Skip to main content Skip to search
16 Jun 2019
10 min 12 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་བུ་ཞིག་གིས་འབྲུག་གཅིག་བསྐྱབས་ཏེ་འབྲུག་དེས་ཀླུ་ཡུལ་དུ་དྲངས་ནས་ཀླུའི་སྲས་མོ་ཀླུ་མོ་མཚོ་ཆུང་མར་ཐོབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་བུ་ཞིག་འབྲུག་དོང་དུ་ལྷུང་ནས་འབྲུག་ཅིག་བསྐྱབས་པ་དང་འབྲུག་དེ་ལ་ཞོན་ནས་་ས་ཁར་བུད། འབྲུག་དེ་ནི་ཀླུ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན་པས་ཁོ་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་བྱས། ཀླུ་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་འོངས་སྐབས་ཁོས་གཏང་རག་ལ་ཁྱི་མོ་དམར་ལུ་མ་བླངས། ཁྱི་མོ་དམར་ལུ་མ་ནི་དོན་དུ་ཀླུ་མོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁོའི་ཆུང་མ་བྱས། ཉིན་ཞིག་ཁོས་ཆུང་མ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོས་ཁོའི་ཆུང་མ་འཕྲོག་རྩིས་ཀྱིས་རྟ་རྒྱུག་གོས་བཏུམ་དགྲ་འདུལ་སོགས་ཀྱི་འགྲན་བཙུགས། དེ་ནས་ཁོ་ཀླུ་མོའི་མངགས་བཀོལ་ལྟར་མཚོ་ཁར་སོང་ནས་ཀླུ་སྒམ་དག་གཡར་ཏེ་རྒྱལ་འཁོར་ཚར་བཅད། མཐར་ཁོས་ཀླུ་མོ་མཚོ་ལ་ད་ཁྱོད་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཡང་ཡང་དྲིས་ཤིང་ཀླུ་མོ་མཚོའི་གསེར་གྱི་གླིང་བུའང་གཡར་བས་ཀླུ་མོ་མཚོ་ཁོ་དང་ཁ་གྱེས་ནས་སོང་།

这则故事主要讲述了一位男孩救了一条龙,被邀去龙王宫做客并和龙王的女儿小龙女结为了夫妻。

 

这个故事主要讲述了一个男孩救了一条掉进洞里的龙。随后,他骑着那条龙飞回了地面。没想到被救的是个小龙王,男孩被邀请去龙王宫做客。回来时,他带回了一只红色的母狗作为酬谢。原来那只红色的母狗是小龙女,并做了他的妻子。有一天,他带着妻子去觐见国王。国王一眼就看上了他的妻子,并想抢走他的爱妻。于是,国王向他做出了各种挑战,赛马、用布匹围住群山打斗等。他遵照小龙女的嘱咐,走到海边向龙王借宝箱来击败了国王。随后,他一次又一次地问小龙女还剩下什么宝贝。最后,把龙女的金笛子也借走了,最终迫使龙女也离开了他。

The story of a boy who saves a naga and marries the daughter of the Naga King, but then loses her when he spends all his treasure.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0