Skip to main content Skip to search
08 Dec 2016
1 min 7 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

འདི་ནི་རང་བྱུང་སྣང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་སྟེ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་གང་རུང་གི་ལུས་པོ་དང་གྲིབ་གཟུགས་བར་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་བརྗོད་ཡོད། 

འདི་ནི་རང་བྱུང་སྣང་ཚུལ་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་སྟེ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་གང་རུང་གི་ལུས་པོ་དང་གྲིབ་གཟུགས་བར་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དེ་བརྗོད་ཡོད། གབ་ཚིག་ལས་ཁྱོད་རང་འགྲོ་ན་ཁོ་བོའི་སྔོན་ལ་འགྲོ ཁྱོད་རང་འདུག་ན་ཁོ་བའི་རྗེས་ནས་འདུག་ཟེར་བ་ནི་འོད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་བསྟུན་ནས་ལུས་པོ་དང་གྲིབ་གཟུགས་བར་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་དེ་བརྗོད་པ་རེད།

这是一则关于身体和影子的谜语。

你行他也行,你坐他也坐,有时他在前,有时他在后。这是一则关于自然现象的谜语。无论人和动物都有影子,此谜语正是描述了身体和影子之间的关系,很生动的表达了随着光的角度的改变,人的影子也是忽大忽小、忽前忽后的情景。

This riddle is about the appearance of a body and its shadow, as well as the natural relationship between them.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0