Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
2 min 54 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་མིག་གིས་ལོང་བ་སྟེ་བློན་པོ་མགར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཁག་ཅིག་སྟེ། བུ་གླེན་པ་ལ་མནའ་མ་རིག་པ་ཅན་ཞིག་བླངས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་མིག་གིས་ལོང་བ་སྟེ་བློན་པོ་མགར་གྱིས་རང་གི་བུ་གླེན་པ་ལ་ལུག་བརྒྱ་འདེད་དུ་བཅུག་ནས་ཁལ་བརྒྱ་བཀལ་འོངས་དགོས་ཞེས་བཤད་པར་བུ་ལམ་ནས་བུ་མོ་རིག་པ་ཅན་ཞིག་ལ་ཕྲད་དེ། དེས་བློ་ཐབས་ཀྱིས་བུས་དེ་ལྟར་ལུག་དེད་འོངས་པས་མགར་གྱིས་མནའ་མ་དེ་བླངས།

这是一则关于盲眼噶尔大臣给他的傻儿子娶了个聪明的媳妇的故事。

这个故事主要讲述了盲眼噶尔大臣让他的傻儿子赶走一百只羊,并要求他回来时要带回一百驮东西。傻儿子在路上遇到一个聪明的姑娘,姑娘想办法让傻儿子如愿以偿。噶尔大臣得知后为他的傻儿子娶回了这位聪明的姑娘。

The story of how blind minister Ghar finds a clever daughter-in-law for his foolish son.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0