Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
1 min 49 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Khyungdo from Garu Village in Tsekhok singing a song called "Snow on the Snow Mountain." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་གླུ་ལེན་རྒྱུ་མགོ་བརྩམས་ཏེ་གླུ་སྒོ་ཕྱེས་པའི་སྐབས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གླུ་མགོ་མ་གནམ་འཁོར་ལོ་རྩེ་བརྒྱད་ལ་དཔེ་བྱས་ཏེ་ལེན་པ་དང་།  གླུ་བར་མ་གངས་རི་དཀར་པོ་ལ་དཔེ་བྱས་ཏེ་ལེན་པ།  གླུ་གཞུག་མ་ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ་དཔེ་བྱས་ལེན་བྱས་གོ་རིམ་བཞིན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལེན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0