Skip to main content Skip to search
03 Nov 2014
14 min 45 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Namlha Tsering from Ujé village in Tsekhok tells the story of King Kalapangka and his three queens.

འདིར་རྒྱལ་བོ་ཞིག་ལ་བཙུན་མོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་འབྲིང་གཉིས་ཀ་བདུད་མོ་ཡིན་པ་དང་ཆུང་བ་ནི་ལྷ་མོ་ཡིན་པས། ལྷ་མོ་ལ་གནོད་འཚེ་གང་མང་བཏང་བ་བརྗོད་ཡོད།

རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་བཙུན་མོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་འབྲེང་གཉིས་ཀ་བདུད་མོ་ཡིན་པ་དང་ཆུང་བ་ལྷ་མོ་ཡིན་པ་རྒྱལ་བོས་མི་ཤེས། རེ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ལ་ཚོགས་འདུར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བས་བཙུན་མོ་རེ་རེའི་རྒྱལ་པོ་ཕྱིར་ལོག་དུས་ལེགས་སྐྱེས་རེ་འབུལ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་ནས་བཙུན་མོ་ཆུང་བས་རྒྱལ་བོར་སྲས་ཤིག་འབུལ་ཟེར། འོན་ཀྱང་བཙུན་པོ་ཆེ་འབྲིང་གཉིས་ཀ་ཕྲག་དོག་ཆེ་བས་བཙུན་མོ་ཆུང་བའི་སྲས་དེ་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་གསོད་ཐབས་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་ལྷ་མོའི་སྲས་ནི་མི་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་མིན་པས་ས་འོག་ལ་སྦས་ཀྱང་ཕྱིར་ཐོན། བ་གླང་ལ་བྱིན་ནས་ཟ་རུ་བཅུག་ཀྱང་ཕྱིར་གསོན། མཐའ་མར་རྒྱལ་སྲས་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་མག་པར་བསྡད་ནས་སྲིད་བཟུང་བ་མ་ཟད་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཀྱང་བཟུང་ངོ། གཏམ་རྒྱུད་འདིས་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་བསམ་པ་དཀར་བོ་ཞིག་ཡོད་ཕྱིན་རང་ལ་དབང་བའི་དངོས་པོ་དེ་ནམ་ཞིག་གི་ཉིན་ཕྱིར་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་སྲིད་པ་བརྗོད་ཡོད།

国王有三个妃子,其中最小的是仙女,而其他俩是妖女。所以对仙女不利,但是最终还是有了最好的安排。

这段视频简述了有一位国王国王有三个妃子其中最小的是仙女,其他两个是妖女,但国王并不知。有一次国王要去参加一个盛会 ,三位妃子答应国王回来时会送他各自准备的礼物。而仙女答应国王送一位王子给他,但是其他两位妃子因为嫉妒所以用千方百计把王子送死。但是王子偏偏非凡,埋在地里可以长出来,牛犊吃了可以重生。最后王子当了一个只有公主的国家的女婿并行政,也回了 自己的母国认亲并经营。说明只要一心向善属于自己的东西最终会得到。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0