Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
3 min 40 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two women discuss a recent dispute between two managers in the Lhasa Drama Troupe office.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འདིའི་བཞུགས་གས༼གམ༽
  'di'i bzhugs gas(gam)
 • ཨོའོ་རེད།
  o'o red/
 • ཁ་ས་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒན་ལགས་ཁོང་གཉིས་རྒྱག་རེས་ཤོར་ཤག་ཟར༼ཟེར༽། ཨཱ་ཧ་གོ་བྱུང་གས༼གམ༽།
  kha sa nga tsho'i las khungs kyi rgan lags khong gnyis rgyag res shor shag zar(zer)/_A ha go byung gas(gam)/
 • འོ། ཨེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་ཟར༼ཟེར༽། ང་ལའི་ཨེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་གོ་བྱུང་། 
  'o/_e 'dras 'dra cig zar(zer)/_nga la'i e 'dras 'dra cig go byung /_
 • བྱས་ཙང་། རྒྱག་རེས་ཞེ་པོ་ཤོར་སོང་ཟར༼ཟེར༽།
  byas tsang /_rgyag res zhe po shor song zar(zer)/
 • སུའི་དོན་དག་ཡིན་ནམ། 
  su'i don dag yin nam/_
 • རིག་འཛིན་དོན་དག་རེད་འདུག་ག
  rig 'dzin don dag red 'dug ga
 • ཨ་ལས།
  a las/
 • རིག་འཛིན་གས༼གིས༽ཨ་ལས་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟར༼ཟེར་༽རེད་པ།
  rig 'dzin gas(gis)a las de 'dras byas pa red zar(zer )red pa/
 • དོན་དག་འདྲ་དེ་བྱས་ན། རྒན་དེ་བློ་བཟང་ལགས་གས༼གིས༽རྒན་དེ་རྡོ་རྗེ་ལགས་གས་༼གིས༽ཧ་མ་གོ་པ་བྱས། ཧ་མ་གོ་པ་ཟེར་ནའི་ལས་ད་ཁོང་རང་མེད་པ་ཡིན་ནམ་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
  don dag 'dra de byas na/_rgan de blo bzang lags gas(gis)rgan de rdo rje lags gas (gis)ha ma go pa byas/_ha ma go pa zer na'i las da khong rang med pa yin nam ga re yin nam/
 • གྲོས་བསྡུར་བྱས་བྱས། རིག་འཛིན་ཉེས་ཆད་བཏང་འདུག་ག
  gros bsdur byas byas/_rig 'dzin nyes chad btang 'dug ga
 • ཨོའོ་འོང་།
  o'o 'ong /
 • ཨ་ནི་རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་མཁྱེན་འདུག་གང་།
  a ni rgan rdo rje lags kyis mkhyen 'dug gang /
 • ཨ་ནི་རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནམ་རྒྱུན།
  a ni rgan rdo rje lags nam rgyun/
 • རིག་འཛིན་དང་མི་འཆམ་པོ་འདྲ་ཅིག་རེད་པ་མི།
  rig 'dzin dang mi 'cham po 'dra cig red pa mi/
 • འཆམ་པོ་འདྲ་ཅིག་རེད་པ།
  'cham po 'dra cig red pa/
 • རེད་རེད།
  red red/
 • ཨོའོ་དེས་རྒན་ལགས་སྐུ་རླུང་རྒྱ་བོ་བཞངས་འདུག་ག
  o'o des rgan lags sku rlung rgya bo bzhangs 'dug ga
 • ཕར་ཕྱིན་བྱས་ང་མེད་པ་བྱས་ང་ཧ་མ་གོ་པ་ག་རེ་རས༼རེད༽ཟེར།
