Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
49 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Tsering Gyelpo interviews monks from Sakya Monastery about the history of their lineage, monastery, and texts.

གུ་གེ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ས་སྐྱ་བསྟན་རབས། དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དཔེ་ཆ་རྙིང་པའི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་འདི། སྤྱིའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ད། སྒང་ག་ཁོ་ར་གཅིག་པ་རེད། ང་ཚོ་གྲུབ་མཐའ་བོད་ལ་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། དེའི་ནང་ནས་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་དམིགས་བསལ་ཆགས་དགོས་ཡས་དེ། ད་ཅིག་ས་སྐྱ་ལ། ས་སྐྱ་ཟེར་ནའི། བོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་ཟེར་འདི་ཐོག་མ་ནས་གྲགས་ཡོའོ་རེད།
  da sa skya'i grub mtha' 'di/_spyi'i sgo nas sangs rgyas bstan pa'i grub mtha' de da/_sgang ga kho ra gcig pa red/_nga tsho grub mtha' bod la yod pa'i nang pa sangs rgyas kyi/_de'i nang nas sa skya'i grub mtha' dmigs bsal chags dgos yas de/_da cig sa skya la/_sa skya zer na'i/_bod kyi sgo nas gsang sngags gsar rnying zer 'di thog ma nas grags yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་ནང་ནས་ད་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་དེ། དེང་སང་གྲྭ་པ་རྙིང་པ་རྐྱང་རེད། དེ་ནས་སྒོ་ནས་ད་གསང་སྔགས་གསར་པ་ཞིག་གཙོ་བ་གསང་སྔགས་གསར་མ། གསར་མ་དེའི་སྒོ་ནས། ད་ཅིག་དུས་ཚོད་བྱས་ན། ད་མར་གླང་དར་མས་འདི་བསྟན་པ་བསྣུབས། དེ་ནས་མར་རིམ་པ་བཞིན་ནས་འདི་ད། བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ལ་སློབ་གཉེར་མང་པོ་ཁོ་འདྲས་གཏང་། དེ་དུས་སྒོ་ནས་ཚུར་བོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞུང། གཞུང་མདོ་རྒྱུད། བཀའ་བདེ་གཤེགས་དེ་འདྲས་མང་པོ་བསྒྱུར།
  de'i nang nas da gsang sngags rnying ma de/_deng sang grwa pa rnying pa rkyang red/_de nas sgo nas da gsang sngags gsar pa zhig gtso ba gsang sngags gsar ma/_gsar ma de'i sgo nas/_da cig dus tshod byas na/_da mar glang dar mas 'di bstan pa bsnubs/_de nas mar rim pa bzhin nas 'di da/_bod kyi phyogs nas rgya gar phyogs la slob gnyer mang po kho 'dras gtang /_de dus sgo nas tshur bod kyi sgo nas gzhung/_gzhung mdo rgyud/_bka' bde gshegs de 'dras mang po bsgyur/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་ནང་ནས་ད་གསང་སྔགས། གསང་སྔགས་གཙོ་བོ་ཁོ་འདྲས། ས་གཞིས་ཁོ་ར་ནས་་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བོ་མདོ་སྔགས་གཉིས་བྱས་ནས། གཉིས་ཀ་མ་བཟུང་འབྲེལ་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་ན་མིན་ན། གཙོ་བོ་ཆེ་ས་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོ་ནས་ད་སྔགས་ལམ་སྔགས་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། སྔགས་བླ་མ་དང་ཅིག་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བླ་མ་དང་། དེའི་སྦུག་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་ཡས་དེ་ལ་གསང་སྔགས་ཅིག ད་ཅིག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ། དེ་ལས་ད་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཅིག་ལ། ཨ་ནི་ད་ཅིག་གི་ས་སྐྱ་ལ་གྲགས་པ་ཅིག ད་ཅིག་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དག་ཅིག་ཡིན་ན།
  de'i nang nas da gsang sngags/_gsang sngags gtso bo kho 'dras/_sa gzhis kho ra nas grub mtha' gtso bo mdo sngags gnyis byas nas/_gnyis ka ma bzung 'brel yin na de yin na min na/_gtso bo che sa sngags rdo rje theg pa'i sgo nas da sngags lam sngags rgol byed kyi yo'o red/_sngags bla ma dang cig gsang sngags rdo rje theg pa'i bla ma dang /_de'i sbug la nyams su len yas de la gsang sngags cig_da cig rdo rje theg pa'i lam/_de las da yongs su grags pa cig la/_a ni da cig gi sa skya la grags pa cig_da cig grub mtha' gzhan dag cig yin na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དགེ་ལུགས་ཕྱོགས་ནས་ད་ཕྱིས་སུ་དར་ར་རེད། ད་ཅིག་ལམ་རིམ་ཆེན་པོ་ཟེར་ནའི་འདྲ། དེ་ཡིན་ན་གཞན་དག་གི་ཅིག་སོ་སོ་སོའོ་ཁོ་འདྲས་ཅིག་གི། དུས་ཚོད་མང་པོའི་ཡིན་ན། ས་སྐྱའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ། དེ་སྔགས་རྒོལ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ། དེའི་ཉམས་ལེན་དེ་གཙོ་བོ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་གདམས་ངག ད་དེའི་སྒོ་ནས་དེའི་སྒོ་ནས་ཅིག་གི་ཕྱིས་སུ་འབྲོག་མི་ཞིག ཕ་ནས་ཚུར་ཅིག་གི་རྒྱ་གར་ནས་ཀ་ཡ་ཏ་ར་ཅིག་བོད་ལ་ལམ་འབྲས། ཅིག་ཚུར་ཅིག་གང་ཟེར་ཐར།
  dge lugs phyogs nas da phyis su dar ra red/_da cig lam rim chen po zer na'i 'dra/_de yin na gzhan dag gi cig so so so'o kho 'dras cig gi/_dus tshod mang po'i yin na/_sa skya'i thun mong ma yin pa de/_de sngags rgol yin pa zhig la/_de'i nyams len de gtso bo gsung ngag rin po che'i lam 'bras bu dang bcas pa gdams ngag_da de'i sgo nas de'i sgo nas cig gi phyis su 'brog mi zhig_pha nas tshur cig gi rgya gar nas ka ya ta ra cig bod la lam 'bras/_cig tshur cig gang zer thar/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་འབྲོག་མི་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ། ལོ་ཙཱ་བ་དེས་ལམ་འབྲས་ཉམས་སུ་བླངས། དེ་ནས་ཁོ་ནས་དེ་ནས་མར་ས་སྐྱའི་ཁུལ་ལ་ད་ཅིག་གི་འཁོན་དཀོན་་མཆོག་རྒྱལ་བོས། འཁོན་རབས་རྣམས་པ་བྱས། དེ་ནས་མར་རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱུད་ནས། དེ་ནི་ཅིག་ས་སྐྱའི་རང་གི་ཁུངས་ལ་ཅིག། ལམ་འབྲས་ལ་རིང་བརྒྱུད་ཉེ་བརྒྱུད་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་གྲགས་ཡོའོ་རེད།
  de nas 'brog mi shAky ye shes zhes pa/_lo tsA ba des lam 'bras nyams su blangs/_de nas kho nas de nas mar sa skya'i khul la da cig gi 'khon dkon mchog rgyal bos/_'khon rabs rnams pa byas/_de nas mar rim pa bzhin brgyud nas/_de ni cig sa skya'i rang gi khungs la cig/_lam 'bras la ring brgyud nye brgyud zer mkhan de 'dras grags yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་གཉིས་སྒོ་ནས་རིང་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ནས། ཀ་ཡི་ཏ་ར། ད་ཀ་ཡི་ཏ་ར་བྱས་ནས། ད་དེ་ནས་མར་བརྒྱུད་ནས་བླ་མ་སྲས་སྒང་ཆུང་བ། ཞང་འགྲོ་པོའི་མགོན་པོ། དེ་ནས་འཁོན་ས་སྐྱའི་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་དེ་འདྲས་ཁོ་འདྲས་བཀའ་ཕབ། དེ་ནས་ཁོ་འདྲས། དེ་ནས་མར་དར། ད་སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཡིན་པ། དེའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཁོ་ལམ་འབྲས་ཟེར།
  de gnyis sgo nas ring brgyud de da lta 'brog mi lo tsA ba nas/_ka yi ta ra/_da ka yi ta ra byas nas/_da de nas mar brgyud nas bla ma sras sgang chung ba/_zhang 'gro po'i mgon po/_de nas 'khon sa skya'i kun dga' snying po la de 'dras kho 'dras bka' phab/_de nas kho 'dras/_de nas mar dar/_da spyir gsang sngags yin pa/_de'i nang nas gtso bo kho lam 'bras zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལམ་འབྲས་བུ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་གཅིག་གི་གདམས་ངག ད་གསང་སྔགས་དེའི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་བརྟེན་ས་དེ་ནི་རྩ་རྒྱུད་རྟག་པ་དང་པོ་གཉིས་པ། དང་པོ་སྒོ་ནས་རྩ་རྒྱུད་རྟག་གཉིས་པ་བྱས། དེ་ནས་སྒོ་ནས་དེའི་རྒྱུད་བརྟེན་ས་ཅིག དེའི་སྒོ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པ། སྲིན་བུ་བྲག ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྲིན་བུ་བྲག་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཁུལ་ལ་བརྟེན་ནས། ད་དེ་ནས་བསྟན་པ་རྒྱུད་ནས། ལྷག་དུས་དེ་ནས་བསྟན་པའི་ལྷ་ད་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་གཙོ་བོ་སྒོ་ནས་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེས་ད་ཉེ་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་དེ་བར། ད་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱང་ཚད་ད་དེའི་སྒོ་ནས་ཉམས་ལེན།
  lam 'bras bu kho na'i thog nas gcig gi gdams ngag_da gsang sngags de'i sgo nas rgyud brten sa de ni rtsa rgyud rtag pa dang po gnyis pa/_dang po sgo nas rtsa rgyud rtag gnyis pa byas/_de nas sgo nas de'i rgyud brten sa cig_de'i sgo nas thun mong ma yin pa'i dgongs pa 'grel pa/_srin bu brag_thun mong ma yin pa'i srin bu brag rgyud la brten pa/_thun mong ma yin pa'i rdo rje'i khul la brten nas/_da de nas bstan pa rgyud nas/_lhag dus de nas bstan pa'i lha da kyai rdo rje gtso bo sgo nas kyai rdo rjes da nye ma'i rgyud kyi khongs gtogs de bar/_da rgyud kyi sbyang tshad da de'i sgo nas nyams len/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ་དེ་ནི་དེ་ལ་རིང་རྒྱུད་དེ་འདྲས། དེ་ནི་ཉེ་རྒྱུད་ཨ་ནི་ཅིག་གི་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བཻ་རུ་པ། གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་། ཨོའོ་ཅིག་ཁོ་འདྲས་སྔ་མོ་ཁོ་ར་ནས་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ། དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས། དེའི་རྗེས་སུ་གསུང་། དེའི་ལམ་འབྲས་དེ་ལམ་འབྲས་དེ་མར་བརྒྱུད་བཻ་བ་པ་ནས་མར་ནག་པ་བར། སྦྲ་མ་རུ་བའི་དེ་ཀ་ཡི་ཏ་ར་ལ་སོགས་པ་མར་བརྒྱུད་ནས་ད་བོད་ཀྱི་ཁོ་ནས་ད་བར་གྱིས།
  de nyams su len par byed pa la de ni de la ring rgyud de 'dras/_de ni nye rgyud a ni cig gi rgya gar gyi grub chen bai ru pa/_gcig dpal ldan chos skyong /_o'o cig kho 'dras snga mo kho ra nas bdag med lha mo bco lnga/_dngos su zhal gzigs/_de'i rjes su gsung /_de'i lam 'bras de lam 'bras de mar brgyud bai ba pa nas mar nag pa bar/_sbra ma ru ba'i de ka yi ta ra la sogs pa mar brgyud nas da bod kyi kho nas da bar gyis/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སོ་སོའི་བླ་མ་ད་ལྟ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་བོ་ནས་མར་བྱས་ནས། ད་དེ་འདྲས་སོ་སོའོ་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་ད་ལྟ། ཞལ་བཞུག་པ་ཅིག་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་རྟགས་ཅན་ཁོ་འདྲས། རྟགས་ཅན་རིན་པོ་ཆེ། དཀོན་མཆོག་ཕོ་བྲང་གི་དེ་འདྲས་འཇིགས་འབྲལ་གཅིག་བྱས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། ཨོའོ་དེ་བར་དུ་ད་ལྟ་རྒྱུད་པ་མ་ཆད་པ། རིམ་པ་བཞིན་ནས་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད།
  so so'i bla ma da lta 'khon dkon mchog rgyal bo nas mar byas nas/_da de 'dras so so'o sgo nas da cig da lta/_zhal bzhug pa cig sgrol ma pho brang rtags can kho 'dras/_rtags can rin po che/_dkon mchog pho brang gi de 'dras 'jigs 'bral gcig byas kun dga' bsod nams/_o'o de bar du da lta rgyud pa ma chad pa/_rim pa bzhin nas nyams bzhes kyi yod/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་འདྲས་རྒྱུད་དེ་ལ་ད་ཅིག་གི་གསང་སྔགས་དེ་སྤྱིར་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་གསང་སྔགས་ཡིན་པ། གསང་སྔགས་དེ་ལ་ཅིག་ལམ་འབྲས་ཟེར་ནའི་སྲོལ་མང་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་གསང་སྔགས་ས་སྐྱའི་ཁུངས་ལ་གསང་སྔགས་ལམ་འབྲས་དེ་སྲོལ་དེ། དཔེ་རང་གི་ཅིག་ད་གང་ཟེར་དགོས་པཱ་ད། ཚད་མ་རྙིང་རྒྱུད་བཞི། དེ་འདྲས་ཁོ་ན་ཅིག། དེའི་གདམས་ངག
  de 'dras rgyud de la da cig gi gsang sngags de spyir sa skya'i grub mtha' de gsang sngags yin pa/_gsang sngags de la cig lam 'bras zer na'i srol mang po byung /_de bzhin gsang sngags sa skya'i khungs la gsang sngags lam 'bras de srol de/_dpe rang gi cig da gang zer dgos pA da/_tshad ma rnying rgyud bzhi/_de 'dras kho na cig/_de'i gdams ngag
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གདམས་ངག་མ་ལོག་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ཅིག་རྒྱུད་པ་མ་ཆད་པ། དེ་འདྲས་སྒོ་ནས་ཅིག་་གང་མིན་ཚད་ཀྱི་ད་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་དེ་འདྲས། ཨོང་། གདམས་ངག་གདམས་ངག་ཟབ་མོ། དེའི་གདམས་ངག་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དེ་ནི་སྔོན་ཁོ་འདྲས་བྱུང་བ་ལ། ཁོ་འདྲས་དེ་འདྲས་བོད་རང་ལ་བྱུང་བ། ས་སྐྱའི་སྒོ་ནས་ཅིག་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ།
  gdams ngag ma log pa la sogs pa da da lta bar du da cig rgyud pa ma chad pa/_de 'dras sgo nas cig gang min tshad kyi da lo rgyus ldan pa'i de 'dras/_ong /_gdams ngag gdams ngag zab mo/_de'i gdams ngag de nyams su len pa la de ni sngon kho 'dras byung ba la/_kho 'dras de 'dras bod rang la byung ba/_sa skya'i sgo nas cig kun dga' snying po/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཅིག་ལམ་མང་པོ་བསྒྲུབ་ནས་རང་གི་ཁོ་འདྲས་ཅིག། ཅིག་སྣང་བ་སྒོམ་པའི་སེམས་སུ་འགྱུར་ནས། སྣང་བར་སྒོམ་ཚད་ད་ཅིག་དབང་དུ་འགྱུར་ནས། སྐུ་ལུས་ལ་ཁོ་འདྲས་ཅིག། སྐུ་ལུས་གཅིག་ནས་མང་པོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སུ་བསྟན་ཐུབ་པ།
  cig lam mang po bsgrub nas rang gi kho 'dras cig/_cig snang ba sgom pa'i sems su 'gyur nas/_snang bar sgom tshad da cig dbang du 'gyur nas/_sku lus la kho 'dras cig/_sku lus gcig nas mang po bsgrub thub pa dkyil 'khor dngos su bstan thub pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བླ་མ་མང་པོ་སྨིན་པ་ལ་སོགས་པར་བྱས་རྗེས་འབྲས་མང་པོ་བྱུང་བ། དེའི་སློབ་མ་ས་སྐྱའི་གང་ཟེར་ཅིག ཨོའོ་འཁོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ཁོང་ཁོ་འདྲས་ཟེར། ཕ་ཆོས་ཉམས་ལེན། ཕ་ཆོས་ཟེར་ན་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ལུས་མ་འཕངས་པར་་དམ་པ་ཁ་ཆེམས་སུ་བཞེས་ཤར་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ། དེའི་སྒོ་ནས་མཇུག་ལ་རྗེ་བཙུན་རིམ་པ་བཞིན་ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་སྲས་སྒོ་ནས། དེས་ཨ་ནི་སྒོ་ནས་གསང་སྔགས་ཉམས་བསྒྲུབ་ནས་ད། 
  bla ma mang po smin pa la sogs par byas rjes 'bras mang po byung ba/_de'i slob ma sa skya'i gang zer cig_o'o 'khon bsod nams rtse mo khong kho 'dras zer/_pha chos nyams len/_pha chos zer na gsang sngags nyams len la brten nas/_de lus ma 'phangs par dam pa kha chems su bzhes shar kho nas grub pa/_de'i sgo nas mjug la rje btsun rim pa bzhin sa skya kun dga' snying po'i sras sgo nas/_des a ni sgo nas gsang sngags nyams bsgrub nas da/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པའི་་ཁོ་འདྲས་ཅིག་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས། ཅིག་ད་ཅིག་རབ་ཅིག་གི་སྒོ་ནས་ཡིན་ལ་ཡིན་བཞག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་ནས་ཅིག། དེ་ཡི་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་གསང་སྔགས་ཉམས་སུ་ལེན་བའི་ད་ཅིག་གི་བྱས་རྗེས། བྱས་རྗེས་ཟེར་ནའི་རྟགས་ལྟ་བུ་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་ཁོ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་དངོས་སུ་བྱོན་ཡོད་པ། དེ་འདྲས་ལ་ཁོ་ནས་ཅིག་གི། ཁོ་ནས་རྒྱའི་པཎ་གྲུབ་ཚོས་ཡིད་ཆེད་གནང་དགོས་ཡས།
  gsang sngags rdo rje theg pa la mchog tu 'gyur pa'i kho 'dras cig mi 'dra ba'i khyad par byed pa'i sgo nas/_cig da cig rab cig gi sgo nas yin la yin bzhag zer gyi yo'o red/_de nas kho nas cig/_de yi sgo nas da cig gsang sngags nyams su len ba'i da cig gi byas rjes/_byas rjes zer na'i rtags lta bu la/_nam mkha' la kho nas rdo rje theg pa dngos su byon yod pa/_de 'dras la kho nas cig gi/_kho nas rgya'i paNa grub tshos yid ched gnang dgos yas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྒོ་ནས། ད་གྲྭ་པ་རྐྱང་རྐྱང་ནང་ནས་ད་ཚད་མཐོ་ཤོས་སྒོ་ནས། བླ་མ་ཁུངས་མཐོ་ཤོས་དེ་འདྲས། དེ་ནི་དེའི་དེ་ནས་མར་བྱས་ནས། དེ་ནི་དེའི་སྒོ་ནས། དེའི་གོང་ནས་བླ་མ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ཡིན་ནའི་དེའི་བླ་མ་ད་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱན་མཚན། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ། དེ་ནི་དེ་འདྲས་དེ་ནས་མར་བྱས་ནས། ད་ཉེ་བའི་ལྷ་གཤིས་དེ་ནས། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཁོ་ནས་རིག་གསུམ་དགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ། ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་སྙིང་་པོ་ནི། སྤྱན་རས་གཟིགས་གངས་ཅན་་ལྷ་གཅིག་དེའི་རྣམ་སྤྲུལ་དངོས་སུ་ཡིན་པ།
  de ni bod kyi sgo nas da cig gsang sngags rdo rje theg pa'i rig pa 'dzin pa'i sgo nas/_da grwa pa rkyang rkyang nang nas da tshad mtho shos sgo nas/_bla ma khungs mtho shos de 'dras/_de ni de'i de nas mar byas nas/_de ni de'i sgo nas/_de'i gong nas bla ma mang po yo'o red/_yin na'i de'i bla ma da mchog tu 'gyur pa sa skya pN+Di ta kun dga' rgyan mtshan/_'jam dpal dbyangs kyi rnam sprul/_de ni de 'dras de nas mar byas nas/_da nye ba'i lha gshis de nas/_spyir btang byas na kho nas rig gsum dgon po'i rnam sprul rgyun mi chad pa/_sa skya kun dga' snying po ni/_spyan ras gzigs gangs can lha gcig de'i rnam sprul dngos su yin pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་དེའི་སྐབས་ནས་མར་ཕྱིན་ནས། དེ་ནི་གཞན་ཡང་གདུང་བརྒྱུད་ཟེར་དེ་ན་ཡོང་། བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ཡིས་གཅིག་དེ་ནས། མར་ནས་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས། འཇམ་དབྱངས་རྐྱང་རྐྱང་གིས་གཅིག་ཁོ་འདྲས་གདུང་རྒྱུད། སྐྱེ་བ་འཇམ་དབྱངས་ཁོ་འདྲས་རིམ་པ་བདུན་གཞན་དྲིང་མི་ཆོག་པ་དེ་འདྲས་འཁྲུངས།
  de nas de'i skabs nas mar phyin nas/_de ni gzhan yang gdung brgyud zer de na yong /_bsod nams rtse mo yis gcig de nas/_mar nas dpal chen 'od po/_sa pN+Di ta/_'gro mgon chos rgyal 'phags pa la sogs pa de 'dras/_'jam dbyangs rkyang rkyang gis gcig kho 'dras gdung rgyud/_skye ba 'jam dbyangs kho 'dras rim pa bdun gzhan dring mi chog pa de 'dras 'khrungs/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ། དེ་ནི་འགྲོ་མགོན་ཕྱག་ན་དེ་བཞིན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་ད་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གདུང་རྒྱུད། དེ་རྗེས་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་བྱེད་ཡས་དེ། གཙོ་བོ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། དེ་ནི་དེ་ལ་ཁོ་ནས་རྒྱུད། རྒྱུད་སྡེའི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད།
  rigs gsum mgon po'i rnam sprul/_'jam dbyangs kyi rnam sprul/_de ni 'gro mgon phyag na de bzhin/_phyag na rdo rje'i rnam sprul de nyid da rigs gsum mgon po'i gdung rgyud/_de rjes sgo nas nyams su byed yas de/_gtso bo gsang sngags rdo rje theg pa/_de ni de la kho nas rgyud/_rgyud sde'i rnam pa mang po yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་ནང་ནས་ད་རྒྱུད་སྡེ་ཡང་ཚད་འདི་གཅིག་བླ་མེད། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ། དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཉམས་སུ་བླངས་ནས། ཁོ་ཚོས་ཉམས་སུ་བླངས་བ་ལ་ཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དང་། དེའི་སྐབས་སུ་ལམ་དེ་ཁོ་ལ་དངོས་སུ་བཞུགས། རང་གི་སྐབས་ན་གདུལ་བྱ་གཞན་ལ་གོང་ས་མཐོ་པོས་བླ་མ་མང་པོ་བྱུང་དེ་འདྲས་ཁོ་ནའི་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  de'i nang nas da rgyud sde yang tshad 'di gcig bla med/_kyai rdo rje/_dbyer med kyi rgyud nyams su blangs nas/_kho tshos nyams su blangs ba la kho la brten nas de la grub pa thob pa dang /_de'i skabs su lam de kho la dngos su bzhugs/_rang gi skabs na gdul bya gzhan la gong sa mtho pos bla ma mang po byung de 'dras kho na'i cig yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ཁོ་དེ་འདྲས་རྩ་བའི་ཁོ་ནས་གཅིག་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀ་རེད། འདིའི་ནང་ནས་ཁོ་ནས་གཙོ་བོ་ཆེ་བ་ནི་ཐོག་མ་དར། དར་བའི་དུས་དེ་དེ་ནས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། དེའི་ནང་ནས་ཁོ་ནས་རྒྱུད་སྡེ། རྒྱུད་ཕྱི་མ། བླ་མེད་འོ་དེ་འདྲས་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་ནི་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཚད་རྒྱུད་སྡེ་གཞན་ཡང་ཡོའོ་རེད།
