Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
11 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho

The story of the King and the Prankster is also on deception. It is about a king and his attendent, who is extreamly intellegent and did lot of notorious activities to the king and his citizens. One day the king planned to visit his daughters as they were staying away from home. Hence, the king asked his intellegent sarvent to pack gift for his daughters. All the gifts were eaten by the sarvent and claimed that its been eaten by the statue as they halt night in the temple and also he embrassed the King infront his daughters. He had also beaten some of the nuns after deceiving them for his own benefit. 

 

༉  རྒྱལཔོ་དང་ཕྱག་ཞུ་མི་སྤྱ་ངན་གྱི་སྲུང་འདི་ གཡོ་སྒྱུའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ད་ སྤྱ་ངན་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལཔོ་དང་འབངས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཀྲ་མ་ཤིསཔ་གི་ལཱ་ལེ་ཤ་ར་འབད་དོ་ཡོདཔ་མས། རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ཚུ་ རྒྱལཔོ་ཁོ་ར་དང་སོ་སོ་སྦེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ སྲསམོ་དང་འཕྱད་པར་འགྱོ་ནིའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་དེ་ལུ་ སྲསམོ་གི་འཁྱོསམ་སྦེ་བསྣམས་འབྱོན་ནི་གི་ཅ་ལ་བསྡམས་ཟེར་ བཀའ་གནངམ་ད་ ཅ་ལ་ཆ་མཉམ་ཕྱག་ཞུ་མི་གིས་ཟ་བཞག་སྦེ་ ནུབ་མོ་ལྷ་ཁང་ནང་ཞག་སྡོད་པའི་སྐབས་སྐུ་གིས་བཞེས་ད་ནུག་ཟེར་ སླབ་མ་ཚད་ སྲསམོ་ཚུའི་གདོང་ཁར་ རྒྱལཔོ་གི་སྐོར་ལས་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ ཁོ་རའི་དོན་ལུ་ ཨ་ནེམ་ཚུ་ཡང་དྲངས་ཏེ་མགུ་སྐོར་རྐྱབ་པའི་སྲུང་ཅིག་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ལགས་སོ། ག་ཅི་ ཧེ་མ་ ཏེ རྒྱལ་པོ་རེ་རེ་ལུ་ སྤྱ་ངན་རེ་རེ་ཡོད་དོ་ཨིན་མས་བ། མ་གཞི་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ གཅིག་བདུད་ཨིན་མས། གཅིག་སངས་རྒྱས་བཟུམ་ཅིག་ར་ཨིན་མས། སྤྱ་ངན་ཚུ་འདི་ ཁོང་ཚུ་ ཏེ་ ག་ཅི་ཟེར་བ་ཅིན་ ཏེ་ གནས་སྐབས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཏེ་ ག་ཅི་བརྒྱུད་ར་ཨིན་མས་བ།
  In past, every king had their own prankster. The pranksters were considered similar to Lord Buddha as they depicted their myriad of ideas through playing pranks.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཨ་ནཱི་སྦེ་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ གཉའ་རྒོད་དང་ སྤྱ་ངན་ཟེར་མི་འདི་ དང་པོ་སྤྱ་ངན་ཟེར་ཨིན་མས། ད་ལྟོ་ གཉའ་རྒོད་ཟེར་ ཨ་ནཱི་ཚུ་ག་ར་ ཨ་ནཱི་ཁོང་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨ་ནཱི་འབདཝ་ལས་ ཧེ་མ་རྒྱལ་པོ་གཅིག་དང་ རྒྱལ་པོ་གིས་བུཚ་དང་བུམོ་འདི་ ལམ་ཐག་རིངམོ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མས། བུམོ་འདི་ཚུ།
  The pranksters in the past are similar to present strong man. It was believed that the pranksters possessed some of the lord Buddha’s nature. That’s why; once upon a time there was a King and queen who had one son and a daughter. The son and the daughter lived far away from them.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཨ་ནཱ་རྒྱལ་པོ་དང་སྤྱ་ངན་གཉིས་ ཏེ་ རྒྱལ་པོ་གིས་སླབ་ནུག དབའི་ སྤྱ་ངན་ཟེར་ ཏེ་ ང་བཅས་གཉིས་ ང་གིས་ ཏེ་ བུམོ་འཕྱད་བར་འགྱོ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག ག་ཅི་འབག་བ་ཅིན་ དྲག་ག་སྨོ་ཟེརཝ་ད་ལུ་ དེ་ལས་ ཏེ་ ཡ་ རྒྱལ་པོ་ཟེར། ལྟེ་ཟས་དོས་ཀྱི་བཅད་དེ་ ཆང་དོས་ལས་བཅད་དེ་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱ་ལས་ ཕྱེ་དོས་ལས་བཅད་དེ་ འབད་དགོ་མས་ཟེར་ ག་ཅི་ལོ་ཞུ་ནུག་ རྒྱལ་པོ་ལུ་ ཁོ་གིས།
  One day the King told his prankster to accompany him on his journey to meet his daughter. On this, the pranksters calling on the king said to take baskets of bread and alcohol for the journey.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ལུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཏེ་ དབའི་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་ཚུགས་ག་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ འ་ ཚུགས་རུང་མ་ཚུགས་རུང་ འབག་ནི་འོང་རྒྱལ་པོ་ཟེར་སླབ་ནུག ཏེ་ འབག་སྟེ། ཨ་ནཱ་ལས་འགྱོ་དོ་ཨིན་མས་བ་ རྒྱལ་པོ་ཁོང་གཉིས་ ལྟེ་ཟས་དོས་བཅད་དེ་ དེ་ལས་ ཕྱེ་ཨ་ནཱི་སྐབ་ཕྱེ་གི་ཕྱེ་དོས་གཅིག ཤ་ཨ་ནཱ་ ཆང་དོས་གཅིག་འབག་སྟེ་འགྱོ་དོ་ཨིན་མས།
