Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
1 min 20 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

འདི་ནི་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན།

འདི་ནི་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། སྒོ་ནི་ཀུན་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་ཁང་བ་ཡོད་ཡོད་ལ་སྒོ་ནི་དགོས་པ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་རེད། གབ་ཚིག་ལས་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་རྒྱག་དུས་སུ་སྒོའི་ཟུར་དང་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་དེ་བརྗོད་ཡོད།

这是一则关于门的谜语。

这是一则关于生活用品的谜语,生动的描述了我们生活中常见的各种大、小门在开着和关着时的情景。

This riddle considers everyday doors and how their shape changes when open or closed. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0