Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
4 min 26 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho

Karma Tshewang had narrated the story of Bhutanese and Tibetan clever men, whom they tried to check eachother's intellegence, assigining a task that is extreamly difficult in real application. The Tibetan man started at the first to count a baggage of barleyd and send back him the actual number, fortunately the Bhutanse man managed to count and send back the result, In return the Bhutanese man send a baggage of Amaranth to count but the Tibetan man failed. Again the Tibetan man send a crooked horn of sheep to make it straight, since the Bhutanese man being intellegent, he heat the horn on fire and made it straight but the sad thing is that the Tibetain man failed to straighten a croocked gourd. Besides these competations, the Bhutanese clever also fooled the Tibetan man for several time through the use of his intellegence and defeated him. Therefore, the story reveals the theme of intellegence. 

 

༉  བཀྲ་ཤིས་སྒང་གཤོང་ཕུག་ལས་ ཀརྨ་ཚེ་དབང་གིས་ འབྲུག་མི་རིག་པ་ཅན་ཅིག་དང་ བོད་མི་རིག་པ་ཅན་གཅིག་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རིག་པ་བརྟགས་དཔྱད་འབད་བའི་སྐོར་ལས་སྲུང་གཏངམ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ འབྲུ་སྣ་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ འབྲུགཔ་དེ་རྒྱལཝ་མ་ཚད་ རྭཝ་འཕྲང་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ འབྲུགཔ་དེ་རྒྱལ་རྒྱལཝ་ཨིནམ་སྦེ་སྲུང་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། སྲུང་འདི་གི་བཅུད་དོན་ཡང་ འབྲུགཔ་ཆ་ཁྱབ་དེ་ རིག་པ་ཅན་དང་བརྩོན་ཤུགས་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་གི་འོག་ལུ་རང་མ་ཚུད་པར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རིག་པ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཨིནམ་སྦེ་ སྲུང་འདི་གིས་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཧེ་མ་ འ་ བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་གཅིག་དང་ འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་གཅིགགཉིསཔོ་འདི་ འགྲན་བསྡུར་འབད་ནུག་བ་ལགས། ཏེ་ འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ལུ་ བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་གྱིས་ ཏེ་ ནས་ཏེ་ ལགཔ་གང་གཅིག་མར་ལུ་འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ལུ་ གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ འབག་ཤོག་ཟེར་བསྐྱལ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
  A Bhutanese prankster and Tibatan prankster had a debate. The Tibetan Prankster sent to Bhutanese prankster a handful of (phemung) to be counted and send back to him