  When the king asked the prankster whether he would be able to carry all the loads the prankster responded that he will and would be able to carry it. Than the pranksters carrying breads, wheat and alcohol left accompanying the king on his journey to meet his daughter.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  འགྱོ་ད་ལུ་ ཏེ་ ལམ་ཁར་ཕྱི་རུ་ཉལ་ཏེ་ལུས་དོ་མས་བ། ཁོང་གཉིས་ ཉལཝ་ད་ལུ་སྟེ་ དབའི་ དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་ལུ་སླབ་ནུག་ སྤྱ་ངན་གྱིས་དབའི་རྒྱལ་པོ་ ད་རེས་ ཏེ་ ས་ཚུབ་དྲག་ཅིག་ནང་ཚུད་ཡི་མས་ ང་བཅས་གཉིས་ ཏེ་ ད་ཉལ་ནི་གིས། ནུབ་མོ་འདྲོགས་རེ་འབད་འོང་ རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཏེ་ སྤྱན་གཟིམ་གནངམ་ད་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་སྐད་བརྐྱབ་སྨོ་ཟེར་ ཏེ་ སླབ་ད་ལུ།
  They had to spend nights on their way. One night the prankster calling the king said that they have landed at a haunted place and feeling that they would be scared the prankster asked king what kind of sound did the king made while sleeping.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ང་གིས་འདི་ ཧོར་ཧོར་ཟེར་རྐྱབ་དོ་མས་ གཉིད་ལོངམ་ད་ལུ་ཟེར་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཨ་ནི་ཱསྦེ་གསུང་ནུག ཏེ་ སྤྱ་ངན་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ སྐད་རྐྱབ་དོ་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ ང་གིས་འདི་ ཀྲབ་ཀྲབ་ ཀྲེབ་ཀྲབ་ ཀྲེབ་ཀྲབ་ཟེར་རྐྱབ་དོ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨ་ནཱ་ལས་ ཡ་ ཟེར་ ཏེ་ ཁོ་གིས་རྒྱལ་པོ་འདི་ སྤྱན་གཟིམ་གནང་ནུག་བ་ ཧོར་ཧོར་ཟེར་འགྱོཝ་ད། དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་འདི་ ལྟེ་ཟས་ཟ་དོ་ཨིན་མས། འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་ ཀྲབ་ཀྲབ་ ཀྲེབ་ཀྲབ་ཟེར་ ཟ་སྟེ་ ལྟེ་ཟས་དཀྲིགས་དཀྲིགས་རྫོགསཔ་ད།
  “I make Hor Hor sound when I am sleeping,” the king responded. He then asked prankster what kind of sound he made. Responding to the king he said he made trab, trab, trap,trab,trap, trab sound while sleeping. The king sighed and then took a nap. As the king was sleeping the prankster ate the breed making trab, trab, trap,trab,trap, trab sound.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་འདི་ཀྲེབ་ཀྲབ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ད་ལུ་ འུམ་ སྤྱ་ངན་གཉིད་ཐལ་སོང་ནུག་ ཟེར་མནོ་སྟེ་ ཧེང་བསྐྱལ་གཉིད་ཐལ་ནུག དེ་ལས་ ལྟེ་ཟས་འདི་རྫོགས་སོང་ནུག་ ཞག་གཅིག དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་འདི་ མ་ཤེས་ནུག་སྟེ་ ལྟེ་ཟས་རྫོགས་རྫོགསཔ་གིས། ཏེ་ ད་རུང་ ཞག་གཅིག་ ད་རུང་ ཕར་སོང་སྟེ་ ད་རུང་ཞག་གཅིག་ ཉལ་ཏེ་ལུས་དོ་མས་ལམ་ཁར།
  The king hearing krab krab sound thought that the prankster has fallen asleep. The king then fell into even deeper sleep not knowing that the prankster had already finished eating the breed. They had to again spend their night on their way.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཡ་ ད་རེས་ཡང་ ཨ་ནཱ་ ས་ཚུབ་དྲག་ཅིག་ནང་ལྷོད་ནུག་ཟེར། རྒྱལ་པོ་ ད་ ག་དེ་སྦེ་ ད་ སྤྱན་གཟིམ་གནངམ་ད་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་སྐད་རྐྱབ་དོ་ག་ ཟེརཝ་ད་ལུ་ ང་གིས་འདི་ ཧོར་ཧོར་ཟེར་རྐྱབ་དོ་ཟེར། ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་དོ་གོ་ སྤྱ་ངན་ཟེརཝ་ད་ལུ་ ང་གིས་འདི་ ཕུ་ལུག་ཕུ་ལུག་ཕུ་ལུག་ཕུ་ལུག་ཟེར་རྐྱབ་དོ་ཟེར་སླབ་ནུག་ལོ།
  The Prankster again told the king “Even today we have landed at a haunted place. The prankster repeated the same question that he asked the night before. The king said “I make Hor Hor sound,” asking the prankster what kind of sound he made. “I make pulug, pulug, pulug, pulug,” said the prankster.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཏེ་ དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ ཆང་འཐུང་ནི་གིས་ ཨིན་མས་བ། ད་ ཏེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་འདི་ཧོར་ཧོར་གཉིད་ཐལ་ ཏེ་ ཨ་ཙི་ཙི་ལས་ ཕུ་ལུག་ཕུ་ལུག་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་མས་ལོ་ རྒྱལ་པོ་གིས་ རྣམ་ཅོ་ཉན་བལྟཝ་ད་ལུ། འ་ སྤྱ་ངན་གཉིད་ཐལ་སོང་ནུག་ཟེར་ ཉལ་ནུག ཆང་རྫོགས་སོང་ནུག་ དེ་ལས། དེ་ལས་ ལྟེ་ཟས་དང་ཆང་འདི་རྫོགས་ཏེ། དེ་ལས་ ནང་པ་བཟུམ་ ཕར་ལྷོད་དོ་ཨིན་མས་བ། ད་བུམོ་འདི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་དོ་ཨིན་མས།