  phar phyin byas nga med pa byas nga ha ma go pa ga re ras(red)zer/
 • རྒྱག་རེས་རྒྱ་བོ་བསྐྱོན་འདུག་ག
  rgyag res rgya bo bskyon 'dug ga
 • ཨ་ལས།
  a las/
 • སྙིང་རྗེ། ཁོང་གཉིས་རྒྱག་རེས་ཞེ་པོ་ཤོར་སོང་ཟར༼ཟེར༽།
  snying rje/_khong gnyis rgyag res zhe po shor song zar(zer)/
 • ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཁོང་ཚོ་ཁག་ཤས་ཀྱི་ཧ་གོ་འདུག་ག
  nga tsho'i las khungs khong tsho khag shas kyi ha go 'dug ga
 • བྱས་ཙང་ང་ལའི་ཨེ་འདྲས་ཟེར་མཁན་འདྲ་ཅིག་གོ་བྱུང་། རྒན་ལགས་ཁོང་གཉིས་རྩོད་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་བསྐྱོན་སོང་ཟེར།
  byas tsang nga la'i e 'dras zer mkhan 'dra cig go byung /_rgan lags khong gnyis rtsod po zhe po cig bskyon song zer/
 • འོང་། 
  'ong /_
 • ང་ནི་ག་རེའི་དོན་དག་འདྲ་ཅིག་ཡིན་ནམ་བསམས་། ད་བྱེད་དུས་རིག་འཛིན་དོན་དག་ཡིན་པ་རེད། ཨ་ནི་གཞུག་གུ་གང་འདྲས་བྱས་སོང་།
  nga ni ga re'i don dag 'dra cig yin nam bsams /_da byed dus rig 'dzin don dag yin pa red/_a ni gzhug gu gang 'dras byas song /
 • ཨ་ནི་གཞུག་གུ་དེ། དང་པོ་བྱས་ན་རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྒྱ་བོ་ངར་ཤག་ཟར༼ཟེར༽།
  a ni gzhug gu de/_dang po byas na rgan rdo rje lags rgya bo ngar shag zar(zer)/
 • འོང་།
  'ong /
 • ཨ་ནི་གཞུག་གུ་རྒན་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་མི་ཨེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཟར༼ཟེར༽ད། ད་དེང་སང་ཁ་སིང་རིག་འཛིན་གས༼གྱིས༽མིའི་མགོ་སྒང་ལ་ཤེལ་དམ་བཞུད།
  a ni gzhug gu rgan blo bzang lags kyis mi e 'dras zer gyi zar(zer)da/_da deng sang kha sing rig 'dzin gas(gyis)mi'i mgo sgang la shel dam bzhud/
 • ཨ་ལས། ཨོའོ་རེད་རེད། ཏག་ཏག་རེད། མིའི་མགོ་སྒང་ལ་ཤེལ་དམ་བཞུད། མིའི་ནང་མིས་འཚལ་ག་ཡོང་པ་རེད་། རེད་པ།
  a las/_o'o red red/_tag tag red/_mi'i mgo sgang la shel dam bzhud/_mi'i nang mis 'tshal ga yong pa red /_red pa/
 • ནང་མིས་འཚལ་ག་ཡོང་ཨ་ནི་པུ་གུ་༼ཕྲུག་གུ་༽དེ་སྨན་ཁང་ལ་ལས༼ལུས་༽པ་རེད་ཟར༼ཟེར༽རེད་ད།
  nang mis 'tshal ga yong a ni pu gu (phrug gu )de sman khang la las(lus )pa red zar(zer)red da/
 • ཨ་ཙི་ལ།
  a tsi la/
 • ཨ་ནི་དེའི་ག་རེ་ཟར༼ཟེར༽སྨན་རིན་དང་གང་ག་སྤྲད་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཟར༼ཟེར༽། 
  a ni de'i ga re zar(zer)sman rin dang gang ga sprad dgos red zer gyi zar(zer)/_
 • ཨ་ནི་མི་ཡའི་ལས་ཁུངས་ལ་འཚལ་ག་སླེབས་སོང་ཟར༼ཟེར༽རེད་པ།
  a ni mi ya'i las khungs la 'tshal ga slebs song zar(zer)red pa/
 • ཨ་ནི་དེའི་སྔན་ལ་ནམ་རྒྱུན་ད་ཆང་རྒྱ་བོ་འཐུང་གི་རེད་པ།
