Skip to main content Skip to search
21 Jun 2018
5 min 2 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Lobzang Dorji, from Radhi Gewog, Trashigang, shares about the tradition of receiving and seeing off guests. In Radhi, people celebrate a Tshechu festival called Namdrel Choling Tshechu on the 11th month of the Bhutanese calendar. During the tshechu, the family of Khotsa, who are all descendants of the village, would come and attend the tshechu. When the tshechu was over, they would depart; after reaching a certain distance, people of Radhi and the family of Khotsa would sing farewell songs to each other. The villagers sing the song entitled “The Sun is Behind the Mountain” and the family of Khotsa replied with a song called “It was an Auspicious Meeting.” After singing the songs, they would depart with prayers to meet again next time.

 

ར་དྷི་རྒེད་འོག་ལས་ བློ་བཟང་རྡོེ་གིས་ མགྱོནམོ་བསུ་བ་འབད་ནི་དང་ ཞབས་བསྐྱལ་འབད་ནིའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤདཔ་ཨིན། ར་དྷི་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ཚེས་བཅུ་ འདི་རང་ཟླ་༡༡པའི་ནང་ལུ་བརྩི་སྲུང་་ཞུཝ་ལས་ ཨ་རྒས་ཁོ་ཙ་གི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་ ཚེས་བཅུ་མཇལ་བ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚེས་བཅུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོང་རང་གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ ཁ་འབྱལ་ཏེ་ ཐག་རིང་རྒྱང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ར་དྷི་གི་མི་སེར་དང་ མེས་མེས་ཁོ་ཙ་ཀྱི་བཟའ་ཚང་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་  ར་དྷི་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཉིམ་ལའི་རྒྱབ་ལུ་ ཟེར་མི་འདི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ལེན་ལུ་ མེས་མེས་ཁོ་ཙ་ཀྱི་བཟའ་ཚང་གིས་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་དུས་ལུ་ ཟེར་བའི་ཞབས་ཁྲ་འདི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོག་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་ སྨོན་ལམ་ལྟབ་ཞིནམ་ལས་ ཁ་འབྱལཝ་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  ལགས་སོ། ཏེ་ཧེ་མ་ ང་བཅས་ར་ར་སྡི་ལུ་ ཏེ་རྣ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཏེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་སྤྲོ་བ་རྒྱ་ཆེཝ་རང་ ཟླ་བ་བཅུ་པའི་འཆམ་ཨིན། འ་ནཱི་འཆམ་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ ཏེ་ཁོང་གི་ ཧེ་མ་ གཙང་མཁར་ལས་ རོགས་ཟོར་ག་མེས་མེས་ཁོ་ཙ་ཟེར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཏེ་འ་ནཱ་ལུ་ཧེ་མ་ ཏེ་རོགས་རྒྱུད་པ་ཚུ་གིས་ཏེ་འཆམ་བཙུགས་མི་ཡང་ རོགས་གཙང་མཁར་གྱི་མེས་མེས་ཁོ་ཙ་ཟེར་མིའི་རྒྱུད་དང་ འ་ནཱི་ཚུ་གིས་འབད།
