Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
6 min 7 sec
Video Overview
Creators: 
Penchela

Norbu from Chaling village sings an offering song performed for important guests such as the king of China, the lord of Bumthang, the spiritual master and a young lady. The author kept himself low and glorified others, claiming that, even if the people wanted to deny his offering he asked them to accept his offerings by looking to containers such as wooden cup, silver made cup, etc. Therefore, one can conclude that, the author is physically bad but spiritually and morally he was good. Thus, he tried to attract his lover to accept him by looking at his morality rather than his physical appearance. 

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ བཅའ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ ནོར་བུ་གིས་འཐེན་མི་ མར་མར་ལ་རྒྱ་ཡི་གདོང་ནི་ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ནང་ སྐུ་མགྲོན་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལཔོ་བཟུམ་དང་ བུམ་ཐང་གི་སའི་བདག་པོ་ ཆོས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དང་ འདི་ལས་ན་ཚོད་གཞོན་པའི་བུམོ་ལུ་ མཆོདཔ་སྦེ་ཕུལཝ་མས། རྩོམ་པ་པོ་གིས་ གླུ་གཞ་འདི་ནང་ ཁོ་གིས་ཕུལ་མི་ཚུ་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ བཞེས་ནིའི་ཐུགས་འདོད་མེད་རུང་ ཤིང་དང་ དངུལ་གྱི་རྡུང་རྡུངས་མི་བཞེས་ཆས་ཚུ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ བཞེས་གནང་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ཨིནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གླུ་གཞས་བརྩམས་མི་འདི་ ཕྱི་ལྟར་དུ་ངན་དྲག་ཨིན་རུང་ ནང་སུ་སྐོར་ལས་ ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་སྦེ་སྟོནམ་མས། དེ་གིས་སྦེ་ ཁོ་རའི་དགའ་བའི་བུམོ་ལུ་ ཁོ་གི་ཕྱིའི་བཟོ་རྣམ་དང་སྤྱོད་པ་ལུ་མ་ལྟ་བར་ ནང་སེམས་ཀྱི་བཟང་ངན་ལུ་ལྟ་སྟེ་ ཁོ་ལུ་དགའ་གནང་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་མར་མར་ལ་ རྒྱ་ཡི་གདོང་ནི་ གླེ་བུར་གདོང་། །
  Oh! The wooden cup of China to the down
 • ནོར་བུ་ Norbu
  ངེའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་བཞེས་མ་ གླེ་བུར་ཅིག །
  The wooden cup is for my China king to drink
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་ སྤྲང་པོ་ང་ལུ་ལྟ་སེ་ མེ་བཞེས་ན། །
  Even if you do not drink by seeing me
 • ནོར་བུ་ Norbu
  གླེ་བུར་གདེང་ལ་ལྟ་སེ་ ཐི་བཞེས་ས། །
  Drink one by looking at the wooden cup.
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་ ཐོར་ཐོར་ལ བུམ་ཐང་གདོང་ནི་ དངོས་ཅན་གདོང། །
  Oh! The silver cup of Bumthang over there
 • ནོར་བུ་ Norbu
  དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞེས་མ་ དངོས་ཅན་ཅིག །
  The silver cup is for my powerful lord to drink
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་ སྤྲང་པོ་ལ་ང་ལ་ལྟ་སེ་ མེ་བཞེས་ན། །
  Even if you do not drink by seeing me
 • ནོར་བུ་ Norbu
  དངོས་ཅན་གདོང་ལ་ལྟ་སེ་ ཐི་བཞེས་ས། །
  Drink one by looking at the silver cup.
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་ ཡར་ཡར་ལ་ བོད་ཀུ་དོང་ནི་ དཀར་ཡུལ་དོང་། །
  Oh! The white cup of Tibet upward,
 • ནོར་བུ་ Norbu
  ངེའི་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞེས་མ་ དཀར་ཡུལ་ཅིག །
  The white cup is for my noble spiritual master to drink
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་ སྤྲང་པོ་ལ་ངེ་ལ་ལྟ་སེ་ མེ་བཞེས་ན། །
  Even if you do not drink by seeing me
 • ནོར་བུ་ Norbu
  ངེའི་དཀར་ཡུལ་དགོང་ལ་ལྟེ་སེ་ ཐིག་བཞེས་ས། །
  Drink one by looking at the silver cup.
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སོ་ ཚུར་ཚུར་ལ་ གཡུས་མོ་གདོང་ནི་ ཙབ་ཡག་གདོང་། །
  Oh! The intense cup of village hither
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སྨན་ཆུང་བུ་མོ་བཞེས་མ་ ཙབ་ཡག་ཅི། །
  The white cup is for my young lady to drink
 • ནོར་བུ་ Norbu
  སྤྲང་པོ་ངེ་ལ་ལྟ་སེ་ མེ་བཞེས་ན། །
  Even if you do not drink by seeing me
 • ནོར་བུ་ Norbu
  གླེ་བུར་དགོང་ལ་ལྟ་སེ་ ཐི་བཞེས་ས། །
  Drink one by looking at the silver cup.
 • ནོར་བུ་ Norbu
  ཡ་ ལ་སོ།
  Okay.