  a ni de'i sngan la nam rgyun da chang rgya bo 'thung gi red pa/
 • རེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཆང་འཐུང་ཡས་ལ་དགའ་པོ་རྒྱ་བོ་བྱས། དགོང་དག་ཅིག་དག་སྔ་ཙི་མ་ལོག་བྱས་ཨེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག
  red/_nam rgyun nas chang 'thung yas la dga' po rgya bo byas/_dgong dag cig dag snga tsi ma log byas e 'dras byed kyi 'dug ga
 • ཨེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག ཨ་ནི་ལས་ཁུངས་ལ་ནམ་རྒྱུན་རྟག་པར་རེ་ཞིག་ཕྱི་འབྱོར་ལས༼ལུས༽། མཚམས་མཚམས་མ་ཡོང་པ་བྱས། ཨ་ནི་དེའི་སྔོན་ལ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ཟེར་ན།
  e 'dras byed kyi 'dug ga_a ni las khungs la nam rgyun rtag par re zhig phyi 'byor las(lus)/_mtshams mtshams ma yong pa byas/_a ni de'i sngon la rgan lags kyis zer na/
 • རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕལ་ཆེར་ཨེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལམ་སང་ད་ག་ཨེ་འདྲས་ཟེར་ཐག་གཅོད་བྱས་བྱས་ཟེར།
  rgan rdo rje lags kyis phal cher e 'dras zer gyi yod pa 'dra/_khyed rang tsho lam sang da ga e 'dras zer thag gcod byas byas zer/
 • ཨ་ནི་སློབ་གསོ་ག་རེ་རྒྱག་དགོས་དེ་རྒྱག་དགོས་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག་ག
  a ni slob gso ga re rgyag dgos de rgyag dgos red gsungs kyi yod pa 'dra 'dug ga
 • ཨ་ནི་མི་སློབ་གསོ་ཆོབ་དོ་བརྒྱབ་ཚར་པ་རེད། རེད་པ། 
  a ni mi slob gso chob do brgyab tshar pa red/_red pa/_
 • ཚར་པ་རེད་པ། དེ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་གི་རེད་པ། ཁ་སང་ཚོགས་ཆེན་ཁོ་རའི་སྒང་ལ་ཡ་་ཨ་ལས་མིང་གཅིག་འབོད་པ་རེད་ད། རེད་པ།
  tshar pa red pa/_de nga tshos ha go gi red pa/_kha sang tshogs chen kho ra'i sgang la ya a las ming gcig 'bod pa red da/_red pa/
 • རེད་རེད། ཏག་ཏག་རེད། ང་ཡོད།
  red red/_tag tag red/_nga yod/
 • རེད་པ།
  red pa/
 • ཨ་ནི་དེ་དུས་ད་དུང་རྒན་ལགས་རྒྱ་བོ་གསུངས་སོ་ག དེ་ད་སློབ་གསོ་ཟེར་ནའི་ད་དེ་ད་ཉེས་ཆད་སྤྲད་རྒྱུ་རེད་པ། ད་ཁ་སང་ཨེ་འདྲས་བྱེད་དུས་སྒང་ནས་མི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡ་བག་ཆགས་སྡུག་ཅག་ཞེ་པོ་འདུག་ཟར༼ཟེར༽རེད་པ།
  a ni de dus da dung rgan lags rgya bo gsungs so ga_de da slob gso zer na'i da de da nyes chad sprad rgyu red pa/_da kha sang e 'dras byed dus sgang nas mi phyi logs la ya bag chags sdug cag zhe po 'dug zar(zer)red pa/
 • རེད།
  red/
