Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
8 min 50 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Dawa Tshering

༉  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་ཡི་གེ་དྲུག་མ་ ཨོ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་གླུ་གཞས་འདི་ནང་ འབྲུག་དང་བོད་ལུ་ཡོད་མི་ལྷ་ཁང་དང་རྫོང་གཞི་ དེ་ལས་ཕོ་བྲང་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིནམ་ད་ ཚིག་གི་གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ ལྷ་ས་པོ་ཏ་ལའི་གནས་ཆེན་དང་ གོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ བླམ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་གདན་ས་ ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ དེ་ལས་གོ་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་བསྟན་སྐྱོང་གླིང་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ བོད་སྒྲའི་གྱལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིནམ་ད་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ ༤ པའི་སྐབས་སུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ གླུ་གཞས་འདི་ ང་བཅས་རའི་ལྷ་ཁང་དང་རྫོང་གཞི་ ཁྱིམ་དང་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་ས་ལུ་ གོང་གི་དཔེ་ཚུ་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ར་འཐེན་སྲོལ་ཡོད།

Though the song "Om Mani Padme Hum" is the six-syllable mantra particularly associated with the Chenrizi (another name for Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion), when we look into the lyrics of the song, it describes the temples, dzongs and palaces in Tibet and Bhutan. The first part tells of the Potala palace in Lhasa in Tibet, which had been blessed with the most sacred statue of Jowo the Maitreya (future Buddha). The second part continues with the Lodra Kharchu monastery, the seat of Namkhai Nyingpo. The third part speaks of the palace of the India, then Dencholing palace in Thimphu, Tencholing in Wangdiphodrang, Punakha Dzong, and so forth. This song mainly falls into the Boedra category and became very popular during the time of the fourth king. Today the song is widely sung at the time of consecration of temples, monasteries, houses and chortens in Bhutan.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གདན་ས་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས། །གདན་ས་དང་པ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཆགས། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གདན་ས་གཉིས་པ་མི་ཆགས་གཉིས་པ་ཆགས། །གདན་ས་གཉིས་པ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཆགས། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གདན་ས་གསུམ་པ་མི་ཆགས་གསུམ་པ་ཆགས། །གདན་ས་གསུམ་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལུ་ཆགས། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གདན་ས་བཞི་པ་མི་ཆགས་བཞི་པ་ཆགས། །གདན་ས་བཞི་པ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་(གླིང་)ཆགས། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གདན་ས་ལྔ་པ་མི་ཆགས་ལྔ་པ་ཆགས། །གདན་ས་ལྔ་པ་བསྟན་སྐྱོང་གླིང་ལུ་ཆགས། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གདན་ས་དྲུག་པ་མི་ཆགས་དྲུག་པ་ཆགས། །གདན་ས་དྲུག་པ་སྤུང་ན་(ཐང་)བདེ་ཆེན་ཆགས། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་འདྲ། །གསེར་གྱི་ཀ་བ་བཞག་ནས་ཆོས་ལ་འགྲོ། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་ཡུངས་ཀར་(དངུལ་དཀར་)མེ་ལོང་འདྲ། །ཡུངས་ཀར་(དངུལ་དཀར་)མེ་ལོང་བཞག་ནས་ཆོས་ལ་འགྲོ། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ གཡས་དང་གཡོན་བསྐོར་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་འདྲ། །ནམ་མཁའི་སྐར་མ་བཞག་ནས་ཆོས་ལ་འགྲོ། །
 • ཚེ་རིང་རྒྱལམོ་དང་ཆ་རོགས། Tshering Gyam & Friend སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །
  Omo Omo mani Padmai Hung (the mantra of Avalokeshtravara), Sungyi Sala Mani Padmai Hung
 • དབང་རྒྱལ། Wangyel སྭོ་ལ་ དགའ་བ་རང་སོའི་སྤང་གི་མེ་ཏོག་འདྲ། །སྤང་གི་མེ་ཏོག་བཞག་ནས་ཆོས་ལ་འགྲོ། །
  The one i like is similar to the that of lotus flower in a plain.
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group སྭོ་ལ་ ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡིག་ས་ལ་མ་ཎི་པངྨེ་ཧཱུཾ། །ལགས་སོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།། །།
  Omo Omo mani Padmai Hung (the mantra of Avalokeshtravara), Sungyi Sala Mani Padmai Hung