Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
1 min 37 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Drolle from Serchen, Amdo singing a song called "Respect Your Parents." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དྲིན་ཕ་མའི་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་དང་ལོ་རྒས་པས་ཐུབ་ན་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ན་འཕྱི་སོང་བ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིནཞ།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དུས་རྒྱུན་ཁོམ་པ་ཡོད་དུས་འཁེལ་འཐག་བྱེད་དགོས་པ་དང་།  གལ་ཏེ་སྦྲའི་མགོ་རྡོལ་དུས་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ན་འཕྱི་སོང་བ་དང་།   དུས་རྒྱུན་ཟོག་ལུག་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ།  དཔྱིད་ནམ་ངན་ཐོན་དུས་འགྱོད་པ་སྐྱེས་ན་འཕྱི་སོང་བ།  དུས་རྒྱུན་ཕ་མའི་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་དང་ལོ་རྒས་ནས་ན་ཚོད་ཡོལ་དུས་འཕྱི་སོང་བས་འགྱོད་པ་སྐྱེས་རུང་བླུན་རྟགས་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0