 • ཨ་ནི་ཨེ་འདྲས་ཟེར་བྱས། ཁོང་ཚོས་ཐག་བཅད་འདུག་ག ཉེས་ཆད་བཏང་ད་སྨན་རིན་དང་གང་ག་ལོགས་མོ་རང་སོ་སོ་གླ་ནས་བཅག་རྒྱུ་བྱས་ཨེ་འདྲས་བྱས་འདུག་ག
  a ni e 'dras zer byas/_khong tshos thag bcad 'dug ga_nyes chad btang da sman rin dang gang ga logs mo rang so so gla nas bcag rgyu byas e 'dras byas 'dug ga
 • ཨེ་འདྲས་བྱས་ན་ཏག་ཏག་རེད། ཞིང་མ་ཞིང་རྟག་པར་ཨེ་འདྲས་སློབ་གསོ་རང་སློབ་གསོ་རྒྱག་གི་བསྡད་ན་ཉན་ཡས་ཞེ་དྲག་མི་འདུག་ག
  e 'dras byas na tag tag red/_zhing ma zhing rtag par e 'dras slob gso rang slob gso rgyag gi bsdad na nyan yas zhe drag mi 'dug ga
 • ཉན་ཡས་ཁོ་ར་མི་འདུག
  nyan yas kho ra mi 'dug
 • ཨ་ནི་གཞུག་གུ་རྒན་ལགས་ཁོང་གཉིས་གང་འདྲས་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
  a ni gzhug gu rgan lags khong gnyis gang 'dras byas pa yin nam/
 • ཨ་ནི་རྒན་ལགས་གཞུག་གུ་མི། ཡང་མི་རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཁོ་ར་གོ་མི་འདུག་ག
  a ni rgan lags gzhug gu mi/_yang mi rgan rdo rje lags kyis gnas tshul de ha kho ra go mi 'dug ga
 • ཨ་ནི་རྦད་དེ་རིག་འཛིན་གསལ་པོ་མ་བཤད་པ་འདྲ་འདུག་ག དེ།
  a ni rbad de rig 'dzin gsal po ma bshad pa 'dra 'dug ga_de/
 • ཨ་ལས༎
  a las//
 • ཨ་ནི། ང་ཨེ་འདྲས་བྱས་བྱུང་ཟེར་ཡས་འདྲ་་ཅིག་མ་ཞིང། རྒན་ལགས་ལ་དེ་བཤད་མི་འདུག་ག
  a ni/_nga e 'dras byas byung zer yas 'dra cig ma zhing/_rgan lags la de bshad mi 'dug ga
 • ཨ་ལས།
  a las/
 • ཨ་ནི་རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་སྔོན་ལ་ཧ་མ་གོ་པ་བྱས། རྒན་ལགས་དང་པོ་རྒྱ་བོ་ངར་བྱས་ཡོང་། གཞུག་གུ་དེ་ཧ་གོ་དུས་གནས་ཚུལ་ད་དེ་གས་ཧ་གོ་དུས་ཨ་ནི་རྒན་ལགས་བཤད་ཡས་གའི་མི་འདུག་ཟར་༼ཟེར༽།
  a ni rgan rdo rje lags sngon la ha ma go pa byas/_rgan lags dang po rgya bo ngar byas yong /_gzhug gu de ha go dus gnas tshul da de gas ha go dus a ni rgan lags bshad yas ga'i mi 'dug zar (zer)/
 • རེད།
  red/
 • རེད་པ། ད་ཐག་གཅོད་ཏིག་ཙ༼ཙམ༽ཏིག་ཙ༼ཙམ༽མ་བྱས། རྟག་པར་རྟག་པར་དེ་འདྲས་བྱས་ན་སྐྱག་ལང་ཤོར་གྱི་རེད་པ།
  red pa/_da thag gcod tig tsa(tsam)tig tsa(tsam)ma byas/_rtag par rtag par de 'dras byas na skyag lang shor gyi red pa/
 • རེད། རྟག་པར་ཨེ་འདྲས་བྱས་ན་སྐྱག་ལང་ཤོར་གྱི་རེད། རིན་འཛིན་མོ་རང་དེ་བྱེད་པོ་འདུག
  red/_rtag par e 'dras byas na skyag lang shor gyi red/_rin 'dzin mo rang de byed po 'dug
 • སློབ་གསོ་རྟག་པར་ཨེ་འདྲས་བརྒྱབ་ནའི་ལས། ག་རེ་སེམས་ལ་ཉར་ཡས་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་
  slob gso rtag par e 'dras brgyab na'i las/_ga re sems la nyar yas med pa'i bzo 'dra cig
