Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
1 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 雪域图书馆

གཏུབ་གྲིས་དངོས་པོ་སོགས་གཏུབ་དུས་དྲང་མོར་ལངས་ཡོད་པ་དང་ལས་ཀ་སོགས་གང་ཡང་བྱེད་ཀིན་མེད་དུས་པང་ལེབ་སྟེང་ལེབ་དུ་བཞག་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད།

འདི་ནི་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་གཏུབ་གྲིའི་དབྱིབས་ནི་ལུས་སྲབ་ཞིང་ངོས་ལེབ་མོ་ཡིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བྱ་བ་སོགས་བྱེད་དུས་མིའི་ལག་པས་བསྐྱོར་དགོས་པ་དང་། ནམ་རྒྱུན་གནས་གཅིག་ཏུ་འཇོག་དུས་གཏུབ་གྲིའི་དབྱིབས་ཀྱི་དབང་གིས་ལེབ་གྱིས་འདུག་པ་ཡིན། དེ་བས་འགྲོ་དུས་ཟ་དང་ཟུར་གྱིས་འགྲོ་དུས་ལ་དང་ལེབ་གྱིས་འདུག་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན། འགྲོ་དུས་ཟེར་བ་ནི་འདིར་གཏུབ་གྲིས་བྱ་བ་བྱེད་པར་གོ

这是一则关于生活用品的谜语,描述了菜刀在切菜时菜刀是立着的,还是平放着的。

这是一则关于生活用品的谜语。谜语的谜面描述了菜刀在切菜时菜刀是立着的,还是平放着的。把菜刀比喻成了人物,行时立着,坐时平着,描述了菜刀使用时或不使用时的样子。

This riddle describes a knife in two different positions: up and in use, or flat and not in use.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0