  da sa skya'i grub mtha' kho de 'dras rtsa ba'i kho nas gcig mdo sngags gnyis ka red/_'di'i nang nas kho nas gtso bo che ba ni thog ma dar/_dar ba'i dus de de nas gsang sngags rdo rje theg pa/_de'i nang nas kho nas rgyud sde/_rgyud phyi ma/_bla med 'o de 'dras nyams su len/_de ni de tsam du ma tshad rgyud sde gzhan yang yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྤྱིའི་དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ། དེ་ནས་གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཇིགས་བྱེད། དེ་བཞིན་གྱི་གསང་བ་འདུས་པ། བདེ་མཆོག། དེ་བཞིན་དུ་་ཁོ་ནས། ཁ་ཆེ་དངུལ་འཁོར། ཡིད་ཀྱི་འབྱུང་། གསང་བ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བདུན་བཅུ་ཙམ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་མང་པོ་ཁོ་འདྲས་གཅིག་བཀའ་ཕབ་པ་དེ་ལ་དེའི་ནང་ནས། ཨ་ནི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་མང་པོ། ཨན་དེ་སྒོ་ནས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་མང་པོ། དེའི་སྒོ་ནས་མཆོག་སྤྲུལ་གཉིས་ཀ དེ་ནི་དེ་འདྲས་ད་གསང་སྔགས་ལ་གཙོ་ཆེ་བ་ས་སྐྱ་ལ་བཤད་ན་ནི་གསུངས་ངག་ལམ་འབྲས་དང་། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསལ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་ལྷ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་མང་པོ་གྲགས་ཡོའོ་རེད།
  spyi'i dpal kyai rdo rje/_de nas gang yin zer na 'jigs byed/_de bzhin gyi gsang ba 'dus pa/_bde mchog/_de bzhin du kho nas/_kha che dngul 'khor/_yid kyi 'byung /_gsang ba la rgyud sde bdun bcu tsam gnyis kyi sgo nas/_dkyil 'khor mang po kho 'dras gcig bka' phab pa de la de'i nang nas/_a ni mchog gi sprul sku'i lha mang po/_an de sgo nas thun mong gi dngos grub sprul sku'i lha mang po/_de'i sgo nas mchog sprul gnyis ka_de ni de 'dras da gsang sngags la gtso che ba sa skya la bshad na ni gsungs ngag lam 'bras dang /_de ni thun mong ma yin pa gsal byed bcu gsum lha sogs pa de 'dras kyi sgo nas bstan pa mang po grags yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་འདྲས་ཉམས་སུ་ལེན་ནས་ད་གསང་སྔགས་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་ཞིག་ད། ད།དེ་འདྲས་མ་ནས་དེ་འདྲས་སྒོ་ནས་ད་ཕྱིས་སུ་ཁོ་འདྲས་དེ་ནི། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གང་། གང་མིན་ཚད་ཁོ་འདྲས་གཅིག་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐུ་ལས་ཁོ་ནས་བསྟོད་ལས་ཁོ་འདྲས་རེད། གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་ཟེར། བོད་ལ་པཎྜི་ཏའི་མཚན་ཐོབ་པ་དང་པོ་རེད།
  de 'dras nyams su len nas da gsang sngags lo rgyus de 'dra zhig da/_da/de 'dras ma nas de 'dras sgo nas da phyis su kho 'dras de ni/_sa skya pN+Di ta kun dga' rgyal mtshan/_kun dga' rgyal mtshan 'jam pa'i dbyangs kyi sprul pa gang /_gang min tshad kho 'dras gcig gzhan don rgya chen po sku las kho nas bstod las kho 'dras red/_gnas lnga rig pa'i pN+Di ta zer/_bod la pN+Di ta'i mtshan thob pa dang po red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ནི། དེ་ཡི་སྐབས་ལ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་འདྲ་གཅིག་བྱས་ན། ཁོ་རང་གི་སྒོ་ནས་རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་ནས། མི་ལས་མི་བརྒྱུད་སྐྱེ་བ་ཉི་ཤུ་ལྔ། ལྔ་ཡི་སྒོ་ནས་སྔ་མ་དེ་འདྲས་འདིའི་ནང་ནས། ཁོ་རང་ད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བླ་མ་ནི་ཁོ་འདྲས་ཐུགས་གཏད་དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཁོང་དགུང་ལོ་བདུན་པར། དེ་ནི་ཅིག་གི་སྒོ་ནས་ད་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་གསང་སྔགས་སུ་བྱས་པའི་བདེན་པ། མཐའ་མ་གསན་བྱ་དེ་ནས་དེ་ནས་ཁོ་ནས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་གཞན་སྒྲ་རིག་པ་ཁོ་འདྲས་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ།
  sa skya pN+Di ta kun dga' rgyal mtshan de ni/_de yi skabs la bshes gnyen bsten tshul 'dra gcig byas na/_kho rang gi sgo nas rtsa ba'i bla ma rje btsun grags pa rgyal mtshan kho nas/_mi las mi brgyud skye ba nyi shu lnga/_lnga yi sgo nas snga ma de 'dras 'di'i nang nas/_kho rang da thun mong ma yin pa'i bla ma ni kho 'dras thugs gtad de yang rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyi khong dgung lo bdun par/_de ni cig gi sgo nas da nyams len gtso bo gsang sngags su byas pa'i bden pa/_mtha' ma gsan bya de nas de nas kho nas rig pa'i gnas lnga gzhan sgra rig pa kho 'dras tshad ma rig pa la sogs pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་དག་ན་ད་ཅིག་གི་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ད་དེ་སྔོན་ཚད་མ་ཡིན་ན་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནས་བྱོན་པའི་པཎ་གྲུབ། ཨའེ་གང་ཟེར། ཨའེ་པཎ་ཆེན་གང་ཟེར། ད་གཤམ་གྱི་ཨོའོ་མཁན་་པོ་གང་ཟེར། པཎ་ཆེན་འདི་གང་ཟེར། ཤཱཀྱ་མ་རེད། པཎ་ཆེན་ད་བྱོན་པའི་སྒོ་ནས། ཚད་མ་གསན་ས། ཅིག་ཡེ་རུ་གང་ཟེར། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། འདི་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་རེད། འདི་རྒྱ་གར་ཕ་གའི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན།
  de dag na da cig gi kha thug kha thug da de sngon tshad ma yin na dper na/_rgya gar nas byon pa'i paNa grub/_a'e gang zer/_a'e paNa chen gang zer/_da gsham gyi o'o mkhan po gang zer/_paNa chen 'di gang zer/_shAky ma red/_paNa chen da byon pa'i sgo nas/_tshad ma gsan sa/_cig ye ru gang zer/_kha che paNa chen/_'di rgya gar paNa chen red/_'di rgya gar pha ga'i kha che paNa chen/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་དངོས་སུ་ཚད་མ་གཟིགས་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དངོས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡོའོ་རེད། དུས་རབས་གསར་པའི་སྒོ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཁོང་གཅིག དགེ་སློབ་སྒོ་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ཟེར། ཚད་མ་མང་པོ། དེ་ནི་ཚད་མ་དེ་གསན་ནས། སྔ་མ་བོད་ལ་དར་བའི་ཚད་མ་དེ་ཨ་ནི་ཅིག། སྔ་རབས་པའི་གཅིག་གི་སྒོ་ནས། ཚད་མ་གཅིག་སྦྱོར་ཚུལ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཡིན་ནའི། བསམ་བློ་ཚད་མ་ཟེར་ནའི། དེ་ཚོའི་སྒོ་ནས་སྔར་མོའི་སྒོས་ནས་ཚད་མ་ལས་ཆེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཕར་ནས་ཚུར་དུ་བྱོན་པ།
  de nas dngos su tshad ma gzigs pa/_kha che paNa chen dngos su rgya gar la phebs yo'o red/_dus rabs gsar pa'i sgo nas khong tsho khong gcig_dge slob sgo nas yun ring po zer/_tshad ma mang po/_de ni tshad ma de gsan nas/_snga ma bod la dar ba'i tshad ma de a ni cig/_snga rabs pa'i gcig gi sgo nas/_tshad ma gcig sbyor tshul mang po yo'o red/_de tsho tshang ma'i sgo nas da cig kha che paNa chen yin na'i/_bsam blo tshad ma zer na'i/_de tsho'i sgo nas sngar mo'i sgos nas tshad ma las ched phul du byung bas phar nas tshur du byon pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁོ་འདྲས་ད་ཁོ་འདྲས་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ། དེ་མཐུན་པ་ད་ཅིག་གི། ཚད་མ་སྡེ་བདུན་གྱི་ནང་། སྡེ་བདུན་གཙོ་བོ། དེའི་ནང་ནས་ཁོ་ནས་ཅིག་ད་ཚད་་མ་རྣམ་འགྲེལ། རྣམ་ངེས་དེ་ཚོའི་སྒོ་ནས་འགྲེལ་བ། དེ་དུས་ཁོང་དགོངས་པ་རྫོགས་མེད་དུས་སྒོ་ནས་ཚད་མ་རིག་གཏེར་གྱི་རྩ་འགྲེལ། ད་རབ་འབྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན། དེ་འདྲས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱས་བྱས།
  kho 'dras da kho 'dras phyogs glang yab sras kyi dgongs pa dang mthun pa/_de mthun pa da cig gi/_tshad ma sde bdun gyi nang /_sde bdun gtso bo/_de'i nang nas kho nas cig da tshad ma rnam 'grel/_rnam nges de tsho'i sgo nas 'grel ba/_de dus khong dgongs pa rdzogs med dus sgo nas tshad ma rig gter gyi rtsa 'grel/_da rab 'byed nyi shu rtsa bdun/_de 'dras kyi rang bzhin byas byas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་འདྲས་སྒོ་ནས་གཙོ་བོ་སྒོ་ནས་རིག་པའི་གནསལྔའི་ནང་ཚད་མ་སོགས། དེ་ཡིན་ཡང་ཡིན་ན་སྒྲ། གཅིག་སྡེབ་སྦྱོར་གཉིས་ཁོ་འདྲས་དེ་བཞིན་ཁོ་འདྲས་ད་ཅིག་ནང་དོན་རིག་པ་ལ་ཅིག་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་གསལ་བ་ཟེར་ནའི་དེ་ཡིན་དུས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་ཡས་དེ་འདྲས་དེ་བཞིན་ཁོ་འདྲས་ཟློས་གར་གྱི་ཁོ་འདྲས་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་བྱུང་།
  de 'dras sgo nas gtso bo sgo nas rig pa'i ganasalnga'i nang tshad ma sogs/_de yin yang yin na sgra/_gcig sdeb sbyor gnyis kho 'dras de bzhin kho 'dras da cig nang don rig pa la cig thub pa'i dgongs pa gsal ba zer na'i de yin dus/_sangs rgyas kyis gsung yas de 'dras de bzhin kho 'dras zlos gar gyi kho 'dras bstan bcos mang po byung /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེའི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེ་བ་ཅིག་ལ་སྡོམ་རིམ་དབྱེ་ཟེར། སྡོམ་གསུམ་གྱི་རབ་དུ་དབྱེ་བ་སྟེ། བོད་ལ་ཁོ་ནའི་ད་སྤྱིའི་ཕྱིས་སུ་ཆོས་ལུགས་མང་པོར་དར། དེ་དུས་ཁོ་ནས་ཕར། དག་ཐེར་་བྱེད་ཡས་དགག་པར་བྱས། དེ་ནི་མ་ཁོ་ནས་རང་གི་བསྟན་པ་ཅིག་གི། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་ལྷག་པར་དུ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་ས་སྐྱ་བའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་དངོས་སུ་ཡིན་འཛུགས་ཐུབ་པའི་ད་གཞུང་ཡིན་ན།
  de ni de'i nang nas gtso che ba cig la sdom rim dbye zer/_sdom gsum gyi rab du dbye ba ste/_bod la kho na'i da spyi'i phyis su chos lugs mang por dar/_de dus kho nas phar/_dag ther byed yas dgag par byas/_de ni ma kho nas rang gi bstan pa cig gi/_sangs rgyas bstan pa spyi la lhag par du sa pN+Di tas sa skya ba'i sgo nas grub mtha' dngos su yin 'dzugs thub pa'i da gzhung yin na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡིག་ཆ་ཡིན་ན་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཁོ་འདྲས་བརྩམས་བྱས། གཙོ་བོ་ཆེ་བ་ནི་གཞུང་བོད་ལ་ཁོ་འདྲས་བྱས་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བོད་ལ། དེ་འདྲས་བོད་ཁོ་ནའི་པོ་ཏི་གསུམ་བྱས་ནས། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཅིག་པོད་ལས་པོད་ལ་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས། གདམས་པ་བཟང་པོ་དོན་ངོས་སྒོ་ནས་ཅིག་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།
  yig cha yin na mang po de 'dras kho 'dras brtsams byas/_gtso bo che ba ni gzhung bod la kho 'dras byas na'i thun mong ma yin pa'i bod la/_de 'dras bod kho na'i po ti gsum byas nas/_de ni thun mong ma yin pa'i cig pod las pod la ma yin pa'i sgo nas/_gdams pa bzang po don ngos sgo nas cig de 'dras yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འདིའི་སྒོ་ནས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནང་བཞིན་སྒོ་ནས་བཀའ་འབུམ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ། དེ་ནང་བཞིན་གྱི་བཀའ་འབུམ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་ཟེར། ལམ་འབྲས་བཅུ་གཅིག་ཟེར་དུས་ནས། དེ་ཨོའོ་དེ་གོ་དུས་ནས་རྡོ་རྗེ་གང་ཟེར། རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་། བི་ཝ་པའི་དགོངས་འགྲེལ་ཟེར་བསྟན་བཅོས།
  'di'i sgo nas sa skya pN+Di ta/_de bzhin du de nang bzhin sgo nas bka' 'bum sa chen kun dga' snying po la/_de nang bzhin gyi bka' 'bum mang po yo'o red/_gsung ngag lam 'bras rnam 'grel bcu gcig zer/_lam 'bras bcu gcig zer dus nas/_de o'o de go dus nas rdo rje gang zer/_rdo rje tshig rkang /_bi wa pa'i dgongs 'grel zer bstan bcos/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་སྒོ་ནས་དགོངས་འགྲེལ་ལ་དེ་ལམ་འབྲས་བཅུ་གཅིག་ཟེར་འདིར་གྲགས། དེ་ནི་དེ་དུས་ལམ་འབྲས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལ་དེ་ནི་འདི་གང་ཟེར། ད་གཅིག་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དེ་ཨོང་གཅིག་གང་ཟག་སྒོ་ནས་མཆོག་རབ་འབྲིང་དབང་པོ། རབ། འབྲིང་། ཐ་མ་གསུམ་གའི་སྒོ་ནས་གང་ལ་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་ནས་ལམ་འབྲས་ད་གཅིག་ལམ་འབྲས་ཀྱི་སྒོ་མས་ད་ཅིག། ཅིག་ལམ་འབྲས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྩ་བ།
  de'i sgo nas dgongs 'grel la de lam 'bras bcu gcig zer 'dir grags/_de ni de dus lam 'bras bcu gcig pa'i nang la de ni 'di gang zer/_da gcig rtsa ba rdo rje'i tshig rkang yin pa'i cha nas/_de ong gcig gang zag sgo nas mchog rab 'bring dbang po/_rab/_'bring /_tha ma gsum ga'i sgo nas gang la thams cad 'brel nas lam 'bras da gcig lam 'bras kyi sgo mas da cig/_cig lam 'bras bcu gcig pa'i rtsa ba/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེ་དུས་སྒོ་ནས་ཅིག་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་བྱས། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཚོས་སྒོ་ནས་ཅིག་དེ་ནི་ལམ་འབྲས། ལམ་འབྲས་ཟེར་ནའི་དེ་ནི་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་འབྲས། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། པོད་ཁོ་ན་ཅིག་གི་པོད་སེར་གྲགས་པ། པོད་དམར་གྲགས་པ། པོད་ནག་གྲགས་པ། ད་དཔེ་ཆའི་ཁོ་ནས་དེ་འདྲས་གདམས་ངག་གི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད།
  de ni de dus sgo nas cig dgongs pa 'grel ba byas/_rje btsun rin po che khong tshos sgo nas cig de ni lam 'bras/_lam 'bras zer na'i de ni gsang sngags rin po che'i lam 'bras/_de gang yin zer na/_pod kho na cig gi pod ser grags pa/_pod dmar grags pa/_pod nag grags pa/_da dpe cha'i kho nas de 'dras gdams ngag gi mang po yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་འདྲས། ད་དེ་ནས་མར་བྱས། དེ་ནས་མར་བྱས་ནས་ད། ས་པཎྜི་ཏ་ཅིག་གི་ད་འདྲ་ཅིག་དེ་ནི་ཁོང་ཅིག་ད་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་སུ་ཡིན་པ། ད་ཅིག་གི་ཚད་མ་གང་མང་གྲུབ་ཡོའོ་རེད་ཅིག། དེ་ནས་སྒོ་ནས་ཕྱིས་སུ་ད་དགུང་ལོ་ད་བདུན་བཅུ་ཡས་མད་གཅིག་ལ། དེ་འདྲས་ཕེབས་དུས། རྒྱ་ལ་མར་གདན་འདྲེན་བཞུས་བྱས་གནང་ནས། དེ་ནི་དེ་དུས་སྒོ་ནས་ཁོང་ལ་མི་རྒྱ་ནག་གོང་མས་དབུ་ལ་བཀུར། དེ་ནས་ཁོ་ནས་རྒྱ་ནག་གོང་མས་ཁོང་རང་ལ་ཅིག། ཁོང་རང་ལ་ཁོ་འདྲས་ལུས་ཀྱི་ཁོ་འདྲས་གཅིག་འཕྲོད་བསྟེན་དག་མེད་དུས་ལ་ཁོང་ལ་བླུ་ཡོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་།
  da de 'dras/_da de nas mar byas/_de nas mar byas nas da/_sa pN+Di ta cig gi da 'dra cig de ni khong cig da cig 'jam pa'i dbyangs dngos su yin pa/_da cig gi tshad ma gang mang grub yo'o red cig/_de nas sgo nas phyis su da dgung lo da bdun bcu yas mad gcig la/_de 'dras phebs dus/_rgya la mar gdan 'dren bzhus byas gnang nas/_de ni de dus sgo nas khong la mi rgya nag gong mas dbu la bkur/_de nas kho nas rgya nag gong mas khong rang la cig/_khong rang la kho 'dras lus kyi kho 'dras gcig 'phrod bsten dag med dus la khong la blu yon chen po de 'dras byung /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ཚང་མ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཅིག་གི་ཅིག་གི་ད་ཅིག་གི། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསྐུར་པའི་གསང་སྐྱེལ་དགྲ་ལྷ་ཟེར་མཁན་ཅིག་ལ་ཀླུ་བཅོལ། དེ་ནས་མང་པོ་པ་ཅིག་ཁོ་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས། དེ་ནས་དེལ་བརྟེན་ནས་ཅིག་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མིས། རྒྱ་ནག་གོང་མས་ཅིག་དཔེ་རང་གི་མི་རང་གི་དབུ་ལྷ་བླ་མར་བསྟེན་དགོས་མཁན་གྱི་དེ་འདྲས། དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་ཁོ་ནས། ད་བོད་ལ་ཅིག་གི། དེ་ནི་ཁོ་འདྲས་ཅིག་གི། ཕར་ཚུར་ད། ཁོང་མར་ཕེབས་ནས་བྱས་རྗེས་ཟེར་ན་དེ་འདྲས་ལ།
  de tshang ma sa skya pN+Di ta'i cig gi cig gi da cig gi/_chos lugs kyi bskur pa'i gsang skyel dgra lha zer mkhan cig la klu bcol/_de nas mang po pa cig kho nad las grol ba'i lo rgyus/_de nas del brten nas cig sa skya pN+Di tas mis/_rgya nag gong mas cig dpe rang gi mi rang gi dbu lha bla mar bsten dgos mkhan gyi de 'dras/_de nas phyis su kho nas/_da bod la cig gi/_de ni kho 'dras cig gi/_phar tshur da/_khong mar phebs nas byas rjes zer na de 'dras la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   བོད་ལ་དཔྱའ་ཁྲལ་ལོས་ཟིན་སོང་ཁོ་ནས། དཔྱའ་ཁྲལ་ཁོ་ནས། གོང་མོས་མང་པོ་ལྕི་པོ་ཁག་པོ་དེ་ཚོ་ཡང་དུ་གཏོང་ཡས་ཆེད་དུ་བསྩལ་བས། དེ་ནི་ཅིག། ཁོང་ཅིག། བོད་ཀྱི་བན་སྡེ་ལ་ཅིག་ཁྲལ་གྱི་དབུ་ལ་དབུ་བསྐོར་པ་ལ་སོགས་ད་དེ་འདྲས་ད་མཱི་མཛད་རྗེས། མཛད་རྗེས་ཟེར་ན་ཁོང་གི་ང་ཚོའི་བོད་ལ་ཁོ་ནས་སྲོལ་གཏོད་མང་པོ་གནང་ཡོའོ་རེད།
  _bod la dpya' khral los zin song kho nas/_dpya' khral kho nas/_gong mos mang po lci po khag po de tsho yang du gtong yas ched du bstsal bas/_de ni cig/_khong cig/_bod kyi ban sde la cig khral gyi dbu la dbu bskor pa la sogs da de 'dras da mI mdzad rjes/_mdzad rjes zer na khong gi nga tsho'i bod la kho nas srol gtod mang po gnang yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ཚོ་སྒང་ག་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་དེ་ནི་དུས་གང་ཟེར། འཕྲིན་ལས་ཟེར་ནའི་དེ་འདྲས་རེད། དེ་ཡང་དེ་ནས་སྒོ་ནས་ད་ཕྱིས་སུ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དགོངས་པ་རྫོགས་ས། རྒྱ་ནག་རུ་དགོངས་པ་རྫོགས་པ། དེ་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། དེ་ནས་ཡང་ཁོ་ནས་བླ་ཆེན་འཕགས་པ་རིན་པོ། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྔ་མོ་ས་པཎྜི་ཏའི་སྐུ་དུས་ལ། ཁོང་རང་སྐུ་ན་ཆུང་ཆུང་ལ་མར་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་དེའི་ཕྱིས་སུ་ཡང་སྒོ་ནས་ས་ཆེན། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་དེ་ནི་འདིའི་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེར་གཅིག་ཕེབས།
  de tsho sgang ga sa skya pN+Di tas de ni dus gang zer/_'phrin las zer na'i de 'dras red/_de yang de nas sgo nas da phyis su sa skya pN+Di ta dgongs pa rdzogs sa/_rgya nag ru dgongs pa rdzogs pa/_de nas dgongs pa rdzogs pa'i rjes su/_de nas yang kho nas bla chen 'phags pa rin po/_'phags pa rin po che snga mo sa pN+Di ta'i sku dus la/_khong rang sku na chung chung la mar cig rgya nag la phebs de'i phyis su yang sgo nas sa chen/_sa skya pN+Di ta dgongs pa rdzogs nas de ni 'di'i 'phags pa rin po cher gcig phebs/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་བཞིན་ནས་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཁོ་འདྲས་ཅིག། གོང་མ་ཅིག ད་གང་ཡིན་ནམ་གོ་ཏན་ཡིན་ནམ་དེ་འདྲས་ཅིག་ལ། བོད་ཀྱི་ཁོ་འདྲས་ད་གསང་སྔགས་གི་ཆོས་ཐོག་མ་དབང་བསྐུར་བྱེད་མཁན་དེ། བོད་ཀྱི་དེ་འདྲས་བླ་མ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཨོའོ་ད་དེ་ནས། རྗེ་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་གོང་ལ་དེ་དུས་དབང་ཐོག་མར་གཉིས་གསུམ་ཡིན་ན་ཅིག་གི། དེའི་དབང་ཡོན་ལ་བོད་ཁྲི་ལོར་བཅུ་གསུམ་ཟེར་མཁན་དེ།
  de bzhin nas yang rgya nag gi kho 'dras cig/_gong ma cig_da gang yin nam go tan yin nam de 'dras cig la/_bod kyi kho 'dras da gsang sngags gi chos thog ma dbang bskur byed mkhan de/_bod kyi de 'dras bla ma 'phags pa rin po che o'o da de nas/_rje rdo rje dbang bskur la sogs pa de 'dras gong la de dus dbang thog mar gnyis gsum yin na cig gi/_de'i dbang yon la bod khri lor bcu gsum zer mkhan de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཆོ་ག་གསུམ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ད་མང་པོ་གི་དབང་ཡོན། དེ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་གནས་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དོན་གནས་ཡོད་པ། སྲིད་དབང་གི ད་དེ་ལ་དོན་ཚན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཁྱོན་བོད་ལ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་སྒོ་ནས་ཅིག་གི་ད། བོད་མི་དམངས་ཚོ་ཁོ་ནས། ཅིག་གི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ད་འདི། མགོ་འདྲེན་པའི་སྒོ་ནས་ད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་མཛད།
  cho ga gsum zer mkhan de ni da mang po gi dbang yon/_de la chab srid kyi don gnas yod pa'i sgo nas/_dpal 'byor gyi don gnas yod pa/_srid dbang gi_da de la don tshan mang po yod pa khyon bod la dpe mi srid pa'i sgo nas cig gi da/_bod mi dmangs tsho kho nas/_cig gi gang zer dgos red/_da 'di/_mgo 'dren pa'i sgo nas da 'phrin las rgya chen po de 'dras mdzad/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེ་ཇི་བཞིན་ད་ཁྱོན་བོད་ཁོ་འདྲས་ཚང་མ་ཁོ་འདྲས། སྔ་མོ་ཁོ་ནས་ཅིག་མཐུན་པོ་མཐུན་པོ་ཞེས་ནས། ཁ་བྲལ་ཕྱོགས་སྒོ་ནས་ད་གཅིག་འགྱུར་མ་བྱུང་བ། དེ་ནི་ས་པཎྜི་ཏ་འགྲོ་མགོན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ནས་བྱས་ནས། དེ་ནི་བོད་འདི་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་བྱུང་བའི་སྒོ་ནས། ད་ད་འདྲས་གང་ཟེར། ཁྲི་སྐོར་་བཅུ་གསུམ་ཟེར་མཁན་འདིས། ཚང་མ་ཁོ་འདྲས་ཅིག་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཡས། ཅིག་སྲིད་དབང་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལ་ཁོང་ཚོ་གཉིས་ཁོ་དུས་ལ་ཕུལ་ཡས་ཕུལ་བྱས་དེ་ནི། ད་དེ་འདྲས་ས་སྐྱའི་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟེར་ནའི་ཆབ་སྲིད་གི་ཅིག