 • མི་འདུག བྱས་ཙང་།
  mi 'dug_byas tsang /
 • རྟག་པར་དགོང་དག་དེ་འཁྱམས་ག་ཕྱིན། ཨ་ནི་སྦི་ཆུ་འཐུང་བྱས་བསྡད།
  rtag par dgong dag de 'khyams ga phyin/_a ni sbi chu 'thung byas bsdad/
 • ཨ་ནི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱས་མ་ཡོང་པ་བྱས། ད་ཁ་སིང་སློབ་གསོ་ད་ཆོབ་དོ་བརྒྱབ་ཚར་པ་རེད། ད་ཨེ་འདྲས་བྱས་ནའི་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་། རེད་པ།
  a ni las ka yag po byas ma yong pa byas/_da kha sing slob gso da chob do brgyab tshar pa red/_da e 'dras byas na'i yag po yo'o red /_red pa/
 • རེད།
  red/
 • ད་རེས་མོ་རང་ལ་སྣ་སུན་ཅིག་རེད་ད་རེད་པ།
  da res mo rang la sna sun cig red da red pa/
 • རེད། ཨེ་འདྲས་ཟེར་ཏིག་ཙ༼ཙམ༽ཏིག་ཙ་༼ཙམ༽་འདུག་བཟོ་མ་བྱས་ན། ཡང་དེ་བྱེད་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད། རྗེས་མ་ཡང་ད་ག་བྱེད་ཀྱི་རེད། རེད་པ།
  red/_e 'dras zer tig tsa(tsam)tig tsa (tsam) 'dug bzo ma byas na/_yang de byed yas yo'o ma red/_rjes ma yang da ga byed kyi red/_red pa/
 • རེད་ཤག མོ་རང་ཡང་རྒན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་འཆམ་པོ་ཡོད་ཙང་དེའི་བློ་ཤེས་འདྲ་ཅིག་བྱེད་ག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག
  red shag_mo rang yang rgan rdo rje lags dang 'cham po yod tsang de'i blo shes 'dra cig byed ga byed kyi 'dug ga
 • ཨ་ལས།
  a las/
 • ནམ་རྒྱུན་ནས་དེ་འདྲ་འདྲ་ཅིག་རེད་ཤག དེ་འདྲས་བྱས་ནའི་ཡག་པོ་ཡོའོ་མ་རེད་པ།
  nam rgyun nas de 'dra 'dra cig red shag_de 'dras byas na'i yag po yo'o ma red pa/
 • རེད། ཨེ་འདྲས་བྱས་ནའི་ཡག་པོ་ཡོའོ་མ་རེད།
  red/_e 'dras byas na'i yag po yo'o ma red/
 • ད་དེ་རིང་བྱས་ཙང་རིག་འཛིན་ཁོང་ཚོ་ཅིག་དག་སླེབས་མི་འདུག་ག
  da de ring byas tsang rig 'dzin khong tsho cig dag slebs mi 'dug ga
 • སླེབས་མི་འདུག བྱས་ཙང་ང་རིག་འཛིན་སླེབས་མི་འདུག་ག་རེ་འདྲ་ཅིག་བྱས་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་། དེ་དུས་རིག་འཛིན་དོན་དག་ཡིན་པ་རེད།
  slebs mi 'dug_byas tsang nga rig 'dzin slebs mi 'dug ga re 'dra cig byas yin na bsam byung /_de dus rig 'dzin don dag yin pa red/
 • རེད། དོན་དག་རེད་ཤག
  red/_don dag red shag
 • འོང་འོང་། དེ་འདྲས་ཡིན་པ་རེད། ད་ང་གཉིས་ཕར་ཐད་གས༼གམ༽།
  'ong 'ong /_de 'dras yin pa red/_da nga gnyis phar thad gas(gam)/
 • རེད།
  red/
 • ཡང་ད་ལྟ། ང་གཉིས་གོ
  yang da lta/_nga gnyis go
 • ལགས་སོ། ད་ཨ་ལས་ང་གཉིས་དེ་ནས་མར་འཕྱམ་འཕྱམ་ཅིག
  lags so/_da a las nga gnyis de nas mar 'phyam 'phyam cig