugs sa ya gi red/_da rjes la ya nyams gso bzhus byas/_paNa chen rin po che sku phreng bzhi pa'i sku gdung de'i nang la gdan 'dren bzhus yo'o red/_da de'i mdun phyogs de g.yu lo sgron ma lha khang dang ze/_yang lha khang dmar po thog brtsegs dma' ba de gas de/_g.yu lo sgron ma lha khang dang /_lho brag phyag rdor/_lho brag phyag rdor zer yas de yang /_a'e lho brag nam mkha' rgyan mtshan gyi thugs dam rten phyag na rdo rje gcig/_da byin rlabs ha cang tshang ga chen po cig bzhugs yo'o red/_de 'di'i nang log la bzhugs yo'o red/_de red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཚུར་ཕྱོགས་འདི་ནི། ཁང་པ་དཀར་པོ་དེ་ད་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གི། ཨའེ་བཞུགས་ས་ཕོ་བྲང་ཨའེ་ད་བླ་བྲང་། སྔོན་མ་ཟེར་ན་ཕོ་བྲང་རྒྱན་མཚན་མཐོན་པོ་ཟེར་ད་དེ་རུ། དེ་གས་རེད། ཕོ་བྲང་རྒྱན་མཚན་མཐོན་པོ། ད་དེང་སང་ཟེར་ན་བླ་བྲང་བླ་བྲང་ཞུས་སོང་ན། ད་དེ་རུ། ད་ཚུར་ཕྱོགས་འདི་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱ་ཕིབས་ཆེའེ་དེ། ད་ཤར་གྱི། ཤར་ངོས་ཕྱོགས་རྒྱ་ཕིབས་མཐོ་བ་འདི། བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་འདི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་ཡར་དེ་རུ་བསྐྱར་བཞེངས་གནང་བ་རེད། དེའི་ནང་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་དེ་ནི་དགུ་པའི་བར་གྱི་སྐུ་གདུང་ལྷན་བཞུགས་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་ད་དེ་རུ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད།
  da tshur phyogs 'di ni/_khang pa dkar po de da paNa chen rin po che gi/_a'e bzhugs sa pho brang a'e da bla brang /_sngon ma zer na pho brang rgyan mtshan mthon po zer da de ru/_de gas red/_pho brang rgyan mtshan mthon po/_da deng sang zer na bla brang bla brang zhus song na/_da de ru/_da tshur phyogs 'di bkra shis rnam rgyal/_rgya phibs che'e de/_da shar gyi/_shar ngos phyogs rgya phibs mtho ba 'di/_bkra shis rnam rgyal 'di paNa chen rin po che sku phreng bcu pa chen po'i de ni yar de ru bskyar bzhengs gnang ba red/_de'i nang la paNa chen sku phreng lnga pa nas de ni dgu pa'i bar gyi sku gdung lhan bzhugs gcig bsdus kyi da de ru bzhugs yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེའེ། ད་བར་སྐབས་ཅིག་གི་ནང་ལ་ཏད་ཙེ་གཏོར་བཤིག་བྱུང་བ་རེད་པཱ། གཏོར་བཤིག་བྱུང་བའི་སྐུ་གདུང་དེ་གས་དེ་ཕྱོགས་བསྡུས་གཅིག་གནང་བྱས། ད་དེ་རུ་ཡ་ཨའེ་རྒྱལ་ཁབ་ལའི་སྙན་སེང་བཞུས་བྱས། ཁོང་གི་ད་དེ་བཞེངས་པ་གནང་བ་རེད། འདུག་ཟེར་རེད།
  de'e/_da bar skabs cig gi nang la tad tse gtor bshig byung ba red pA/_gtor bshig byung ba'i sku gdung de gas de phyogs bsdus gcig gnang byas/_da de ru ya a'e rgyal khab la'i snyan seng bzhus byas/_khong gi da de bzhengs pa gnang ba red/_'dug zer red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལོའོ་སོ། འདིའི་འོག་འདི།
