Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 8 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Khyungdo from Garu Village in Tsekhok performing a song called "Sing a Song for the Good Lama." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་རྗེ་བླ་མར་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དང་པོ་རྗེ་བླ་མ་འཁྲུངས་ཉིན་འཇའ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཤར་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་བ་དང་དེ་ནས་མཛད་པ་རྒྱས་ཏེ་མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱའི་ཆར་བབས་ཚུལ།  མཇུག་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བས་མ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་རེད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ༼ཨོ་ཡེ་་་ཨ་ལོང་ལོ་ལེན། ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • གླུ་དང་པོ་བླ་མ་འཁྲུངས་ཚུལ་ལེན།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྗེ་བླ་མ་བཟང་པོ་འཁྲུངས་ཉིན་ན།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • འཇའ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་གུར་ཞིག་ཕུབ།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • གླུ་གཉིས་པ་མཛད་པ་རྒྱས་ཚུལ་ལེན།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྗེ་བླ་མའི་མཛད་པ་རྒྱས་ཉིན་ན།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱའི་ཆར་ཞིག་བབས།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • གླུ་གསུམ་པ་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཚུལ་ལེན།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • རྗེ་བླ་མ་བཟང་པོའི་སྐུ་དྲིན་ན།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • མ་འགྲོ་བ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རོལ།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
 • གླུ་འདི་མོ་མི་ཚེ་གང་བོར་ལེན།།༼ཨ་ལོང་ལོ་ལ་མོ་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