Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
4 min 17 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

གཞོན་པས་གནས་རིགས་མི་བསྐོར་གནས་རིགས་བསྐོར་ཟེར་མི་བོད་སྒྲའི་གླི་གཞས་འདི་ དར་ཁྱབ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེད་པའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ གཞོན་པས་གནས་རིགས་མི་བསྐོར་གནས་རིགས་བསྐོར། །གཞོན་པས་གནས་རིགས་བསྐོར་ན་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་བསྐོར་ཡོད། །བླ་མ་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་མཇལ་ཁ་གནང་ཤོག་ཟེར་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ བུ་དུར་ལས་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གིས་འཐེན་ཏེ་འདུག དེ་ཡང་ གཞོནམ་སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ གནམ་མེད་ས་མེད་འཇོན་ཐང་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་འབདཝ་ལས་ བོད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་སའི་གནས་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ བླ་མ་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་དང་ བླ་མ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཚུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན་འཐེནམ་ཨིན་རུང་ བླམ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དེ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་འཐེན་ནི་མིན་འདུག

The composer of this song asks youthful, energetic listeners to make the pilgrimage to Lhasa in Tibet because this sacred monastery is the residence of the great master Shacha Maney, the present Buddha, with several sacred relics housed in the monastery. The song also mentions Lama Namkhai Nyingpo who resides in Kharchu monastery in Bumthang, with his sacred relics. The composer desires to have an audience with both the Buddha at Lhasa and Namkhai Nyingpo at Kharchu.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  གཞོན་པས་ལ་གནས་རི་མི་བསྐོར། །གཞོན་པས་ལ་གནས་རི་བསྐོར་ཡོད། །གཞོན་པས་ལ་གནས་རི་བསྐོར་ཡོད། །
  Teenage won’t engulf holly place, But teenage engulfed holly place.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  གཞོན་པས་གནས་རིས་བསྐོར་ན། །ཆོས་བསྐོར་ལ་ལྷ་ས་བསྐོར་ཡོད། །ཆོས་བསྐོར་ལ་ལྷ་ས་བསྐོར་ཡོད། །
  If teenage engulf holly place, Had engulfed Chokhor Lhasa.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  བླ་མ་ལ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ། །ཨོ་ལོའི་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ཤོག །མཇལ་ཁའི་ལ་གཞུང་ལ་བྱོན། །
  Lama shakyamuni, Audience us (juvenile).
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཀ་བ་ལ་ཡར་བཅད་གསེར་གྱི། །དགུང་མོ་ལ་མར་བཅད་དུང་གི །དགུང་མོ་ལ་མར་བཅད་དུང་གི །
  Happiness in higher gold, Sky humble shell.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  མཆོད་བཤམ་ལ་གཡུ་ཡི་པ་ཏྲ། །གཡུ་དང་ལ་བྱུ་རུའི་མནྜལ། །གཡུ་དང་ལ་བྱུ་རུའི་མནྜལ། །
  Shrine with turquoise curving, Is the mandala of turquoise and coral.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  གཞོན་པས་ལ་གནས་རིགས་མི་བསྐོར། །གཞོན་པས་ལ་གནས་རིགས་བསྐོར་ཡོད། །གཞོན་པས་ལ་གནས་རིགས་བསྐོར་ཡོད། །
  Teenage won’t engulf holly place, But teenage engulfed holly place.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  བླ་མ་ལ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། །ཨོ་ལོའི་ལ་འཇལ་ཁ་གནང་ཤོག །འཇལ་ཁའི་ལ་གཞུང་ལ་བྱོན་ཡོད། །
  Lama Namkhai Nyingpo, Audience us to the (juvenile).
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཀ་བ་ལ་ཡར་བཅད་གསེར་གྱི། །དགུང་མོ་ལ་མར་བཅད་དུང་གི །དགུང་མོ་ལ་མར་བཅད་དུང་གི །
  Happiness in higher gold, Sky humble shell.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  མཆོད་བཤམ་ལ་གཡུ་ཡི་པ་ཏྲ། །གཡུ་དང་ལ་བྱུ་རུའི་མནྜལ། །གཡུ་དང་ལ་བྱུ་རུའི་མནྜལ། །
  Shrine with turquoise curving, Is the mandala of turquoise and coral.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ལགས་སོ།། །།