  The pranksters planned to drink alcohol today. The king went to sleep and after a while the king heard pulug pulug sound. The king again thought that the prankster had fallen asleep but the prankster already finished drinking alcohol. With this the prankster finished eating all the breads as well all alcohol. However the king and the prankster were to reach at daughter’s home the next day.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ བུམོ་འདི་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ནི་འབདཝ་ད་ ཏེ་ ལྷ་ཁང་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས་ སྦོ་ལོག་ཁར། དབའི་ རྒྱལ་པོ་ཟེར་ ཡ་ལ་ ད་རེས་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་སྦེ་ ཕྲང་ཕྲང་བུམོ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ ཏེ་ ལྷོད་ནི་མེན་མས་ཟེར། ནངས་པ་དྲོ་པ་ཧ་སག་ལྷོད་གོ ད་རེས་འདི་ ནཱ་ལུ་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཏེ་ གཟིམ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག་ཁོ་གིས།
  The next day when they were about to reach at daughters house they came across a temple. The prankster called the king and said “It is not right to directly reach your daughters house today.” It will be better if we spent night here in the temple today and go early in the morning tomorrow,” he added.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཏེ་ དབའི་ཨིན་ན་ཟེར་ དེ་ལས་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གཟིམ་ནུག དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ཕྱེ་སྟེ་ སྐུ་གི་ ནུབ་མོ་ཕྱེ་ བཀབ་ཕྱེ་གི་ཕྱེ་ སྐུ་གིས་ཁ་ནང་ དབུར་ནུག་ག་ར། སྐུ་གིས་ཁ་གུ་དབུར་ཏེ། ཕད་རྩེ་སྐུ་གིས་ཕྱག་གུ་དཔྱངས་བཞག་ནུག་ འ་ དཔྱངས་བཞག་སྟེ་ དེ་ལས་ ཧ་སག་ར་སླབ་མས་ལོ། ཡ་ རྒྱལ་པོ་ཟེར་ ང་བཅས་གཉིས་འདི་བསྐྱལ་སར་བསྐྱལ་ཡི་མས་ ད་འབདན་ཟེར་ཏེ།
  The king and the prankster spent their night in the Temple. During the night the prankster applied the mouth of the statue with wheat flour and hanged the bag on the statue’s hands. Waking early in the morning prankster told the king they did a great blunder.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ལྟེ་ཟས་འདི་ ག་ར་ཟ་བཞག་ནུག་ཟེར། ཆང་འདིན་ག་ར་འཐུང་བཞག་ནུག སྐུ་འདི་ཚུ་གིས་ཟེར། བལྟ་མས་ མཇུག་ལུ་ར་ཕྱེ་གམ་ནུག་ ཨ་ནཱི་ཚུ་གིས། ཕྱེ་གི་ཕད་རྩེ་ ཏེ་དཔྱངས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ ཏེ་ སླབ་མས་ལོ་སྟེ། ཡ་ དབུགས་འགམ་ནུག་ རྒྱལ་པོ་འདི། ཕར་ལུ་ཆོམ་ ག་ཅི་ཡང་འབག་ནི་མེད་པར། དབུགས་འགམ་སྟེ་ ལྷོད་ནུག བུམོ་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད། ཏེ་བུམོ་ཚུ་གིས་ ཨ་ནཱི་ཕྱི་རུ་ ཨ་ནཱ་ མར་དང་དར་ཚི་ བྱིན་དོ་ཨིན་མས་ ཨ་པ་ལུ།
  “Our breads have been eaten and alcohol drank by the statue,” said the prankster. Lastly the statue ate all the wheat flour and hanged the bag on his hand, he added. Not having anything as a gift to his daughter the king got frustrated. On reaching his daughter’s house the daughter prepared nice feast with cheese and butter and offered his father.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དྲང་དོ་ཨིན་མས་བ། ཏེ་ དྲང་ད་ལུ་ རྒྱལ་པོ་གིས་སླབ་ནུག དབའི་ ང་གིས་འདི་ ཕོ་མ་བདེཝ་འབད་དེ་ ཨ་བ་བཤའ་དོ་མས་ ཨོ་རོ། དེ་ལས་ ང་མི་ཟ་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ འ་ རྒྱལ་པོ་ ག་ཅི་ཨ་ནཱི་བཟུམ། ང་གིས་བཀོག་ནི་མེནམ་བོ་ བཟེད་དེ། ཁྱོད་ར་བཞེས་བཞེས་ཟེར་སླབ་ནུག
  The king told that he is having stomach ache and would have diahorea and denied to take dinner. The prankster than insisted the king to eat and told him that he would throw his fasces even he had diahorea.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  འ་ རྒྱལ་པོ་བཞེས་ནུག དེ་ལས་བཞེས་ཏེ། དེ་ལས་ ཏེ་ རྒྱལ་པོ་གཟིམ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ ཨ་ནཱི་ག་ཅི་ལོ་ རྡོབ་གཅིག་འབག་སྟེ་ བཞག་ནུག རྒྱལ་པོ་གི་རྩ་བར། རྡོབ་གཅིག་འབག་འོང་སྟེ རྒྱལ་པོ་འདི་ ནུབ་མོ་ཆབ་གསང་ཤོརཝ་མས་ལོ་ པེར་པེར་ཤོརཝ་ད་ལུ་ རྡོབ་ནང་ན་ བཟེད་དོ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ནངས་པ་ཁོ་གིས་ དྲོ་པ་བཀོག་ནི་མས་ཟེར། ག་ཏེ་ལས་འབག་འོང་ནི་ ཁོ་གིས་གཉིད་ལོང་ལོངམ་བཟུམ་བཟོ་སྟེ།