  de ni de ji bzhin da khyon bod kho 'dras tshang ma kho 'dras/_snga mo kho nas cig mthun po mthun po zhes nas/_kha bral phyogs sgo nas da gcig 'gyur ma byung ba/_de ni sa pN+Di ta 'gro mgon rnam pa gnyis kyi sku dus nas byas nas/_de ni bod 'di phyogs gcig 'gyur byung ba'i sgo nas/_da da 'dras gang zer/_khri skor bcu gsum zer mkhan 'dis/_tshang ma kho 'dras cig dbang du bsgyur yas/_cig srid dbang thams cad kun la khong tsho gnyis kho dus la phul yas phul byas de ni/_da de 'dras sa skya'i sgo nas da cig chos kyi lo rgyuszer na'i chab srid gi cig
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   དེ་ནས་མར་བྱས་ནས་དེ་ནི་རིམ་པས་རིམ་པ་ཨ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དགོངས་པ་རྫོགས། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁོ་འདྲས་དགོངས་པ་རྫོགས། དེ་ནས་མར་བྱས་ནས། དེ་རིམ་པས་རིམ་པས་བྱས་དེ་ནི་ཅིག་ས་སྐྱའི་སྲིད་དབང་དེ་ཡང་དེའི་སྒོ་ནས་ཅིག ཕག་མོ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་རིམ་པ་བྱས་ནས། ད་ཅུང་གང་ཟེར་ད་མར་ཞན་དུ་ཞན་དུ་ཕྱིན།
  _de nas mar byas nas de ni rim pas rim pa a ni sa skya pN+Di ta dgongs pa rdzogs/_'phags pa rin po che'i kho 'dras dgongs pa rdzogs/_de nas mar byas nas/_de rim pas rim pas byas de ni cig sa skya'i srid dbang de yang de'i sgo nas cig_phag mo grub pa la sogs pa/_de ni rim pa byas nas/_da cung gang zer da mar zhan du zhan du phyin/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནས་ཕྱིས་སུ་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཟེར་བ་དེ་འདྲས་ཅིག། ད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བྱུང་ནས་དེ་ས་སྐྱའི་སྲིད་དབང་ཐོགས་ལ་མཐའ་མ་སྒོ་ནས་དེ་འདྲས་ད་ཅིག་ད་རང་དབང་རང་འཛིན་ཟེར་ཞེས་ལ། བོད་ནང་ཁུལ་གཞན་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པར་ནང་བཞིན་གྱི། ཁོ་འདྲས་ཅིག་གི་སོ་སོའི་ཁོ་འདྲས་ཁྲིམས་ར་སོ་སོས་སྤྱོད་དེ་དབང་ཆ་བརྩམས་ནས་གཅིག་འགྱུར་དེ་བྱས། དེ་ནི་ཅིག་གོ་སྐབས་ཅིག་ད་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ད་སྲིད་དབང་ཉམ་ཉེས་སུ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ནས། དེ་འདྲས་རེད།
  de bzhin du de nas phyis su sgo nas da cig rgyal ba lnga pa zer ba de 'dras cig/_da chos kyi rgyal por byung nas de sa skya'i srid dbang thogs la mtha' ma sgo nas de 'dras da cig da rang dbang rang 'dzin zer zhes la/_bod nang khul gzhan la bltos mi dgos par nang bzhin gyi/_kho 'dras cig gi so so'i kho 'dras khrims ra so sos spyod de dbang cha brtsams nas gcig 'gyur de byas/_de ni cig go skabs cig da ma byung ba de ni da srid dbang nyam nyes su phyin pa de 'dras byung nas/_de 'dras red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེ་ནས་མར་སྒོ་ནས་ད་ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཚོའི་འཕྲིན་ལས་ལ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་དེ་ནས་གོ་ནས་དངོས་སུ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གནང་བ་ལ། ཅིག་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་དབང་ཆེན་པོ་ཟེར་མཁན་དེ། གཞི་ས་སྐྱའི་དངོས་གནས་དེའི་ཁོ་ནས་ད་ཆུ་བྱང་ཕར་ན། ཅིག་ཕར་ཅིག་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།
  de ni de nas mar sgo nas da sa skya'i bla ma tsho'i 'phrin las la byas nas da lta de nas go nas dngos su de ni de 'dras gnang ba la/_cig sprul pa'i lha dbang chen po zer mkhan de/_gzhi sa skya'i dngos gnas de'i kho nas da chu byang phar na/_cig phar cig gong ma rnams kyi gdan sa de 'dras yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་གོ་རིམ་སེམས་ཅན་དཀར་པོ་ཟེར་མཁན་དང་། ཨོའོ་དེ་འདྲས་གོ་ནས་ཅིག་ད་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་སྔ་མ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་ཡིན་ནའང་ཅིག་གི་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དྲུག་བདུན་བྱས། ལྔ་དྲུག་ལྔ་བདུན་ད་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ད་ཚང་མ་ཡོད་པ་མེད་པར་བཟོས་ནས་དེ་ཅིག་ཁང་པ་དང་དེ་འདྲས་སྒོ་ནས་ཅིག། སའི་ཤུལ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་དེ་བསྡད་ཡོའོ་མ་རེད།
  da go rim sems can dkar po zer mkhan dang /_o'o de 'dras go nas cig da lha khang mang po yo'o red/_de tsho tshang ma da snga ma yo'o red/_de ni yin na'ang cig gi lnga bcu lnga drug bdun byas/_lnga drug lnga bdun da rig gnas gsar brje'i kha gtug la da tshang ma yod pa med par bzos nas de cig khang pa dang de 'dras sgo nas cig/_sa'i shul tsam zhig ma gtogs de bsdad yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་ནས་ད་ལྟ་དེ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་ལྷག། དེ་ནས་སྒོ་ནས་ཕྱིས་ཕྱིས་ད་རབ་བྱུང་ག་གི་ཡིན་ནམ། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་འདྲས་ཅིག། ཅིག་གང་ཟེར་ད། བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཁོ་འདྲས་དབང་དུ་འདུས་ནས། དེའི་གོ་ནས་ད་ཆོས་གདུང་དེ་འདྲས་ལྷག་པ་ཙམ་མ་ཟད་བཙུགས་བྱས་དེ་འདྲས། དེ་བཙུགས་ནས་ད་ཅིག་ད་བར་ཁོ་འདྲས་དེ། དེ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་གོ་དུས་ལ་དེ་ལ་ཉམས་ཆགས་མང་པོ་སོང་།
  da de nas da lta de lha khang chen po de lhag/_de nas sgo nas phyis phyis da rab byung ga gi yin nam/_'phags pa rin po che kho 'dras cig/_cig gang zer da/_bod khri skor bcu gsum kho 'dras dbang du 'dus nas/_de'i go nas da chos gdung de 'dras lhag pa tsam ma zad btsugs byas de 'dras/_de btsugs nas da cig da bar kho 'dras de/_de rig gnas gsar brje'i go dus la de la nyams chags mang po song /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   དེའི་སྒོ་ནས་དེ་བཞག་ཡས་མ་རེད།  དངོས་སུ་བྱས་ནས་ཚང་མ་གཏོར་ཡས་རེད་ཡིན་ནའང་། དེ་འི་སྒོ་ནས་ཅིག་རིག་གནས་ཀྱི་གསར་བརྗེའི་ཅིག་གང་རེད། དགོན་པ་ཁོ་རེ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེན་པོ་བྱས། དེ་ནི་དེ་འདྲས་གོ་དུས་ལ་དེ་ནི་ཕན་ཚུན་གོ་ནས་ཅིག་གང་ཟེར། འཆམ་ན་མ་འཆམ་ན་དེ་ནི་དེའོ་གོ་དུས་ལ་གཙོ་ཆེ་ཅིག་ལ། དགོན་པ་དེའི་ནང་ལ་ནད་ཁང་ཟེར་གཞུང་གི་ནད་ཁང་ཟེར། ནད་དེའི་དབང་གི་དེ་ནི་དགོན་པ་དེ་ལྷག་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞི་དེ་བཞག་ཡས་དེ་འདྲས་དང་པོ་ཐོགས་མ་ནས་དེ་ཡོའོ་མ་རེད།
  _de'i sgo nas de bzhag yas ma red/__dngos su byas nas tshang ma gtor yas red yin na'ang /_de 'i sgo nas cig rig gnas kyi gsar brje'i cig gang red/_dgon pa kho re rgya khyon chen po byas/_de ni de 'dras go dus la de ni phan tshun go nas cig gang zer/_'cham na ma 'cham na de ni de'o go dus la gtso che cig la/_dgon pa de'i nang la nad khang zer gzhung gi nad khang zer/_nad de'i dbang gi de ni dgon pa de lhag pa red ma gtogs/_gzhi de bzhag yas de 'dras dang po thogs ma nas de yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མ་རེད་དེའི་ཡིན་ནའང་ད་དེ་བཞིན་སྒོ་ནས་ཅིག་རྫ་དྲགས་པའི་སྐབས་དུས་ལ་མར། ཀྲུང་གོའི་ད་ལྟ་གཅིག་ཀྲའུ་ཨན་ལེན་ཞུ་མཁན་གཅིག་དེ་ལ། མར་ཕྱིན་སྙན་སེང་འདྲ་བཞུས་ནས། ཁོ་འདྲས་ཅིག་དགོན་པ་ཁོ་འདྲས། ཁག་བཅུ་གསུམ་ཅིག་ཐེ་ཙེ་གཟེགས་བྱས་ནས་འདུག་ཟེར། གཏོར་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར། ཆོག་མཆན་ཡིན་ནའང་དེ་དུས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གི་ལས་ཁོ་རེ་ཚབ་ལྗིད་དྲགས། དེ་ནི་སུ་ལ་མ་བརྩིས་པར་སྒང་ག་གཏོར་ནས། ད་དེ་འདྲས་དགོན་པ་དེ་ལྷག་པ་རེད།
  ma red de'i yin na'ang da de bzhin sgo nas cig rdza drags pa'i skabs dus la mar/_krung go'i da lta gcig kra'u an len zhu mkhan gcig de la/_mar phyin snyan seng 'dra bzhus nas/_kho 'dras cig dgon pa kho 'dras/_khag bcu gsum cig the tse gzegs byas nas 'dug zer/_gtor chog gi ma red zer/_chog mchan yin na'ang de dus gang byung mang byung gi las kho re tshab ljid drags/_de ni su la ma brtsis par sgang ga gtor nas/_da de 'dras dgon pa de lhag pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལྷག་པ་ལས་བཞག་པ་དེ་འདྲས་མ་རེད། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཅིག་ལྷག་ནས་དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་དེ་ནི་དེའི་སྔོན་ལ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཁོ་འདྲས་བསྐྲུན་པོའི་ནང་ལ་དགོན་པ་དེ་འདྲས། དེ་དགོན་པ་མང་ཆེ་བ་དེ་གས་དེ་ཆུ་བྱང་རི་ལོགས་དེ་ནས་ཡར་ཡོའོ་རེད།
  lhag pa las bzhag pa de 'dras ma red/_de ni de 'dras cig lhag nas de ni da de 'dras de ni de'i sngon la yin na/_nga tshos kho 'dras bskrun po'i nang la dgon pa de 'dras/_de dgon pa mang che ba de gas de chu byang ri logs de nas yar yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་དུས་ཟེར་ཡས་བྱས་ན། དགོན་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་དེ་འདྲས་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་འདྲས་ཅིག་དེ་ནི་དེ་དུས་ནི་དེ་ནི་ཅིག། ད་འདི་ད་ང་ཚོས་ཁོ་འདྲས་གང་ཟེར། ས་སྐྱའི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ལ་བྱས་ན། སྔ་མ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། ཅིག་ས་པཎ་སྐབས་དུས་ལ་ཡིན་ན། གྲྭ་པ་འབུམ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། འབུམ་འབུམ་བྱུང་བ་དེ། འབུམ་ཁོ་འདྲས་ཡོང་ཡས་ཁོ་འདྲས་ཅིག་ཡོང་ཡས་ཅིག་ཡོང་། ཡོང་ཡས་རྟགས་འདྲ་གང་། དགོན་པ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཅིག་མ་བཞེངས་ན། འབུམ་གྲྭ་པ་བསྡོད་སའི། དགོན་པ་ཆེན་པོ་བཞེངས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་སྔ་མ་གྲྭ་པ་མང་པོ་བྱས་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད།
  de dus zer yas byas na/_dgon pa brgya dang bcu gsum de 'dras yod zer gyi yo'o red/_da de 'dras cig de ni de dus ni de ni cig/_da 'di da nga tshos kho 'dras gang zer/_sa skya'i dgon pa'i grwa pa la byas na/_snga ma 'phags pa rin po che la/_cig sa paNa skabs dus la yin na/_grwa pa 'bum mang po byung ba red/_'bum 'bum byung ba de/_'bum kho 'dras yong yas kho 'dras cig yong yas cig yong /_yong yas rtags 'dra gang /_dgon pa chen po de 'dras cig ma bzhengs na/_'bum grwa pa bsdod sa'i/_dgon pa chen po bzhengs dgos yas de 'dras snga ma grwa pa mang po byas de 'dras byas pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཕྱིས་སུ་ད་མར་རིམ་པས་རིམ་པས་གྲྭ་པ་ཉུང་དུ་སོང་། དེ་ང་ཚོས་དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་གོང་གོང་ཙམ་ལ། ང་ཚོའི་དགོན་པ་ལ་གྲྭ་པ་བདུན་བརྒྱ་ཡས་མས་འདྲ་ཡོའོ་རེད། དེ་ཙམ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནས་སྒོ་ནས་ད་ཅིག།
  de ni de 'dras phyis su da mar rim pas rim pas grwa pa nyung du song /_de nga tshos dmangs gtso bcos bsgyur gong gong tsam la/_nga tsho'i dgon pa la grwa pa bdun brgya yas mas 'dra yo'o red/_de tsam yo'o red/_de nas sgo nas da cig/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་བྱས་ད་རིམ་པས་མར་ཆགས་ནས། དེ་ཡང་དེ་ནི་དེ་གྲྭ་པ་ཚོས་མར་བྱས་ནས་རེ་འགའ་ཡུལ་ལ་ལོག རེ་འགའ་ཅིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བྲོས་སོང་། རེ་འགའ་དེ་རུ་བསྡད། དེ་ནི་དེ་པར་ལ་ད་གྲྭ་པ་བདུན་བཅུའི་ཡས་མས་ཅིག་ལས་ཡོའོ་མ་རེད། དེ་བསྡད་ནས་དེ་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་འཚུགས་ནས། ད་ཅིག་ང་ཚོ་ས་སྐྱའི་བྱ་བ་ལ་གསར་བརྗེ་བྱས་པ་རེད། ད་ལས་འགུལ་ལས་མར་དེ་ནི་གང་ད་འཕེལ་རྒྱས་ཟེར་ན། མར་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་རིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད།
  _dmangs gtso bcos bsgyur byas byas da rim pas mar chags nas/_de yang de ni de grwa pa tshos mar byas nas re 'ga' yul la log_re 'ga' cig phyi rgyal la bros song /_re 'ga' de ru bsdad/_de ni de par la da grwa pa bdun bcu'i yas mas cig las yo'o ma red/_de bsdad nas de nas las 'gul mang po 'tshugs nas/_da cig nga tsho sa skya'i bya ba la gsar brje byas pa red/_da las 'gul las mar de ni gang da 'phel rgyas zer na/_mar nyams rgud kyi rim pa mang po byung yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ཁོ་དེ་འདྲས་སྒོ་ལའི་ཆ་ལ། ད་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཚར་ནས། དེ་ནི་དགོན་པ་ཅིག་དོན་འཁེལ་བྱས་ནས་གཅིག་སྒོ་ཕྱེ། ཕྱེ་བའི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་ད་དང་པོའི་དུས་ལ། གྲྭ་པ་རྒན་པོ་ཁོ་འདྲས་བཅུ་ཡས་མས་འདྲ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནས་སྒོ་ནས་མར་བརྩིས་ནས་དེ་ནི། རིམ་པས་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁོལ་བྱུང་ནས་། ད་དེ་འདྲ་གྲྭ་པ་ཅིག་ད་ཅིག་རྒྱའི་སྒོ་ནས་ལྷག་ཙམ་འདྲ་ཡོའོ་རེད།
  de kho de 'dras sgo la'i cha la/_da rig gnas gsar brje tshar nas/_de ni dgon pa cig don 'khel byas nas gcig sgo phye/_phye ba'i sgo nas de la da dang po'i dus la/_grwa pa rgan po kho 'dras bcu yas mas 'dra yo'o red/_de nas sgo nas mar brtsis nas de ni/_rim pas srid jus don 'khol byung nas /_da de 'dra grwa pa cig da cig rgya'i sgo nas lhag tsam 'dra yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   དེ་ནི་དེའི་སྒོ་ནས་སློབ་གྲྭར་ཆོས་ལུགས་བསླབས། སློབ་གྲྭ་སྒོ་ནས་ཅིག་ཤེས་བྱ་ཟེར་ནའི་འདྲ། དེའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ནས་གོ་ནས་དགོན་པ་ཅིག་དེ་ཆ་བཞག་ན། སྔོན་མ་ནང་བཞིན་ད་ཡོའོ་རེད། ཡིན་ནའི་ད་ཅིག་མིག་མ་སྟོངས་ཙམ་ཅིག་དེ་འདྲས་ནི། ཏང་གི་ཆབ་སྲིད་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་དབང་ཤེས་འོག་ལ། ད་དེ་འདྲས་འདྲ་གཅིག་འཚུགས་ཐུབ།  འདི་མིན་པའི་ད་ཅིག་ས་སྐྱ་ཟེར་མཁན་དེ་ད་ཅིག་སྔ་མ་ཡིན་ན་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད།
  _de ni de'i sgo nas slob grwar chos lugs bslabs/_slob grwa sgo nas cig shes bya zer na'i 'dra/_de'i de nas go nas dgon pa cig de cha bzhag na/_sngon ma nang bzhin da yo'o red/_yin na'i da cig mig ma stongs tsam cig de 'dras ni/_tang gi chab srid chos dad rang mos kyi dbang shes 'og la/_da de 'dras 'dra gcig 'tshugs thub/__'di min pa'i da cig sa skya zer mkhan de da cig snga ma yin na gong ma rin po che bzhugs yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ང་ཚོ་འདི་རུ་བསྡད་མཁན་ཚོ་ལ་ཡང་། ད་གྲྭ་པ་གཅིག་མ་ལུས་པར་ཕར་འགྲོ་མ་ཆོག་པ་དང་། གཤིབ་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ནི་འདི་རུ་ལས་པ། ད་ཁོ་ཚོ་ཡི་ད་ཅིག་ཆ་རྐྱེན་སྐྱོ་དྲགས་པ་དང་། ད་དེ་འདྲས་མི་མ་འདོད་པའི་རང་བཞིན་སྒོ་ནས་དེ་འདྲས་ཆ་ཞིག་ཡོང་། གོང་མ་ཚོས་དེའི་སྒོ་ནས་ཅིག་ད་ལྟ་དེ་ནས་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་སྒོ་ནས་ཁོང་ཚོ་གདུང་སྲས་དང་བཅས་བ་ལ། ཕ་འདྲས་གང་ཟེར་དབེན་པའི་རིག་གཞུང་ལ་གནས། ད་དེ་དང་སྒྲོན་མ་ཕོ་བྲང་གི་ཁོ་རང་གི་གདུང་སྲས་དང་བཅས་པ་ད་ལྟ་སྒོ་ནས་ཧིན་ཏུ་གོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ལ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད།
  da nga tsho'di ru bsdad mkhan tsho la yang /_da grwa pa gcig ma lus par phar 'gro ma chog pa dang /_gshib ma thub pa sogs ni 'di ru las pa/_da kho tsho yi da cig cha rkyen skyo drags pa dang /_da de 'dras mi ma 'dod pa'i rang bzhin sgo nas de 'dras cha zhig yong /_gong ma tshos de'i sgo nas cig da lta de nas phun tshogs pho brang sgo nas khong tsho gdung sras dang bcas ba la/_pha 'dras gang zer dben pa'i rig gzhung la gnas/_da de dang sgron ma pho brang gi kho rang gi gdung sras dang bcas pa da lta sgo nas hin tu go nas rgya gar gyi sa cha la bzhugs yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེ་ནས་ཚུར་ནས་སྒོ་ནས་ད་ཅིག ཐ་ན་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད། དེ་བཞིན་གྱི་ང་ཚོར་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཟེར་ད་དེ་འདྲས་ཟེར། གང་ཟེར་ད་འདྲས་་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉ་ཕྲ་བའི་དུས་ལ་ཅིག་ཐུག་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས་ལ་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས། དེ་འདྲས་དེ་འདྲས་ལགས་རེད། དེ་གཞན་དག་གི་ད་ཅིའི་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། སྔ་མོ་རྫ་དྲགས་དུས་ནི་དྲགས་པ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་རིང་ཁ་ས་ཡིན་ན།
  de ni de nas tshur nas sgo nas da cig_tha na phebs thub kyi yo'o ma red/_de bzhin gyi nga tshor la cha rkyen zer da de 'dras zer/_gang zer da 'dras kyi sgo nas nya phra ba'i dus la cig thug yo'o red/_de 'dras la da sangs rgyas kyi chos/_de 'dras de 'dras lags red/_de gzhan dag gi da ci'i chab srid thog la yin na/_snga mo rdza drags dus ni drags pa cig yo'o red/_da de ring kha sa yin na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཆོས་དད་རང་མོས་གནང་བ་དང་ཅིག་ད་སོ་སོའི་ཁུལ་ལ་དགོན་པས་དགོན་པ་གསོ་ཡས་ཁོ་འདྲས་བྱས་ཆོག་པའི་སྒོ་ནས། ད་དེ་འདྲས་ཆབ་སྲིད་བཞིན་དུ་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་ཁོ་ནས་དགོན་པས་དགོན་པ་གསོ་ཡས། ད་དགོན་པས་དགོན་པ་གསོ་ཡས་གཞན་ཆ་རྐྱེན་ཡོའོ་མ་རེད། ད་ཅིག་ང་ཚོའི་ཁོ་ནས་ཅིག་བོད་ནང་ཁུལ་གྱི་ཅིག་ད་ཅིག དེ་སྦྱིན་ཁག་གི་ཅིག་འགྱེད་མང་ཇ་འདྲ། ཅིག་གི་སྒོ་ནས་མཆོད་རྟེན། མཆོད་འབུལ། ད་ཤི་གསོན་གྱི་རིམ་འགྲོས་བྱས་པའི་མཆོད་འབུལ་འདྲ། དེ་བཞིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་སྒོ་འཛུལ་བའི་སྒོ་ནས། ད་སྒོ་གླ་ཟེར་ན་གང་ཟེར་ན།
  chos dad rang mos gnang ba dngcig_da so so'i khul la dgon pas dgon pa gso yas kho 'dras byas chog pa'i sgo nas/_da de 'dras chab srid bzhin du bstun nas nga tshos kho nas dgon pas dgon pa gso yas/_da dgon pas dgon pa gso yas gzhan cha rkyen yo'o ma red/_da cig nga tsho'i kho nas cig bod nang khul gyi cig da cig_de sbyin khag gi cig 'gyed mang ja 'dra/_cig gi sgo nas mchod rten/_mchod 'bul/_da shi gson gyi rim 'gros byas pa'i mchod 'bul 'dra/_de bzhin gyi sgo nas phyi rgyal khag nas yong ba'i sgo 'dzul ba'i sgo nas/_da sgo gla zer na gang zer na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   སྒོ་བརྟེན་ཟེར་ན། དེའི་སྒོ་ནས་པཱ་སེ་ཟེར་རྒྱུ་ཟེར་ན། དེ་འདྲས་འདྲ་པོ་ང་ཚོས་འཚོ་བརྟེན་བྱས། ད་འཚོ་བའི་དེ་འདྲ་ཞིག་བསྐྱལ་ནས་ད་དེ་བཞིན་མ་གཏོགས་གཞན་ད་ཅིག ང་ཚོས་སྒོ་ནས་དེ་རིང་ཁ་སང་སྔ་མ་ཞིང་ཁ་འདྲ་བཏབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དའི། དེ་ནི་བར་ར་ཅིག་ལ་དེ་ནི་གང་གྲ་བ་ཉུང་དྲགས།  སྒང་གས་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་པར་ཞིང་ཁ། ཁོ་ཚོའི་ཕར་ཅིག་འཕུལ་གནང་། ཕར་ཁོ་ན་བཙོངས་བ་འདྲ་འདྲ་དེ་འདྲས་བྱས་ནས། དེ་ནི་བརྟེན་ཡོང་།
  _sgo brten zer na/_de'i sgo nas pA se zer rgyu zer na/_de 'dras 'dra po nga tshos 'tsho brten byas/_da 'tsho ba'i de 'dra zhig bskyal nas da de bzhin ma gtogs gzhan da cig_nga tshos sgo nas de ring kha sang snga ma zhing kha 'dra btab byed kyi yod da'i/_de ni bar ra cig la de ni gang gra ba nyung drags/__sgang gas khungs ma 'khyol par zhing kha/_kho tsho'i phar cig 'phul gnang /_phar kho na btsongs ba 'dra 'dra de 'dras byas nas/_de ni brten yong /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་བཞིན་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་དེ་ད་ཁོ་འདྲས་ཅིག་ཁག་པོ་འདྲ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ད་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ད་མི་སྔ་མ་དང་མི་འདྲ་དེ། བོད་ལ་ཡིན་ན་ཅིག་གྲལ་རིམ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ད་མེ་སེར་ལ་གྲལ་རིམ་ཡོའོ་མ་རེད། ཡིན་ནའི་ཅིག་སོ་སོའི་ཨོང་ཆོས་ལུགས་བྱས་ན། ཆབ་སྲིད་གཅིག་འགྱུར་འོག་ལ། ཆབ་སྲིད་དང་མ་འགལ་བ་ཞིག་བྱས་ན། བྱས་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་ཅིག་འདྲས་བྱས་ནས་དེ་ཆ་རྐྱེན་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ད་ངས་མང་པོ་ཞུ་ཡས་ཟེར་མི་འདུག
  de bzhin gyi sgo nas de ni de da kho 'dras cig khag po 'dra byung yo'o red/_da da lta yin na da mi snga ma dang mi 'dra de/_bod la yin na cig gral rim zer gyi yo'o red da me ser la gral rim yo'o ma red/_yin na'i cig so so'i ong chos lugs byas na/_chab srid gcig 'gyur 'og la/_chab srid dang ma 'gal ba zhig byas na/_byas chog pa'i dbang cha yo'o red/_da de cig 'dras byas nas de cha rkyen yo'o red/_de 'dras de 'dras gcig red/_da ngas mang po zhu yas zer mi 'dug
 • རྒྱལ་པོ
  ཨོའོ་དཔེ་ཆ་བཅའ་ལུང་མ་ཟེར་ཡས་དེ་བརྒྱད་སྟོང་པ་རེད། རེད་པཱ།
