Skip to main content Skip to search
07 Oct 2016
58 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

བོད་ཀྱི་ཆོས་པ་དག་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྔ་བོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཞིག་བར་སྣང་ནས་གྲགས་ཡོང་བ།

འབྲུག་སྒྲ་ནི་བར་སྣང་ལ་སྤྲིན་ནག་འཁྲུག་ཅིང་དྲག་ཆར་ཤག་ཤག་འབབ་པའི་སྐབས་སུ་གྲགས་པའི་རང་བྱུང་གི་སྒྲ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་ང་ཚོའི་སྔགས་པ་དང་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྒྲུབ་སྐབས་རྡུང་བའི་རྔ་བོ་ཆེ་དེའི་སྒྲ་དང་མཚུངས་བ་ཡིན་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

这则谜语用比喻的手法描述打雷下雨的情景。

这是一则关于自然现象的谜语。空中有人敲神鼓,天空顿时泪连连。这则谜语将夏天打雷下雨的情景形象生动的描述出来。

This is a riddle which emphasizes similarities between the sounds of thunder and ritual drumming.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0