Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
2 min 5 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

These little pieces of dough are being prepared to make noodles called tep ril in Chentsa County, Amdo.c

གྲོ་ཕྱེ་མཐེ་བོང་གིས་ལེབ་ལེབ་བྱས་ནས་བཟོས་ཏེ་མཐེབ་རིལ་ཟེར་བའི་ཐུག་པ་ཡི་ཕྱེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

图中展示的是做好的藏式猫耳朵面的面疙瘩。

གྲོ་ཕྱེ་བརྫིས་རྗེས་མཐེ་བོང་གིས་ཤིང་ལེབ་ཐོག་ལ་མནན་ཏེ་མཐེ་བོང་གི་དབྱིབས་སུ་བཅའ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། མཐེབ་རིལ་ཟེར་བ་ནི་ཐུག་པ་དེའི་ནང་དུ་བསྐོལ་རྒྱུའི་ཕྱེ་ཡི་མིང་ཡིན་ལ། སྐོལ་བའི་ཐུག་པ་ཡི་མིང་ཡང་ཡིན། མཐིབ་རིལ་འདི་བཅོས་ནས་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་འགོར་བས་ཁྱིམ་མི་གང་བོར་བཅའ་རྒྱུ་དཀའ། དེ་བས་ནད་པ་དང་ཡང་ན་ཟ་མ་ཟ་མི་འདོད་པའི་མི་ལ་སྐབས་འགར་མཐེབ་རིལ་སོགས་ལས་ནས་ཁ་ཟས་བརྗེ་བ་ཡིན།

和好的面用拇指把面捏成小小的猫耳朵的形状,煮出来的面叫藏式猫耳朵面。由于做藏式猫耳朵面的工序复杂、制做时间长,因此当地人不是经常制做。平时,主要是给病人或食欲差的人补充营养之用。