  o'o dpe cha bca' lung ma zer yas de brgyad stong pa red/_red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོའོ་རེད། བརྒྱད་སྟོང་པ། བཤད་ཡས་ཡུམ་པོ་ཏི་བཅུ་གཉིས་གླེགས་བམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་དངོས་གནས་རེད། དེ་བརྒྱད་སྟོང་པ་དེ་ཡུམ་བསྡུས་པ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས་སྒང་ག་བྱས་ནས་འདུས་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡང་སྔ་མ་ཡོད་ཚད་མར་འཁྱེར་བ་རེད། ཨོང་ད་༦༢ལོར་དེ་ནས་རེ་འགའ་ལྷ་སར་བསྡད་ཡོའོ་རེད། རེ་འགའ་པེ་ཅིང་རང་ལ་སླེབས་ཡོའོ་རེད། ཁྱོན་གང་ལྟར་མ་ནས་ཕྱིས་སུ་དེའི་ཁོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་དེ་གསལ་པོ་ཡི་རངས་བྱུང་ནས། ཡི་རངས་ལ་ཡར་བསྐྱར་བྱས་ཡར་ཕེབས་ཡོའོ་རེད།
  o'o red/_brgyad stong pa/_bshad yas yum po ti bcu gnyis glegs bam gcig tu bsdus pa zer gyi yo'o red/_de dngos gnas red/_de brgyad stong pa de yum bsdus pa yum bcu gnyis sgang ga byas nas 'dus yo'o red/_de yang snga ma yod tshad mar 'khyer ba red/_ong da 62lor de nas re 'ga' lha sar bsdad yo'o red/_re 'ga' pe cing rang la slebs yo'o red/_khyon gang ltar ma nas phyis su de'i kho nas lo rgyus de gsal po yi rangs byung nas/_yi rangs la yar bskyar byas yar phebs yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  འདི་ག་དུས་བཞེངས་པ་ཡིན་ནམ།
  'di ga dus bzhengs pa yin nam/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་འདི་སྔོན་མ་ད་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དུས་ལ་མིན་འགྲོ།
  da 'di sngon ma da 'phags pa rin po che'i sku dus la min 'gro/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནས་ཤིང་ཏ་ལའི་ལོ་མའི་དཔེ་ཆ་དེ་གས།
  de nas shing ta la'i lo ma'i dpe cha de gas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་ཚོ་སྒང་ག་ཅིག་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་རེད་པཱ། ད་དེ་ས་སྐྱར་ཕོན་ཆེ་པོ་ཡོའོ་རེད་དེ། སྔོན་མ་བཞུགས་སའི་ཆུ་བྱང་མ་གིར་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡང་། གོང་རུམ་ཟེར་ཡང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཅིག་ཕོ་བྲང་ཅིག་ཡོའོ་རེད། དེའི་ནང་ལ་དེ་ན་ཅིག་པོ་ཏི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་རིང་ཁ་ས་ཅིག་དེ་ནི་རིག་གནས་གསར་རྗེའི་སྐབས་དུས་ལ། ཅིག་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ག་དུས་ལ། ཅིག་དཔེ་ཆ་གང་མང་པོ་མང་པོ་བྱས། དེ་ལྟར་དེ་ཚོ་གཞན་དག་ཡོད་པ་དེ་ཧྲབ་ཧྲབ་བརྙེད་པ་དེ་འདྲས་བྱས་པ་ལས་མང་ཆེ་བ་་སྟོངས་ཚར་ཡོད།
  da de tsho sgang ga cig lo rgyus mang po red pA/_da de sa skyar phon che po yo'o red de/_sngon ma bzhugs sa'i chu byang ma gir de 'dras gcig yang /_gong rum zer yang gong ma rnams kyi de 'dras cig pho brang cig yo'o red/_de'i nang la de na cig po ti mang po yo'o red/_da de ring kha sa cig de ni rig gnas gsar rje'i skabs dus la/_cig gang byung mang byung ga dus la/_cig dpe cha gang mang po mang po byas/_de ltar de tsho gzhan dag yod pa de hrab hrab brnyed pa de 'dras byas pa las mang che ba stongs tshar yod/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་དེའི་ཡི་གེ་དེ་ཚོ་ནི་གཙོ་ཆེ་ཁོ་འདྲས་ཅིག་བོད་ཡིག་རྐྱང་རེད། བོད་ཡིག་དང་དེ་ནི་ཨོང་ཝ་ཏུ་ལན་ཙ་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་བྲི་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་འདྲས་ཁོ་འདྲས་ཤིང་ཏ་ལེ་ཟེར་མཁན་འདེའི་ནང་ལ་ཡོད་ད་ཅིག་གང་ཟེར། སྔ་མ། ང་ཚོས་སྔ་མ་བྱ་རིས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ། བྱ་འཕུར་ཡས་དེ་དུས་ཚོད་གོ་ནས་སྟག་ཟེའི་ཤུགས་འབྲས་ཅིག་ཡོད་པཱ་ཤིང་དེ།
  de ni de'i yi ge de tsho ni gtso che kho 'dras cig bod yig rkyang red/_bod yig dang de ni ong wa tu lan tsa o'o de 'dras yo'o red/_de ni bri zer mkhan de de 'dras kho 'dras shing ta le zer mkhan 'de'i nang la yod da cig gang zer/_snga ma/_nga tshos snga ma bya ris zer gyi yod pa/_bya 'phur yas de dus tshod go nas stag ze'i shugs 'bras cig yod pA shing de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་ཁོ་ནས་ད་དེ་ལ་ཁོ་ནས་ད་ཅིག་དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་དེའི་ནང་དོན་ནི། ཡི་གེ་མ་བྲིས་སྒོ་ནས་ད་ཅིག་ཝ་ཏུ་དང་། ལན་ཙ་དང་དེ་ནི་བོད་ཡིག་རང་རེད། དེ་ནི་དེའི་ནང་དོན་ནི་གཙོ་བོ་ཁོ་འདྲས་སྔགས། གསང་སྔགས་ཅིག་རྒྱུད་ཀྱི་བཞེད་པ་རེད། བླ་མ་ཚོས་གཟིགས་པའི་སྒྲ་དང་། དེ་འདྲས་རེད།
  de ni kho nas da de la kho nas da cig de ni gtso che de'i nang don ni/_yi ge ma bris sgo nas da cig wa tu dang /_lan tsa dang de ni bod yig rang red/_de ni de'i nang don ni gtso bo kho 'dras sngags/_gsang sngags cig rgyud kyi bzhed pa red/_bla ma tshos gzigs pa'i sgra dang /_de 'dras red/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མ་ཡོའོ་རེད་པས།
  de ni sa skya pN+Di ta'i phyag bris phyag bstar ma yo'o red pas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མ་རང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།
  phyag bris phyag bstar ma rang yod kyi ma red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་དེ་ནས་སྔ་མ་སྒོ་ནས་འདི་འཇའ་ས་གོང་མ་ཚོས་གནང་བའི་ཡི་གེ་ཡོའོ་རེད། དེ་ཚོ་སྒང་ག་མར་པེ་ཅིང་ལ་བཀྲམ་སྟོན་ལ་འཁྱེར་ཡར་སླེབས་ཡོའོ་མ་རེད། ཤོག་སྒྲིལ་ལ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་བཀའ་འགྱུར་ཤོག་སྒྲིལ་ལ་ཡོའོ་རེད།
  de de nas snga ma sgo nas 'di 'ja' sa gong ma tshos gnang ba'i yi ge yo'o red/_de tsho sgang ga mar pe cing la bkram ston la 'khyer yar slebs yo'o ma red/_shog sgril la yo'o red/_de ni rgya nag gi bka' 'gyur shog sgril la yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དཔེ་ཆའི་ནང་ལ། ནང་ལ་དེ་འདྲས་མང་པོ་འདུག་གང་། དཔེ་ཆ་རྙིང་པའི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་དེ་འདྲས། ད་ལྟ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་རང་གི་ཕྱག་བྲིས་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ད་ལྟ་གསལ་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡའི་མི་འདུག
  dpe cha'i nang la/_nang la de 'dras mang po 'dug gang /_dpe cha rnying pa'i lo rgyus mang po de 'dras/_da lta sa skya pN+Di ta rang gi phyag bris yin zer yas de 'dras da lta gsal ba de 'dras gcig ya'i mi 'dug
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གོང་མ་ཐམ་ཀ་ཡོའོ་རེད། ཐམ་ཀ་གང་ལ་ཐེ་ཙེ་སྒང་ག་མ་ཁྱེར་པ་རེད། དེ་ཡར་སླེབས་ཡོའོ་མ་རེད།
  gong ma tham ka yo'o red/_tham ka gang la the tse sgang ga ma khyer pa red/_de yar slebs yo'o ma red/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནི་ད་ལྟ་འདུ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལོགས་དེར་དཔེ་ཆའི་གྱང་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  de ni da lta 'du khang gi rgyab logs der dpe cha'i gyang cig yo'o red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོའོ་རེད། དེའི་སྒོ་ནས་ཆོས་བརྩིག
  o'o red/_de'i sgo nas chos brtsig
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས། ཆོས་བརྩིག་བྲག་རི། ལགས།
  lags/_chos brtsig brag ri/_lags/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཆོས་ཀྱི་བརྩིག་པ་བྲག་རི་ནང་བཞིན་བརྩིགས་་ཡོད་ཟེར་ཡས་ལ་ཆ་བཞག།
  chos kyi brtsig pa brag ri nang bzhin brtsigs yod zer yas la cha bzhag/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བཤད་ཡས་ལ་ཕྱི་ཡི་བརྩིག་པ་བཤིག་ན། ནང་གི་ཆོས་ཞིག་གི་མེད་ཟེར། དེ་ནི་བཤིག་ནས་ཆོ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་དེའི་རྒྱུད་ལ་པར་མ་གཅིག་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད། སྒང་ག་བྲིས་མ་རྐྱང་རེད། དེ་རེ་འགའ་སྣག་ཆས་བྲིས་ཡོའོ་རེད། རེ་འགའ་དངུལ་གྱི་དེ་འདྲས་དཀར་པོ་དཀར་པོ་དེ་འདྲས་བྲིས། རེ་འགའ་གསེར་ཆུ་ཡའི་ཡོའོ་རེད། རིས་ཡིག་དེ་འདྲས།
  bshad yas la phyi yi brtsig pa bshig na/_nang gi chos zhig gi med zer/_de ni bshig nas cho ga re yo'o red/_de ni de'i rgyud la par ma gcig ya'i yo'o ma red/_sgang ga bris ma rkyang red/_de re 'ga' snag chas bris yo'o red/_re 'ga' dngul gyi de 'dras dkar po dkar po de 'dras bris/_re 'ga' gser chu ya'i yo'o red/_ris yig de 'dras/
 • རྒྱལ་པོ
  གསེར་ཆུ་ཡའི་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས།
  gser chu ya'i yo'o red pA lags/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལགས།
  lags/
 • རྒྱལ་པོ
  གསེར་གྱི་གསེར་ཆུས་བྲིས་པ།
  gser gyi gser chus bris pa/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གསེར་ཆུ་ཡའི་ཡོའོ་རེད།
  gser chu ya'i yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ལྟ་ཕྱི་ཁོ་རང་ལ་ནག་པོ་དེ་འདྲས་འདུག་གང་། དེ་ཚོ་ལ་ཚང་མ་གསེར་གྱི་བྲིས། ཁག་ཅིག་ལ་དངུལ་གྱི་དེ་འདྲས་བྲིས་འདུག་གང་།
  da lta phyi kho rang la nag po de 'dras 'dug gang /_de tsho la tshang ma gser gyi bris/_khag cig la dngul gyi de 'dras bris 'dug gang /
 • རྒྱལ་པོ
  མཐིང་ཤོག་ལ་རེད་པཱ།
  mthing shog la red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོང་རེད། དེ་ནི་ཆེ་བ་ལ་བརྩིས་ན་གང་ཟེར་དྲེལ་རྒྱབ་མ་དང་མཛོ་རྒྱབ་མ་ཟེར་མཁན་ཡོའོ་རེད།
  ong red/_de ni che ba la brtsis na gang zer drel rgyab ma dang mdzo rgyab ma zer mkhan yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས།
  lags/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དྲེལ་བརྒྱབ་ལ་ཁུར་ནའི་རྒྱབ་གཅིག 
  drel brgyab la khur na'i rgyab gcig_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ཁག་ཅིག་ལ་དྲེལ་རྒྱབ་མ་དང་མཛོ་རྒྱབ་མ་དང་རྟ་རྒྱབ་མ་ཟེར་། ཟེར་དགོས་ཡས་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། དྲེལ་གྱི་འཁུར་ན་བརྒྱབ་གཅིག་འཁྱོག་ས་ཡོད་ཟེར། རྟ་ཡིས་འཁུར་ན་བརྒྱབ་ཅིག་འཁྱོག་ས་ཡོད་ཟེར། 
  da khag cig la drel rgyab ma dang mdzo rgyab ma dang rta rgyab ma zer /_zer dgos yas rgyu mtshan gang red zer na/_drel gyi 'khur na brgyab gcig 'khyog sa yod zer/_rta yis 'khur na brgyab cig 'khyog sa yod zer/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  པོ་ཏི་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཡོད་ཟེར།
  po ti chen po de 'dras yod zer/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་གས་ཀྱི་ནང་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
  de gas kyi nang don ga re yin nam/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ནང་དོན་ད་བཀའ་འགྱུར་དང་། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་རྒྱུད། 
  nang don da bka' 'gyur dang /_bka' 'gyur dang bstan 'gyur rgyud/_
 • རྒྱལ་པོ
  ཨོང་བཀའ་བསྟན།
  ong bka' bstan/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨ་ནི་ས་སྐྱ་གོང་མའི་རྣམས་ལྔའི་གསུང་འབུམ་ཡོད་ནམ་དེ་གས་ལ།
  a ni sa skya gong ma'i rnams lnga'i gsung 'bum yod nam de gas la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གསུང་འབུམ་ཡོད་ད་ཡོད། དེ་འདྲས་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་གསུང་འབུམ་ཡོའོ་མ་རེད། ད་གསུང་བུམ་ཡོད་ས་སྒང་ག་ད་ཆུ་བྱང་གི་སྔ་མ་དཔེ་མཛོད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཡོའོ་རེད། ད་སྒང་ག་མེད་པ་བཟོས་ནས་ཡོའོ་མ་རེད།
  gsung 'bum yod da yod/_de 'dras chen po de'i nang gsung 'bum yo'o ma red/_da gsung bum yod sa sgang ga da chu byang gi snga ma dpe mdzod gong ma rnams kyi dpe mdzod yo'o red/_da sgang ga med pa bzos nas yo'o ma red/
 • རྒྱལ་པོ
  ཨོང་འོང་། ཆོས་བརྩིག་བྲག་རི་མ་ཚང་མ་ཆ་ཚང་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་རྐྱང་རྐྱང་རེད་པས།
  ong 'ong /_chos brtsig brag ri ma tshang ma cha tshang bka' 'gyur bstan 'gyur rkyang rkyang red pas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨོའོ་རེད། ད་ད་ལྟ་བཤད་ཡས་ལ་ཟེར་ན། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡིའོ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་མར་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་མ་བསྡུས་པ་ཅིག་ཡོའོ་མ་རེད། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར།
  o'o red/_da da lta bshad yas la zer na/_chos kyi phung po brgyad khri bzhi stong zer yas cig yi'o red/_mdor bsdus na mar bka' 'gyur bstan 'gyur gyi nang du ma bsdus pa cig yo'o ma red/_bka' 'gyur bstan 'gyur/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་དེ་ཕོན་ཆེན་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་གོང་ནས་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་དགོན་པ་རེ་རེ་བརྒྱབ། དེ་ནི་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གཉིས་དབང་བསྒྱུར། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་སྒང་ག་ཁོ་ལ་བཀུགས་ནས་དེ་འདྲས་བྲིས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  da de phon chen yo'o red/_da de'i gong nas 'phags pa rin po ches dgon pa re re brgyab/_de ni khri skor bcu gnyis dbang bsgyur/_bod kyi yi ge shes mkhan sgang ga kho la bkugs nas de 'dras bris pa red zer gyi yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། བོད་ནས་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་ཚང་མ་བཀུགས་བྱས།
  lags so/_bod nas yi ge shes mkhan tshang ma bkugs byas/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོང་། བྲིས་སྒང་ག་དེ་ནི་དག་པོ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་བརྡ་རྙིང་པོ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། 
  ong /_bris sgang ga de ni dag po yo'o red/_de ni brda rnying po mang po yo'o red/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེའི་ནང་ལ། ད་དེ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་རེད་གསུང་ཡས་དེ། གཙོ་ཆེ་བ་ང་རང་རང་གིས་བལྟས་བ་དེ་འདྲས་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕ་ནས་ཆུ་བྱང་བ་ཕ་ནས་དབུ་རྩེ་རྙིང་མ་ཟེར་མཁན་དེ་དཔེ་ཆ་དེ་འདྲས་ཡོད་པ་འདྲ་བ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཐོན་གྱི་འདུག་ག དེ་ཚོར་ཕར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོང་པཱ། དེ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་རེད། ད་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་མི་འགྲོ་མི་འགྲོ་བསམ་བྱས།  གཞན་ཡར་ནས་མར་ཐོད་དེ་ནས། མར་ཕབ་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད།
  de'i nang la/_da de bka' 'gyur bstan 'gyur red gsung yas de/_gtso che ba nga rang rang gis bltas ba de 'dras ma red/_da lta pha nas chu byang ba pha nas dbu rtse rnying ma zer mkhan de dpe cha de 'dras yod pa 'dra ba de 'dras mang po thon gyi 'dug ga_de tshor phar brtag dpyad byas yong pA/_de bka' 'gyur bstan 'gyur red/_da de la brtag dpyad byas nas de ni phal cher mi 'gro mi 'gro bsam byas/__gzhan yar nas mar thod de nas/_mar phab de byed kyi yo'o ma red/
 • རྒྱལ་པོ
  ཆུ་བྱང་དབུ་རྩེ་མར་ལ།
  chu byang dbu rtse mar la/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དབུ་རྩེ་རྙིང་མ། དབུ་རྩེ་རྙིང་མ། 
  dbu rtse rnying ma/_dbu rtse rnying ma/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་འཇམ་དབྱངས་རི་ཐབ་མེ་གའི་དེའི་བཞུགས་ས།
  de ni 'jam dbyangs ri thab me ga'i de'i bzhugs sa/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ཡིན་ན་རིག་གནས་གསར་རྗེ་ལ་ཕར་གཏོར་ནས། དེ་ནས་དེ་ལ་ཕར་གསར་བཞེང་བྱས་ནས། ས་འོག་ནས་དཔེ་ཆ་རྙིང་པ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད། དེ་ནང་གི་དཔེ་ཆ་དེ་ཚོར་བལྟ་ཡོང་དུས། དེ་ནི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བརྒྱད་སྟོང་པ་དེ་འདྲས་མང་པོ་འདུག་གང་། ད་དེ་ཚོ་ལ་དཔག་ནས་ད་ལྟ་མར་གིའི།
  de yin na rig gnas gsar rje la phar gtor nas/_de nas de la phar gsar bzheng byas nas/_sa 'og nas dpe cha rnying pa de 'dras mang po thon pa red/_de nang gi dpe cha de tshor blta yong dus/_de ni bka' 'gyur bstan 'gyur brgyad stong pa de 'dras mang po 'dug gang /_da de tsho la dpag nas da lta mar gi'i/
 • རྒྱལ་པོ
  ད་དེ་ཕ་གིའི་ཐོན་ཀྱོག་དེ་བྲིས་མ་རེད་པས།
  da de pha gi'i thon kyog de bris ma red pas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  བྲིས་མ་རེད།
  bris ma red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རེད་རེད། སྒང་ག་རེད།
  red red/_sgang ga red/
 • ཌབི༹ད
  ས་སྐྱ་ཡི་དཔེ་མཛོད་ནང་ལོགས་དེ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་མ་གཏོགས་ཀྱི་ཨོང་ས་སྐྱ་ཡི་མཁས་པ།
  sa skya yi dpe mdzod nang logs de bka' 'gyur bstan 'gyur ma gtogs kyi ong sa skya yi mkhas pa/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ཁ་ཁག་རེད། དཔེ་མཛོད་གཉིས་ཡོའོ་རེད། ད་ལྟ་པོ་ཏི་ལྕང་ལུང་མ་ཟེར་བ་ད་ལྷ་ཁོང་ཚོའི་སྐུའི་བརྒྱབ་ལ་ཕར་བྲིས་མ་ཅིག། འདི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་མང་ཆེ་རེད། ད་དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་ཡང་ད་ལོགས་ཀར་བྱས་ནས། ད་དེའི་ནང་ལ་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡོའོ་རེད། ས་སྐྱ་བཀའ་འབུམ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་ད་ལྟ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་ཁོ་རང་ཡོའོ་རེད། ད་སྔགས་དང་དེ་ཚོ། ས་སྐྱ། རྙིང་མ། མདོར་ན་པོ་ཏི་ཁོ་རང་ཉི་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  da kha khag red/_dpe mdzod gnyis yo'o red/_da lta po ti lcang lung ma zer ba da lha khong tsho'i sku'i brgyab la phar bris ma cig/_'di bka' 'gyur bstan 'gyur mang che red/_da dpe mdzod lha khang yang da logs kar byas nas/_da de'i nang la bka' 'bum yongs su rdzogs pa yo'o red/_sa skya bka' 'bum yo'o red/_de ni da lta dge lugs kyi dpe cha mang po yo'o red/_grub mtha' mang po kho rang yo'o red/_da sngags dang de tsho/_sa skya/_rnying ma/_mdor na po ti kho rang nyi stong lhag tsam cig yo'o red/
 • ཌབི༹ད
  འདིའི་ནང་ལ་དཀར་ཆག་ཡོའོ་རེད་པས།
  'di'i nang la dkar chag yo'o red pas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨོང་དཀར་ཆག་ཡོའོ་རེད། 
  ong dkar chag yo'o red/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྟ་འདི་ད་ལྟའི་འདི་ལ་ཡར་འཁྱེར་ཡོའོ་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་མར་འཁྱེར་པ་རེད། དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ལ་པོ་ཏི་དེ་འདྲས་མོ་ཌ་མ་ཟད། ཁོ་འདྲས་དོ་འཁྱེར་བ་རེད། ཏུང་ཕུང་༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་༽དེ་འདྲས་དོ། དེ་དུས་པོ་ཏི་དཔེ་ཆ་གཉིས་ཡོད་ན། གཅིག་དེའི་ནང་ལ་བཞག་གཅིག་མར་འཁུར། གཅིག་ལའི་མེད་ཀྱོག་དེ་མར་འཁྱེར་རེད།
  da lta 'di da lta'i 'di la yar 'khyer yo'o red/_de'i sngon la mar 'khyer pa red/_drug cu re gnyis la po ti de 'dras mo Da ma zad/_kho 'dras do 'khyer ba red/_tung phung (rgya skad kyi sgra )de 'dras do/_de dus po ti dpe cha gnyis yod na/_gcig de'i nang la bzhag gcig mar 'khur/_gcig la'i med kyog de mar 'khyer red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ལྷག་མ་བཟོ་འདྲ་རེད། བརྒྱད་སྟོང་ལ་སོགས་པ། མང་ཆེ་བ་ཡིན་ན་དེ་སྔོན་མ་དེ་གུ་རུམ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཟེར་མཁན་ཅིག དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་ཟེར་ས་སྐྱ་ལ་དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་སྐད་གྲགས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་། དེ་ཡིན་ན་ཆུ་བྱང་ཕ་རུ་གུ་རུམ་དཔེ་མཛོད་ལྷ་ཁང་ཟེར་འདི་ཡོའོ་རེད། ད་འདི་མང་ཆེ་བ་རྩ་མེད་སོང་རེད།
  de lhag ma bzo 'dra red/_brgyad stong la sogs pa/_mang che ba yin na de sngon ma de gu rum dpe mdzod khang zer mkhan cig_dpe mdzod lha khang zer sa skya la dpe mdzod lha khang skad grags cig yo'o red /_de yin na chu byang pha ru gu rum dpe mdzod lha khang zer 'di yo'o red/_da 'di mang che ba rtsa med song red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཇུག་གུ་ཨ་ནི་ད་ལྟ་སྒྲོལ་མ་ཡི་སྒོ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཨེ་འདྲས་རེད། སྒྲོལ་མ་མར་གདན་འདྲེན་བཞུས་བ་དེ་ནང་བཞིན། གང་ལྟར་ཚང་མ་མང་ཆེ་བ་དེ་བྲིས་མ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་དོ། ཁ་ཅིག་གསེར་གྱི་བྲིས་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།  མང་ཆེ་བ་དེ་ད་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཡི་གེ་ནག་པོ་བྲིས་པ་དེ་འདྲས་རེད། དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  _de tsho tshang ma mjug gu a ni da lta sgrol ma yi sgo nas gdan 'dren zhus pa e 'dras red/_sgrol ma mar gdan 'dren bzhus ba de nang bzhin/_gang ltar tshang ma mang che ba de bris ma rkyang rkyang red do/_kha cig gser gyi bris pa de 'dras yo'o red/__mang che ba de da yin na nga tsho ga re zer dgos red/_yi ge nag po bris pa de 'dras red/_de 'dras cig red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་གསེར་ཡིག་ཡོའོ་རེད་དེ་ནི། ཨོང་། དེ་ཕྱི་ཡིས་ཕྱི་ལ་གཏུམ་བརྒྱབ།
