Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
57 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

འདི་ནི་ཆོས་ལུགས་ཡོ་བྱད་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཡིན།

འདི་ནི་ཆོས་ལུགས་ཡོ་བྱད་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། གབ་ཚིག་ལས་ཨ་ཅེ་རིང་པོ་ཞིག་ཟེར་བ་ནི་དར་ཤིང་རིང་བ་སྟོན་པ་དང་འདོགས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཟེར་བ་ནི་སྟེང་ན་ཆོས་དར་མང་བ་དེ་མཚོན།

这是一则关于宗教法器的谜语,描述的是藏区常见的经幡。

这是一则关于宗教法器的谜语。高个的小姐姐佩戴很多饰品,描述的是藏传佛教中的经幡。这种经幡是印有佛陀教言和鸟兽图案的蓝白红绿黄五色方块布一块紧接一块的缝在长绳上,悬挂在两个山头之间,常见于人烟稀少的高山上。谜语中所说的经幡是上面印有佛陀教言,不跳的一侧缝接在一根粗长的经杆上,插立在庭院前,在藏区几乎每家每户都有,过年时人们会往经杆上重新挂一条新的经幡。挂经幡的寓意在于保佑人畜平安,风调雨顺。

This is a riddle which describes the physical shape of prayer flags by comparing them to a tall, heavily ornamented young woman.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0