Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
4 min 8 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Takdo from Topden Township in Chentsa singing a song called "Three Festivals in Tibet." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་བ་གསུམ་ལ་དགེ་ལས་སྒྲུབ་པར་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་བ་གསུམ་སྟེ། བཅུ་བའི་བཅོ་ལྔ།  བཞི་བའི་བཅོ་ལྔ།  རྒྱ་ལོའི་ཆེས་གཅིག་བཅས་ཉིན་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ན་དགེ་བ་ཇེ་མང་དུ་འགྱུར་བས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེ། སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་དགེ་ལས་བྱས་ན་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བ་དང་བློ་གྲོས་རྒྱས་པ། ཉོན་མོངས་གི་སྒྲིབ་པ་དག་པར་བྱེད་པ་བཅས་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0