Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
6 min 4 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་རིག་འཛིན་མཚོ་ཁོ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་གཅེན་མོས་བསམ་གནག་ནས་གནས་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་ནས་སྐྱོ་སྡུག་གིས་ཤི་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་རིག་འཛིན་མཚོ་ཁོ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་ཡག་མ་ཞིག་ཡོད་པར་ས་ཆ་ཞིག་གི་མི་ཞིག་གནས་ལ་སློང་དུ་འོངས། མོའི་གཅེན་མོས་མག་པ་དེའི་གདོང་མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་ནས་མོ་རང་གནས་ལ་འགྲོ་འདོད་དེ། རིག་འཛིན་མཚོ་ཁོ་ལ་མོ་འགྲོ་སའི་མག་པ་དེ་ནི་ལྟ་ས་མི་འགྲོ་བ་མི་བཙོག་འདྲེ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་པས་རིག་འཛིན་མཚོ་ཁོའི་སེམས་སྡུག་ནས་གནས་ལ་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་དུ་རང་གི་ལྟོ་བར་གྲི་འཛེར་ནས་རྟ་ཐོག་ནས་ལྷུང་། མོ་འཆི་ལ་ཁད་བྱེད་དུས་མག་པ་མཐོང་དུས་ཨ་ཅེའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ཤེས་ཀྱང་འཕྱི་སོང་བས་ཤི དེ་ནས་མོ་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་སྐབས་རོ་མ་ཚིག་པས་མག་པ་མེ་ལ་མཆོངས་པ་ན་གཉི་ཀ་ཚིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་དུ་བུད་སོང་ཟེར།

这是一则关于美丽的女孩仁增措果因姐姐的阴谋而在出嫁的途中痛苦而死的故事。

这则故事主要讲述了从前有一户人家,家里有两个女儿。小女儿仁增措果长得貌美如花,各地赶来求婚的人络绎不绝。有一天,有一位帅气的男子来求婚。姐姐一见到那个男人,顿时被他的美貌迷住了,姐姐一心想要嫁给那位男人。于是,姐姐对妹妹说,你要嫁给的那位新郎长得简直不堪入目。在出嫁的路上,妹妹仁增措果因伤心过度,拿刀刺伤自己的腹部后从马上掉了下来。在她快要死去的时候见到新郎后才知道自己上了姐姐的当,但为时已晚,妹妹最终含恨而死。在她的尸体被火葬时,尸体一直无法烧毁。最后,新郎跳进火堆,尸体顿时化为灰烬,他们双双去了天堂。

The story of a beautiful girl named Rigdzin Tsokho, who dies in pain on the way to her marriage because of her sister's lies.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0