Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
5 min 5 sec
Video Overview
Creators: 
Norzin Lhamo

The song highlights where the seven sun siblings rise in the sky, seven lion siblings on the peak of the mountain, seven tiger siblings in the dense forest, seven old stag siblings in the meadow plain, seven fish siblings in the lake and seven parent siblings in the beautiful village. 

 

གླུ་གཞས་འདི་ དང་ཕུའི་ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་འོང་ཡོད་རུང་ ག་ཟེར་མི་གིས་ བརྩམས་བརྩམསམ་ཨིན་ན་འདི་ ཁ་གསལ་སྦེ་མེདཔ་ད་ འདི་ནང་ གནམ་ཁ་ལུ་ཉིམ་སྤུན་བདུན་དང་ གང་གུ་སེང་ྒེ་སྤུན་བདུན་ ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཅན་ནང་ གཅན་གཟན་སྟག་སྤུན་བདུན་དང་ སྤང་ནང་ཤ་བ་སྤུན་བདུན་ འདི་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ཉ་སྤུན་དང་ གཡུས་་དགའ་ཏོག་ཏོ་ནང་ ཕམ་སྤུན་བདུན་ཚུའི་སྐོར་ལས་སླབ་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགོན་མཁར་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Goenkhar Women
 • དགོན་མཁར་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Goenkhar Women
  སོ་ཡ་ལ་ཨེ་དགུང་གི་ལ་གདུང་སངས་མཐོན་པོ། །ཁྲི་གདུགས་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །ཁྲི་གདུགས་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །
 • དགོན་མཁར་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ།
  Goenkhar Women: སོ་ཡ་ལ་ཨེ་གངས་ཀྱི་ལ་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ། །དར་སེང་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །དར་སེང་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །
 • དགོན་མཁར་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ།
  Goenkhar Women: སོ་ཡ་ལ་ཨེ་ནགས་ཀྱི་ལ་ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ། །སྟག་མོ་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །སྟག་མོ་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །
 • དགོན་མཁར་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ།
  Goenkhar Women: སོ་ཡ་ལ་ཨེ་སྤང་གི་ལ་སྤང་གཤོང་མཐོན་པོ། །ཤཝ་རྒས་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །ཤཝ་རྒས་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །
 • དགོན་མཁར་གྱི་ཨམ་སྲུ་ཚུ།
  Goenkhar Women: སོ་ཡ་ལ་ཨེ་གཡུས་ཀྱི་ལ་གཡུས་བཟང་མཐོན་པོ། །ཡབ་ཡུམ་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །ཡབ་ཡུམ་སྤུན་བདུན་བརྒྱ་ཡི་འཁྲུངས་ལ་ཆེན་པོ་རེད། །