Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

ཞུན་ཧྭའམ་ཡང་ན་བ་ཡན་ས་ཆའི་རྩེད་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ། ཆུ་མིག་དང་། ལབ་ཙེ། མཆོད་རྟེན་བཅས་ཀྱི་མཛེས་པ་བརྗོད།

Sung in Xunhua (Hualong County), this tserig praises the springs, labtsé and stupas in Tibet.

这首“则柔”广泛流传于安多循化和化隆地区,歌词以歌颂家乡的圣洁美景。

ཞུན་ཧྭའམ་ཡང་ན་བ་ཡན་ས་ཆའི་རྩེད་རིག་ཅིག་ཡིན་ལ། ཆུ་མིག་དང་། ལབ་ཙེ། མཆོད་རྟེན་བཅས་ཀྱི་མཛེས་པ་བརྗོད། བོད་མི་ཕལ་ཆེ་བའི་འཐུང་ཆུ་ནི་ཆུ་མིག་ཡིན་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐད་ཀར་དུ་ཆུ་མིག་ཆུ་བཅུས་ནས་འཐུང་། དེ་བས་རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་ཆུ་མིག་ལས་ཆུ་བཅུས་པའི་མཛེས་པ་བརྗོད་ཡོད། མཆོད་རྟེན་གསུམ་དང་ལབ་ཙེ་གསུམ་ཞེས་བླངས་ཡོད་པ་ཡང་མཆོད་རྟེད་དང་ལབ་ཙེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་གཉིས་ཡིན་ལ། གསུམ་རེ་གསུམ་རེ་ཞེས་བཤད་པའི་གྲངས་ཀ་གསུམ་དེ་བཀྲ་ཤིས་པར་བརྩི།

This tserig is sung in Xunhua (Bayan) and heralds the springs, labtsé and stupas in Tibet. It specifically describes the beauty of fetching water directly from an abundant spring before continuing to extol the virtues of three stupas and three labtsé, three being a particularly auspicious number.

这是一首流传于安多循化和华隆地区的“则柔”。藏族人一般饮用泉水,这首民歌唱出了泉水的清澈和甘甜。在藏族文化中数字三被视作吉祥的数字,这首民歌的歌词运用了视为吉祥的数字三。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0