Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
2 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This filling for tsö ma (momo or dumpling) is made of squash, onions, and salt.

ཚོད་ཀྭ་ཡི་ནང་དུ་ཚྭ་དང་གཡིས་བླུགས་ནས་ཚོད་ཀྭ་མོག་མོག་གི་ནང་སྙིང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

切好的菜瓜里放入盐和油混合成的菜瓜包子内馅。

མོག་མོག་གམ་ཡང་ན་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ལ་ལར་ཚོད་མ་རུ་འབོད་པའི་ནང་སྙིང་ལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། ཚོད་ཀྭ་ནང་སྙིང་བྱས་ནས་མོག་མོག་བཟོ་བ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཟ་མ་ཞིག་མིན་མོད། ས་ཆ་ལ་ལར་སྐབས་འགར་ཚོད་ཀྭ་མོག་མོག་བཟོ་བའི་སྲོལ་ཡོད། འདེ་ཡང་ཚོད་ཀྭ་ཕྲ་ཞིབ་ཅིག་གཙབས་རྗེས་དེ་ནང་དུ་གཡིས་དང་ཙོང་སོགས་འོས་འཚམས་ཤིག་བླུགས་ནས་ཕྱེ་ཐུམ་གྱི་ནང་དུ་བཏུམས་ཏེ་ཚོད་ཀྭ་མོག་མོག་གམ་ཡང་ན་ཚོད་ཀྭ་ཚོད་མ་བཟོ་བ་ཡིན།

在安多地区人们制做包子的馅料有很多种,菜瓜馅儿的包子虽然不是最常见的,但是在有些地方深受人们喜爱。其内馅的制做方法是把菜瓜切成细丝后放入适当的油和葱等调料后混合成制做菜瓜包子的内馅。