Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A performance of Tibetan classical "Nangma" music by the Tibet University Nangma Group.

这是由西藏大学艺术系,唱朗玛歌的艺人弹唱堆谐。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  སྟོད་གཞས།   སྭ་ཡ་ལ༎
  stod gzhas/___swa ya la//
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  ལཱ་སོའོ། རྟ་ལ་རྒལ་མ་མེད་ན། རྟ་རྒྱབ་དེ་ལ་བསྐྱོན་དང་། བསྐྱོན་ལ་གནང་དང་།
  lA so'o/_rta la rgal ma med na/_rta rgyab de la bskyon dang /_bskyon la gnang dang /
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  རྒྱ་ལྕང་དཀྲུགས་པ་མ་གནང་ཅིག སྭ་ལའོ།  སིལ་པས་བངས་རོགས་ཡིན་འགྲོ སྭ་ལའོ། 
  rgya lcang dkrugs pa ma gnang cig_swa la'o/__sil pas bangs rogs yin 'gro_swa la'o/_
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  དགོན་གཞིས་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་ཡིན་འདོད་འདུག་དའི་རི་ཟུར་མ་གིས་སྒྲིབ་སོང་།       མེས་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་བསོད་ཡ་ལ་གཟིགས་དང་།
  dgon gzhis phyogs la 'gro yin 'dod 'dug da'i ri zur ma gis sgrib song /_______mes po bsod nams stobs rgyal lags kyi sku bsod ya la gzigs dang /
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  ལའོ་འོ་ན་ཡ་ལཱ། བཀའ་སྐྱོན་ལ་གནང་མཁན་མེད་ན། དགོན་གཞིས་ཕྱོགས་ལ་འཁྲིད་རོགས་གནང་དང་། 
  la'o 'o na ya lA/_bka' skyon la gnang mkhan med na/_dgon gzhis phyogs la 'khrid rogs gnang dang /_
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  མ་རེད་དཔལ་ལགས་ཤར་གྱི་མཛེས་ལྡན་ལྷ་མོ་ལགས། ང་ལ་ཕྱག་གཅིག་བཏང་རོགས་གནང་དང་། ལའོ་ཟེར་མཱ་ལགས།
  ma red dpal lags shar gyi mdzes ldan lha mo lags/_nga la phyag gcig btang rogs gnang dang /_la'o zer mA lags/
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  དེ་ལས་ཁམ་སྡོང་དཀྲུགས་དང་ཅིག སྭ་ལའོ། ཁམ་བུ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད་ཅིག སྭ་ལའོ།
  de las kham sdong dkrugs dang cig_swa la'o/_kham bu bza' rgyu yo'o red cig_swa la'o/
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  དགོན་གཞིས་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་འདོད་འདུག་དའི་རི་ཟུར་མ་གིས་སྒྲིབ་སོང་།      མེས་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་བསོད་ཡ་ལ་གཟིགས་དང་།
  dgon gzhis phyogs la 'gro 'dod 'dug da'i ri zur ma gis sgrib song /______mes po bsod nams stobs rgyal lags kyi sku bsod ya la gzigs dang /
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  ལའོ་འོ་ན་ཡ་ལ། བཀའ་སྐྱོན་གནང་མཁན་མེད་དའི་། དགོན་གཞིས་སྤྲོ་པོ་མི་འདུག
  la'o 'o na ya la/_bka' skyon gnang mkhan med da'i /_dgon gzhis spro po mi 'dug
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  མ་རེད་དཔལ་ལགས་ཤར་གྱི་མཛེས་ལྡན་ལྷ་མོ་ལགས། ང་ལ་ཕྱག་གཅིག་བཏང་རོགས་གནང་དང་། ལའོ་ཟེར་མཱ་ལགས།
  ma red dpal lags shar gyi mdzes ldan lha mo lags/_nga la phyag gcig btang rogs gnang dang /_la'o zer mA lags/
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  དེ་ལས་ཁམ་སྡོང་དཀྲུགས་ན་གཅིག སྭ་ལའོ། ཁམ་བུ་བཟའ་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད་ཅིག སྭ་ལའོ།
  de las kham sdong dkrugs na gcig_swa la'o/_kham bu bza' rgyu yo'o red cig_swa la'o/
 • རྒན་བསྐལ་བཟང
  དགོན་གཞིས་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་འདོད་འདུག་དའི་རི་ཟུར་མ་གིས་སྒྲིབ་སོང་།      མེས་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་བསོད་ཡ་ལ་གཟིགས་དང་།
  dgon gzhis phyogs la 'gro 'dod 'dug da'i ri zur ma gis sgrib song /______mes po bsod nams stobs rgyal lags kyi sku bsod ya la gzigs dang /