Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
1 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A woman has a toothache and talks with her husband about how she should treat it.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  དབང་འདུས་ལགས་གཟིགས་དང་།ངའི་སོ་འདི་རྒྱའུ་ན་གིས།ཁ་སང་ཁྱེད་རང་གི་ལྷན་པོ་སྐྱོན་པ།ད་འདི་འགོག་ཨ་ནི་མཇུག་གུ་ཁ་དཀྲུས་པ་རེད་པ།ཁྲག་ཞེ་པོ་འདོན།ད་དེ་ནས་རྦད་དེ་སྦིང་།སྦིང་།བྱེད་ཀྱིས།འདིའི་གཟིགས་དང་།འདུག་གང་།
  dbang 'dus lags gzigs dang /nga'i so 'di rgya'u na gis/kha sang khyed rang gi lhan po skyon pa/da 'di 'gog a ni mjug gu kha dkrus pa red pa/khrag zhe po 'don/da de nas rbad de sbing /sbing /byed kyis/'di'i gzigs dang /'dug gang /
 • ཀ།
  ཨོའོ་འདུག་འདུག་
  o'o 'dug 'dug
 • ཀ།
  ད་འདི་ཕར་བཀོག་བཞག་གནང་དང་།འདི་ཁོ་རེ་བཀོག་བཞག་གནང་དང་།ཕར།
  da 'di phar bkog bzhag gnang dang /'di kho re bkog bzhag gnang dang /phar/
 • ཀ།
  ལགས།ཨོའོ་ཨོང་།བཀོག་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད་དང་།
  lags/o'o ong /bkog rgyu yo'o ma red dang /
 • ཀ།
  ཨ་ནི་ག་རེ་ཡིན་ན།
  a ni ga re yin na/
 • ཀ།
  ཨ་ལས་ཁྱེད་རང་ཨོའོ།ཨ་ལས་སྦིར་སྨན་བརྒྱབ།སྦིར་སྨན་བརྒྱབ་བྱས་ཨ་ལས།
  a las khyed rang o'o/a las sbir sman brgyab/sbir sman brgyab byas a las/
 • ཀ།
  དྲུས་གནང་གས།
  drus gnang gas/
 • ཀ།
  ཨོང་།ཨ་ལས་སྔོན་ན་ཡ་དྲུས།ཁོ་གཉན་ཁ་ཆགས་ས་ཡ་གི་གཙང་མ་དཀྲུས།ཨ་ལས་ཉི་མ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཨོའོ་འདི་སྨན་བླུགས་བྱས་ཏིག་ཙམ་ཅིག་གཞག་དང་།
  ong /a las sngon na ya drus/kho gnyan kha chags sa ya gi gtsang ma dkrus/a las nyi ma gnyis tsam zhig o'o 'di sman blugs byas tig tsam cig gzhag dang /
 • ཀ།
  བྱས་ན་སྨན་ཁ་སང་ཁྱེད་རང་གི་བླུགས་གནང་སོང་ང་དེའི།
  byas na sman kha sang khyed rang gi blugs gnang song nga de'i/
 • ཀ།
  རེད།སྨན་བླུགས།ཁོ་གཉན་ཁ་འདི་མར་བཅག་
  red/sman blugs/kho gnyan kha 'di mar bcag
 • ཀ།
  ཞེ་པོ་ན་གིས།ཨོང་།
  zhe po na gis/ong /
 • ཀ།
  ད་རྗེས་མ་ཕན་ཐོགས་ཡས་འདུག་གས་༼གམ་༽།ཁྱེད་རང་གི་སོ་འདི།
  da rjes ma phan thogs yas 'dug gas (gam )/khyed rang gi so 'di/
 • ཀ།
  ད་ཕན་ཨ་ཡོང་བསམ།བཀོག་བཞག་གནང་ན།
  da phan a yong bsam/bkog bzhag gnang na/
 • ཀ།
  ཨོང་།ཨ་ལས་ད་ལྟ་ན་ཚ་བཏང་གིན་བཏང་གིན་བཀོག་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་མ་རེད།
  ong /a las da lta na tsha btang gin btang gin bkog na yag po yo'o ma red/
 • ཀ།
  ལས་སེ།ཨ་ནི།
  las se/a ni/
 • ཀ།
  ཨོང་།གཉན་ཁ་བྱེད།བྱེད་ཀྱོག་བརྒྱབ་ཀྱི་རེད།ཨ་ནི་ཡང་ན་ཚ།ཁྱེད་རང་ཁྲག་ཤེད་ཡག་པོ།
  ong /gnyan kha byed/byed kyog brgyab kyi red/a ni yang na tsha/khyed rang khrag shed yag po/
 • ཀ།
  ཡོའོ་མ་རེད།
  yo'o ma red/
 • ཀ།
  ཡོའོ་མ་རེད་པ།ཁྲག་ཤེད་ཡག་པོ་མེད་ན་སོ་བཀོག་ན་ཉེན་ཁ།ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད།ད་ཨ་ལའི་སྔོན་ལ་ཡ།
  yo'o ma red pa/khrag shed yag po med na so bkog na nyen kha/nyen kha chen po yo'o red/da a la'i sngon la ya/
 • ཀ།
  གཉན་ཁ་བཅག་ཡས་སྨན་དེ་ཟ་དགོས་རེད་པས།
  gnyan kha bcag yas sman de za dgos red pas/
 • ཀ།
  གཉན་ཁ་བཅག་ཡས་སྨན་དེ་ཨོང་།ཨ་ལས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཅིག་བཞག་དེ་ནི་འཇག་སོངན་སོ་འཕྲོ་བརླག་འདུག་ན་མོ་འདུག་ན་ཨ་ནི་སོ་ཚུར་བཀོག་ཨ་ནི་སོ་གསར་པ་སོ་ཚབ་གཅིག་མགར་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད།
  gnyan kha bcag yas sman de ong /a las nyi ma kha shas cig bzhag de ni 'jag songana so 'phro brlag 'dug na mo 'dug na a ni so tshur bkog a ni so gsar pa so tshab gcig mgar na yag po yo'o red/
 • ཀ།
  ཨ་ལས།ཚབ་གཅིག་ལགས།
  a las/tshab gcig lags/
 • ཀ།
  ཨོང་།
  ong /
 • ཀ།
  ཨ་ལས།ལས་སེ།ཨོང་།ཨ་ནི་ཨེ་འདྲས་བྱེད་དགོས་མིན་འགྲོ།རེད་པ།
  a las/las se/ong /a ni e 'dras byed dgos min 'gro/red pa/
 • ཀ།
  རེད་རེད་རེད།ད་ག་གནང་དང་།
  red red red/da ga gnang dang /