  lo'o so/_'di'i 'og 'di/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེའི་འོག་དེའོ་ད་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པའི་བྱམས་ཁང་། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པའི་འདིའི་རྒྱ་རྒྱུད་དེ་ད་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་རེད། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་ནང་ལ་བྱམས་ཁང་འདི་ལ་སྒྲོན་པའི་རྒྱ་ཕིབས་དེ་རེད། ད་དེའི་ཕར་ཕྱོགས་དེ་ན་ཡང་། རྒྱ་ཕིབས་ཆེའེ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  de'i 'og de'o da tshogs chen 'du khang gi da gyin ngas zhus pa'i byams khang /_tshogs chen 'du khang nang la yod pa'i 'di'i rgya rgyud de da tshogs chen 'du khang red/_tshogs chen 'du khang nang la byams khang 'di la sgron pa'i rgya phibs de red/_da de'i phar phyogs de na yang /_rgya phibs che'e gcig yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ཨོའོ་ཡེ་ན་རྒྱ་ཕིབས་ཆུང་ང་གཅིག་འདུག་གང་། ཏོག་ཏོག་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཨོའོ་འདི་རེད་ད་ད་ལྟ་བྱམས་་ཁང་འདི། ད་རྒྱ་ཕིབས་ཆེ་བ་གཅིག་འདུག་གང་། ཆེ་བ་འདི་མར་ན། ད་ད་གྱིན་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུན་ཀྱི་དེ་ནི་ཐུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་བཞེངས་གནང་། དེའི་གཙང་ཁང་ཞུ་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་རུ། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལ་ཡ་བསྐྱོན་པའི་དེ་ནི་རྒྱ་ཕིབས་རེད།
  o'o ye na rgya phibs chung nga gcig 'dug gang /_tog tog gcig yo'o red/_o'o 'di red da da lta byams khang 'di/_da rgya phibs che ba gcig 'dug gang /_che ba 'di mar na/_da da gyin rje dge 'dun grun kyi de ni thub dbang rin po che gcig bzhengs gnang /_de'i gtsang khang zhu yas gcig yo'o red pA/_de ru/_gtsug lag khang 'di la ya bskyon pa'i de ni rgya phibs red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་སྟེང་རུ་༼དུ་༽ད་ལྟ་དེ་ནི་ཨའེ་དེ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ལྷ་ཁང་གཅིག། ཨའེ་དེ་ནི་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ལྷ་ཁང་གཅིག། ཨོའོ་དེའི་ཡང་སྟེང་ལ་རྒྱ་ཕིབས་ཡེ་གི་སྒྲོན་ཡོའོ་རེད། ལགས་རེད། ད་དེ་ནས་ཚུར་བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་རེད། བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་དང་། དེ་ནི་འོག་ཡ་ན་བླ་མེད་ལྷ་ཁང་དང་། ལམ་རིམ་ལྷ་ཁང་དང་། དེ་ནི་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་དང་། དེ་ནི་ཇོ་ཁང་དང་། དེ་འདྲས་ལྷ་ཁང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  gtsug lag khang de'i steng ru (du )da lta de ni a'e de gcig yo'o red/_lha khang gcig/_a'e de ni gnas bcu lha khang /_gnas brtan bcu drug gi lha khang gcig/_o'o de'i yang steng la rgya phibs ye gi sgron yo'o red/_lags red/_da de nas tshur bka' 'gyur lha khang red/_bka' 'gyur lha khang dang /_de ni 'og ya na bla med lha khang dang /_lam rim lha khang dang /_de ni gnas bcu lha khang dang /_de ni jo khang dang /_de 'dras lha khang ha cang mang po cig yo'o red/_de 'dras cig red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་རྒྱབ་ལོགས་ཕར་ཡོའོ་རེད་པས།
  sngags pa grwa tshang de rgyab logs phar yo'o red pas/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དེ་ཨའེ། བླ་བྲང་གི་སྐུ་རྒྱབ་ཡ་རང་རང་ལ་འཁེལ་གྱི་རེད།
