Skip to main content Skip to search
17 Dec 2014
3 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Dawa Tshering

The song "Dhamo Nga Rang Kye Sa" is an ode to the arrow. Its lyrics are in praise of an arrow created by Kign Gaser. According to Pasang, young children sing this song as they go to the archery range.

༉  ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཁ་མཐོ་ས་ལུ་ཡོད་པའི་ མགར་ས་རྫོང་ཁག་ ལ་གཡག་ལུང་སྒོ་ལུ་ པ་སངས་ཀྱིས་འབད་འཐེན་ཏེ་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ མདའ་མོ་ང་རང་སྐྱེ་ས་དགའ་ཡང་དགའ། །ཟེར་མི་འདི་ རྩེདམོ་གི་ནང་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རྩེདམོ་ མདའ་རྐྱབ་ད་ལུ་ འཐེན་སྲོལ་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་དེ་ མདའི་བསྟོད་པ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ལས་ རང་ཕྱོགས་རྒྱལ་བའི་སྨོན་ཚིག་སྦེ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ པ་སངས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ གཞོནམ་ཚུ་མདའ་རྩེད་རྡོས་སྒོར་བརྡུང་འབདཝ་ད་ མདའ་རྐྱབ་སར་ ཧེ་མ་ར་བུམོ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ད་ལུ་ གླུ་གཞས་འདི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས། Pasang
  ང་ང་བཅས་ལ་ཡག་གི་གཡུས་ཁར་ལགས་ དང་ཕུ་ལས་ ང་བཅས་དཔེ་དང་སྲོལ་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་རེ་རྐྱབ་ འ་ནི་སྤང་ནང་ལས་ཕ་འགྱོ་ དེ་ལས་མདའ་རེ་རྐྱབ་ གཞོནམ་འདི་ཚུ་མདའ་རྩེད་སྡེ་སྒོར་རེ་བརྡུང་འབདཝ་ད་ མདའ་རྐྱབ་ས་ཧེ་མ་འགྱོཝ་ད་རང་མདའ་རྐྱབ་ བུམོ་འདི་ཚུ་གི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ད་ མདའ་མོ་ང་རང་སྐྱེལ་ས་དགའ་ཡང་དགའ་ཟེར་ཞབས་བྲོ་གཅིག་འཐོན་ནི་ཡོད་ལགས།
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་ང་ར་སྐྱེས་སུ་དགའ་ཡང་དགའ། །མདའ་མོ་ང་ར་སྐྱེས་སུ་སྐྱིད་ཡང་སྐྱིད། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་སྐྱེས་བ་ཙ་རི་བྲག་ལ་སྐྱེས། །མདའ་མོ་གཅོད་པ་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་གཅོད། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་དྲང་པ་ཤེས་ལྕངམ་སྒྲོལ་མས་དྲང་། །མདའ་མོ་མགུ་ལ་སྤང་དཀྱི་མི་འདི། །
 • པ་སངས། Pasang
  ཕ་ཀི་འཇའ་མཚོན་གནས་ལྔ་ཤར་བ་འདྲ། །མདའ་མོ་མགུ་ལ་སྒྲོག་ཅིག་ལ་བཞོན་མཚམས་འདི། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་མགུ་ལ་སྒྲོག་ཅིག་ལ་བཞོན་མཚམས་འདི། །དགུངས་སྟོད་ཡིལ་ལ་རླུང་་དར་འཕྱར་བ་འདྲ། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་མགུ་ལ་སྒྲོག་གཉིས་བཞོན་མཚམས་འདི། །ཐང་དཀར་རྒོད་པ་གནམ་ལུ་ལྡིང་བ་འདྲ། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་མགུ་ལ་སྒྲོག་གསུམ་བཞོན་མཚམས་འདི། །སྒོམ་ཆེན་སྒྲུབ་ཐོབ་ཅན་གྱི་སྤ་འཁར་འདྲ། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་མགུ་ལ་སྒྲོག་བཞི་བཞོན་མཚམས་འདི། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤང་ལུ་སྤུབས་པ་འདྲ། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་མཇུག་ལ་ལྕགས་གཅིག་ལྡབས་མི་འདི། །ཁམས་པ་ཨ་གསར་ཅན་གྱི་ཀྲིང་ཀ་འདྲ། །
 • པ་སངས། Pasang
  མདའ་མོ་ཕར་བརྐྱབ་འབའ་མིའི་ལ་གཡས་ཕྱོགས་ན། །མདའ་མོ་ཚུར་བརྐྱབ་འབའ་མིའི་ལ་གཡོན་ཕྱོགས་ན། །.
 • པ་སངས། Pasang
  རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་སྡུད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་སྡུད་པའི་ལ་སྨོན་ལམ་ཤོག །