Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
6 min 49 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog

The song Kesangla has a bodra version but in the version sang by Jangchub Dema seems to be a Zhungdra because she sang the song in long tune. This version of Kesangla song is not usually heard elsewhere. The subject in the song is unknown but suggests a figure called Kesangla, where the author desires to offer silver throne, white clay cup, if not the author request Kesangla, not to disgust or become angry, she is going to offer him a simple table and chair and a ordinary cup.

སྐལ་བཟང་ལ་ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ སྤྱིར་བཏང་བོད་སྒྲ་ཨིན་རུང་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་གིས་འཐེན་མི་འདི་ གཞུང་སྒྲའི་གདངས་བཟུམ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ སྐལ་བཟང་ལ་ཟེར་ ག་དེ་ཅིག་སྦེ་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ བཞུགས་ཁྲི་ཡང་ གསེར་ཁྲི་དངུལ་ཁྲི་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ རང་གི་མནོ་བསམ་བཏངམ་མས་ གལ་སྲིད་མ་བྱུང་པ་ཅིན་ སེམས་གཏན་གྲུ་བཞི་ཕུལ་གེ་ ཐུགས་དང་དགོངསམ་མ་ཁྲེལ་ཟེར་ འཐེནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ སྐལ་བཟང་ལ། བྱུང་ན་གསེར་ཁྲི་དངུལ་ཁྲི་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །སྐལ་བཟང་ལ། མ་འབྱུང་ན་ནི་སེམས་གཏན་གྲུ་བཞི་ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ། །བྱུང་ན་ཅོག་ཙེ་པར་མོ་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །མ་འབྱུང་ན་ནི་ཤིང་གི་གདོང་ཏཱན་(ཅན་སྟེགས་)ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ་ཟེར་ ཕར་ལོགསམ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྐལ་བཟང་ལ། འབྱུང་ན་ནི་གསེར་ཁྲི་དངུལ་ཁྲི། །ཡ་ལ་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །ཡ་ལ་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །
  If fortunate enough I wish to offer a golden and silver throne
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྐལ་བཟང་ལ། མ་འབྱུང་ནི་(ན་)སེམས་སྟན་གྲུ་བཞི། །ཡ་ལ་ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ། །ཡ་ལ་ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ། །
  If not fortunate let me offer a squared chair, dont get angry
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྐལ་བཟང་ལ། འབྱུང་ན་ནི་ཅོག་ཙེ་པར་མོ། །ཡ་ལ་འཐུ་་་་ ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །ཡ་ལ་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །
  If fortunate enough I wist to offer patterned table
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྐལ་བཟང་ལ། མ་འབྱུང་ནི་(ན་)ཤིང་གི་གདོང་སྟེགས། །ཡ་ལ་ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ། །ཡ་ལ་ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ། །
  If not fortunate let me offer a wooden bench, dont get angry
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྐལ་བཟང་ལ། འབྱུང་ན་ནི་དཀར་ཡོལ་དཀར་སངས། །ཡ་ལ་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །ཡ་ལ་ཕུལ་དགོ་ནི་རང་གི་བསམ་པ། །
  If fortunate enough I wish to offer white porcelain cup
 • བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མ་ Jangchub Dema
  སྐལ་བཟང་ལ། མ་འབྱུང་ནི་(ན་)[དགེ་འབྱུང་ཁྲ་མོ?]། །ཡ་ལ་ཐུགས་དང་ནི་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ། །ཡ་ལ་ཐུགས་དང་དགོངས་མོ་མ་ཁྲེལ།། འ་ནཱིམ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།། །།
  If not fortunate let me offer a small cup, dont get angry. That is it.