  The king had the dinner and after the King went to sleep the Prankster took a jar and kept near to the king. In the night the king after not being able to resist the diahorea passed in a jar kept near to him. The king thought that the prankster would throw away the fasces early in the morning but the prankster pretended as if he was asleep.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  རྒྱལ་པོ་འདི་ ག་དེ་འབད་རུང་མ་བདེ་བར། ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ ཏེ་ ཨ་ནི་ཱརྡོབ་འདི་ ཏེ་ ཉིམ་འདི་ཤར། ཧ་ལམ་ གནམ་ལང་སྟེ་ ཉིམ་འདི་མཐོང་། ཁོ་གིས་ལོང་མ་བཏུབ། སྤྱ་ངན་གྱི་ལོང་མ་བཏུབ། དེ་ལས་ ཨ་ནཱི་ཨ་བ་བཀོག་མི་མེད་པར། རྒྱལ་པོ་གིས་ ཆབ་གསང་བཀོག་མི་མེད་པར། ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཁོ་རང་ ཕྱག་ལྟག་འོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ འབག་འགྱོ་སྟེ་ སྒོའི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ད།
  This made the king to feel uncomfortable. The prankster did not wake up even when the day dawned bright. Having no one to throw his fasces the king hid the jar under his armpit and went to throw it and as he reached near the door.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  བུམོ་ཚུ་གིས་ ཡ་ ཨ་པ་ ང་བཅས་ཀྱིས་བཀོག་ནི་མེན་བོ་ཟེར་ ཨ་ནཱི་འདི་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་ བུམོ་འདི་ཚུ་གིས་འཕྱོག་གཏངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ བར་ན་ ཁྲོ་ཤོར་ཏེ་ ཁྲོ་དཀྲུམས་ཏེ དེ་ལས་ ཆབ་གསང་གིས་ག་ར་ རེག་རེགཔ་ཨིན་མས་ དེ་ལས། དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཧེང་བསྐྱལ་ ཙིགཔ་ཟ་ནུག
  His daughters after seeing his father asked what he was taking to throw and said, “We will throw it.” And when the daughters forcefully tried to snatch the jar from the king it split all over them. This made the king furious.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཏེ་ ད་ ཡ་ སྡོད་མས། ང་བཅས་གཉིས་ བློ་གོ་ལེ་སྦེ་ འབད་གེ་མས་ཟེར་སླབ་ནུག་ སྤྱ་ངན་ལུ། བཏུབ་བཏུབ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བུམོ་འདི་ཚུ་གིས་སླབ་མས་ལོ། འུམ་་ ཁྱོད་ ང་བཅས་ཨ་པ་ལུ་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་འབད་དེ་ ཁྱོད་ཕྱི་རུ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ནང་ སྟུ་ དབུ་བྱིན་ནི་ཟེར་སླབ་མས་ལོ། འུམ་་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ནང་ལས་ཕར་ སྟུ་དབུ་བྱིན་ནི་ཟེར་ ད་རེས་ཕྱི་རུ་འབདན་ཟེརཝ་མས་ལོ། བུམོ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་པོའི་བུམོ་ཚུ་གིས།
  The king warned the prankster and told him that he would talk with him slowly. “Ok,” responded the prankster. The king’s daughters told the pranksters not to behave with their father in this manner and warned him that they would feed their Vagina into his mouth and let him smell it if he repeated tonight.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཡ་ཡ་ དབུ་ད་དབུ་ད་ཟེར་སླབ་ནུག ཁྱད་མེད་ཟེར་སླབ་ནུག འ་ དེ་ལས་ ཏེ་ རྒྱལ་པོ་གཟིམ་ད་ལུ་ རྒྱལ་པོ་འདིན་ སྤྱན་གཟིམ་གནང་ནུག ཁོ་གིས་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ ཐུགཔ་འབག་འོང་སྟེ་ དེ་ལས་ ཁོ་གིས་མལ་ཆ་ནང་འབག་འོང་སྟེ་ ཁོ་འདི་ རྒྱལ་པོ་གཟིམ་སར་ གཟིམ་ཆ་ནང་ན་ ཉལ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
  He said ok you all can feed me. Than when king was sleeping he silently carried the King and placed him on his bed and he slept on king’s bed.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ བུམོ་གིས་འོང་སྟེ་ ཨ་པའི་ཁ་ནང་ལས་ཕར་ བླུགཔ་མས་ལོ་ པེག་པེག་པེག་པེག་བླུགཔ་མས་ལོ། ཡ་ ཁྱོད་ སྤྱ་ངན་ཁྱོད་ ཡ་ཁྱོད་ཟེརཝ་མས་ལོ། འ་ བུམོ་གཉིས་འོང་སྟེ་ བླུགས་ཏེ་འགྱོ་ཡི་ལོ། དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ནངས་པ་དྲོ་པ་བལྟ་ནུག ལོག་སྟེ་ ཨ་ནཱ་ལས་ ཁོ་གིས་ རྒྱལ་པོ་གོ་ལེ་སྦེ་ རྒྱལ་པོ་ཁོ་རང་ ཤུལ་ལུ་འབག་སྟེ་ ཁོ་ ཁོ་རའི་ཤུལ་ལུ་སྡོད་ནུག
  The daughters fed their vagina into the king’s mouth and commented “you take this.” After having done that the daughters left the room. The prankster woke up early in the morning and slowly carried the king back on his bed and he stayed on his own bed.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  འ་ནངས་པ་བཟུམ་ དྲོ་པ་ཧ་སག་སླབ་སླབ་མས། དབའི་ རྒྱལ་པོ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཡི་ཟེར་སླབ་ད་ལུ། འ་ བྱཱ་ཁུ་མ་འཐུང་པའི་རྟགས་ཟེརཝ་མས་ལོ། འཕྱག་མས་ལོ། ཛའི་་ རྒྱལ་པོ་གནམ་མེད་ས་མེད་བཞེས་ནུག་མས་ཟེརཝ་ད་ལུ། འ་ བྱཱ་ཁུ་མ་འཐུང་པའི་རྟགས་ཟེར་ འཕྱག་མས་ལོ།