  gong ma rnams kyi bka' 'bum gser yig yo'o red de ni/_ong /_de phyi yis phyi la gtum brgyab/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ང་རང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་གཏང་ཤེས་ཀྱི་རེད་མ་རེད། གཞན་ནི་གཅིག་བྱེད་ཡས་འདྲ་ཡིན་ན། གོང་མ་ལྔ་ཁོང་རྣམས་ཚོའི་ཕྱག་རིས་ངོ་མ་དེ་འདྲས་ཡོད་མེད། སྤྱིར་གཏང་གི་ཧ་གོ་ས་མ་རེད། བརྟག་དཔྱད་གཏང་ནས། ད་དེ་འདྲ། དེས་འདུག་བཟོ་དངོས་སུ་བྲིས་པ་ཡིན་གསུངས་ཡས་དེ་འདྲས་འདུག འདུག་ཡོད་རྒྱུ། རྗེས་སུ་ཁོ་རང་གི་དངོས་སུ་བརྩམས་ནས། ཡང་སྐབས་འགའ་ཞིག་ལ་བརྩམས་ནས་བྲིས་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་ཤོད་ཀྱི་འདུག་ག དེ་ཡིན་དང་དངོས་སུ་ཁོ་རང་རང་གི་ལག། ཕྱག་བསྟར་མས་བྲིས་ཡོད་མེད་དེ་ཧ་གོ་གི་མི་འདུག
  da nga rang tshos brtag dpyad gtang shes kyi red ma red/_gzhan ni gcig byed yas 'dra yin na/_gong ma lnga khong rnams tsho'i phyag ris ngo ma de 'dras yod med/_spyir gtang gi ha go sa ma red/_brtag dpyad gtang nas/_da de 'dra/_des 'dug bzo dngos su bris pa yin gsungs yas de 'dras 'dug_'dug yod rgyu/_rjes su kho rang gi dngos su brtsams nas/_yang skabs 'ga' zhig la brtsams nas bris zer mkhan de 'dras shod kyi 'dug ga_de yin dang dngos su kho rang rang gi lag/_phyag bstar mas bris yod med de ha go gi mi 'dug
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འདི་ནི་སྔོན་མ་དབུ་རྩེ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ། དེ་ནི་དེའི་སྟེང་དེ་ནས་པོ་ཏི། ད་ལྟ་ཐོན་་མིའི་ཕྱག་བྲིས་རེད། ཟེར། པོ་ཏི་བཅུ་གཉིས་ཡོའོ་རེད། ད་ཁོ་ཐོན་མི་རང་ཡིན་ནམ། སམ་བྷོ་ཌ་ད་ལྟ་ཟེར་ཡས་དེ་ག་ཟེར་གྱིས། དེ་ནི་ཐོན་མིའི་ཕྱག་བསྟར་རང་ཟེར། པོ་ཏི་བཅུ་གཉིས་ཡོའོ་རེད།
  'di ni sngon ma dbu rtse zer mkhan de la/_de ni de'i steng de nas po ti/_da lta thon mi'i phyag bris red/_zer/_po ti bcu gnyis yo'o red/_da kho thon mi rang yin nam/_sam b+ho Da da lta zer yas de ga zer gyis/_de ni thon mi'i phyag bstar rang zer/_po ti bcu gnyis yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ།
  da de tsho tshang ma yo'o ma red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མི་འདུག་གཅིག་རྐྱང་།
  mi 'dug gcig rkyang /
 • རྒྱལ་པོ
  དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ད་ལྟ། དཔེ་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་གཅིག་འཁྱེར། གཅིག་བཞག་པ་རེད་པཱ། གཅིག་ཡོད་ཀྱོག་དེ་འཁྱེར་ཕྱིན་པ་རེད་བཞག་པ་རེད།
  dpe mdzod khang nang logs la da lta/_dpe cha gnyis yod pa gcig 'khyer/_gcig bzhag pa red pA/_gcig yod kyog de 'khyer phyin pa red bzhag pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མར་འཁྱེར་རེད།
  mar 'khyer red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཉིས་ཡོད་ན་གཅིག་འདི་ལ་བཞག གཅིག་མར་འཁྱེར། གཅིག་ལའི་མེད་ན་གཅིག་གུ་དེ་མར་འཁྱེར་རེད། དེ་ནས་གཞུག་ལ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ད་ཁོ་རང་ཆ་ཚང་པོ་ཡོའོ་མ་རེད། གཞན་ས་སྐྱའི་པོ་ཏི་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཁོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་་སྒང་ག་དཔེ་ཆ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  gnyis yod na gcig 'di la bzhag_gcig mar 'khyer/_gcig la'i med na gcig gu de mar 'khyer red/_de nas gzhug la lhag tsam byung yo'o red/_da kho rang cha tshang po yo'o ma red/_gzhan sa skya'i po ti gcig gi nang la kho nas grub mtha' sgang ga dpe cha gcig yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ལྟ་པོ་ཏི་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། པོ་ཏི་གཅིག་གི་ནང་ལོགས་ལ་ཆོས་ཚན་ཁོ་འདྲ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་དྲུག་བཅུ་ཙམ་ཞིག་འདྲ་མི་འདྲ་དེ་འདྲས།
  da lta po ti gcig yo'o red pA/_po ti gcig gi nang logs la chos tshan kho 'dra mi 'dra ba lnga bcu lhag drug bcu tsam zhig 'dra mi 'dra de 'dras/
 • ཌབི༹ད
  ད་ལྟ་དེའི་ནང་དེ་བླ་མ་དམ་པ་གི་གསུང་པ་ཡོའོ་རེད་པས།
  da lta de'i nang de bla ma dam pa gi gsung pa yo'o red pas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  བླ་མ་དམ་པ་ཡི་གསུང་འབུམ་ཁོ་ར་ད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱེད་ཐུབ་ཡོའོ་མ་རེད་མ་གཞི། གཞན་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་དང་། ད་ལྟ་ཚང་མ་ཕར་གང་ཟེར་དེ། སོ་སོ་སོ་སོ་འདུག་དེ་ཕར་བཀའ་འབུམ་བཟོ་ཐུབ་ཡོའོ་མ་རེད། ཚང་མ་མཉམ་དུ་བསྡམ་ནས། ད་ཁོ་ལ་དཀར་ཆག་གི་པོ་ཏི་ཡོའོ་རེད་པཱ། པོ་ཏི་སོ་སོར་དཀར་ཆག་བཟོས་པ།
  bla ma dam pa yi gsung 'bum kho ra da phyogs bsgrigs byed thub yo'o ma red ma gzhi/_gzhan mang po de 'dras yo'o red dang /_da lta tshang ma phar gang zer de/_so so so so 'dug de phar bka' 'bum bzo thub yo'o ma red/_tshang ma mnyam du bsdam nas/_da kho la dkar chag gi po ti yo'o red pA/_po ti so sor dkar chag bzos pa/
 • རྒྱལ་པོ
  པོ་ཏི་སོ་སོར་བཀར་ཆག་ག་དུས་བཟོས་གནང་པ་རེད།
  po ti so sor bkar chag ga dus bzos gnang pa red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དཀར་ཆག་ནི་སྔོན་མ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མ་ལགས་ཁོང་ཚོ།
  dkar chag ni sngon ma spyi tshogs tshan rig khang gi bstan pa'i sgron ma lags khong tsho/
 • རྒྱལ་པོ
  བསྟན་པའི་སྒྲོན་མ་ལགས་དང་མ་བཅོས་ལགས་དང་།
  bstan pa'i sgron ma lags dang ma bcos lags dang /
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ཚོ་ཡང་གསལ་པོ་རང་མི་འདུག་གང་། དེའི་མཇུག་གུ་ཡང་དཀར་ཆག་ཅིག་བཟོས་རེད།  ད་དེང་སང་ཉེ་དུས་དཀར་ཆག་གཅིག་བཟོས་ནས། དེ་ནི་པོ་ཏི་གཅིག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། དེ་ལ་གྲངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། ཆ་ཚང་གཅིག་གསར་པ་བཟོས་ཡོའོ་རེད།
  de tsho yang gsal po rang mi 'dug gang /_de'i mjug gu yang dkar chag cig bzos red/__da deng sang nye dus dkar chag gcig bzos nas/_de ni po ti gcig nang la ga tshod yod med/_de la grangs ka ga tshod yod med/_cha tshang gcig gsar pa bzos yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཡུམ་པོ་ཏི། པོ་ཏི་གཞུང་ཆེ་གཅིག་ཁ་ཤས་ནས་དེའི་མིང་དེ་བཟོས། 
  yum po ti/_po ti gzhung che gcig kha shas nas de'i ming de bzos/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨ་ནི་མགོ་ཡི་ནང་དོན་མགོ་གི་ཡེ་ནས་མར་གཅིག་བསྐྱོན་འདུག་གང་། མ་གཏོགས་པའི་འདི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག།
  a ni mgo yi nang don mgo gi ye nas mar gcig bskyon 'dug gang /_ma gtogs pa'i 'di tag tag bsdad kyi mi 'dug/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། ད་ད་ལྟ་གཞུག་གུ་བཟོས་ཀྱོག་དེ།
  lags so/_da da lta gzhug gu bzos kyog de/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་གཞུག་གུ་བཟོས་ཀྱོག་དེ།
  da gzhug gu bzos kyog de/
 • རྒྱལ་པོ
  པོད་རྙིང་དཔེ་ཁྲིད་ཁང་གི་གཅིག་ལས་འགན་གཅིག་འདུག
  pod rnying dpe khrid khang gi gcig las 'gan gcig 'dug
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  གཅིག་གི་གཅིག་ཡང་ལས་འགན་ཅིག་འདུག་གང་། དེ་འདྲས་བྱས་པ་གཅིག་འདུག་གང་། ཨོའོ་ཡ་འདི་ལས་འགན་བྱས། དེ་ནི་ཨོའོ་རེའུ་མིག་ཅིག་འདུག་གང་། དེ་ང་རང་ཚོའི་དེའི་ས་སྐྱ་དགོན་པ་རང་ལ་ཕན་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་བརྒྱབ་ལོགས་དེ་ནས་མང་པོ་བརྒྱང་ཡས་འདུག་གང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་གི་མིང་བཀོད་ནས། དེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་དེའི་ཡང་གཅིག་ཁག་ཁག་ཅིག་བཟོས་ཡོའོ་རེད།
  gcig gi gcig yang las 'gan cig 'dug gang /_de 'dras byas pa gcig 'dug gang /_o'o ya 'di las 'gan byas/_de ni o'o re'u mig cig 'dug gang /_de nga rang tsho'i de'i sa skya dgon pa rang la phan yas kyi ched du de ni brgyab logs de nas mang po brgyang yas 'dug gang /_de tsho tshang ma rtsom pa po dang cha tshang kho rang gi ming bkod nas/_de ni nga rang tsho'i de'i yang gcig khag khag cig bzos yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས།
  a las/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  བཞག་ཡས།
  bzhag yas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་མཇུག་གུ་ཡིན་ན། དཔེ་ཆ་པོ་ཏི་གཅིག་ནང་ལོགས་ལ་བལྟས་བ་ཡིན་ན། པོ་ཏི་གཅིག་ལ་ཨང་གྲངས་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨང་གྲངས་གཅིག་ནས་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཡོའོ་རེད། ཨང་གྲངས་དཔེར་ན་གཅིག་གི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དེ་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་། དེའི་ནང་ལ་བལྟས་ན་ཏག་ཏག་ཧ་གོ་གི་རེད། དེའི་ནང་ལ་བྲིས་མ་ཡིན་ནའི་གང་ཡིན་ནའི་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་གི་རེད།
  da mjug gu yin na/_dpe cha po ti gcig nang logs la bltas ba yin na/_po ti gcig la ang grangs yo'o red pA/_ang grangs gcig nas stong phrag gnyis lhag tsam yo'o red/_ang grangs dper na gcig gi nang la ga tshod yod med de cha tshang kho rang /_de'i nang la bltas na tag tag ha go gi red/_de'i nang la bris ma yin na'i gang yin na'i cha tshang ha go gi red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མང་ཆེ་བ་བྲིས་མ་རེད། དཔར་མ་ཟེར་ཉུང་ཉུང་རེད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལ། ད་ཁོ་འདྲས་སྔོན་གྱི་བཀའ་འབུམ་དེ་ཚོ་གཅིག་རེད། དཔར་མ་རེད། གཞན་དེ་མིན་སྒང་ག་མ་རྐྱང་རེད།
  mang che ba bris ma red/_dpar ma zer nyung nyung red dpe mdzod khang nang la/_da kho 'dras sngon gyi bka' 'bum de tsho gcig red/_dpar ma red/_gzhan de min sgang ga ma rkyang red/
 • ཌབི༹ད
  ད་ལྟ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དེའི་ནང་གི་དཔེ་བྲིས་ཀྱི་བཞག་ས་དང་དེ་སྒང་ག་བདག་པོ་ཡོའོ་རེད། ཡང་ན་དེ་ལ་དེ་འདྲས་ཉམས་གསོ་གནང་གིན་ནང་བཞིན།
  da lta dpe mdzod khang de'i nang gi dpe bris kyi bzhag sa dang de sgang ga bdag po yo'o red/_yang na de la de 'dras nyams gso gnang gin nang bzhin/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ད་ལྟ་ཁོ་ཡོའོ་རེད། དཔེ་མཛོད་ཁང་ཁག་ཁག་གཅིག་བཟོས་ནས་དེ་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གཏོང་གི་ཡོའོ་མ་རེད། གཏོང་གི་ཡོའོ་མ་རེད།
  da da lta kho yo'o red/_dpe mdzod khang khag khag gcig bzos nas de la gang byung mang byung gtong gi yo'o ma red/_gtong gi yo'o ma red/
 • ཌབི༹ད
  ངས་ཧ་གོ ཧ་གོ་སོང་ཡིན་ནའི་དེ་དཔེ་ཆ་རྙིང་པ་དེ་འདྲས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། དེ་ནི་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཡས་ལ་དེ་ཚོའི་བཅུག་ས་སྒམ། ཨང་ཀི་དང་པོ་འདྲ་པོ་བྲིས་དགོས་ཀྱི་རད། ད་ལྟ་དེ་འདྲས།
  ngas ha go_ha go song yin na'i de dpe cha rnying pa de 'dras la srung skyob yin gcig min gcig byed dgos kyi red pA/_de ni de srung skyob byed yas la de tsho'i bcug sa sgam/_ang ki dang po 'dra po bris dgos kyi rad/_da lta de 'dras/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ལྟ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཟེར་དཔེ་རབ་དཔེ་ཆ་ཕར་བླུགས་ས་ཡི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་ཕར་སོ་སོར་སོ་སོར་བྱས་ནས་ཕར་བླུགས་ཡོའོ་རེད་མ་གཏོགས། དམིགས་བསལ་གྱི་ད་ཤེལ་གྱི་སྒྲོམ་ཅིག་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་བཟོས་ཡོའོ་མ་རེད། ད་མཇུག་གུ་ད་དགོན་པ་འདི་ཕར་ཉམས་གསོ་བཟོས་བྱས་ད་ཉམས་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེའི་ནང་ལ་ད་དཔེ་ཆ་ཡག་པོ་ཟེར་འཇོག་ས་བཟོས་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  da lta dpe mdzod khang zer dpe rab dpe cha phar blugs sa yi kun dga' ra ba yo'o red pA/_de 'dras kyi nang la tshang ma phar so sor so sor byas nas phar blugs yo'o red ma gtogs/_dmigs bsal gyi da shel gyi sgrom cig yag po de 'dras bzos yo'o ma red/_da mjug gu da dgon pa 'di phar nyams gso bzos byas da nyams gso byed kyi yin zer gyi yo'o red pA/_de'i nang la da dpe cha yag po zer 'jog sa bzos yod zer gyi yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནི་འདི་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་གཉིས་བར་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་ནམ།
  de ni 'di lho byang gnyis yo'o red pA/_de gnyis bar khyad par ga re yod nam/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཟེར་མཁན་དེ་སྔ་མ་སྒོ་ནས་གཅིག་ནི་མདོ་རེད། གཅིག་ནི་སྔགས་རེད། མདོ་སྔགས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཟླ་བཟུང་འབྲེལ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མགོན་པ་ལྷོ་དེ་གཙོ་བོ་མདོ་རེད། དེ་ལ་སྔགས་ཡོའ་རེད། ཡིན་ནའང་ཆོས་བྱང་ལ་བསྡོད་མཁན་སྔགས་པ་ཟེར་ད་དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཡ་རུ་སྔགས། དེ་སྔགས་པ་དེ་རུ་དེ་ནི་སྔགས་ཆེན། དེ་ནས་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་འདུག་གང་། མར་ནས་མར། ལྷ་ས་ཁུལ་ལ། ཨོའོ་དེ་ནང་བཞིན་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ད་བྱང་པ་སྒང་ག་སྔགས་པ་རེད་པཱ། ཨོའོ་ད་གྲྭ་ས་གཞན་དག་ངོས་ནས་གཅིག་དེ་ནང་བཞིན་གྱི་ས་སྐྱ་ལ་མདོ་སྔགས་གཉིས་མདོ་དེ་གཙོ་བོ་ད་དགོན་པ་ལྷོ་དེ་རེད།
  da lho byang gnyis zer mkhan de snga ma sgo nas gcig ni mdo red/_gcig ni sngags red/_mdo sngags/_mdo sngags kyi chos sde nyi zla bzung 'brel/_nga tsho'i ngos nas mgon pa lho de gtso bo mdo red/_de la sngags yo' red/_yin na'ang chos byang la bsdod mkhan sngags pa zer da de nas bkra shis lhun po'i ya ru sngags/_de sngags pa de ru de ni sngags chen/_de nas rgyud stod smad zer yas de 'dras 'dug gang /_mar nas mar/_lha sa khul la/_o'o de nang bzhin rgyud stod smad zer mkhan de ni da byang pa sgang ga sngags pa red pA/_o'o da grwa sa gzhan dag ngos nas gcig de nang bzhin gyi sa skya la mdo sngags gnyis mdo de gtso bo da dgon pa lho de red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེའི་ནང་ནས་མདོ་དེ་གཙོ་ཆེ་ཡས་ད་ལྟ་གང་ཟེར་ན། གཞི་གསུམ་གཙོ་བོ་ཆེ་བར་བྱས་ནས་གནང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་གྲུབ་ཆོས་དེ་གཙོ་ཆེ་བ་དེ་ཆོས་བྱང་ལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་སྔགས་དང་མདོ་གཉིས་ཡོའོ་རེད་པཱ། གཙོ་ཆེ་བ་དེ་ད་སྔགས་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་དེ་རེད། འདི་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོའོ་རེད་གསུང་པ་རེད།
  de'i nang nas mdo de gtso che yas da lta gang zer na/_gzhi gsum gtso bo che bar byas nas gnang gi yo'o red zer/_da rgyud sde bzhi grub chos de gtso che ba de chos byang la yo'o red zer/_da sngags dang mdo gnyis yo'o red pA/_gtso che ba de da sngags la 'gro thub pa byed pa de red/_'di de gnyis kyi khyad par yo'o red gsung pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ། བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཅིག
  mdo sngags zung 'brel/_bstan pa'i sgo nas cig
 • རྒྱལ་པོ
  ཨ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་བྱས་ན། ལྷོ་དེ་སྔོན་ལ་ཆགས་ཡོད་དམ། བྱང་དེ་སྔོན་ལ་ཆགས་ཡོད་དམ།
  a ni lo rgyus thog la byas na/_lho de sngon la chags yod dam/_byang de sngon la chags yod dam/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཨོ་ད་བྱང་ངོས་་ལ་ཆགས་པ་རེད། གོང་མ་རྣམས་བསྡད་ས་ཕ་གིར་ཆགས་པ་རེད།
  o da byang ngos la chags pa red/_gong ma rnams bsdad sa pha gir chags pa red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཕ་གི་ཆགས་ནས་ལོ་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རེད། དགུ་བརྒྱ་ད་ལྟ་འཁོན་ཀུན་མཆོག་རྒྱལ་པོ། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྙིང་པོ། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱན་མཚན། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཚང་མ་ཕ་རུ་བྱོན་འདུག་གང་། འདི་རུ་བྱོན་ཡོའོ་མ་རེད།
  pha gi chags nas lo dgu brgya lhag tsam red/_dgu brgya da lta 'khon kun mchog rgyal po/_sa chen kun dga' rnying po/_slob dpon bsod nams rtse mo/_rje btsun grags pa rgyan mtshan/_sa skya pN+Di ta tshang ma pha ru byon 'dug gang /_'di ru byon yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་དུས་གཅིག་ལ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རིན་ཆེས་བཞེངས་པ་དེ་འདྲས་རེད་པཱ། དེ་བྱེད་དུས་ད་ལྟ་ལོ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་འདུག་གང་། དགོན་པ་ས་སྐྱ་ཟེར་མཁན་དེ་ཆགས་ས་ཁོ་རང་ཕར་ལ་ཆུ་བྱང་ཕར་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་ཡོད་ས་རེད།
  de dus gcig la 'gro mgon chos rgyal 'phags pa rin ches bzhengs pa de 'dras red pA/_de byed dus da lta lo bdun brgya lhag tsam 'gro gi 'dug gang /_dgon pa sa skya zer mkhan de chags sa kho rang phar la chu byang phar la brten nas chags yod sa red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་གཟིགས་པའི་དཔལ། སྡིག་པའི་དྲི་མ་སྤངས་བྱས་སྐྱ་ཟེར་མཁན་དེ་ད་ལྟ་ས་དཀར་པོ་དཀར་ནག་ལ་ཕྱིན་ན་གསུང་གི་འདུག་གང་།
  dge legs yon tan gzigs pa'i dpal/_sdig pa'i dri ma spangs byas skya zer mkhan de da lta sa dkar po dkar nag la phyin na gsung gi 'dug gang /
 • རྒྱལ་པོ
  རེད་རེད་རེད། དེ་ནས་ས་སྐྱའི་འབག་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་ཡིན་ནམ། ས་སྐྱའི་འབག་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  red red red/_de nas sa skya'i 'bag mo zer yas de gang 'dras yin nam/_sa skya'i 'bag mo zer yas de la cha bzhag na/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ས་སྐྱའི་འབའ་མོ་ས་སྐྱའི་སྲུང་མ་རེད། སྲུང་མ་ལ་ཅིག་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཡོའོ་རེད། འཇིག་རྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཡོའོ་རེད། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ནི་ཁོར་ཡུག་ཀུན་གྱི་ཁོ་འདྲས་ཟུང་འབྲེལ་ཡོའོ་རེད།
  sa skya'i 'ba' mo sa skya'i srung ma red/_srung ma la cig 'jig rten las 'das pa'i srung ma yo'o red/_'jig rten pa'i srung ma yo'o red/_'jig rten las 'das pa'i srung ma ni khor yug kun gyi kho 'dras zung 'brel yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲེན་པ། དེ་དུས་སྒོ་ནས་འབའ་མོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འདས་པའི་སྲུང་མ། དེ་ནི་ཕྱིས་སུ་ཁོ་འདྲས་ཡང་ཅིག་མི་ཤི་ཅིག་བརྩིས་ཡས་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།
  gcig nas gcig tu 'dren pa/_de dus sgo nas 'ba' mo cig yo'o red/_de ni 'jig rten gyi 'das pa'i srung ma/_de ni phyis su kho 'dras yang cig mi shi cig brtsis yas byungb de 'dras yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྲུང་མ། དེ་དུས་སྒོ་ནས་དེ་ཅིག་འཇིག་རྟེན་པའི་དེ་ནི་དེ་ཇི་བཞིན་བླ་མ་མང་པོའི་སྒོ་ནས་བཀའ་བཀོད་དམ་བཅའ། ཁོང་ཚོར་དེ་ནི་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་བྱས་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་རུ། སྤྱིར་བསྟན་པ་ཅིག་དང་དེ་ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་རུང་བ་དེ་ནི་དེ་དུས་སྒོ་ནས་ད་གཙོ་ཆེ་ཅིག་གཞན་ལ་གནོད་པར་མི་བྱེད་པ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་ཅིག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཡས་བཀའ་བཀོད་དམ་བཞག་བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  srung ma/_de dus sgo nas de cig 'jig rten pa'i de ni de ji bzhin bla ma mang po'i sgo nas bka' bkod dam bca'/_khong tshor de ni gser skyems phul byas de ni sa skya'i bstan pa ru/_spyir bstan pa cig dang de sa skya'i bstan pa rung ba de ni de dus sgo nas da gtso che cig gzhan la gnod par mi byed pa/_sangs rgyas bstan pa la cig gi srung skyob byed dgos yas bka' bkod dam bzhag byas nas de ni de 'dras cig yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  འབག་མོ་ད་ལྟ་འབག་མོ་སྲིད་་སྐྱེས་ཞང་ཞུང་རྡོ་རྗེ་བུ་ཁྲིད་བརྩིས་ཟེར་ཡས་དེ་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་དཔེར་ན་མི་གཅིག་ཤི་པ་ཡིན་ན་འདྲེ་རུ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡོད་པ། ཨོའོ་ད་དེ་འདྲས་ཨོང་འདྲས་ཡིན་ཟེར་།
  'bag mo da lta 'bag mo srid skyes zhang zhung rdo rje bu khrid brtsis zer yas de 'jig rten pa yin gsung gi yo'o red/_'jig rten pa yin/_nga rang tsho dper na mi gcig shi pa yin na 'dre ru skyes kyi 'dug zer yas cig yod pa/_o'o da de 'dras ong 'dras yin zer /
