Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 57 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

འདི་ནི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ལེན་པའི་རྩེད་རིག་ཅིག་ཡིན། གྲི་ཆུང་དང་བྱུ་རུ་སོགས་རྒྱན་ཆའི་མཛེས་བ་བརྗོད་ཡོད།

This tserig praising Tibetan swords, corals and other ornaments is usually sung by women.

这首“则柔”民歌一般由女士演唱,歌词赞美当地男女所戴的配饰。

འདི་ནི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ལེན་པའི་རྩེད་རིག་ཅིག་ཡིན། གྲི་ཆུང་དང་བྱུ་རུ་སོགས་རྒྱན་ཆའི་མཛེས་བ་བརྗོད་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་ཆའི་ཚུལ་དུ་གྲུ་ཆུང་སྐེད་ལ་འདོག་རྒྱུར་དགའ་ལ། བུད་མེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུ་རུ་འདོག རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་སྲོལ་རྒྱུན་འདི་དག་འབུར་དུ་བཏོད་ཡོད།

藏区的人们喜欢在各种场合佩戴各种首饰以示隆重,女士佩戴各种金银首饰和珊瑚项链,男士喜欢将佩剑戴在身上。这首“则柔”民歌的歌词表现了这些配饰之美。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0