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  དེ་ལས་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བསྐྱལ་གཏང་ཟེར། གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཟེར་ བསྐྱལ་གཏངམ་ད་ལུ་ ཏེ་ འབྲུག་གི་ འབྲུག་པ་གི་སྤྱ་ངན་གྱིས་ ཏེ་ ནས་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཏེ་ དཀྲིགས་དཀྲིགས་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ རྩིས་སྤྲོད་ནུག་བ། ནཱ་ལས་ ཡར་ ང་བཅས་ཀྱི་ཞིམ་རྩི་དམརཔོ་ཟེར་སླབ་མས་བ། ཏེ་ ཞིམ་རྩི་དམརཔོ་གྲངས་ཁ་ཆུང་ཀུ་ ཨ་ནཱི་ལས་ ལྷག་མིན་འདུག་བ། ཨ་ནཱི་ཞིམ་རྩི་དམརཔོ་གྲངས་ཁ་ ཞིམ་རྩི་དམརཔོ་སྤར་གཅིག་བསྐྱལ་གཏང་ནུག གྱངས་ཁ་འབད་དེ་འབག་ཤོག་ཟེར། བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨ་ནཱི་གྱངས་ཁ་འབད་འབག་ཤོག་ཟེར། ཏེ་ ཁོ་གིས་གྱངས་ཁ་མ་ཆོད་པས།
  The Bhutanese prankster completed his task of counting the handful of (phemung) and sent back toTibatan prankster. On the other hand, a Bhutanese prankster gave the task of counting (mo) to Tibetan prankster which he could not do it.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  དེ་ལས་ བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་གྱིས་ལུག་གི་རཝ་ཅིག་ ཡ་ འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ཁྱོད་ མཁས་པ་ཡོད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ནཱི་ལུག་གི་རཝ་ ཕྲང་སྟེ་འབག་ཤོག་ཟེར། ཏེ་ ལུག་གི་རཝ་ཅིག་ བསྐྱལ་གཏང་ནུག་བ། ཨ་ ཁོ་གིས་ ལུག་གི་རཝ་འདི་ ནཱ་ལུ་ ཆུ་ནང་བཙོ་སྟེ་ དེ་ལས་ཕྲང་སྟེ་ ཕྲང་ཏང་ཏ་བཟོ་སྟེ་བསྐྱལ་གཏང་ནུག་ ཡར་ལུ། དེ་ལས་ ནཱ་ལས་ཡར་ ཏེ་ ད་ལྟོ་གྱི་ཅུ་ཆུང་ཀུ་ཟད་ཟདཔ་ གྱི་ཅུ་ཀོ་ཀྲ་ཡོད་མི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕྲང་སྟེ་འབག་ཤོག་ཟེར་བསྐྱལ་གཏང་ནུག
  A Tibatan prankster sent a twisted horn of a sheep and told the Bhutanses prankster to straighten it if consider yourself clever. He boiled the horn, made it straight and sent back. On contrary, a Bhutanese prankster send a rusted knife and told him to strengthen it.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  དེ་ལས་ བསྐྱལ་གཏངམ་ད་ལུ་ ཡར་ལུ་ ཏེ་ གྱི་ཅུ་ཕྲང་ནི་མ་ཚུགས་པར་ ཏེ་ ག་དེ་འབད་ཕྲང་ག་ཟེརཝ་ད་ ཨ་ནཱི་ཆུ་ནང་བཙོ་སྟེ་ ཕྲང་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཏེ་ ཕྲང་སྟེ་བལྟཝ་ད་ལུ་ ཆག་འགྱོ་སྟེ་ཉན་མ་བཏུབ། འུམ་ ད་འབདན་མི་བཏུབ་ནི་མས་ཟེར། ང་ ཁོ་འབད་སར་ འགྱོ་ར་འགྱོ་དགོ་པས་ཟེར་ད། ཏེ་ དེ་ལས་ བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་ འོང་ནུག ཏེ་ དེ་ལས་ ཡར་ལས་མར་ ཁྲོ་ དང་པོ་གི་ཁྲོ་ ཏེ་ ཁུར་ཆ་ཅིག་འབག་སྟེ་ ཁྲོ་བཙོང་ནི་ཞོར་ཁ་ ཏེ་ ཁུར་ཆ་ཅིག་འབག་སྟེ་ འོང་སྟེ་ མར།
  Someone suggested him to boil the knife and straighten it but, the knife got broke off. So the Tibetan prankster thought to meet Bhutanese prankster and came down. He carried a bag full of earthen pot to sell on the way.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  དེ་ལས་ ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཏེ་ འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་དཀྲིགས་དཀྲིགས་འཕྱད་ནུག་ལམ་ཁར། དེ་ལས་ ཏེ་ དབའི་ ཁྱོད་ག་སྨོ་ཟེར་སླབ་ནུག ང་ བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་ཨིན་ཟེར་སླབ་མས་ལོ། ཁྱོད་འདི་ག་སྨོ་སྟེ་ཟེརཝ་ད། ང་འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དབའི་ཁྱོད་སྤྱ་ངན་ ཁྱོད་འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ཨིན་མས་ དབའི། སྤྱ་ངན་ཨ་ཙི་ཙི་འབད་བལྟ་ད་ དབའི་ ང་གིས་གདོང་ཁ་ཟེར་སླབ་ནུག