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་འདྲས་འོག་ལ་གོང་མ་ཁོང་ཚོ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས་ཙམ་ནས། དེ་ནི་ཁོ་རང་ལ་ཕར་ཁོ་བཀའ་བཀོད་གནང་ནས་དམ་ལ་བཏགས་ནས། དེ་ནི་ཁོ་ན་ལ་ཏོག་ཙམ་ནུས་པ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཁོ་ལ་གང་ཡོད་ཟེར་ན། ཕར་གནོད་པ་གཏོང་ཡས་ནུས་པ་ཡོའོ་རེད། དེ་ཁོ་དམ་ལ་བཏགས་ནས་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་བྱེད་མི་ཆོག་ཟེར། བསྟན་པ་གསུང་དགོས་ཟེར།
  de 'dras 'og la gong ma khong tsho nus pa chen po yod dus tsam nas/_de ni kho rang la phar kho bka' bkod gnang nas dam la btags nas/_de ni kho na la tog tsam nus pa yo'o red pA/_kho la gang yod zer na/_phar gnod pa gtong yas nus pa yo'o red/_de kho dam la btags nas sems can la 'tshe ba byed mi chog zer/_bstan pa gsung dgos zer/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  གལ་སྲིད་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བར་བྱས་བསྟན་པ་མ་བསྲུང་ན། ཁྱེད་རང་སྨྱོ་བར་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར། དེ་ནི་འདིས་གང་ཟེར། ལ་རྒྱ་རིང་ལ་གང་བྱས་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་བསྐང་གསོ་གནང་ཡས་ཅིག་འདུག་གང་། ད་ཁོ་ཁོ་རང་གི་བཟས་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོའོ་རེད་ད། དེ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  gal srid sems can la 'tshe bar byas bstan pa ma bsrung na/_khyed rang smyo bar 'gro gi red zer/_de ni 'dis gang zer/_la rgya ring la gang byas zer na/_nga rang tsho bskang gso gnang yas cig 'dug gang /_da kho kho rang gi bzas la 'gro yi yo'o red da/_de yin zer gyi yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ག་དུས་ནས་འགོ་བཙུགས་བྱུང་པ་རེད།
  de ga dus nas 'go btsugs byung pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་སྒང་ལ་སྔ་ཕྱི་ཡོའོ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཡིན་ཡས་བྱས་ན་ཞང་ཞུང་རྡོ་ཇེས་ཕྱིས་སུ་ཕྱིས་སུ་གི་ས་སྐྱའི་གོང་མ། 
  de'i sgang la snga phyi yo'o ma red/_da lta'i yin yas byas na zhang zhung rdo jes phyis su phyis su gi sa skya'i gong ma/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་གང་ལྟར་གོང་མ་ལྔའི་བཞུགས་ཡུན་ལ་ཡོད་ས་མ་རེད། དེའི་ཕྱིས་སུ་གང་བཞིན་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ས་རེད། 
  de gang ltar gong ma lnga'i bzhugs yun la yod sa ma red/_de'i phyis su gang bzhin byung ba de 'dras yin sa red/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྔ་མོ་སྔ་མོ་ཡོད་ད་དེ་འདྲས་ཅིག་དེ་དུས་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཁོ་ནས་ད་མི་གོང་མ་རྩ་ཆེ་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་གང་ཟེར། སྲིད་སྐྱེས་ཟེར་ཅིག དེ་བུད་མེད་ནང་གི་འབར་པ་དམ་པ་བརྒྱ་ཟེར་མཁན་ཞིག་དེ་ཁོང་གི་སྤྲུལ་པ་རེད། དེ་ནི་ཁོང་འཇིག་རྟེན་གྱི་མི་མ་རེད།
  snga mo snga mo yod da de 'dras cig de dus la 'jig rten las 'das pa'i kho nas da mi gong ma rtsa che ba de 'dras cig gang zer/_srid skyes zer cig_de bud med nang gi 'bar pa dam pa brgya zer mkhan zhig de khong gi sprul pa red/_de ni khong 'jig rten gyi mi ma red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ཡིན་ནའི་གོང་མ་ལྔ་བཞུགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་གང་ཟེར་ན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་ད་ལྟ་མགོན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་ཡི་འཁོར་བུད་མེད་རྣམས་དོར་བར་བརྟེན་བ་བརྒྱ་ཟེར་མཁན་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨོའོ་དེ་ཚོ་ཙམ་ནི་ད་ལྟ་གོང་མ་ལྔ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྙིང་པོ་བཞུགས་དུས་ཙམ་ཅིག་ནས་ཡོའོ་རེད། 
  da yin na'i gong ma lnga bzhugs pa'i kha gtug la gang zer na/_'jig rten las 'das pa'i srung ma de 'dras yo'o red zer/_de da lta mgon po gur gyi mgon po yo'o red pA/_de yi 'khor bud med rnams dor bar brten ba brgya zer mkhan cig yo'o red pA/_o'o de tsho tsam ni da lta gong ma lnga sa chen kun dga' rnying po bzhugs dus tsam cig nas yo'o red/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   དེ་མ་ཡིན་པའི་འཇིག་བརྟེན་པ་ཡི་ད་ལྟ་སྲིད་སྐྱེས་གཤང་ཤུང་རྡོ་རྗེ་བུ་ཁྲིད་ཟེར་མཁན་ད་འདྲ་མང་པོ་ཅིག། མི་འདྲ་མང་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དུས་རྗེས་སུ།
  _de ma yin pa'i 'jig brten pa yi da lta srid skyes gshang shung rdo rje bu khrid zer mkhan da 'dra mang po cig/_mi 'dra mang po cig yo'o red pA/_de tsho tshang ma dus rjes su/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕྱིས་སུ་བླ་མ་ཅིག་སྒོམ་ནས་ད་ག་ལེ་ག་ལེ་ཚུར་ཡོང་གི་རེད་པཱ། ག་ལེ་ག་ལེ་བླ་མ་དེའི་ཁོ་ནས་བཀའ་བཀོད་དམ་བཅའ་གནང་ཡོའོ་རེད།
  phyis su bla ma cig sgom nas da ga le ga le tshur yong gi red pA/_ga le ga le bla ma de'i kho nas bka' bkod dam bca' gnang yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཌབི༹ད
  ད་ལྟ་དེ་འདྲས་སྲིད་པ་གོང་མཐོར་མ་ཟེར་དེ་བརྗོད་པ་མ་རེད་པས། སྲིད་པ་གོང་མཐོར་མ། འབག་མོ་བྲིས། འབག་མ།
  da lta de 'dras srid pa gong mthor ma zer de brjod pa ma red pas/_srid pa gong mthor ma/_'bag mo bris/_'bag ma/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཞང་ཞུང་རྡོ་རྗེ་བུ་ཁྲིད། སྲིད་སྐྱེས་ནམ་མཁའ་སྒྲོལ་མ། གཙོ་བོ་གསུམ་པོ་དེ་རེད། དེ་ནི་ད་རུང་གཡོག་པོ་བཟོ་འདྲ་དེ་འདྲས་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད།
  zhang zhung rdo rje bu khrid/_srid skyes nam mkha' sgrol ma/_gtso bo gsum po de red/_de ni da rung g.yog po bzo 'dra de 'dras 'dra mi 'dra mang po yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  འཁོར་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  'khor de 'dras mang po yo'o red pA/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  འོང་འཁོར་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་གཙོ་བོ་ཡི་ནང་ནས་གསུམ་པོ་ད་ལྟ་སྲིད་སྐྱེས་དང་ཞང་ཞུང་རྡོ་རྗེ་བུ་ཕྲིད་ནམ་མཁའ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་གསུམ་ཡོའོ་རེད།
  'ong 'khor de 'dras mang po yo'o red/_da gtso bo yi nang nas gsum po da lta srid skyes dang zhang zhung rdo rje bu phrid nam mkha' sgrol ma zer gsum yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  རེད། ལགས་རེད། དེ་ནི་བཤད་སྒྲུབ་དེ་འདི་བྱེད་དུས། ཨོང་། གསང་ཕུ། གསང་ཕུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོའོ་རེད། རེད་པཱ་ལགས།
  red/_lags red/_de ni bshad sgrub de 'di byed dus/_ong /_gsang phu/_gsang phu dang 'brel ba yo'o red/_red pA lags/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གསང་ཕུ། ཨོའོ་རེད་རེད་རེད། གསང་ཕུ་མི་ད་བཀའ་གདམས་པའི་ཁོ་འདྲས་དགེ་བཤེས་མང་པོ་ཐོན་ས་དེ་་གསང་ཕུ་མི་དེ་ལ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ། རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ། 
  gsang phu/_o'o red red red/_gsang phu mi da bka' gdams pa'i kho 'dras dge bshes mang po thon sa de gsang phu mi de la blo ldan shes rab/_rngog blo ldan shes rab/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་མར་ཡིན་ན་གསང་ཕུ་མར་རུ། ས་སྐྱའི་ཁོ་འདྲས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་བཟོ་འདྲ་ཨེ་འདྲས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཅིག་བཙུགས་ནས་མར་རུ་མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་ཅིག་བྱོན་གནང་མར་རུ། བྱས་ནའི་ད་ད་ལྟ་བཤད་སྒྲུབ་་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དེ་འདྲས་ཅིག་མང་པོ་ཅིག་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད།
  de mar yin na gsang phu mar ru/_sa skya'i kho 'dras smon lam chen mo'i bzo 'dra e 'dras rgya chen po cig btsugs nas mar ru mkhas pa pN+Di ta mang po cig byon gnang mar ru/_byas na'i da da lta bshad sgrub kyi nyams len de 'dras cig mang po cig gnang gi yod sa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ས་པཎ་རྒྱ་ནག་མར་ནས་ཡར་ཕེབས་ནས། ཐོག་མ་མ་གང་ཟེར། རྗེ་ཆོས་མིག་ཆོས་སྐོར་ཆེན་མོ་ཟེར་དེ། སྣར་ཐང་གི་འཁྲིས་ལ་རེད།
  sa paNa rgya nag mar nas yar phebs nas/_thog ma ma gang zer/_rje chos mig chos skor chen mo zer de/_snar thang gi 'khris la red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   སྣར་ཐང་ད་ལྟ་དེ་རེད། ངོར་དགོན་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡར། ངོར་དགོན་པ་དེའི་འཁྲིས་དེ་ཡོའོ་རེད། ད་ད་ལྟ་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཆུ་མིག་ཁྲི་སྐོར་ཟེར་མཁན་དེ། དེའི་འཁྲིས་དེ་ན་ཆུ་མིག་ཆོས་སྐོར་ཟེར་མཁན་དེ་ཡོའོ་རེད། གཙང་ཆུང་གི་རིམ་པོ་ཟེར་ཨོའོ་འདི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  _snar thang da lta de red/_ngor dgon pa zer mkhan de yar/_ngor dgon pa de'i 'khris de yo'o red/_da da lta khri skor bcu gsum gyi nang nas chu mig khri skor zer mkhan de/_de'i 'khris de na chu mig chos skor zer mkhan de yo'o red/_gtsang chung gi rim po zer o'o 'di zer gyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་དུས་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཕེབས་ནས་གྲྭ་པ་རེ་རེར་གསེར་ཀྲམ་རེ་རེ་འགྱེད་བརྒྱབ་བྱས། དེ་ནས་གནས་བསྟན་བཅུ་དྲུག་དངོས་སུ་བྱོན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  de dus 'phags pa rin po ches phebs nas grwa pa re rer gser kram re re 'gyed brgyab byas/_de nas gnas bstan bcu drug dngos su byon pa zer gyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དགེ་འདུན་འབུམ་འདུས། གནས་བསྟན་བཅུ་དྲུག་དངོས་སུ་བྱོན། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་སྐུ་ཞབས་རེ་རེ་ལ་གསེར་ཀྲམ་ཀ་རེ་རེ་འགྱེད་བསྐྱོན། གང་མིན་ཚད་ཀྱི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་བའི་ད་གནས་ཞིག་བསྟན་ཡོད་གསུང་ཡོའོ་རེད་ཡང་།
  dge 'dun 'bum 'dus/_gnas bstan bcu drug dngos su byon/_'gro mgon chos rgyal 'phags pas sku zhabs re re la gser kram ka re re 'gyed bskyon/_gang min tshad kyi skal pa bzang po de 'dras byung ba'i da gnas zhig bstan yod gsung yo'o red yang /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཆོས་མིག་ཆོས་སྐོར་ཆེན་མོ་ཟེར་དེ་འདྲས་བྱས། དེ་འདྲས་སྒོ་ནས་འདི་བྱས་ནས་ད་སྐབས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད།
  chos mig chos skor chen mo zer de 'dras byas/_de 'dras sgo nas 'di byas nas da skabs byung yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེར་བོད་ཀྱི་ནང་ལོགས་འདུས་ཆེ་བ་དེ་མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད།
  da dge 'dun phal cher bod kyi nang logs 'dus che ba de ma gtogs byung yo'o ma red gsung gi yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  ག་པར་ཡིན་ནམ།
  ga par yin nam/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་འདྲས་ཁོ་འདྲ་ད་ལྟ་གཞིས་ཀ་རྩེ་ཡར་ཙམ་ཐོད་༼སྟེང་༽དེ་གའི་ཡོའོ་རེད། ཕར་ངོར་རོ་དགོན་པར་འགྲོ་ཁ་ལ་ཡར་འཁྲིས་དེ་ནས་ཅིག་ལ།
  de 'dras kho 'dra da lta gzhis ka rtse yar tsam thod (steng )de ga'i yo'o red/_phar ngor ro dgon par 'gro kha la yar 'khris de nas cig la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གནས་བསྟན་གྱི་དེ་ནས་ལྷོ་དེ་ནས་ཡར།
  gnas bstan gyi de nas lho de nas yar/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་དེ་ནས་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  da de nas 'gro mgon 'phags pa'i bzhugs khri gcig yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནི་ས་ཆ་དེའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནམ།
  de ni sa cha de'i ming la ga re zer gyi yod nam/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨོང་ད་ཆུ་མིག་ཆུས་ཟེར། ཆུས་དེ་ལ་ཆུ་མིག་ཆུས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཨོའོ་དེ་ན་ཡོའོ་རེད། ཆུ་མིག་ཆུས་དེ་རང་རང་ལ། ཆུ་མིག་ཆོས་སྐོར་ཟེར། ད་དགོན་པ་སྟོངས་ཚར་རེད། ཡོའོ་མ་རེད། དེང་སང་ཡིན་ན་ཉམས་གསོ་སྒྲིག་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་དོགས་མེད། དེ་ལ་ད་ལྟ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་བཞུགས་ཁྲི་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཁོ་ཉམས་གསོ་གང་ཟེར། ཉམས་གསོ་སྒྲིག་དགོས་ཞུས་ནས། 
  ong da chu mig chus zer/_chus de la chu mig chus zer gyi yo'o red/_o'o de na yo'o red/_chu mig chus de rang rang la/_chu mig chos skor zer/_da dgon pa stongs tshar red/_yo'o ma red/_deng sang yin na nyams gso sgrig dgos zer gyi yod dogs med/_de la da lta 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i bzhugs khri cig yo'o red pA/_kho nyams gso gang zer/_nyams gso sgrig dgos zhus nas/_
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡས་ཅིག་ལ། ས་ངོར་ཚར་གསུམ་ཡོའོ་རེད་པ། དེའི་བར་ལ་དབྱེ་བ་གང་འདྲས་ཡིན་ནམ།
  de nas bka' 'dri zhu yas cig la/_sa ngor tshar gsum yo'o red pa/_de'i bar la dbye ba gang 'dras yin nam/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྔོན་མ་ད་བླ་མ་སོ་སོའི་ཁོ་ནས་མ་ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་གཅིག་རེད། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་ཨོ་ནས་སྔགས་རྒོལ་རྐྱང་རེད། ཡིན་ནའི་ད་སོ་སོ་སོ་སོའི་ཆོ་ག་ཆོག་ལེན་ཡོང་གི་རེད་པཱ།
  sngon ma da bla ma so so'i kho nas ma sa skya'i bstan pa gcig red/_gsung ngag lam 'bras o nas sngags rgol rkyang red/_yin na'i da so so so so'i cho ga chog len yong gi red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རོལ་མོ་བཀྲོལ་སྟངས། དབྱངས་བརྡུང་སྟངས། ཡང་སོ་སོས་བླ་མ་ཚོས་་སྙིང་བཅུད་བྱེད་མཁན། སོ་སོར་ཡོན་པ་གང་བཞག་ཟེར། བཀོད་པ་གང་བཞག་ཟེར། དེ་འདྲས་དེ་ནི་སོ་སོའི་སྒོ་ནས་དཔེར་ན་ཅིག་ངོར་ལ་ཡིན་ན། བཅུད་བརྒྱ་དང་ཉམས་ལེན། ཉམས་ལེན་བྱེད་དུས་རྒྱུད་སྡེ་བདུན་བཅུ་བདུན་གཉིས། རྒྱུད་སྡེ་སྣེ་གཉིས་ངོས་སུ་བཟུང་། དེ་ནས་དེ་ནི་དེ་་ཤེས་པར་གང་འདྲས་ཟེར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གས། སོ་སོ་སོའི་སྒོ་ནས་ད་སྒྲིག་ལམ་ཟེར་ནའི་བསྟན་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བསྟན་པའི་བླ་མའི་ཕྱག་ལེན། ཕྱག་རོལ། ཅིག་ཨོང་།
  rol mo bkrol stangs/_dbyangs brdung stangs/_yang so sos bla ma tshos snying bcud byed mkhan/_so sor yon pa gang bzhag zer/_bkod pa gang bzhag zer/_de 'dras de ni so so'i sgo nas dper na cig ngor la yin na/_bcud brgya dang nyams len/_nyams len byed dus rgyud sde bdun bcu bdun gnyis/_rgyud sde sne gnyis ngos su bzung /_de nas de ni de shes par gang 'dras zer byed dgos kyi 'dug gas/_so so so'i sgo nas da sgrig lam zer na'i bstan gyi yo'o red pA/_bstan pa'i bla ma'i phyag len/_phyag rol/_cig ong /
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཁོ་གཅིག་གི་མ་གཞི། གཞི་ཁྱད་པར་ཡོའོ་མ་རེད། ད་གཙོ་བོས་ཁོ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ཨའ་ད་་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བྱས་ན། གསུང་སྔགས་ལམ་འབྲས།  བཞི་བཤད་རེད།
  kho gcig gi ma gzhi/_gzhi khyad par yo'o ma red/_da gtso bos kho gang yin zer na da a' da sngags kyi skor la byas na/_gsung sngags lam 'bras/__bzhi bshad red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  མདོ་ཡི་སྒོ་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་གཞུང་ཆེན་པོ་པོ་ཏི། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ང་རང་ཚོ་ས་སྐྱ་བ་ཡིན་ན། གྲགས་ཆེན་བཅུ་བརྒྱད། གྲགས་ཆེན་བཅུ་བརྒྱད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་བཞིར་བཞག་རེད། དེ་ནི་བཞིར་བཞག་རེད།
  mdo yi sgo nas byas pa yin zer na/_da lta gzhung chen po po ti/_gzhung chen bka' pod nga rang tsho sa skya ba yin na/_grags chen bcu brgyad/_grags chen bcu brgyad zer gyi yo'o red pA/_de bzhir bzhag red/_de ni bzhir bzhag red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཡིན་ན་ཡང་བླ་མ་ཁོ་རང་གི་ད་སོ་སོ་སོ་སོའི་གི་ཉམས་ལེན་ཨེ་འདྲས་ཡོང་གི་རེད་པཱ། ཁོའི་གི་གནང་སྟངས་ཨེ་འདྲས་ཁོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཏོག་ཙམ་གནང་སྟངས་ཁོ་ཏིག་ཙམ་ཁྱད་པར། ད་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད།
  yin na yang bla ma kho rang gi da so so so so'i gi nyams len e 'dras yong gi red pA/_kho'i gi gnang stangs e 'dras kho khrid kyi tog tsam gnang stangs kho tig tsam khyad par/_da sa ngor tshar gsum de 'dras byung pa red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དཔེར་ན་མཁར་རྔ་བརྡུངས་དང་དབྱངས་བརྡུངས་དང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།
  dper na mkhar rnga brdungs dang dbyangs brdungs dang /_de 'dras kyi cho ga phyag len zer yas de 'dras yo'o red/
 • རྒྱལ་པོ
  རེད་རེད།
  red red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
   དེ་སྒོ་ནས་གར་ཐིགས་དབྱངས་གསུམ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། 
  _de sgo nas gar thigs dbyangs gsum zer gyi yo'o red/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དོན་ངོ་མ་ཁོ་རང་གཅིག་པ་རེད། ས་སྐྱའི་ཁོངས་སུ་ཡར་གཏོགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབྲས་དེ་བཤད་པ་གནང་སྐབས་ད་ཁོ་བཤད་པ་གནང་མཁན་གྱི་སྐབས་སུ། ད་ཁོ་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནང་སྟངས་དེ་འདྲས་ཡོང་གི་རེད་པཱ། གྲུབ་པའི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡིན་ན། ཉམས་མྱོང་ཨོའོ་ད་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་ས་ངོར་ཚར་གསུམ་ཟེར་མར་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས།
  don ngo ma kho rang gcig pa red/_sa skya'i khongs su yar gtogs pa red/_yin na'ang da lta sa skya'i lam 'bras de bshad pa gnang skabs da kho bshad pa gnang mkhan gyi skabs su/_da kho rang rang gi thun mong ma yin pa'i gnang stangs de 'dras yong gi red pA/_grub pa'i gnang ba'i skabs su kho rang gi thun mong ma yin pa'i yin na/_nyams myong o'o da de 'dras cig gi thog nas sa ngor tshar gsum zer mar byung ba red ma gtogs/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལམ་འབྲས་གསུམ་ནང་ཚོགས་བཤད་ཟེར་བྱས་བྱས་ཡང་ཚོགས་ཡོང་ལ། ཡང་སློབ་བཤད་ཟེར་བྱས་ནས་ཁོའི་ནང་གི་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཁོ་འདྲས་ད་ཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་ཐུབ་མཁན་བྱས་ཧྲབ་ཏོ་ཧྲབ་ཏོ་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ད་སློབ་བཤད་ཟེར། དེ་འདྲས་རེད་མ་བཞིན་ད་ད་དེའི་རྗེས་ཕར་ཅིག་སྐོང་ཚུར་ཅིག་ཚོགས།
  lam 'bras gsum nang tshogs bshad zer byas byas yang tshogs yong la/_yang slob bshad zer byas nas kho'i nang gi yang nyung nyung kho 'dras da cig nyams su len thub mkhan byas hrab to hrab to byas nas de 'dras da slob bshad zer/_de 'dras red ma bzhin da da de'i rjes phar cig skong tshur cig tshogs/
 • རྒྱལ་པོ
  ས་སྐྱའི་ནང་ལོགས་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གསུམ་བརྩིས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་པཱ།
  sa skya'i nang logs la grub mtha' khag gsum brtsis na 'grig gi ma red pA/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  མ་རེད་མ་རེད་མ་རེད། འདི་ས་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་ཡིན་པ་ལས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གསུམ་བརྩི་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད། ད་ཕྱག་ལེན་མི་འདྲ་བའི་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས། གྲུབ་མཐའ་ས་སྐྱ་གཅིག་རང་རེད།
  ma red ma red ma red/_'di sa skya'i grub mtha' gcig yin pa las grub mtha' khag gsum brtsi rgyu yo'o ma red/_da phyag len mi 'dra ba'i tsam gyi khyad par ma gtogs/_grub mtha' sa skya gcig rang red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཡར་ནས་མར་དཔེར་ན། ད་ལྟ་བཀའ་རྒྱུད་དེ་ཚོ་ལ་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཟེར་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་ཅིག་བརྩིས་ཀྱི་འདུག་གང་། དེ་འདྲས་བརྩི་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་གྲུབ་མཐའི་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་ཟེར།