  da sngags pa grwa tshang de a'e/_bla brang gi sku rgyab ya rang rang la 'khel gyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  བླ་བྲང་གིཨི་སྐུ་རྒྱབ་ལ་ལའ།
  bla brang gii sku rgyab la la'/
 • དགེ་འདུན་པ།
  བླ་བྲང་གི་སྐུ་རྒྱབ་ལ་ཏག་ཏག་འཁེལ་གྱི་རེད། ད་དེ་ཡེ་ནས་ཡར་འདུག་ཟེར་ཆིབས་རྒྱུན་གནང་ན་མ་གཏོགས་ཡང་གཟུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།
  bla brang gi sku rgyab la tag tag 'khel gyi red/_da de ye nas yar 'dug zer chibs rgyun gnang na ma gtogs yang gzugs thub kyi ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད། ཤར་བརྩེ་གྲྭ་ཚང་དེ།
  lags red/_shar brtse grwa tshang de/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་ཤར་བརྩེ་གྲྭ་ཚང་དེ་ད་ལྟ་ཕ་ན། སྔོ་གསིང་གསིང་འདྲ་ཅིག་འདུག་གང་། ཨོང་། ཕ་གིའི། ཕ་གིའི་ཁར་ཐུག། ངོས་ཕྱོགས་དེ་སྔོ་གསིང་གསིང་ཡོད་ས་དེ་གས་དེ་ད་དེ་རེད། ཆོས་ར་ཚོགས་ས་དེ། ཆོས་ར་ཚོགས་ས་དེ་བྱས། དེའི་ད་ནུབ་ཕྱོགས་དེ་རུ་ཤར་བརྩེ་གྲྭ་ཚང་ཟེར་ད། ཡང་། ད་གང་ཟེར་པཱ་ད་དེ་ནས་ཨའེ་ཕྱི་ལ་གྲགས་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ད། སྐབས་དེ་དུས། ད་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་ཉམས་བྱས། ད་གཞུག་མ་དེ་ང་ཚོས་ཉམས་གསོ་བཞུ་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ། གྲ་སྒྲིག་ཏོག་ཙམ་ཡོའོ་རེད། ཨོའོ་འདུག་ཟེར་ཅིག་རེད།
  da shar brtse grwa tshang de da lta pha na/_sngo gsing gsing 'dra cig 'dug gang /_ong /_pha gi'i/_pha gi'i khar thug/_ngos phyogs de sngo gsing gsing yod sa de gas de da de red/_chos ra tshogs sa de/_chos ra tshogs sa de byas/_de'i da nub phyogs de ru shar brtse grwa tshang zer da/_yang /_da gang zer pA da de nas a'e phyi la grags chen po zhe po cig yo'o red da/_skabs de dus/_da da lta tog tsam nyams byas/_da gzhug ma de nga tshos nyams gso bzhu yas kyi thog la/_gra sgrig tog tsam yo'o red/_o'o 'dug zer cig red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་འདིའི་ད་ལྟ་ཡེ་ན་སྐུ་གདུང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་འདུག་གང་། འདིའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་དེ་རུ་དེ་ནི་ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་ཟེར། ད་གྲྭ་ཚང་མདོག་ཉེ་ད་ལྟ་ཉམས་གསོ་བཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཉམས་གསོ་བཞུ་ཡས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ཏོག་ཙམ་བཞུ་ཡས་ཀྱི་ཅིག་བཞུ་གི་ཡོའོ་རེད།
  da 'di'i da lta ye na sku gdung bkra shis rnam rgyal 'dug gang /_'di'i rgyab phyogs de ru de ni thos bsam gling grwa tshang zer/_da grwa tshang mdog nye da lta nyams gso bzhu rgyu red/_da da lta nga tshos nyams gso bzhu yas kyi gra sgrig tog tsam bzhu yas kyi cig bzhu gi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  འདི་སྐྱེས་ཁང་གྲྭ་ཚང་རེད་པཱ།
  'di skyes khang grwa tshang red pA/
 • དགེ་འདུན་པ།