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  ཏེ་འཆམ་བཙུགས་སྦེ་ ཏེ་འ་ནཱ་ལས་ ཏེ་ཞབས་ཁྲ་ཡང་ ཏེ་ད་དང་ཕུ་གི་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཏེ་རོགས་མེས་མེས་ཁོ་ཙ་གིས་འཐེན་འཐེནམ་ཨིན་མས། འ་ནཱི་གི་རྒྱུད་པ་ རོགས་གཙང་མཁར་གྱི་ཏེ་ད་ ང་བཅས་དྲན་པའི་སྐབས་ལུ་ གཙང་མཁར་ལུ་དབྱངས་མོ་ཟེར་འདུག ཏེ་ད་ འ་ནཱི་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ ཏེ་འཆམ་གྲོལ་སྦེ་ ཏེ་མཇུག་ལུ་ ཏེ་ང་བཅས་ནཱ་སྦོང་མཱན་ཆ་ཚུ་གིས་ ཁོང་འཆམ་པ་དང་།
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  སྦྱིན་བདག་དང་ གཙང་མཁར་ལས་ཨིན། ང་བཅས་སྦོང་མཱན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ ནཱ་ཁོང་ཚུ་ལུ་མཉམ་རུབ་འབད་ལཱ་འབད་དེ་ ཏེ་མཇུག་གི་འཆམ་ཁ་གྱེས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཇུག་ལུ་ཞག་ཆང་ལུ་ཟེར་ ང་བཅས་ ཁོང་ཨ་མར་བསྐོར་ཤིང་འུང་ཟེར་ས་ལུ་འཆམ་རྐྱབ་འོང་། ཏེ་ད་ ཞབས་སྐྱེལ་འདི་ འ་ནཱི་བསྐོར་ཤིང་འུང་ལུ་སྐྱེལ་སྦེ་ དེ་ལས་ ནཱ་ལས་ར་སྡི་ལྷ་ཁང་ལས་མར་ལྟ་གླུ་གཞས་འཐེན་ཏེ་ ཁོང་མར་གྱི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཡར་ལྟ་གླུ་གཞས་འཐེན་སྦེ་ ཏེ་ཨའུ་རྐྱབ་སྦེ་ ཏེ་འ་ནཱི་བཟུམ་འབད་སྦེ།
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  ཏེ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་ སྐྱེལ་ནི་གི་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་སྡོད་ཅི། ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ད་ ཏེ་སྤྱིར་བཏང་གི་གླུ་གཞས་འདི་ ནཱ་ཡར་གྱི་ལྷ་ཁང་ལས་མར་ལྟ་ ཏེ་དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་ལ་མོའི་ཕར་རྒྱབ་ཟེར་འཐེན་སྦེ་ སྐྱེལ་ནི་འདུག ཏེ་མར་གྱི་ཚུ་གིས་ ཏེ་གཙང་མཁར་གྱི་རོགས་དབྱངས་མོ།
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  ད་ཤི་སྦེ་ ལོ་ཧ་ལམ་ཡར་སོ་ཡི་ ཁོ་གིས་འཐེན་འོང་ ཨིན་ཡང་ཁོ་འཆམ་པ་ཨིན། དེ་ལས་རྒྱལཔོ་ཡང་ཁོ་གིས་འཐོན་འོང་། ཏེ་སྐད་ཡང་ཀྲིག་ཀྲི་སྡོད་ཅི་ཁོ་ ཏེ་ཁོ་གིས་ག་དེ་སྦེ་འཐེན་དེས་ཟེར་བ་ཅིན་ ཏེ་མར་ བསྐོར་ཤིང་འུང་ལས་ཡར་ལྟ་ ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་འཐེན་འོང་།
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  དགོན་པ་ལ་རྣམ་གྲོལ་ལ་ཆོས་གླིང་། །དུས་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་བཞུགས་ས། །
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  གཏོར་མས་ལ་ཕོ་ལང་ཁ་ས། །བདུད་རྩིས་རི་ནང་ལ་ལུང་ས། ། གཏོརམ་གིས་ཕོཝ་དྲངས་ས། །བདུད་རྩི་གིས་ཁ་སྐོམ་སངས་ས། །
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  ཆུ་མོ་ལ་གམ་རི་ལ་ཆུ་མོ། །ཡོན་ཆབ་ལ་ཕུལ་བ་ལ་འདྲ་དོ། །
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  དུས་ལ་ད་རེས་ལ་འཛོམས་མ། །དུས་ཡང་ཡང་མཇལ་བེ་ལ་སྨོན་ལམ། ། དུས་ད་རེས་འཛོམས་ཆི། །དུས་ཡང་ཡང་མཇལ་ནིའི་སྨོན་ལམ། །
 • བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ Lobzang Dorji
  ཨའུ་་་་་ཟེར་ འ་ནཱིམ་ཅིག་འཐེན་ཏེ་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་དེ་སྦེ་ཁ་གྱེས་ནི་ཅིག་སྡོད་ཅི་ལགས། ཧེ་ཧེ་ཧེ།། །།