  yar nas mar dper na/_da lta bka' rgyud de tsho la che bzhi chung brgyad zer grub mtha' mang po cig brtsis kyi 'dug gang /_de 'dras brtsi rgyu yo'o ma red/_nga rang tsho'i grub mtha'i de gang yin zer na/_sngags kyi sgo nas bzhed pa yin na de yin zer/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་འདྲས་རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་ཡིས་འགྲེལ་པའི་ལམ་འབྲས། སློབ་བཤད་དང་ཚོགས་བཤད་གཉིས་མདོ་ཡི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། ཨོའོ་དེ་དེ་གཉིས་ལས་འགྲོ་ས་ཡོའོ་མ་རེད།
  mtha' gcig tu de 'dras rje btsun gong ma rnam lnga yis 'grel pa'i lam 'bras/_slob bshad dang tshogs bshad gnyis mdo yi sgo nas bshad pa yin na/_grags chen bco brgyad/_o'o de de gnyis las 'gro sa yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཚར་པ་ཡིན་ག་ཚོད། ཚར་པ་ག་ཚོད་ཀྱི་རྒྱས་པ་ཡོད་ནའི་དེ་ལས་ལྷག་ཡོའོ་མ་རེད། ངོར་པ་ག་ཚོད་ཀྱི་ལྷག་ཡོད་ནའི་དེ་ལས་ལྷག་ལས་ཡོའོ་མ་རེད།
  tshar pa yin ga tshod/_tshar pa ga tshod kyi rgyas pa yod na'i de las lhag yo'o ma red/_ngor pa ga tshod kyi lhag yod na'i de las lhag las yo'o ma red/
 • རྒྱལ་པོ
  འདི། རིམ་པ་དེའི་དཀྱིལ་ནས་བྱས་ན། ས་། ས་དེ་སྔོན་ལ་བྱས།
  'di/_rim pa de'i dkyil nas byas na/_sa /_sa de sngon la byas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  འང་། འདི་མཇུག་གུ་བྱུང་བ་རེད། ངོར་དང་ཚར། ངོར་དང་ད་ད་ལྟ་ཚར་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ད་ལྟ་མཇུག་གུ་མཇུག་བྱུང་བ་རེད། 
  'ang /_'di mjug gu byung ba red/_ngor dang tshar/_ngor dang da da lta tshar pa rnam pa gnyis da lta mjug gu mjug byung ba red/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་བླ་མ་དམ་པ་ཡི་་སློབ་མ་གིས། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་མཇུག་ཏུ་བླ་མ་དམ་པ་ཡོའོ་རེད་པཱ། གོང་མ་ལྔ་ཡི་མཇུག་ཏུ་བླ་མ་དམ་པ་བྱུང་བ་རེད།
  de bla ma dam pa yi slob ma gis/_phal cher da lta mjug tu bla ma dam pa yo'o red pA/_gong ma lnga yi mjug tu bla ma dam pa byung ba red/
 • རྒྱལ་པོ
  ཨོའོ་རེད་པཱ།
  o'o red pA/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   བླ་མ་དམ་པ་ཡི་སློབ་མ་ཡི་ཕར་རྒྱས་ནས་དེ་ནི་ས་སྐྱ་དང་ངོར་པ་ཟེར་མཁན་དེ་བྱུང་འདུག་གང་།
  _bla ma dam pa yi slob ma yi phar rgyas nas de ni sa skya dang ngor pa zer mkhan de byung 'dug gang /
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བླ་མ་ཁོ་འདྲས་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་པོ་བྱུང་། འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་པོ་བྱུང་ནས་དེ་ཁོང་ཚོས་གྲུབ་ན་གྲུབ་མཐའ་ནང་བཞིན་ཆགས་པ་རེད། གཞན་དེ་འདྲས་མ་རེད། ཁོ་ནས་གཅིག་ཏུ་ས་སྐྱ་རང་ལ་ཡོད།
  bla ma kho 'dras 'phrin las rgyal po byung /_'phrin las rgyal po byung nas de khong tshos grub na grub mtha' nang bzhin chags pa red/_gzhan de 'dras ma red/_kho nas gcig tu sa skya rang la yod/
 • རྒྱལ་པོ
  ཨོང་། སྟོད་དེ་བར་ངོར་པའི་དེ་རེད་དགོན་ལག་མང་པོ་འདུག་ག ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་ས་སྐྱ་མ་རེད། ང་ཚོ་ངོར་པ་རེད།
  ong /_stod de bar ngor pa'i de red dgon lag mang po 'dug ga_khong tshos nga tsho sa skya ma red/_nga tsho ngor pa red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་གྲུབ་མཐའ་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་མ་རེད། ག་གི་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་མ་རེད། ད་དཔེ་ཆ་ཡའི་དོན་དག་མ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཏོག་ཙམ་ཆོ་ག་ཆོག་ལེན་བརྡུངས་ཡས་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་རེད་སྣང་བ་རེ་ཤར་ནས། དེ་ཏིག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ན་ཁག་ཁག་ལོགས་གར་བརྩིས་མཁན། ད་མང་ཆེ་གི་འདི་ཤེས་ས་རེད།
  da lta khong tshos grub mtha' ha go gi yo'o ma red/_ga gi ha go gi yo'o ma red/_da dpe cha ya'i don dag ma shes pa gang yin zer na/_tog tsam cho ga chog len brdungs yas de tsho la chos red snang ba re shar nas/_de tig tsam mi 'dra ba byung na khag khag logs gar brtsis mkhan/_da mang che gi 'di shes sa red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ལྟ་བཀའ་རྒྱུད་ཆེ་གཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཟེར་མཁན་དེའི་འཛིན་ས་དེའི་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཁྱད་པར་རང་བཞིན། སོ་སོ་སོ་སོ་ཡི་་གྲུབ་མཐའ་རེ་འཛིན། དེ་ཁོ་ལ་མིང་གཅིག་བཏགས་ནས་དེ་དགྱེས་བ་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་འདུག་གང་།
  da lta bka' rgyud che gzhi chung brgyad zer mkhan de'i 'dzin sa de'i tog tsam mi 'dra ba khyad par rang bzhin/_so so so so yi grub mtha' re 'dzin/_de kho la ming gcig btags nas de dgyes ba o'o de 'dras cig red 'dug gang /
 • ཌབི༹ད
  ཨོང་། ངོར། ངོར་པ་དང་ཚལ་པ་དེ་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་འདི་ཨོང་གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཁས་ལེན་མ་ལེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐད་ཅི་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  ong /_ngor/_ngor pa dang tshal pa de tsho gnyis kyi nang la 'di ong gu ru pad ma 'byung gnas khas len ma len gyi khyad par thad ci yo'o ma red pas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཡོའོ་མ་རེད། དེ་ནི་ད་སྔོན་མ་སྔོན་མ་ད་གང་ཟེར། བླ་མ་སོ་སོ་ཡི་གནས་སྐབས་ལ་ཉམ་བསམ་བློའི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས། སྤྱིར་བཏང་ཁོ་རང་རང་གི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་་པ་ཅིག ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང་རྫོགས་ཆེན་ཁོང་ཚོ་ཡིན་ན་ཁས་ལེན་མི་ལེན་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ཀྱི་རེད།
  yo'o ma red/_de ni da sngon ma sngon ma da gang zer/_bla ma so so yi gnas skabs la nyam bsam blo'i khyad par ma gtogs/_spyir btang kho rang rang gi bla ma mtshan nyid pa cig_ngor chen kun dga' bzang po dang rdzogs chen khong tsho yin na khas len mi len khyad par gang yod kyi red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་རྩལ་ཧ་ཧ་་་་་་་་། ད་དེའི་རྗེས་སུ་བླ་མ་ཨེ་འདྲས་ཀྱི་ད་སོ་སོ་སོ་སོ་ཡི་བསམ་བློ་འཁྱེར་བྱས། ཕྱོགས་རེས་ཞེ་སྡང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་འགྲོ་མཁན་དེ་འདྲས་ད་ཡོད་མེད་ཟེར་ན་ཧ་གོ་གི་མ་རེད།
  gu ru rin po che dngos su rtsal ha ha /_da de'i rjes su bla ma e 'dras kyi da so so so so yi bsam blo 'khyer byas/_phyogs res zhe sdang gi dbang du byas nas de 'dras 'gro mkhan de 'dras da yod med zer na ha go gi ma red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ནང་ལ་དེ་འདྲས་རང་། དྲེག་པོ་དྲེག་པོའི་ཁས་ལེན་གྱི་མ་རེད་དའི། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་དཀྱིལ་ནས་མཁའ་འགྲོ་དེ་ཚོ་ཁས་ལེན་གྱི་མ་རེད་ཟེར། ཧ་ཧ་་་་་་་།
  bkra shis lhun po'i nang la de 'dras rang /_dreg po dreg po'i khas len gyi ma red da'i/_yin na'ang de tsho'i dkyil nas mkha' 'gro de tsho khas len gyi ma red zer/_ha ha /
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ནས་ས་སྐྱ་ལ་བླ་མ་ཅིག་ཆགས་དགོས་ན་གང་། ག་རེ་ག་རེ་བྱས། ལོ་ག་ཚོད་ནས་བླ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  de nas sa skya la bla ma cig chags dgos na gang /_ga re ga re byas/_lo ga tshod nas bla ma chags kyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་འདྲས་ལོ་བརྩིས་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད། བླ་མ་ཟེར་མཁན་དེ་བླ་མའི་མཚན་ཉིད་དགོས་རེད་པཱ། བླ་མའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་འདྲས་གཅིག སྤྱོད་མཐུན་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ།
  de 'dras lo brtsis yas yo'o ma red/_bla ma zer mkhan de bla ma'i mtshan nyid dgos red pA/_bla ma'i mtshan nyid kho 'dras gcig_spyod mthun zhes pa'i mtshan nyid dgos kyi red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་ཤེས་པ། རང་གི་སྒོམ་ནས་ཉམས་རྟོགས་ལ་སྐྱེས་པ། བླ་མ་ཡར་ནས་མར་གྱི་རྒྱུད་པ་མ་ཆད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ད་བླ་མའི་བཀའ་ཆོས་ཁོ་ནས་དེ་བྱས་ནས། བཀའ་ཆོས་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་བྱེད་པ། བཀའ་ཆོས་མ་ཐོན་བར་དུ་རང་གི་སྒོམ་དགོས་ཡས། ད་དེ་རིགས་མཚན་ཉིད་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།
  dkyil 'khor bris shes pa/_rang gi sgom nas nyams rtogs la skyes pa/_bla ma yar nas mar gyi rgyud pa ma chad pa/_de 'dras kyi sgo nas da bla ma'i bka' chos kho nas de byas nas/_bka' chos thob nas gzhan don byed pa/_bka' chos ma thon bar du rang gi sgom dgos yas/_da de rigs mtshan nyid de 'dras yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་གསང་སྔགས་དེ་ད་ལྟ་མདོའི། མདོ་ཡི་གནས་སྐབས་སུ། མདོ་ཡི་གནས་སྐབས་སུ། གཙང་ཞིང་མཁས་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་ཟེར། དེ་ད་ལྟ་ས་པཎ་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་གང་།
  da gsang sngags de da lta mdo'i/_mdo yi gnas skabs su/_mdo yi gnas skabs su/_gtsang zhing mkhas la phan par 'gyur zer/_de da lta sa paNa gyis gsungs kyi 'dug gang /
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  གཙང་བ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་བ་དང་གཅིག དཔེ་ཆར་མཁས་བ་དང་གཉིས། གཞན་ལ་དཔེ་ཆ་ཤོད་པར་ནུས་པ་སོགས་ཕན་ཟེར་དེ་་ཀུན་ལ་མར་དཔེ་ཆ་བཤད་པ། དེ་གསུམ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ག
  gtsang ba la tshul khrims gtsang ba dang gcig_dpe char mkhas ba dang gnyis/_gzhan la dpe cha shod par nus pa sogs phan zer de kun la mar dpe cha bshad pa/_de gsum yin gcig min gcig dgos kyi 'dug ga
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ནུས་པ་སོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་ཤེས་པ་ཟེར། ཨ་ནི་གང་ཟེར་འདི། ད་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་བ་དེ་བཞི་བཤད་བྱས། དེའི་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཁོ་ཁོ་རེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དུ་སེམས་ངེས་པ།
  da gsang sngags rdo rje theg pa'i nus pa sogs de kho na nyid bcu shes pa zer/_a ni gang zer 'di/_da tshul khrims gtsang ba de bzhi bshad byas/_de'i yin na da lta kho kho re byang chub mchog du sems nges pa/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ཡི་སྟེང་དུ་དེ་ནི་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་དབང་གཞི་ཐོབ། དབང་གཞི་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་དེ་ཡི་ངོས་ནས་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་ཡིན་ན། གཙང་མ་སྲུང་། དེས་མ་ཟད་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཉམས་རྟོགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོན་གྱི། ད་དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་ད་ལྟ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  de yi steng du de ni gang yin zer na/_bla ma mtshan nyid dang ldan pa'i sku mdun nas dbang gzhi thob/_dbang gzhi thob pa tsam du ma zad pa'i de yi ngos nas thob pa'i dam tshig yin na/_gtsang ma srung /_des ma zad rang gi rgyud la nyams rtogs khyad par can thon gyi/_da de 'dras cig la da lta rdo rje slob dpon zer gyi 'dug ga
 • རྒྱལ་པོ
  ཨ་ལས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན།
  a las/_rdo rje slob dpon/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནི་མཁན་པོ་ལ་ཡིན་ན་བརྟེན་མཁས་ཡོའོ་རེད་པཱ། བརྟེན་མཁས། བརྟེན་མཁས་ཡོན་ཏན་ཨོ་གཙང་མཁས་བཞི་ལ་ད་མཁས་པ། བརྟེན་པ། བརྟེན་པ་ཁོ་འདྲས་དེ་བཙུན་པ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན། འདུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཅིག་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་ཉམས་པ་ཁོ་ན་ཁོ་འདྲས་བརྟེན་པ། དེ་ནི་བརྟེན་པར་ཁོ་འདྲས་ཅིག་འདུལ་བའི་ཁོ་འདྲས་མདོ་ཞེས་པ་རབ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པཱ། ད་དེ་ཚོ་མཁན་པོའི་དེ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད་ད།
  de ni mkhan po la yin na brten mkhas yo'o red pA/_brten mkhas/_brten mkhas yon tan o gtsang mkhas bzhi la da mkhas pa/_brten pa/_brten pa kho 'dras de btsun pa brten pa'i yon tan/_'dul phyogs kyi sgo nas cig tshul khrims ma nyams pa kho na kho 'dras brten pa/_de ni brten par kho 'dras cig 'dul ba'i kho 'dras mdo zhes pa rab de 'dras yo'o red pA/_da de tsho mkhan po'i de/_o'o de 'dras gsung gi yo'o red da/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་དེ་བྱེད་དུས་སྤྱིར་བཏང་གི་ང་རང་ཚོ་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཚང་སོང་ཟེར་ན། དེ་ནི་བླ་མའི་གོ་ས་སླེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da de byed dus spyir btang gi nga rang tsho yin na'i de 'dras kyi mtshan nyid gcig tshang song zer na/_de ni bla ma'i go sa slebs kyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ཡིན་ནའི་དེ་ཡི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟ་བུ་ལ་སྔོན་མ་ཡིན་ན། མར་ནས་ཡར་རིག་ཆུང་རིག་ཆེན་ཟེར་ད་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་བརྒྱུད་ནས། ད་དེང་སང་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་རྒྱ་མིས་ཡིན་ན། ཐ་སྙད་བཏགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། མར་ནས་ཡར་རིམ་པ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཟེར་ཡས་འདུག་ག ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དེ་སྔོན་མ་ང་རང་ཚོ་ལའི་ཡོའོ་རེད།
  da yin na'i de yi brgyud rim lta bu la sngon ma yin na/_mar nas yar rig chung rig chen zer da rim pa bzhin tu brgyud nas/_da deng sang yin na nga rang tsho'i rgya mis yin na/_tha snyad btags kyi slob grwa chen mo/_mar nas yar rim pa bzhin slob grwa chung chung zer yas 'dug ga_da de 'dras kyi tha snyad de sngon ma nga rang tsho la'i yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ང་རང་ཚོ་ཡོའོ་རེད་དེའི་ཡིན་ནའི་དེའི་ནང་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་སྟངས་གང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  nga rang tsho yo'o red de'i yin na'i de'i nang la tha snyad btags stangs gang zer gyi yo'o red zer na/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དང་པོ་མར་ནས་ཡར་གྲྭ་པ་བཞུགས་ཡིན་ན་རུ་ཁང་ཆང་ཟེར་མཁན་ཅིག་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  dang po mar nas yar grwa pa bzhugs yin na ru khang chang zer mkhan cig yo'o ma red pas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དང་པོ་ནས་གྲྭ་པ་བཞུགས་ན། དང་པོ་ཚོགས་པ་བཞི། དེ་ནི་རིག་ཆུང་། རིག་འབྲིང་། རིག་ཆེན། ད་དེ་ཡིན་ན་དཔེ་རྐྱང་པ་ལ་ཟེར་གྱི་རེད།
  dang po nas grwa pa bzhugs na/_dang po tshogs pa bzhi/_de ni rig chung /_rig 'bring /_rig chen/_da de yin na dpe rkyang pa la zer gyi red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ནས་བཀའ་བཅུ་པ། དེ་ནས་གྲོལ་བ་རབ་འབྱམས་པ་ཟེར། ད་རབ་འབྱམས་པ་ཟེར་ན། དེང་སང་དབང་དུ་བྱས་ན། ད་ལྟ་ཁོ་ཟེར་གྱི་འདུག་གམ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོའི་ནང་ལ། སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཡར་ཐོན་ནས་གང་ཟེར་གྱི་འདུག
  de nas bka' bcu pa/_de nas grol ba rab 'byams pa zer/_da rab 'byams pa zer na/_deng sang dbang du byas na/_da lta kho zer gyi 'dug gam/_slob grwa chen po'i nang la/_slob grwa chen mo yar thon nas gang zer gyi 'dug
 • རྒྱལ་པོ
  ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ།
  zhib 'jug slob ma/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་མིན་པ་དེ།
  zhib 'jug slob ma min pa de/
 • རྒྱལ་པོ
  པོའོ་ཧྲེ་༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་༽ཟེར་མཁན་དེ།
  po'o hre (rgya skad kyi sgra )zer mkhan de/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  པོའོ་ཧྲེ་༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་༽ཨོང་། དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་རབ་འབྱམས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་ནས་ཡང་རབ་འབྱམས་པ་ཆེན་པོ་ཟེར་གྱི་འདུག་གང་། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི། ཐ་སྙད་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཨ་ད་ཆོས་འདི་ལ་ཏག་ཏག་ཡོའོ་རེད་ད།
  po'o hre (rgya skad kyi sgra )ong /_de 'dras cig la rab 'byams pa zer gyi yo'o red/_de nas yang rab 'byams pa chen po zer gyi 'dug gang /_a ni de 'dras kyi/_tha snyad de nga rang tsho'i a da chos 'di la tag tag yo'o red da/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་སོ། ལགས་སོ། དེ་ནས་ལོ་གསུམ་ཟླ་གསུམ་ཞག་གསུམ་སྒོམ་ལ་བཞུགས་དགོས་རེད་། རེད་པཱ་ལགས།
  lags so/_lags so/_de nas lo gsum zla gsum zhag gsum sgom la bzhugs dgos red /_red pA lags/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨོའོ་དེ་ནི་དེ་ཆ་ཚང་ཕར་སོང་ནས་དེ་ནི་ཉམས་ལེན་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད། དེ་གསང་སྔགས་གི་ཉམས་ལེན་ཆ་ཚང་།
  o'o de ni de cha tshang phar song nas de ni nyams len la 'gro dgos red/_de gsang sngags gi nyams len cha tshang /
 • རྒྱལ་པོ
  ཉམས་ལེན། གལ་སྲིད་ཉམས་ལེན་མ་བྱས་ན་བླ་མ་་་་་་་བླ་མ་བྱེད་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ།
  nyams len/_gal srid nyams len ma byas na bla ma bla ma byed yas yo'o ma red pA/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་བླ་མ་དེ་ཉིད་ལ་གཉིས་ཡོའོ་རེད། མདོའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བླ་མ་གཅིག་ཆགས་ཐུབ་པ། ཡིན་ནའི་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་གྱི་བླ་མ་དེ་ད་རུང་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད།
  da bla ma de nyid la gnyis yo'o red/_mdo'i gnas skabs kyi bla ma gcig chags thub pa/_yin na'i gsang sngags nyams len gyi bla ma de da rung chags thub kyi yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ངས་ད་གིན་ཞུས་ཤོད་རེད། གང་ཡིན་ཞེས་ན་དབང་བཞི་ལེགས་པར་ཐོབ། སྒོམ། སྒོམ་ནས་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེས་ནས་དེ་བླ་མ་ཆགས་ཀྱི་རེད།
  de ngas da gin zhus shod red/_gang yin zhes na dbang bzhi legs par thob/_sgom/_sgom nas nyams rtogs skyes nas de bla ma chags kyi red/
 • རྒྱལ་པོ
  རེད་རེད་རེད། འདི་བཀའ་རྒྱུད་པ་དང་འདྲ་པོ་རེད་རེད་པཱ།
  red red red/_'di bka' rgyud pa dang 'dra po red red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཅིག་པ་རེད།
  gcig pa red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   སྤྱིར་བཏང་གི་མང་ཆེ། གྲུབ་མཐའ་མང་ཆེ་གཅིག་པ་ལོགས་འགྲོ་ཡི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དང་པོ་འདུལ་བ་དེ་ལ་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས། དེ་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་ལ་བཞུགས་པ་མ་གཏོགས། གསང་སྔགས་ལ་དང་པོ་བཞུགས་ནས་འདུལ་བ་ལ་ཕར་བཞུགས་པ་ཟེར་བ་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ།
  _spyir btang gi mang che/_grub mtha' mang che gcig pa logs 'gro yi red/_gang yin zer na/_dang po 'dul ba de la nyams len byas nas/_de ni gsang sngags kyi rim pa bzhin la bzhugs pa ma gtogs/_gsang sngags la dang po bzhugs nas 'dul ba la phar bzhugs pa zer ba yo'o ma red pA/
 • རྒྱལ་པོ
  རེད་རེད་རེད། དེ་ས་སྐྱའི་ལམ་འབྲས་དེ་དམིགས་བསལ་གྱི་དེ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོད་ནམ།
  red red red/_de sa skya'i lam 'bras de dmigs bsal gyi de grub mtha' gzhan dang mi 'dra ba'i khyad chos ga re yod nam/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ལམ་འབྲས། མི་འདྲ་བ་གང་ཡོའོ་མ་རེད། དངོས་སྒྲུབ་དེ། ལམ་འབྲས་་ལ་དངོས་སྒྲུབ་སྒོ་ནས་གནང་བའི་གསུམ། དངོས་གཞིའི་རྒྱུད་གསུམ་ཟེར་དེ་ལ། དངོས་སྒྲུབ་གནང་ལ། ཕལ་ཆེར་ད་ལམ་སྒང་ག་ཚུད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།ད་གང་འདྲས་ཅིག་ཡིན་ན།
