Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
1 min 41 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 才旦加, 叶旦才让, 才旦加

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "Three Rainbows Appear in the Blue Sky." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་གཉེན་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་གནས་འགྲོ་བུ་མོར་གདམས་པའི་གླུ་ཞིག་རེད། དྲིན་ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་བརྗེད་མི་རུང་བ་དང་གནས་ཡུལ་དུ་ལག་ལས་ཀར་འབད་དགོས་པ་བརྗོད་ཡོད།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགུང་སྔོན་གནམ་ནས་འཇའ་གསུམ་ཤར་བ་དེ་རྗེ་བླ་མ་འཁྲུངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་འཇའ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་ཚང་བ་དེ་ཚེ་འདི་ཕྱི་མཁྱེན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་དང་།   རྫ་མགོ་སྨུག་གིས་བཟུང་བ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཁྲུངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་སྨུག་པས་རི་མགོ་ཐམས་ཅད་ཁེབས་པ་དཔོན་དབང་སྡུད་ཆེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0