Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 58 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "This Is the Sign of Future Wealth." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་ཕ་ཨ་ཁུ་དང་སྤུན་ན་ཟླ་མ་སྲུ་མོ་བཅས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྟོད་ན་ཤུག་སྡོང་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཡོད་པ་དེ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཕྱུག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་དང་།  བར་འདི་ན་རྡོ་དཀར་འགྱིག་པོ་ཡོད་པ་འདི་སྤུན་ན་ཟླ་མཐུན་ཞིང་འགྲིག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ།  སྨད་གན་ན་རྨ་ཆུ་དལ་གྱིས་བཞུར་བ་མ་སྲུ་མོ་ལས་ལ་བྲེལ་འཚུབ་མེད་པར་ཁོམ་པའམ་སྐྱིད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ༼ ཡེ་་་་ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ཡེ་ཡ་རེ་ལེན་དགོ ༽
  • སྟོད་གན་ན་ཤུག་པ་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽ཤུག་མོ་ཆེ།།
  • ཕ་ཨ་ཁུ་ཕྱུག་པའི་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽རྟེན་འབྲེལ་རེད།།
  • བར་འདི་ན་རྡོ་དཀར་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽འགྲིག་པོ་ཞིག།
  • སྤུན་ན་ཟླ་འགྲིག་པའི་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽རྟེན་འབྲེལ་རེད།།
  • སྨད་གན་ན་རྨ་ཆུ་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽དལ་མོ་ཞིག།
  • མ་སྲུ་མོ་དལ་བའི་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽རྟེན་འབྲེལ་རེད།།
  • གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ར་༼ ལ་ཡང་ལོ་ལོ་གོ་་ཨ་ཟིན་ཁོ་ལོ་་ ༽དགའ་སྲོལ་ཡིན།།