  In the morning the prankster calling on the king asked what happened to his face. The king while saying that it was the sign of having not taken the JAA-KHUG wiped his face. “Wow! Your Majesty has eaten a lot,” the prankster said. The king repeated “It is the sign of having not taken the JAA-KHUG.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཏེ་ བུམོ་འདི་ཚུ་ལུ་སླབ་ནུག འུམ་ བཏུབ་ཟེར། འེང་ ཨ་པ་ སྟུ་གུ་ ཨ་པ་གི་ཁ་གུ་ ཞལ་གུ་འདི་ ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་ སྟུ་དབུ་ཡི་སྨོ། ད་འབདན་ ཨ་པ་ལུ་ཞུ་ནི་ཟེར་སླབ་ནུག ཏེ་ ཁྱོད་གཉིས་ཞུ་ནི་ཟེར་སླབ་ད། བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ ང་ཡི་ སྤྱ་ངན་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ནཱི་བཟུམ་མ་ཞུ་ཟེར། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་སླབ་ཅི་ཉན་ནི་ཟེར་སླབ་ནུག་བ།
  The prankster warned the daughters to inform king about them having fed their vagina into king’s mouth. “Oh my god,” said the daughters calling the prankster and requested him not to tell the king. “From now on we will listen to whatever you say,” said the daughters.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཡ་ བཏུབ་བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ། དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་སྤྱ་ངན་ཨ་ནཱ་ལས་ རྒྱལ་པོ་གི་བུམོ་གིས་ ང་བཅས་རའི་ ནོར་གྱི་ལུད་ ཏེ་ བཞག་བཞགཔ་འདི་ སློང་བཅུག་དོ་ཨིན་མས། ལུས་བསྐྱལ་ནི་གིས། འ་ སློང་བཅུགཔ་ད་ལུ་ དེ་ལས་ ཏེ་ ཨ་ནཱ་ལུས་སློང་དོ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཏེ་ རྒྱལ་པོ་གི་བུམོ་ ཏེ་ འགྱོཝ་མས་ལོ། འེང་ དཀྱི་ར་དང་ར་ཅུང་ལེགས་ཤོམ་གྱོན་གྱོནམ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་ལུ་འགྱོ་དོ་ཨིན་མས། ཚེས་བཅུ་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ཁོ་གིས་གཞན་ལུ་སླབ་ནུག
  “Ok, Ok,” said the prankster. The prankster than made the kings daughters to dig the piled up cow dung kept to be used as manure. After that the two daughters were going to a festival in their best attire. At the festival the prankster said to others,
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཡ་ཡ་ལྟ་མས་ ཁྱོད་ཚུ། རྒྱལ་པོ་གི་བུམོ་གཉིས་ ང་གིས་ལུད་བསྐྱལ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་མས་ཟེར་སླབ་ནུག འ་ ཤོབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱལ་བཅུག་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག ཚུགས་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨ་ནཱི་སྦེ་ བུམོ་གཉིས་འགྱོ་དོ་ཨིན་མས། དབའི་ ཁྱོད་གཉིས་ཟེར་ཟེརཝ་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་སླབ་ནུག
  That he can let two daughters of the king to carry the manure but the other people argued that he would not be able to do that. “Hey, Both of you,” you called the prankster. “What is it,” responded the king’s daughter.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཨ་པ་ཁ་ ཟེརཝ་མས་ལོ། ཨ་མ་ མ་སླབ་དབའི་ང་། ཏེ་ ལུད་ཁུར་ཆ་རེ་མི་བསྐྱལ་ག་ ཁྱོད་གཉིས་ཟེར་སླབ་ནུག་ལོ། མ་འབད་ཟེར་ སྤྱ་ངན་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་འདི་མ་སླབ། ཨ་པའི་ཁ་ཟེར། དེ་ལས་ བགོ་ལ་གསརཔ་ཕུད་སྟེ་ དེ་ལས་ ལུད་ཁུར་ཆ་རེ་བསྐྱལ་ཡི་ལོ། ཏེ་ བུམོ་གཉིས་ ཏེ་ འབག་སྟེ་འགྱོ་ཡི་ལོ། ཏེ་ འུམ་ ལོག་འགྱོ་དོ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཏེ་ ད་འོང་དོ་ཨིན་མས་ ལོག་སྟེ།
  “Father’s mouth,” shouted pranksters. “Please pranksters make such reference as father’s mouth” immediately responded the daughter. The prankster than demanded the daughters to carry load of manures. The daughters undressed of their new attires and carried the manure and returned back.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ གསེར་གྱི་མདོ་མང་གཅིག་བྱིན་ནུག ཨ་པ་ལུ་ཕུལ་ནུག བུམོ་གཉིས་ཀྱིས། དེ་ལས་ གསེར་གྱི་མདོ་མང་བྱིན་ཏེ། དེ་ལས་ ཏེ་ རྒྱལ་པོའི་ ག་ཅི་ལོ་སླབ་ནུག ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ ཨ་ནཱེམ་ཅིག་ ངོ་ཚ་བཅུག་ཡི་སྨོ་ཟེར་ ཏེ་ ཁྱད་མེད་མས། ང་བཅས་གཉིས་ཟེར། ཁྱོད་འགྱོ་སའི་ལམ་འདི་ ཆུ་དང་མེ་ལུ་ཨིན་མས་ཟེར་ནུག་སྟེ། ཏེ་ ག་ཅི་སྨོ་གིས་ རྒྱལ་པོ་གིས་
  The daughters presented golden scripture to the king after that the King told the prankster “You disgraced me so much. Your way ahead is from water and fire now.”