  On the way he met Bhutanese prankster and they introduced each other and requested to Bhutanese prankster to perform a prank.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཏེ་ ཁོ་ ཨ་ནཱི་ལས་ ཨ་ནཱི་ ཏེ་ ཁྲོ་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མགུ་ཏོག་གུ་ཐགཔ་བསྐྱལ་ཏེ། དེ་ལས་ འབྲུག་པ་སྤྱ་ངན་གྱིས་སླབ་ནུག ཏེ་ དབའི་ ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་འདི་ འབད་ལོང་འོང་ནི་མས། ང་ ཡ་གནམ་ལུ་ མེ་རྐྱེན་འགྱོ་སྟེ་ མེ་བསད་མ་ཚུགས་པར་སྡོདཔ་ད་ཟེར་སླབ་ད་ དབའི་དབའི་ ཤོབ་སྨོ་བདེན་བདེན་ར་སྨོ་ཟེར་ ཡ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཏེ་ གནམ་མཁའ་ལུ་བལྟཝ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ཁྲོ་ག་ར་ བཅག་ཡར་སོང་ནུག
  The Bhutanese prankster told that I have no time to perform the prank as I am moving to put off the forest fire in the sky. The Tibetan prankster could not believe it and as he looked at the sky, the pots he was carrying on his back slipped the tie from his head and all the earthen pots got broken.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  དེ་ལས་ ཁྲོ་བཅག་སོང་སྟེ་ ག་ར། དེ་ལས་ དབུགས་འགམ་ཏེ་ ཡར་ ད་འབདན་ ང་ཁྲོ་ཚོང་ བཙོང་སྟེ་ཟ་ནི་གིས་ཟེར་ འབག་འོངམ་ཨིན། བསྐྱལ་ས་བསྐྱལ་ཡི་དབའི་ ལྟོ་ཚང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟེར་སླབ་ནུག ཡ་ ད་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་ ང་ལུ་ཡོད། ཨིན་རུང་ཡང་ཁྱོད་སེམས་མ་ཕམ་ཟེར་ དེ་ལས་ ཏེ་ ཁོ་གིས་ ཏེ་ བཏུབ་མས་མས་ཟེར་ ཁྲོ་ལོག་སྟེ་ ཙེའུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ ཏེ་ ད་ ཁྱོད་སོ་སོ་འབད་སྡོད་མས་ཟེར།
  The Tibetan prankster had a remorse over his blunder but the Bhutanese prankster put the broken pots into the basket and consoled him saying, he has a solution .
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཏེ་ ང་གིས་འབག་གེ་མས་ཟེར་ འབག་སྟེ་འགྱོ་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྟ་མདའ་སྟེ་ རྒྱ་ལམ་ལུ་ ཁོང་ཚུ་ ཚོང་པ་འོང་དོ་ཨིན་མས། རྟ་བདའ་སྟེ་འོངམ་ད་ལུ་ ཁོ་གིས་ ཁྲོ་ཁུར་ཆ་འདི་ ཨ་ནཱ་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྟ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ ཟར་ར་ཟུར་རུ་འབད་དེ་ བཞག་སྟེ་ དེ་ལས་ འཁརཝ་གི་བཀག་བཞག་སྟེ་ དབའི་ ཨ་ཕི་གིས་ཁུར་ཆ་ཟུར་ཤིག་ཟེར་སླབ་ནུག་ རྟ་གིས་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས། ཨ་ ཁོ་གིས་ ཨ་ཙི་ཡང་མ་སྤར་བར་སྡོད་ནུག
