Skip to main content Skip to search
05 Oct 2016
1 min 13 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

ཁ་དོག་སྐྱ་བོ་ཅན་གང་ཞིག་གིས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཅན་ཞིག་རུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཅན་དེས་ཀྱང་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཅན་ཞིག་རུམ་ཡོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་བསྟན་ཡོད།

ཁ་དོག་སྐྱ་བོ་ཞེས་པ་ནི་བྱ་སྒོང་གི་ཕྱི་ཤུན་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཅན་གྱི་སྒོང་ཁུ་ཡོད་པ་དེ་བསྟན། དཀར་རིལ་མ་ཞེས་པ་ནི་སྒོང་ཤུན་ནང་གི་སྒོང་ཁུ་དེ་ཡིན་ཞིང་སྒོང་ཁུའི་ནང་ན་ཡང་ཁ་དོག་སེར་པོའི་སྒོང་སྤྲི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དཀར་རིམ་པས་སེར་རིལ་མ་རུམ་ཞེས་པའི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ང་དེ་གྲུབ་ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད།

这是一则有关鸡蛋的谜语。

灰姑娘抱着白姑娘,白姑娘抱着黄姑娘。这则谜语描述的是鸡蛋,其中所说的灰姑娘是指蛋壳,白姑娘是指蛋清,而黄姑娘指的是蛋黄,形象生动的描述了鸡蛋的结构。

This riddle describes an ordinary egg.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0