Skip to main content Skip to search
08 Feb 2016
3 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Chimi Wangmo

༉ གླུ་གཞས་ ཐང་ཅིག་པདྨའི་པད་ཐང་དུ་ཟེར་ གླུ་གཞས་འདི་ག་ནི་བ་ཧན་ཏོང་ཏོ་ཅིག་འདུག ཨིན་རུང་ ཁོ་ར་གིས་ཨ་ནེམ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཤེས་པས་ བརྗེད་སོ་ནུག་ཟེར་ ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་འཐེན་ནི་མིན་འདུག མ་པ་ རིངམ་ཅིག་ར་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་་ ཁོ་རའི་ཨ་པ་གྱོངས་མི་གིས་འཐེནམ་ད་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་འཐེན་འཐེནམ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འབོད་སྒྲའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཁྱིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ བཟོ་བོ་ལུ་བསྟོད་ཚིག་ཟུམ་ཅིག་སྦེ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ད་ རྒས་ཤོས་ལ་ལུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གླུ་གཞས་འདི་ ཐགས་འཐག་མི་ཚུ་གི་བསྟོད་ཚིག་ཨིན་ ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་འདུག

 

Thangchila Pame is a melodious boedra song. The singer could not remember the lyrics in their entirety, though he sings a few verses that he learned from his father. This song is performed  during a house's consecration to praise the carpenter. Some elders say that the house owner needs to offer the carpenter the best food and drink in order to make him happy. If not, it is believed that the house will not turn out good. According to the singer, this same song is also sung to please weavers.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཞབས་སྦྲོ་ཟེར་རུང་ ད་ཧེ་མ་ ངེ་གི་ཨ་པ། ང་རའི་ ཨ་པ་གིས་ འཐེན་མི་ཞབས་སྦྲོ་ཨིན། སྐད་དང་ཨ་ནཱི་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་ཤོམ་མེད། ཨིན་རུང་ཡང་ ཨ་པ་གིས་ སྟོན་བྱིན་མི་ ཨ་ནཱེ་ཅིག་ ཨ་ཙི་ཙི་ཞུ་ནི་ཟེར་ཨིན་ལགས།
  A song- is a song sung by my father before. Though my voice is not melodious, I would like to sing a song taught by my father.
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཐང་ཅིག་ལ་པདྨའི་པད་ཐང་དུ་ལ། །
  In the meadow of the Pemai Pethang
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཐང་ཅིག་ལ་པདྨའི་པད་ཐང་དུ་ལ། །
  In the meadow of the Pemai Pethang
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  བཟོ་གོ་(བོ)སྤུན་གསུམ་ལ་འཛོམས་བཞག་གེ །
  Will gather three siblings carpenters
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  བཟོ་གོ་(བོ)སྤུན་གསུམ་ལ་འཛོམས་བཞག་གེ །
  Will gather three siblings carpenters
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  བཟོ་གོ་(བོ)སྤུན་གསུམ་བཟོ་མ་ཤེས་ལ། །
  Unable to make by three carpenters
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  བཟོ་གོ་(བོ)སྤུན་གསུམ་བཟོ་མ་ཤེས་ལ། །
  Unable to make by three carpenters
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ལ་བསྒྲིགས་བཞག་གེ །
  Will arrange a Tashigomang
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ལ་བསྒྲིགས་བཞག་གེ །
  Will construct a Tashigomang
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཐང་ཅིག་ལ་པདྨའི་པད་ཐང་དུ་ལ། །
  In the meadow of the Pemai Pethang
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཐང་ཅིག་ལ་པདྨའི་པད་ཐང་དུ་ལ། །
  In the meadow of the Pemai Pethang
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཨར་མོ་སྤུན་གསུམ་ལ་འཛོམས་བཞག་གེ །
  Will gather three maid-servants
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཨར་མོ་སྤུན་གསུམ་ལ་འཛོམས་བཞག་གེ །
  Will gather three maid-servants
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཨར་མོ་སྤུན་གསུམ་ཐག་མ་ཤེས་ལ། །
  Unable to weave by the three maid-servants
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ཨར་མོ་སྤུན་གསུམ་ཐག་མ་ཤེས་ལ། །
  Unable to weave by the three maid-servants
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  གདོང་ཁེབས་ལེགས་མོ་ལ་བསྒྲིགས་བཞག་གེ །
  Will arrange a beautiful apron
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  གདོང་ཁེབས་ལེགས་མོ་ལ་བསྒྲིགས་བཞག་གེ །
  Will arrange a beautiful apron
 • ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས Ugyen Wangdi
  ལགས་སོ་ལགས། ཨ་ནཱེ་ཅིག་ལས་མི་ཤེས་པས་ལགས། ད་ དཔྱད་རི་ཡང་མིན་འདུག ངེ་གི་ཨ་པ་གྱོང་མི་གིས་ ཨ་ནཱེ་སྦེ་འཐེན་དེས་ལགས། ཨ་ནཱེ་སྦེ་ དཔྱེ་བལྟ་བཞག་བཞགཔ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་ལགས།
  Thank you! I don't know further and I too don't remember it. My late father sang till this much and I just learned from him.