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཡ་བཏུབ་བཏུབ་ ཟེར་སླབ་ནུག་སྤྱ་ངན་གྱིས། དེ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ལོགཔ་ད་ལུ་ བྱག་ཟུར་ཁར་ཉལ་བཅུགཔ་མས་ལོ་ རྒྱལ་པོ་གིས། ཏེ་ ཕུད་བཀོག་ནི་ཨིན་པས་བྱག་གུ་ལས་མར་ སྤྱ་ངན་འདི། དེ་ལས་ སྤྱ་ངན་བྱག་ཟུར་ཁར་ཉལ་བཅུག་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་རྟག་ལུ་གཟིམ་གཟིམ་ཨིན་མས། འ་དེ་ལས་ ཁོ་མགྱོགས་པ་མགྱོགས་པ་ རྒྱལ་པོ་སྤྱན་གཟིམ་གནང་བཞུགསཔ་ད་ ཁོ་གིས་གསེར་གྱི་མདོ་མང་འདི་ ཁོ་ཉལ་ས་ལུ་འབག་སྟེ་ ཁོ་གསེར་གྱི་མདོ་མང་བཞག་ས་ལུ་ ཧེང་སྡོད་ནུག ཁོ་གིས།
  “Ok, Ok,” responded to the King. On their journey back the king let the prankster sleep on the cliff and he slept above it with intention to push the prankster from the cliff. When the king was sleeping the prankster quickly pulled the golden scripture and slept near to it.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཏེ་ རྒྱལ་པོ་ འེང་ ཟེརཝ་ད་ལུ་ ཏེ་ རྐངམ་གིས་ཕུད་བཀོག་གཏང་ཡི་ལོ་ མདོ་མང་འདི་ རྡོག་རྡོག་སོང་ཡི་ལོ་ རྦོབ་རིལ་ཏེ་ བྱག་གུ་ལས་མར། དེ་ལས་ བྱག་གུ་ལས་མར་འགྱོ་པའི་སྐབས་སུ་ སླབ་མས་ལོ་ རྒྱལ་པོ་གིས་ སོང་ཤིག་སྤྱ་ངན་ཟེརཝ་མས་ལོ། སྤྱ་ངན་འདི་ ཀྱེ་སོང་གམ། རྒྱལ་པོའི་གསེར་གྱི་མདོ་མང་ཡར་ཏེ་ ད་ ཟེརཝ་མས་ལོ་ སྤྱ་ངན་གྱིས།
  The king pushed the golden scripture down the cliff with his leg. As the golden scripture rolled down the cliff the King commented, “Go you prankster. “Where the prankster would go, your golden scripture fell down the cliff, prankster replied immediately.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་དབུགས་འགམ་ནུག་སྟེ། ཡ་ ག་དེ་འབད་ནི་ཐབས་ཤེས་མེད་པར། དེ་ལས་ནངས་པ་མི་དམངས་བཀུག་སྟེ་ དེ་ལས་ སྤྱ་ངན་ ཨ་ན་ལས་མར་ ཐག་པ་གུ་བརྡམ་ཏེ་ མར་མདོ་མང་ལེན་ནི་གིས་བྱག་ལུ་གཏང་དོ་ཨིན་མས། ཡ་མདོ་མང་ ཏེ་ བཅིང་སྟེ་ མདོ་མང་གིས་འོག་ལས་ ཏེ་ ཁྱོད་བཟུང་སྟེ་ཤོག་མས། མདོ་མང་འདི་ རྟག་ལས་བཅིང་སྟེ་ ཤོག་མས་ཟེར་སླབ་སླབ་ཨིན་མས།
  This frustrated the king. After not finding any solution the king called for more people. The prankster was sent down the cliff tied with a rope and directed him to tie the golden scripture above him.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ མདོ་མང་གི་བར་ན་ལས་ཐག་པ་བརྡམ་ཏེ་ ཁོ་ཨ་ནཱི་མདོ་མང་གི་ཐོག་ཁར་ གཞོན་ཏེ་འོག་གཏང་ནུག་ ཁོ་གིས་ ཏེ། དེ་ལས་ ཤོག་ཤོག་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་འཐེན། དེ་ལས་ ཁོ་ཡར་རྩ་བ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ མདོ་མང་འདི་ ཡར་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ བཅད་གཏང་ནི་ཨིན་མས་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཏེ། དེ་ལས་ བཏོག་གཏང་ནི་ ཁོ་གིས་ཤེས་ཏེ་ ཨ་ནཱི་བཟུམ།
  The prankster after tying the golden scripture by the rope from the centre sat on top of it. He knew the king’s intention to let him down the cliff cutting the rope as soon as the scripture reached them.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཡར་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ལུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ མདོ་མང་མེན་པར་ ཁོ་འཐོན་མས་ལོ། ཧེ་མ་ ཏེ་ བྱག་ལས་ཡར། དེ་ལས་ ཁོ་བཏོག་བཀོག་ནི་ཟེར་བ་ཅིན་ མདོ་མང་ལུས་ མར་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས་ལོ། ཏེ་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཡང་ཐབས་ཤེས་མེད་པར། དེ་ལས་ ཏེ་ ཡར་ལུ་ ད་ ག་ཅི་སྨོ་བཏོན་འབག་འོང་། ཏེ། དེ་ལས་ ཏེ་ ལོག་སྟེ་ལྷོད་དེ། དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཏེ་ འ་་ཧེང་བསྐྱལ་འབད་དེ་
