Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
1 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

ཆོས་ཉིད་ནི་ཁ་ནས་འཐུང་བ་ན་ཁ་ནས་ཕྱིར་སྐྱུག་པ་མི་སྲིད་མོད། ལྕགས་སྨྱུག་ནི་དངོས་གནས་ཁ་ནས་འཐུང་བ་ན་ཁ་ནས་ཕྱིར་སྐྱུག་པ་རེད།

ལྕགས་སྨྱུག་ནི་སྣུམ་ཆུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག་སྟེ། དེའི་བྱེད་ནུས་ནི་སྣུམ་ཆུ་ཁོག་ལ་དྲངས་བ་དང་མཉམ་པོར་སྣུམ་ཆུ་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཁ་ནས་ཕྱིར་ཤོག་བུའི་ངོས་སུ་དལ་གྱིས་སིམ་འོངས་ལ། དེ་དང་མཉམ་པོར་ལག་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དང་བསྟུན་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཐུབ་པ་རེད།

这则谜语运用比拟的手法描述了钢笔如何吸墨水,又是如何写字的情景。

这则谜语描述的是人们常用写字的钢笔,钢笔需要用笔尖将墨水吸进,再用笔尖将墨水吐出写字。

This riddle describes the way in which a fountain pen takes in and releases ink.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0