  The Bhutanese prankster carried his basket and on the way they saw a group of merchants passing by. He put the basket on the side of the road and a stick on top of it. The merchants shouted to move the basket but the Bhutanese prankster did not heed it.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ རྟ་གིས་ཇོ་བདག་ཚུ་འོངམ་ད་ རྟ་གིས་ཨ་ནཱ་ རྟ་འོངམ་ད་ རྟ་གིས་ཨ་ནཱ་ལུ་ རེདཔ་ད་ལུ་ ཁྲོ་ རྦོབ་རིལ་ཡར་སོང་ནུག དེ་ལས་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་ཏེ་ ཁོ་གིས་ ཏེ་ འབྲུག་པ་སྤྱ་ངན་གྱིས་ དེ་ལས་ ཨ་ནཱི་རྟ་གི་ཇོ་བདག་ལུ་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་ཏེ། དེ་ལས་ རིན་ངོ་ལེན་ཏེ་ ཏེ་ བྱིན་ནུག་སྟེ་ ཁོ་གིས་བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་ལུ།
  The merchants horses scrambled over the basket. The Bhutanese prankster charged the merchants, levied fine and gave it to Tibetan prankster.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཏེ་ དེ་ལས་ ཏེ་ ད་རུང་ཡང་ ཡ་ ད་རུང་ཡང་ ང་གིས་གནས་སྐབས་ཅིག་བཏོན་གེ་མས། ཏེ་ ད་རུང་རང་ ཁོ་གིས་ ཏེ་ ཡ་ད་ ག་དེ་སྦེ་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ ང་གིས་རིན་ངོ་ཅིག་ཚང་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་གེ་མས་ཟེར་ ཏེ་ འབདཝ་ད་ལུ་ ཏེ་ ད་ ཁོང་བུཚ་དང་བུམོ་ཚུ་ ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཏེ་ རྩེདམོ་རྩེ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ ཏེ་
  The Bhutanese prankster further plotted plans to recover the expenses of broken pots and they spotted young girls and boys playing over.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཏེ་ ཨ་ནཱི་རྩེད་ས་ལུ་ ཟུར་ཅིག་ནང་འབག་བཞག་ནུག ཁོ་གིས་ ཁུར་ཆ་བཞག་སྟེ། དབའི་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ནཱི་ ཁུར་ཆ་འདི་ གཞན་ཁར་འབག་ཟེར་སླབ་ནུག ཁོ་ སྣང་དག་ར་མེདཔ་སྦེ་སྡོད་ནུག བུམོ་དང་བུཚ་ཚུ་རྩེདམོ་རྩེདཔ་ད་ ཏེ་ དེ་ལས་ ཏེ་ ཨ་ནཱི་ཁུར་ཆ་ ད་རུང་ དཀྲོགས་བྱིནམ་ད་ ཁུར་ཆ་གྱེལ་ཏེ་ ཁྲོ་ག་ར་ཕྱེད་ཀ་ཙང་ཙ་ འཐོན་འཐོནམ་མས་ ནང་ན་ལས།
  He put the broken pots in the basket to aside of where boys and girls were playing. The children told him to put aside of his basket but he did not pay heed of them. While the childrens were playing, they accidently broke the earthen pots further into pieces.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  ཏེ་ ད་རུང་ ཨ་ནཱི་ཚུ་ལས་ རིན་ངོ་ལེན་ཏེ་ དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་ལུ་བྱིན་ཏེ། ཁོ་གིས་ དེ་ལས་ བཅག་བཅགཔ་གིས་རིན་ངོ་འདི་ ཁོ་གིས་ ད་རུང་ ཏེ་ རྒུད་མེདཔ་སྦེ་རིན་ངོ་དེ་ དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ང་བཅས་འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་གྱིས་ ཡར་ལུ་ཨ་ནཱི་འབད་སྤྲོད་ནུག་ལགས། བོད་ཀྱི་སྤྱ་ངན་ལུ་ འདི་ལུ།
  The Bhutanese prankster fine the children and gave it to Tibaten prankster as a compensation for his broken pots.
 • སྐལ་བཟང་དབང་འདུས Kezang Wangdi
  མ་གཞི་ འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ར་མཁས་ནི་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ནཱི་སྦེ་ཨིན་མས། འབྲུག་གི་སྤྱ་ངན་ར་ དྲག་ཡི་ཟེར་ཨིན་ལགས།
  In nutshell, the Bhutansese prankster won over Tibetan prankster. It is said a Bhutanese pranksters are always better.