  After some time they saw him coming instead of the golden scripture. The king thought of cutting the rope to kill the prankster but then he feared of losing the golden scripture that was beneath the prankster and the king was left with finding no other option. The prankster then went down and fetched the golden scripture. Then he again started irritating the King.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ སྤྱ་ངན་གྱིས་ ཨ་ནཱི་ ཏེ་ ཨ་ནཱི་སྤྱ་ངན་གྱིས་ ཁོ་གིས་ ཏེ་ བ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཏེ་ འ་ རྒྱལ་པོ་གིས་ལོ་ཐོག་ནང་བཙུགས་བཞག་ནུག་ ཏེ་ ཁོ་གིས། འ་ ཞེ་སྡུག་འབད་དེ་ ལོ་ཐོག་ནང་བཙུགས་བཞག་སྟེ། དེ་ལས་ སླབ་མས་ལོ་ དབའི་ སྤྱ་ངན་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ནཱེམ་ཅིག་ ཞེ་སྡུག་མ་འབད། ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ལོ་ གླང་བརྡམ་ས་ཟེརཝ་མས་ལོ། རྒྱལ་པོ་གི་སྒོ་ལུ་བརྡམ་སྟེ་ཡོད་ལགས།
  The Prankster had a cow which was put under the guidance of the king. “Hey stop irritating me and tie your cow,” the king said. The prankster replied, “Your majesty I have tied the cow to the door’s handle according to your command.”
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ནཱ་ལུ་ ཏེ་ སྒོའི་ནེ་ལྕེ་གུ་ལུ་ར་བརྡམ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་སླབ་མས་ལོ། ཐག་པ་རིངམོ་འབད་བཟོ་སྟེ་ ཁོ་གིས་ཐག་པ་མཇུག་ ཁོ་རའི་ རྒྱལ་པོ་སྒོའི་ནེ་ལྕེ་གུ་བརྡམ་ཏེ། དེ་ལས་ བཙུགས་བཞག་ནུག་ལོ། ཏེ་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱ་ལས་ ད་རུང་ར་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཏེ་ ཨ་ཕར་སོང་སྟེ་ འབྲུ་སྣ་འཚོལ་བར་སོང་ནུག་བ། ཏེ་ དེ་ལས་ འབྲུ་སྣ་འཚོལ་བར་སོངམ་ད་ལུ་ རྒྱལ་པོ་ཟེར་ ཏེ་ ཡ་ ཏེ་འབྲུ་སྣ་འཚོལ་གནང་ཟེར་སླབ་ནུག
  The prankster kept the cow tied with a very long rope to his door’s handle. After that the prankster went to the king in search for cereal and asked the king for cereals.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཏེ་ དེ་ལས་ བྱིནམ་ད་ལུ་ གནང་ཟེར་སླབ་ད་ལུ་སྟེ་ ནས་ ཏེ་ ཁྱོད་ར་འབག་ཚུགསཔ་ཅིག་ བྱིན་ནི་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ཁོ་གིས་རྩམ་ཀུག་ ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཏེ་ སྦོམ། གང་ནི་གང་ནི་མེད་པའི་རྩམ་ཀུག་ བཙེམ་སྟེ་འབག་འགྱོ་ནུག ཏེ་ བླུགསཔད་བླུགསཔ་ད་ སྦོམ་སྦོམ་འགྱོ། ཨ་ནཱི་ལྟེམ་ལྟེམ་ཅིག་ གང་སྟེ་འོང་དོ་ཨིན་མས། འོང་དོ་ ཁྱིམ་ནང་འོང་དོ་ཨིན་མས་ ཁོ།
  The king told him that he would give as much wheat that he could carry. The prankster knitted a very big bag, so big that it would not even get filled. Instead a bag which would get bigger as the wheat is poured into it. The prankster then return back home with this bag full of wheat.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་ལུ་ ཁོ་ལུ་འདི་ ཨ་ལོ་མངམ་ཡོད་དོ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཁྱིམ་ཡང་ ཡར་བལྟ་བ་ཅིན་ གནམ་མཐོང་མཐོངམ། མར་བལྟ་བ་ཅིན་ ས་མཐོང་མཐོངམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ལམ་ཁར་ ཨ་ཎེམོ་གཉིས་ འཕྱད་འཕྱདཔ་ཨིན་མས། དབའི་ ཨ་ཎེམོ་གཉིས་ ག་སྟེ་སྨོ་ཟེརཝ་ད་ལུ་ གནས་བསྐོར་ལུ་འགྱོ་དོ་ཟེར་སླབ་ནུག
  He had lot of children at home and his house if looked up was as if you could see the sky and if viewed downward it was if you could seen the earth. Than on his way back home he encountered two nuns. He asked them where they were heading and the tow nuns responded that they were on their way to pilgrimage.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཡ་གནས་བསྐོར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཏེ་ གནས་བཟང་པོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ ང་གིས་ ང་གིས་མཐོང་འདི་ཡོད། ང་གིས་སྟོན་བྱིན་ནི་ ཁྱོད་གཉིས་ ང་གིས་ནས་འབག་སྟེ་བསྐྱལ་གནང་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨ་ཎེམོ་གཉིས་ནས་བསྐྱལ་ཏེ་འབག་འོང་ནུག་ ཏེ་ ནས་བསྐྱལ་འབག་འོང་སྟེ་ ཁོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ནུག ཏེ་ ནས་བཞག་སྟེ་ དེ་ལས་ཀྭ་ལས་ ཏེ་ ད་འབདན།
