Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 26 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་བྱིའུ་མཐེ་བོང་ཞིག་ཁྲ་ཡིས་གསོད་རྩིས་བྱས་པར་བློ་ཐབས་ཀྱིས་ཐར་བར་བརྗོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་བྱིའུ་མཐེ་བོང་ཞིག་ཁྲ་ཞིག་གིས་བཟུང་ནས་གསོད་རྩིས་བྱས་པ་ན། བྱིའུ་མཐེ་བོང་གིས་བློ་ཐབས་བཀོལ་ནས་གསོད་སའི་གནས་ཁོ་རང་གིས་བདམས་ཤིང་། གནས་དེར་གཡག་རྭ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཁྲ་ལ་གཡག་རྭ་དེར་གཤོག་ལྕག་གིས་བརྒྱབ་ན་ཆག་ཅེས་བརྗོད་པས་། ཁྲ་ཡིས་གཡག་རྭ་དེར་གཤོག་ལྕག་གིས་བརྒྱབ་པས་གཤོག་པ་ཆད་པ་དང་། བྱིའུ་མཐེ་བོང་ཤོར་སོང་།

这是一则关于一只鹞鹰在准备杀死一只麻雀时候,麻雀智胜鹞鹰而得以逃脱的故事。

这则故事主要讲述了一只鹞鹰捉住一只麻雀,当它正准备杀死麻雀的时候,麻雀想办法给鹞鹰指定了一个杀自己的地点。当它们来到那里,麻雀立即钻进了一只干牛角,并告诉鹞鹰如果它用翅膀使劲拍打牛角,牛角就会裂开。于是,鹞鹰用尽全身的力气拍打下去,不料它的翅膀被打断了,而麻雀乘机成功逃走了。

The story of a sparrow using its wisdom to successfully escape from a hawk.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0