Skip to main content Skip to search
05 Oct 2016
1 min 13 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

གབ་ཚིག་འདི་ནི་དངོས་གནས་རིག་ལམ་འཆོལ་དུ་འཇུག་པའི་བསྟན་བྱ་ཞིག་སྟེ། སྐྱེས་མ་ཐག་རྔ་མ་མ་གཏོགས་རྐང་བ་མེད་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒས་པ་ན་རྐང་བ་ཡོད་ཀྱང་རྔ་མ་མེད་པར་གྱུར་བའི་སྲོག་ཆགས་ཡ་མཚན་པ་ཞིག

འདི་ནི་སྲོག་ཆགས་སྦལ་བའི་སྐྱེ་འཕེལ་བརྒྱུད་རིམ་གསལ་བོར་སྟོན་པའི་གབ་ཚིག་ཅིག་སྟེ། དེའི་ནང་དུ་སྦལ་བ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཉ་ལྕོགས་ཞེས་པའི་འབུ་སྲིན་མགོ་བོ་ཆེ་ཞིང་མཇུག་མ་རིང་ལ་རྐང་ལག་མེད་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྦལ་བར་གྱུར་བ་ན་རྔ་མ་མེད་པར་གྱུར་ནས་རྐང་ལག་བཞི་བོ་ཡོད་པར་འགྱུར་པས། དེའི་གོ་རིམ་ལས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནི་ཞིབ་ཆ་ལྡན་པའི་ཆ་དེ་ཡང་གསལ་བོར་རྟོགས་ཐུབ།

这则谜语描述了从蝌蚪到青蛙的成长过程。

出生之时有尾无成体,年老之时成体无尾,说的是青蛙。青蛙是两栖动物,卵产于水中,体外受精,卵化成蝌蚪,经过几个月的时间从蝌蚪变成青蛙,这期间蝌蚪从原来无肢到长出四肢,从原来的黑色变成绿色,从原来的有尾巴到没有尾巴。

This riddle describes the process of growing from a legless tadpole to a tailless frog.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0