  lam 'bras/_mi 'dra ba gang yo'o ma red/_dngos sgrub de/_lam 'bras la dngos sgrub sgo nas gnang ba'i gsum/_dngos gzhi'i rgyud gsum zer de la/_dngos sgrub gnang la/_phal cher da lam sgang ga tshud kyi yo'o red/da gang 'dras cig yin na/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  སྤྱིར་བཏང་གི་ཨ་ད་སོ་སོས་སོ་སོར་དཔེར་ན། རྙིང་མ་ལ་ཡིན་ན་གང་ཟེར། ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུ་ཟེར་གྱི་འདུག་ག དགེ་ལུགས་བ་ཡིན་ན་སྔགས་རིམ་ཟེར་གྱི་འདུག་ག ད་དེ་དང་འདྲ་བའི། འདྲ་བའི་སོ་སོ་སོ་སོར་ཐ་སྙད་དེ་མི་འདྲ་བ་ཡོའོ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ས་སྐྱ་ཡིན་ན་ཐ་སྙད་བཏགས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན། ལམ་འབྲས་བུ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  spyir btang gi a da so sos so sor dper na/_rnying ma la yin na gang zer/_theg pa rim pa dgu zer gyi 'dug ga_dge lugs ba yin na sngags rim zer gyi 'dug ga_da de dang 'dra ba'i/_'dra ba'i so so so sor tha snyad de mi 'dra ba yo'o red/_nga rang tsho'i sa skya yin na tha snyad btags stangs de ga re zer na/_lam 'bras bu zer gyi yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨོང་། ད་ཡིན་རྒྱུ་ཁོ་གང་རེད་ཟེར་ན། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཡིན་པ་འདྲ་འདྲ་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་སོ་སོ་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་ལ་ཡ། དེ་བྱེད་དུས་ཕར་ཚུར་དེ་ཡང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་དེ་བརྒྱུད་པའི་གནས་སྐབས་སུ། བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་བརྒྱུད་དགོས་རེད་པཱ།
  ong /_da yin rgyu kho gang red zer na/_gsang sngags rdo rje theg pa'i lam yin pa 'dra 'dra red/_yin na'ang so so so so tha snyad mi 'dra ba la ya/_de byed dus phar tshur de yang gsang sngags rdo rje theg pa'i lam de brgyud pa'i gnas skabs su/_bla ma mtshan nyid dang ldan pa gcig brgyud dgos red pA/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་བརྒྱུད་སྟངས་དེར་ད་གྱིན་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་རིང་རྒྱུད་དང་ཉེ་རྒྱུད་ཟེར། རིང་པོ་དེ་གང་ནས་བརྒྱུད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ད་གྲུབ་ཆེན་ཀ་ཡ་ཏ་། རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཀ་ཡ་ཏ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ། ད་འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ནས་ས་ཆེན་ཀུན་དཀའ་སྙིང་པོར་བརྒྱུད་བ། རིང་རྒྱུད།
  de brgyud stangs der da gyin mkhan rin po ches bka' gnang ba ring rgyud dang nye rgyud zer/_ring po de gang nas brgyud pa red zer na/_a da grub chen ka ya ta /_rgya gar gyi grub chen ka ya ta nas rim pa bzhin du 'brog mi lo tsA ba/_da 'brog mi lo tsA ba nas sa chen kun dka' snying por brgyud ba/_ring rgyud/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཉེ་རྒྱུད་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་འབི་བ་པ་དངོས་སུ་ས་སྐྱར་བྱོན་ནས་ཟེར། ཕར་རུ་ད་ལྟ་ས་དཀར་པོ་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མཛད་ནས་ཟེར། ཡིན་ན་ས་འབིར་་ས་འབིར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་དེང་སང་གང་ཞིག། ཡར་རུ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་དེ་ནི་ད་ཉེ་རྒྱུད་དེ་གསུང་བ་ཡིན་ཟེར། ད་དེ་ལ་ཉེ་རྒྱུད་ཟེར་བ་རེད།
  nye rgyud de gang yin zer na/_rgya gar gyi slob dpon 'bi ba pa dngos su sa skyar byon nas zer/_phar ru da lta sa dkar po rgya yul gyi tshul du mdzad nas zer/_yin na sa 'bir sa 'bir zer gyi yo'o red/_da deng sang gang zhig/_yar ru dngos su byon nas de ni da nye rgyud de gsung ba yin zer/_da de la nye rgyud zer ba red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉི་རྒྱུད་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། ཨ་ནི་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དངོས་སུ་ཡང་གང་ཟེར།  ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ནས། ད་ད་ལྟ་རྡོ་དཀར་པོ་ཀ་ལེབ་གཅིག་བཙུགས་བྱས་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་རྒྱུད་ཟེར། ད་མདོར་ན་རིང་རྒྱུད་ཉེ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཉེ་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ས་སྐྱའི་ལམ་འབྲས་དེ་མར་དར་བ་རེད།
  a ni shin tu nyi rgyud gsung gi yo'o red/_a ni rje btsun rin po che la dngos su yang gang zer/__sa chen kun dga' snying po dngos su zhal gzigs nas/_da da lta rdo dkar po ka leb gcig btsugs byas nas bstan pa rnams la nye rgyud zer/_da mdor na ring rgyud nye rgyud shin tu nye rgyud gsum gyi sgo nas sa skya'i lam 'bras de mar dar ba red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་བྱེད་དུས་ད་སོ་སོ་སོ་རང་རང་ལ་གསང་སྔགས་གྱི་ལམ་རེ་དང་། ད་མདོའི་ལམ་རེ་ཡོའོ་རེད། ཡིན་ནའི་ས་སྐྱའི་ཐ་སྙད་དེ་བཏགས་སྟངས་དེ་གང་ལ་བཏགས་ཟེར་ན། ལམ་འབྲས་ཟེར་ཕར་ཐ་སྙད་དེ་རེད་ཟེར།
  de byed dus da so so so rang rang la gsang sngags gyi lam re dang /_da mdo'i lam re yo'o red/_yin na'i sa skya'i tha snyad de btags stangs de gang la btags zer na/_lam 'bras zer phar tha snyad de red zer/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  གཞི་ནི་གཞི་འམ་འབྲས་གསུམ་གསུམ་ག་རེད། གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ།
  gzhi ni gzhi 'am 'bras gsum gsum ga red/_gzhi lam 'bras gsum/
 • རྒྱལ་པོ
  ཨའ་ལས། ལགས་སོ་ལགས་སོ། དེ་ནས་གཞན་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་ལ་སྡོམ་པ་སྟོད་རྒྱུད་དང་སྨད་རྒྱུད་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་གཉིས་ཤུགས་ཆེ་འདྲ་ཅིག་ག་གི་དར་ཡོད་ན། ས་སྐྱ་ལ།
  a' las/_lags so lags so/_de nas gzhan bstan pa phyi dar skabs la sdom pa stod rgyud dang smad rgyud zer yas cig yo'o red pA/_de gnyis shugs che 'dra cig ga gi dar yod na/_sa skya la/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ས་སྐྱ་ལ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་བྱོན་པ་ནས་ཕར་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པ་རེད་པཱ། ད་ཅིག་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། གཞན་དེ་ནས་ངོར་གྱི་སྒོ་ནས་ད་སྔ་མ་གོ་ནས་ཨོང་། བསམ་ཡས་གང་ཟགས་། མ་རེད་མ་རེད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བདེ་མཆོག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་པ་དང་དེ་སྔ་མ་གོ་ནས་་་་་་་་།
  sa skya la kha che paNa chen byon pa nas phar nas tshur rgya gar nas phyis su phebs pa red pA/_da cig kha che paNa chen/_gzhan de nas ngor gyi sgo nas da snga ma go nas ong /_bsam yas gang zags /_ma red ma red/ bde mchog pa dang /_byang chub pa dang de snga ma go nas /
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་་སྡོམ་པའི་སྡོམ་རྒྱུད་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། སྡོམ་རྒྱུད་ནི་གང་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་མན་ངག་རྒྱུད་། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་མན་ངག་རྒྱུད་ནས། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དངོས་སུ་ཨ་ད་བོད་ལ་ཕེབས། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་མཇལ། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་མཇལ་ནས། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་ཚད་མའི་སྐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཅིག་གསུང་། དེ་ནི་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མང་པོ་ཅིག་གསུང་ནས། དེ་ནི་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་དེའི་དེ་ནས་མར་དར་འདུག་ག
  nga rang tsho'i da lta sdom pa'i sdom rgyud 'dra cig yo'o red pA/_sdom rgyud ni gang 'dras yo'o red zer na/_kha che paNa chen man ngag rgyud /_kha che paNa chen man ngag rgyud nas/_kha che paNa chen dngos su a da bod la phebs/_sa skya pN+Di ta mjal/_sa skya pN+Di ta mjal nas/_sa skya pN+Di ta la tshad ma'i skor yongs su rdzogs pa cig gsung /_de ni de ma yin pa'i chos mang po cig gsung nas/_de ni rab byung gi sdom pa de'i de nas mar dar 'dug ga
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ནས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་བརྒྱུད། དེ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ། ད་དེ་ནས་མར་བྱས་ནས། དེ་ནི་དར་སྟངས་འདྲ་དེ།
  kha che paNa chen nas sa skya pN+Di ta brgyud/_de ni rim pa bzhin du da lta bar du/_da de nas mar byas nas/_de ni dar stangs 'dra de/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེ་ནས་མར་བྱས། ད་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ལ་ཐུགས་པ་རེད། 
  de nas mar byas/_da kha che paNa chen la thugs pa red/_
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨོང་། རྒྱ་གར་གྱི། ད་ང་རང་ཚོའི་ད་ས་སྐྱ་གོང་མ་ལ་ཚུར་གནང་མཁན་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཁོས་ག་རེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་ཆེད་པཎ་ཆེན་ལ་ཐུགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གསུང་འདུག
  ong /_rgya gar gyi/_da nga rang tsho'i da sa skya gong ma la tshur gnang mkhan cig yo'o red pA/_khos ga re thugs kyi yo'o red zer na/_kha ched paNa chen la thugs yo'o red zer gsung 'dug
 • རྒྱལ་པོ
  དེ་ས་སྐྱའི་ལུགས་དང་བུ་ལུགས་བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ན། བུ་སྟོན་གྱི་ལུགས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  de sa skya'i lugs dang bu lugs bar la khyad par gang yod na/_bu ston gyi lugs cig yo'o red pA/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བུ་ལུགས། བུ་སྟོན་གྱི་ལམ་དེ་མ་ས་སྐྱས་དང་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད།
  bu lugs/_bu ston gyi lam de ma sa skyas dang 'brel chen po yod red/_'brel chen po yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   ད་ལྟ་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་བུ་ལུགས་དང་གང་ཟེར་དེ་གཅིག་པ་མ་རེད། གང་ཟེར།  ཇོ་ནང་པ་དང་བུ་སྟོན་གཉིས་ཁག་ཁག་ཡིན་པ་ཡོད།
  _da lta ba de 'dras cig la bu lugs dang gang zer de gcig pa ma red/_gang zer/__jo nang pa dang bu ston gnyis khag khag yin pa yod/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁག་ཁག་རེད། ཇོ་རྣམ་པ་ཟེར་མཁན་དེ། ཇོ་ནང་པ་མི་གཞན་སྟོང་པ་མ་ཟད་བོད་ལ་དར་བའི་དབུ་མ་ཡིན་ཟེར་རེད་པཱ། བོད་ལ་དར་བའི་དབུ་མ་ཞིག་ཟེར། དེ་སྔ་མ་མེད་ཟེར།
  khag khag red/_jo rnam pa zer mkhan de/_jo nang pa mi gzhan stong pa ma zad bod la dar ba'i dbu ma yin zer red pA/_bod la dar ba'i dbu ma zhig zer/_de snga ma med zer/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  བུ་སྟོན་དེ་འོང་། ས་སྐྱ་བའི་ལུགས་སྲོལ་འདྲ་ཅིག་འདུག་དེའི། ཡིན་ནའང་དེང་སང་ཁས་ལེན་ཡས་དེ་འདྲས་ལ་ཡང་ཁོ་རེ་ཁོ་རེ་ཡང་ཁག་ཁག་དེ་འདྲས་ཅིག་ཁས་ལེན་མཁན་འདྲ་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག སྤྱིར་བཏང་གི་ད་བུ་སྟོན་གྱི་གང་ཟེར། ལུགས་ཁོ་རང་ལ་ད་གཙོ་ཆེ་བ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདྲ་ཅིག་ད་ལྟ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྣམ་གཞག ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ཁོ་འདྲས་གང་འདྲས་ཡིན་མིན་ད་ལྟ་ཧ་གོ་མ་སོང།
  bu ston de 'ong /_sa skya ba'i lugs srol 'dra cig 'dug de'i/_yin na'ang deng sang khas len yas de 'dras la yang kho re kho re yang khag khag de 'dras cig khas len mkhan 'dra cig byed kyi 'dug_spyir btang gi da bu ston gyi gang zer/_lugs kho rang la da gtso che ba/_thun mong ma yin pa 'dra cig da lta gzhi lam 'bras gsum gyi sgo nas rnam gzhag_thun mong ma yin par dgos kyi red pA/_kho 'dras gang 'dras yin min da lta ha go ma song/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  དེའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཅིག་བྱས། བླ་མ་རྩ་བའི་སྒོ་ནས་ཚད་མའི་སྒོ་ནས་ཚང་མ་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་ཅིང་། བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་དང་དེ་འདྲས།
  de'i gsang sngags kyi sgo nas gcig byas/_bla ma rtsa ba'i sgo nas tshad ma'i sgo nas tshang ma khas len gyi yod cing /_bu ston chos 'byung dang de 'dras/
 • རྒྱལ་པོ
  ད་ས་སྐྱའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཚད་མ་དེ་དམིགས་བསལ་ཅིག་རེད་རེད་པཱ། ཚད་མ་དེ། ཚད་མ་རིག་པ་དེ།
  da sa skya'i dmigs bsal gyi khyad par de tshad ma de dmigs bsal cig red red pA/_tshad ma de/_tshad ma rig pa de/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཚད་མ་རིག་པ་དེ་ཡིན་ན་ད་ཆ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེའི། དེ་ཡང་མང་ཆེ་ཅིག་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་ས་སྐྱས་ཁས་ལེན་གྱི་རེད། ཡིན་ནའི་དེའི་ནང་ནས་བོད་སྔ་རབས་ཀྱི་ཡང་བརྩི་སྲོལ་ཁག་ཡོའོ་རེད།
  tshad ma rig pa de yin na da cha pa chos kyi seng ge'i/_de yang mang che cig yin na nga rang tsho'i sa skyas khas len gyi red/_yin na'i de'i nang nas bod snga rabs kyi yang brtsi srol khag yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  མདོག་པ་ཤ་སྨུག་གཟུགས་བཞིན་འདོད་ཡས་དེ་འདྲས། འདྲ་མི་འདྲ་དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཕར་བཀག་ནས་དེ་ནི་ཨ་ད་རིག་གཏེར་དེ་ཨ་ད་སྡེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་དེ་ཚུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་ཚུར་འབྲེལ་བ་དེ་ས་སྐྱ་ལ་མ་གཏོགས་ཡོའོ་མ་རེད།
  mdog pa sha smug gzugs bzhin 'dod yas de 'dras/_'dra mi 'dra de tsho thams cad phar bkag nas de ni a da rig gter de a da sde bdun mdo dang bcas pa'i dgongs pa de tshur thun mong ma yin pa'i sgo nas tshur 'brel ba de sa skya la ma gtogs yo'o ma red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་ད་ལྟ་དགེ་ལུགས་པས་ཟེར་རྒྱུ་མང་ཆེས་ཚད་མ་དེ་ག་ལ་བཞག་གི་རེད་ཟེར་ན། ཁུངས་གཏུགས་ས་དེ་ཆ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་དང་གཙང་ནག་བ་ཨོའོ་ཁོང་ཚོའི་གི་གཞི་བྱས་ནས་ཡིག་ཆ་དེར་བཞག་གི་རེད།
  da da lta dge lugs pas zer rgyu mang ches tshad ma de ga la bzhag gi red zer na/_khungs gtugs sa de cha pa chos kyi seng ge dang gtsang nag ba o'o khong tsho'i gi gzhi byas nas yig cha der bzhag gi red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
   ཨོང་། བོད་རང་གི་ཨོང་། དུས་ཕྱིས། ད་དུས་ཕྱིས་སུ་ད་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་བྱོན་ནས་དེའི་ལོགས་སུ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། ད་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་མ་ཕེབས་གོང་ལ་དེ་ས་སྐྱ་པཎྜིཏས་གང་ལ་བཞེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཁོ་རང་གི་ཡིག་ཆ་ལ་གཟིགས་ཡོའོ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ལ་རིག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས། ཨོའོ་ད་བོད་པའི་རིག་པ་དེ་ཚོ་ནི་ཡག་པོ་མི་འདུག་དགོངས་ནས།
  _ong /_bod rang gi ong /_dus phyis/_da dus phyis su da sa skya pN+Di ta byon nas de'i logs su sa skya pN+Di ta/_da kha che paNa chen ma phebs gong la de sa skya pN+Di tas gang la bzhed kyi yo'o red zer na/_bod kho rang gi yig cha la gzigs yo'o red/_yin na'ang kho rang la rig pa thun mong ma yin pa cig yod pa'i rgyu mtshan gyi sgo nas/_o'o da bod pa'i rig pa de tsho ni yag po mi 'dug dgongs nas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  དེ་ནི་དུས་ཕྱིས་སུ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཕེབས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་རེད་མ་རེད་ཞུས་གནང་བ་སོགས། ཨོའོ་ད་དེ་འདྲས་མ་རེད་ཟེར། དངོས་སུ་བྱས་ནས། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ་དེ་སོ་སོ་གི་རིག་པ་དེ་རྩལ་དང་གང་བརྩམས་པ་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཚད་མ་རིག་གཏེར་དེ་བརྩམ་གནང་པ་རེད་ཟེར། 
  de ni dus phyis su/_kha che paNa chen phebs pa'i gnas skabs su de ni de 'dras red ma red zhus gnang ba sogs/_o'o da de 'dras ma red zer/_dngos su byas nas/_de ni thun mong ma yin pa'i rig pa de so so gi rig pa de rtsal dang gang brtsams pa gnang ba red zer na/_de ni tshad ma rig gter de brtsam gnang pa red zer/_
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁ་ཆེ་བས་བོད་དེར་བརྩམ་རྩལ་མང་པོ་བརྩམ་རྩལ་མང་པོ་ངས་མི་ཤེས་ཟེར། དོན་ལ་གོ་ནས།
  kha che bas bod der brtsam rtsal mang po brtsam rtsal mang po ngas mi shes zer/_don la go nas/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨ་ད་དོག་པ་ཙམ་དེང་སང་བཀའ་ཆེན་མར་རྒྱུད་ནས་སྐབས་སུ་དོག་པ་ཤ་སྨུག་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་སྔོ་ཙམ་ཟེར། དེ་འདྲས་མང་པོ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད།
  a da dog pa tsam deng sang bka' chen mar rgyud nas skabs su dog pa sha smug gyi gzugs kyi yod zer/_dper na/_sngon po ma yin pa las ldog pa'i sngo tsam zer/_de 'dras mang po zer rgyu yo'o red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨ་ནི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་མར་ཕེབས་གནང་བའི་་སྐབས་སུ་ས་པཎ་གྱིས་བཞུས་ནས། དེ་ནི་ངས་བོད་ནང་ལ་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་སྔོ་ཙམ་ཅིག་ཡོད་ལབ་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་རས་རེད་མ་རེད་ཟེར་ཕར་འདྲི་བ་རེད།
  a ni kha che paNa chen mar phebs gnang ba'i skabs su sa paNa gyis bzhus nas/_de ni ngas bod nang la sngon po ma yin pa las ldog pa'i sngo tsam cig yod lab pas/_slob dpon gyi zhal ras red ma red zer phar 'dri ba red/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  བརྩམས་ད་མང་པོ་ངས་མི་ཤེས། སྔོན་པོ་ད་ག་ཡོད་ཟེར། ད་དེའི་གོ་ནས་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་རང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་གང་ཡོད་ཟེར་ན། གང་ཟེར། དོག་པ་ཡིན་མཁན་དངོས་པོ་ཡིན་མཁན། དེ་འདྲས་གཏན་ནས་མེད་པ་དེ་དེ་ནས་ཧ་གོ་གི་རེད་ཟེར།
  brtsams da mang po ngas mi shes/_sngon po da ga yod zer/_da de'i go nas gang yin zer na/_kho rang gi thugs rgyud la gang yod zer na/_gang zer/_dog pa yin mkhan dngos po yin mkhan/_de 'dras gtan nas med pa de de nas ha go gi red zer/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ཁོ་རང་ལ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཡིན་དུས། ད་རིག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་མང་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། བོད་ལ་མངའ་འོག་འཁོར་གསུམ་ལ་མ་ཡིན་པའི་ཁོ་རང་ལ་རིག་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཚད་མ་རིག་གཏེར་དེ་མར་བརྩམས་པ་ཡིན་གསུང་བ་རེད།
  da de 'dras kyi da kho rang la sa skya pN+Di ta yin dus/_da rig pa thun mong ma yin pa cig mang po cig yo'o red pA/_bod la mnga' 'og 'khor gsum la ma yin pa'i kho rang la rig pa thun mong ma yin pa mang po cig yod pa'i thog nas/_de yin dus tsam pa de ni tshad ma rig gter de mar brtsams pa yin gsung ba red/
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་ལྟ་དགེ་ལུགས་ཚོས་དེའི་སྒོ་ནས་དེ། དེ་ཡིས་དགོངས་པ་འཁྱེར་དེ་འགྲེལ་བཤད་མིན་པ་ཅིག ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཟེར་སྲོལ་གཅིག་བྱས། དེ་ཡོའོ་མ་རེད། དེའི་དགོངས་པ་དེ་རེད་པཱ། དགོངས་པ་དེ་ཡང་གསུང་བྱས་དེ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཟེར།
  da lta dge lugs tshos de'i sgo nas de/_de yis dgongs pa 'khyer de 'grel bshad min pa cig_sa skya paNa chen lugs zer srol gcig byas/_de yo'o ma red/_de'i dgongs pa de red pA/_dgongs pa de yang gsung byas de sa skya paNa chen lugs zer/
 • རྒྱལ་པོ
  ལགས་རེད། ས་ལུགས་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི་ལུགས་ཟེར་ཡས་འདི།
  lags red/_sa lugs sa skya paNa chen gyi lugs zer yas 'di/
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཨའོ་རེད། ཡང་སྤྱིར་བཏང་གི་ཨ་ད་དགེ་ལུགས་ནི་བསྡུས་གྲྭ་དང་རིག་ལམ་འཕྲུལ་ལྡེ་འདི་ཚོ་ཁག་གཅིག་ལ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ལུང་མང་པོ་ཞིག་དྲངས་འདུག
  a'o red/_yang spyir btang gi a da dge lugs ni bsdus grwa dang rig lam 'phrul lde 'di tsho khag gcig la sa skya pN+Di ta'i lung mang po zhig drangs 'dug
 • སྐུ་ཞབས་གཉིས་པ
  ཡིན་ནའི་ཁག་གཅིག་ལུང་འདི་ཀྱོག་ནས་དྲངས་འདུག ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དྲངས་མི་འདུག དཔེར་ན། རང་རིག་གཉིས་དང་དོན་རིག་དང་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ་གཞན་གྱིས་ངེས་ཟེར་དེ་འདྲས་གསུང་བ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་གང་འདྲས། རང་རིག་གཉིས་དང་དོན་རིག་གཉིས་ཟེར། རེད་པཱ། ད་དེ་འདྲས་ཟེར་མཛད་འདུག་ག
  yin na'i khag gcig lung 'di kyog nas drangs 'dug_tshig ji ma ji bzhin drangs mi 'dug_dper na/_rang rig gnyis dang don rig dang rjes su rtogs pa gzhan gyis nges zer de 'dras gsung ba red/_kho rang tshos gang 'dras/_rang rig gnyis dang don rig gnyis zer/_red pA/_da de 'dras zer mdzad 'dug ga