  ད་འདི་དཀྱིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་རེད། སྔར་མ་གྲྭ་ཚང་གསུམ་འདུག་ཟེར་རེད། དེ་ནི་གཅིག་དེ་ཚོ་ད་ཁང་པ་དཀར་པོ་དང་བྱས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ཁང་མཐོ་ཚད་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ལ་རྩིས་ན་འགྲིག་གི་ཡོའོ་རེད། གཞན་ཐོག་བརྩེགས་བཞི་ཙམ། ལྔ་ཙམ། དེ་འདྲས་གང་ཡའི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ད་དེ་ཚོ་མི་ཚན། སྔ་མ་ཡིན་ན་མི་ཚན་་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡོའོ་རེད། གྲྭ་ཚང་གི་གཤམ་ལ་མི་ཚན་རེད། དེ་མི་ཚན་་དྲུག་བཅུ་བྱས། ད་མི་ཚན་སོ་སོའོ་ནང་ལ་ཡང་ཁང་པ་སྤྱི་ཁང་དེ་འདྲས། མི་ཚན་རང་འགའ་ལ། ཨའེ། གཉིས་ཙམ་གསུམ་ཙམ། རང་འགའ་ཡང་ལྔ་ཙམ་དེ་འདྲས་ཡོང་མཁན་ཡའི་ཡོའོ་རེད།
  da 'di dkyil khang grwa tshang red/_sngar ma grwa tshang gsum 'dug zer red/_de ni gcig de tsho da khang pa dkar po dang byas mang po yo'o red/_khang mtho tshad cha snyoms byas na thog brtsegs gsum la rtsis na 'grig gi yo'o red/_gzhan thog brtsegs bzhi tsam/_lnga tsam/_de 'dras gang ya'i yo'o red pA/_da de tsho mi tshan/_snga ma yin na mi tshan drug bcu tsam zhig yo'o red/_grwa tshang gi gsham la mi tshan red/_de mi tshan drug bcu byas/_da mi tshan so so'o nang la yang khang pa spyi khang de 'dras/_mi tshan rang 'ga' la/_a'e/_gnyis tsam gsum tsam/_rang 'ga' yang lnga tsam de 'dras yong mkhan ya'i yo'o red/
 • དགེ་འདུན་པ།
  དེ་ཚོ་ལ་དེ་ནི་དགེ་འདུན་མ་བཞུགས་སའི་གྲྭ་ཤག་རྐྱང་རེད། མི་ཚན་དེ་རུ་ད་མི་ཚན་རང་འགའ་ལ་དགེ་འདུན་མ་ད་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོའོ་རེད། ཨའེ། བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡོང་མཁན་ཡའི་ཡོའོ་རེད། རང་འགའ་ལ་ཡང་བརྒྱ་ལྷག་ཡོང་མཁན་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས་རེད། ད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཤོས་རེད། ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕལ་ཆེར་མིན་པ། ༡༨༥༠ཨའེ། ༥༩ནང་ལ་ཨའེ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཟིན་གྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། དེ་ནི་དཀྱིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་ལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལ་སྟོང་ཕྲག་ཡས་མད་ཅིག་རེད་ད་ཟིན་མ་ཟིན་རབ་དེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  de tsho la de ni dge 'dun ma bzhugs sa'i grwa shag rkyang red/_mi tshan de ru da mi tshan rang 'ga' la dge 'dun ma da de tsam zhig yo'o red/_a'e/_bzhi bcu lnga bcu yong mkhan ya'i yo'o red/_rang 'ga' la yang brgya lhag yong mkhan yo'o red/_de 'dras red/_da grwa tshang la cha bzhag na/_thos bsam gling grwa tshang che shos red/_thos bsam gling grwa tshang la phal cher min pa/_1850 a’e/ 59nang la a'e stong phrag gnyis zin gyi 'dug zer song /_de ni dkyil khang grwa tshang la stong phrag gcig lhag tsam cig yo'o red/_shar rtse grwa tshang la stong phrag yas mad cig red da zin ma zin rab de 'dras 'dra cig dge 'dun zhal grangs skabs de dus de 'dras cig red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ་ལགས་སོ། ཐུགས་ཆེ་གནང་། ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ཆེ། ཐུགས་ཆེ།
  lags so lags so/_thugs che gnang /_yag po zhe po cig byung song /_thugs che/_thugs che/