Skip to main content Skip to search
19 Oct 2016
60 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མཚོན་པའི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་བྱ་དངོས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ལ་དཔེ་བླངས་ཡོད།

འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མཚོན་པའི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན་ལ། ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་དུས་སྐབས་གསུམ་དུ་བགོས་ནས་བྱ་དངོས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ལ་དཔེ་བླངས་ཡོད་དེ། དང་པོ་ཟླ་བ་ཡར་ཚེས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་མཛོ་ཆུང་གི་རྭ་ཅོ་ཡི་དཔེ་རུ་བཞག་ཡོད་ལ། བར་དུ་ཟླ་བ་ཉ་གང་གི་རྣམ་པ་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དཔེ་རུ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་ཟླ་བ་མར་ངོའི་རྣམ་པ་དེ་རྐུ་མས་ཆ་ཤས་ཤིག་བརྐུས་པར་དཔེ་བཞག་ཡོད།

这是一则关于自然现象的谜语,描述的是月的圆缺。

谜语描述的是月的圆缺,月初的月亮如牛角一样弯曲,中旬的月亮如乾坤般圆满,月末的月亮像是被小偷偷去一般,生动的描述了月亮的美。

This is a riddle about the moon and its changing appearance as it waxes and wanes.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0