Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
1 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 雪域图书馆

རྒྱུན་མཐོང་གི་དཔེ་ཆའི་མདོག་ནི་དཀར་པོ་དང་དེའི་སྟེང་གི་ཡི་གེ་ནི་ནག་པོ་ཡིན་ལ། ཀློག་འདོན་གྱི་ཁྲོད་ནས་སྐད་གདངས་གསལ་ལ་སྙན་པ་དེ་མཚོན།

ང་ཚོའི་རྒྱུན་མཐོང་གི་དཔེ་ཆའི་མདོག་ནི་དཀར་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ངོས་སྙོམས་ལ་ཁོད་ཡངས་པའི་ཆ་ནས་ཐང་དཀར་དཀར་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། ཡང་དེའི་སྟེང་གི་ཡི་གེ་ནི་མདོག་ནག་པོ་ཡིན་ལ་གྲངས་ནི་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལུག་ནག་ནག་ཏུ་དཔེ་བྱས་པ་རེད། ཀློག་འདོན་གྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་སྐད་གདངས་གསལ་ལ་སྙན་པ་དེ་ལུག་རྫིས་གླུ་དབྱངས་ལེན་པར་དཔེར་བྱས་པ་དང་དེ་དག་གི་འབྲེལ་བ་ཡང་ལུག་རྫི་དང་ལུག བོད་པའི་འདུ་ཤེས་ལས་སྤྱིར་ཐང་ནི་ལྗང་ཁུ་གཡུ་མདོག་དང་ལུག་ནི་དཀར་བོ་སྤྲིན་དཀར་ལྟ་བུར་འཛིན་མོད། གབ་ཚིག་ལས་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ཐང་དཀར་དཀར་དང་ལུག་ནག་ནག་ཅེས་བརྗོད་པ་འདིས་གབ་ལན་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དུས་རིག་པའི་བསམ་གཞིག་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་བཟོ་བ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་གབ་ཚིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཏུ་འདོད། གཞན་འདིའི་གབ་ལན་ལ་བརྗོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་འདུག་སྟེ་ལ་ལས་སྤྱིར་བཏང་གི་དཔེ་ཀློག་ལ་གོ་བའང་འདུག

这是一则关于作业的谜语。描述修行者或比丘尼对着经书诵经的情景。

这是一则关于作业的谜语,描述修行者或比丘尼对着经书诵经的情景。我们常见的书为白纸黑字,将白纸比喻成牧场,将字比喻成羊群,将修行者(比丘尼)比喻成放羊的牧童,将诵经声比喻成牧童的歌声。白牧场,黑羊群,唱歌的牧童。本来书页为白色,牧场为绿色,此谜语中将书页的颜色比喻成绿色,意为猜谜者能有更大的想象空间。

This riddle describes a Buddhist practitioner chanting sutras from a book and associates this chanting with a shepherd’s song.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0