Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
1 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 雪域图书馆

ཆུ་ཐིགས་ལ་རྐང་ལག་མེད་ཀྱང་དུས་ཡུན་རིང་བོར་མཐོ་ས་ནས་རྡོག་པ་རེ་རེ་བཞིན་མར་ཐིགས་དུས་ས་ངོས་སུ་དོང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ངང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

འདི་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་དང་རང་བྱུང་སྣང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྤྱིར་ཐིགས་ཆུ་ཞེས་པ་ནི་ཆར་རྗེས་སུ་ཁང་ཁྱིམ་སོགས་ཀྱི་ཀླད་ནས་ཆར་ཆུ་མར་ཟེགས་པ་དེ་ལ་བརྗོད་པ་ཡིན། ཆུའི་ཐིགས་པར་རྐང་ལག་མེད་ཀྱང་དུས་ཡུན་རིང་བོར་མཐོ་ས་ནས་རྡོག་པ་རེ་རེ་བཞིན་མར་ཐིགས་དུས་ས་ངོས་སུ་དོང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ངང་གིས་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་རྐང་ལག་མེད་པའི་དོང་བརྐོ་མ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། འདི་ཡང་ཨ་མདོའི་དམངས་ཁྲོད་དང་ལྷག་ཏུ་གཅན་ཚའི་ས་ཁུལ་ལ་མཚོན་ན་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན།

这则谜语把水滴比喻成挖洞的人,且没有手足。

无手足的挖洞者,这是一则描述自然现象的谜语。水滴指的是下雨时房屋漏雨的水,漏雨的水从房顶滴在地上,形成小洞,把水滴比喻成了挖洞的人,且没有手足。

This riddle draws a comparison between a hole-digger with no arms or legs and a drop of water.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0