  “If you are going for pilgrimage I know and have seen a very sacred place and I can show both of you,” said the prankster. But he asked the nuns to help him carry his wheat home. The nuns carried the wheat and after reaching his house the nuns asked
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཕོ་རྒནམ་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཏེ་ གནས་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ཟེར་སླབ་དེས་བ། སྒུགས་མས་ཟེར་སླབ་མས་ལོ་ འཁརཝ་ཅིག་འབག་སྟེ། དེ་ལས་ འཁརཝ་ཡར་ལུ་སྟོད་དེས་ལོ། ཁང་པ་ཕྱི་སྟོང་ནང་སྟོང་། །ཟེརཝ་མས་ལོ། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་འདུག་ལོ། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་སྟེ་ སྲས་ལོ་པེ་ལོ་མས། །ཟེརཝ་མས་ལོ། བུཏ་པ་གོང་དོང་བྱེ་མ་། །ཟེར་ཏེ་ དེ་ལས་ དཔྱེ་ཨ་ནི་ལུ་དཔག་གཏང་ནུག་ ཁོ་གིས་ ཏེ།
  “Brother you told us that you know about sacred place for pilgrimage,” said the nuns. He told them to wait picked up a stick and pointing the stick upward said “The house is empty, there was so many children, and the fire blower.” He directed to such an example.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཏེ་ དབུགས་འགམ་སྟེ་ ཏེ་ཨ་ཎིམོ་གཉིས་དབུགས་འགམ་སྟེ་ ལོག་རྒྱལ་པོ་ཞུ་ནི་ཟེར་སོང་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་པོ་གིས་ ཏེ་ ཞུ་བར་སོངམ་ད་ལུ་ ཞུ་ནུག་སྟེ་ དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་ཞུ་སྟེ་ ཏེ་ ད་ག་ཅི་གསུང་ཡི་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ཐབ་ཐོག་ཁར་སོང་སྟེ་ ཨེ་ཧེ་་་ཨ་བ་གཏང་བྱིན། དེ་ལས་ ཨ་བ་གཏང་བྱིན་ཟེར་ ཁོ་ལུ་ཟེར་གསུང་ནུག
  This frustrated the nuns and went to the king to tell about this and told the king. the king than directed the nuns to excrete on his stove.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  དེ་ལས་ ཏེ་ ཡ་ ལོག་ལྷོདཔ་ད་ རྒྱལ་པོའི་ག་ཅི་གསུངམ་མས་ཟེརཝ་ད་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐབ་ཐོག་ཁར་ ཨ་བ་གཏང་བཞག་ལོ་ ཟེར་ནུག ཡ་ཨ་བ་འདི་གཏང་ ཁྱོད་ར་གཉིས། ཨ་བ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་ ཆུ་འཐོན་ནི་ཨིན། ཆུ་འདི་འབདན་ གཏང་མི་ཆོག་མས་ ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཏེ་ ཨ་བ་གཏངམ་ད་ལུ་ ཆུ་ཡང་འཐོན་འགྱོ་ནུག
  When the prankster asked the nuns about what had been said by the king to them. The nuns said that the king had told them to pass stool on his stove. “both of you can pass your stool on the stove but its sure that you are going to urinate when you do so,” said the pranksters adding, but you are not allowed to urinate on the stove.
 • ཀརྨ་ཚེ་དབང་། Karma Tshewang
  ཏེ་ ཨ་ནཱ་ ཨ་ཎིམོ་གཉིས་ ཁོ་གིས་ སྤུས་ཙ་སྦེ་ བརྡུང་གཏང་ནུག་ ཏེ་ ཏེ་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་སྟེ་ ཏེ་ ད་ལྟོ་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་བ་གཏངམ་ད་ ཆུ་ཡང་མ་པ་ལས་ར་འཐོན་འགྱོ་ནི་ཨིན་ཟེར། ཏེ་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱི་བཟུམ་ ཨ་བ་ཨ་བ་ ཆུ་འདི་མཉམ་ཅིག་ར་འཐོན་ནི་ཨིན་ ཧེ་མའི་དཔྱེ་གཏམ་ཅིག་ ཨིན་མས་ལགས།
  The prankster beat the nuns nicely. This is a one king of story which tell us that when you pass stool you would also urinate.