Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 29 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jangbu, a modern Tibetan poet from Amdo, reads the poem "Returning Home" from his book Jangbu's Collected Works.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བྱས་ན་ངས་སྙན་ངག་ཁ་ཤས་ཕྱིར་འདོན་ཡིན་
  byas na ngas snyan ngag kha shas phyir 'don yin
 • ཡུལ་ལ་ལོག་པ་ཟེར། དང་པོ་འདི།
  yul la log pa zer/_dang po 'di/
 • ཡུལ་ལ་ལོག་པ།
  yul la log pa/
 • ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ། སྙན་ངག་གི་ཁྱུ་ཞིག་དེད་ནས། ང་རང་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་རྩིས་བྱས། གངས་རི་དང་མཚེའུ་ཞིག་གམ། མཚེའུ་དང་སྤང་ལྗོངས་ཤིག་གི་བར་ན། དུས་ཚོད་ཀྱི་རྐང་རྗེས་གསལ་བའི་ལམ་ཕྲན་དེ། ང་ཐོག་མར་འོང་སའི། སྦྲ་གུར་ཕྱོགས་སུ་འཐེན་ཡོད་ཚོད་ཡིན།
  thengs kha shas la/_snyan ngag gi khyu zhig ded nas/_nga rang pha yul du log rtsis byas/_gangs ri dang mtshe'u zhig gam/_mtshe'u dang spang ljongs shig gi bar na/_dus tshod kyi rkang rjes gsal ba'i lam phran de/_nga thog mar 'ong sa'i/_sbra gur phyogs su 'then yod tshod yin/
 • སྟོན་ཟླ་བརྒྱད་པའི། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤིང་འབྲས་འོག་ཏུ། ངས་འཕྱོར་སྒེག་གི་མཛའ་མོ་ཁ་ཤས་དང་། ནར་སོན་བཞིན་པའི་བྱིས་པ་འགའ་ཞིག། གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་བཏགས་མཚར་པོས་བསླུ་རྩིས་བྱས། རྗོད་ངག་དང་བྲང་ཁའམ། བྲང་ཁ་དང་སེམས་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ། རྣོ་ལྕགས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་ཏེ། ངེད་མཐོང་ལམ་གྱི་ཞི་འཇགས་དཀྲོགས། སྐབས་དང་སྐབས་སུ། ང་ལ་འགྲོ་ཡུལ་མེད་པའི་སྣང་བ་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེ།
  ston zla brgyad pa'i/_grong khyer gyi shing 'bras 'og tu/_ngas 'phyor sgeg gi mdza' mo kha shas dang /_nar son bzhin pa'i byis pa 'ga' zhig/_gtam rgyud kyi rtog btags mtshar pos bslu rtsis byas/_rjod ngag dang brang kha'am/_brang kha dang sems pa gnyis kyi mtshams su/_rno lcags kyi nags tshal 'khrigs te/_nged mthong lam gyi zhi 'jags dkrogs/_skabs dang skabs su/_nga la 'gro yul med pa'i snang ba zhig kyang skye/
 • ཡུལ་ལ་ལོག་པ་ཟེར་མཁན་འདི། ཨན། ཡུལ་ལ་ལོག་པ་ཟེར་ན་འདི་ཨ་མདོ་༿མདོའི་༾སྐད་ལ་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་ཟེར། འོ་་་་ད་འདིའི་ནང་དོན་འདི་ཡིན།
  yul la log pa zer mkhan 'di/_an/_yul la log pa zer na 'di a mdo {mdo'i }skad la nang la log 'gro zer/_'o da 'di'i nang don 'di yin/